Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppgaveskolen -V07_1 Innledning Arild Jansen, AFIN Oppgaveskolen 2007 Introduksjon Organisering av seminaret [Gjeste]forelesninger – hva er behovene ?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppgaveskolen -V07_1 Innledning Arild Jansen, AFIN Oppgaveskolen 2007 Introduksjon Organisering av seminaret [Gjeste]forelesninger – hva er behovene ?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppgaveskolen -V07_1 Innledning Arild Jansen, AFIN Oppgaveskolen 2007 Introduksjon Organisering av seminaret [Gjeste]forelesninger – hva er behovene ? Leseliste – litteratur – hva er relevant? Studentaktiviteter –Presentasjon av ideer og skisser til egen masteroppgave –Innledning til diskusjon av relevante artikler –Delta aktivt i diskusjoner ”Tømte/Solstua-seminaret : – Presentasjon og diskusjon av masteroppgaven, for alle aktive masterstudenter

2 Oppgaveskolen -V07_1 Innledning Arild Jansen, AFIN Masteroppgaven - et forskningsprosjektet – De 3 hovedelementene Fenomenet  Temaet  Forskningsspørsmålene Teoretisk basis  Begreper  Teorier:  Kjente sammenhenger mellom begrepene, dvs. hva vi allerede vet innen feltet Forskningsmetode Hvordan samle inn data Oppfatning av virkeligheten (Ontologi) Synet på kunnskap (epistemologi)

3 Oppgaveskolen -V07_1 Innledning Arild Jansen, AFIN Hva en masteroppgave kan (bør?) inneholde - Men ikke nødvendigvis i denne rekkefølgen -Innledning til temaet/problemstillingen – motivasjon – bakgrunn.. -Teoretisk plattform: beskriver faglig ståsted, aktuelle begreper og sammenhengen mellom dem -Forskningsspørsmål [og aktuelle hypoteser] -Metodisk tilnærming – undersøkelsesopplegg -Empiri: innsamling av data -Fra dokumenter, intervjuer, observasjoner,.. -Analyse og drøfting -Eventuell drøfting av ulike løsningsforslag -Konklusjoner Denne strukturen passer ikke for alle typer oppgaver !

4 Oppgaveskolen -V07_1 Innledning Arild Jansen, AFIN Forskningsstrategi og forskningsdesign Grunnleggende sett å svare på følgende ( men ikke nødvendigvis i denne rekkefølgen ): Hvorfor Hva Hvor (av) Hvem Hvordan Når I tillegg om bakgrunn og forutsetninger

5 Oppgaveskolen -V07_1 Innledning Arild Jansen, AFIN Hva er en teori ; Teori er et system av relasjoner mellom begreper som i en abstrakt form uttrykker ideer/antakelser om virkeligheten, f eks: –Samfunnsvitenskapen: forklaringer på sammenheng mellom faktorer /variable som beskriver et fenomen –Informatikk: matematiske /logiske teorier (aksiomer og teoremer) Empirisk verifiserte forklaringer/modeller for metoder, teknikker og verktøy (f eks. innen systemutvikling) –Juss: Rettspolitiske og rettsdogmatiske prinsipper, grunnlaget for rettskildelæren,.. Teorier tar alltid utgangspunkt i et bestemt perspektiv, og er sjelden allmenngyldige.

6 Oppgaveskolen -V07_1 Innledning Arild Jansen, AFIN Hva er teori – noen eksempler -Matematisk -naturvitenskapelig teori -En helhet av hypoteser og sammenhengen mellom dem -Eks fra informatikk: Programmeringsteori/teorier om programverifikasjon, informasjonsteori, krypteringsalgoritmer.. -IS: ”SU-teori”, Teori om Implementasjon/innføring/bruk, …. -Samfunnsvitenskapelige teori -Et sett av påstander om meningssammenhenger som gjelder innenfor en del av samfunnet -Mikronivå: teorier om individuelle aktører (eks. psykologiske, forklaringer: bytteteori, rasjonelle valg, ) -Makronivå: teorier om større grupper, organisasjoner, sosiale systemer -Mikro-makro kjede : Giddens struktureringssteorier, ”ANT ” -Informatikk & samfuunnsvitenskap kombinert -F eks knytte org. teorier til innføring, tilpasning og bruk av bestemte typer I(K)T-systemer

7 Oppgaveskolen -V07_1 Innledning Arild Jansen, AFIN Hva er metoder innen forvaltningsinformatikk? Flere (mange) ulike betydninger A.Forskningsmetoder i.Matematisk/logiske-orienterte informatikk-metoder ii.Samfunnsvitenskapelige metoder (kvalitative & kvantitative,...) iii.Juridiske forskningsmetoder iv...... B.”Utrednings- og utviklings-metoder” i.Kartleggings- og utredningsmetoder ii.Analyse- og design-metoder iii.Juridisk metode (rettskildelære) iv..... NB: Dette er ingen systematisk eller fullstendig oversikt, snarere et debattinnlegg.

8 Oppgaveskolen -V07_1 Innledning Arild Jansen, AFIN Teori Metode & Empiri I hovedsak vil valg av teoretisk plattform være bestemmende for metodisk tilnærming: –For valg av enheter som studeres –For valg av variable –For måten variablene operasjonaliseres og data samles inn –For analysen av disse –For de konklusjoner som trekkes Eks:

9 Oppgaveskolen -V07_1 Innledning Arild Jansen, AFIN Hva bygger teorier på – to grunnleggende forskjellige vitenskapsretninger Ontologi : Vår forståelse av verden (”virkeligheten”) –Eks: idealisme v. materialisme, atomisme v. holisme, determinisme v. voluntarisme, konsensus v. konflikt,… Epistemologi Hvordan kan vi ha kunnskap om verdenen – hva stammer vår kunnskap fra : sansene, fra logisk tenkning,.. –Empirisme/positivisme, rasjonalisme, fenomenologi, hermeneutikk, kritisk teori

10 Oppgaveskolen -V07_1 Innledning Arild Jansen, AFIN Alternative syn på kunnskap og virkeligheten

11 Oppgaveskolen -V07_1 Innledning Arild Jansen, AFIN Disposisjon – standardelementene (NB: ikke rekkefølge) Innledning –Bakgrunn – aktualitet - motivasjon –Problemstilling –Oversikt over avhandlingen Teoretisk basis –Forskningsstatus på feltet –Teorier som anvendes i oppgaven – med begrunnelse –Forskningsspørsmål/hypoteser Metodisk tilnærming –Valg og begrunnelse for valg –Konkret undersøkelsesopplegg+ drøfting av svakheter –Gjennomføringen i praksis

12 Oppgaveskolen -V07_1 Innledning Arild Jansen, AFIN Disposisjon – standardelementene – 2 Data innsamling –Beskrivelse av caset (ene) : tekslig/figurer mm (f eks. en org.) –Beskrivelse av data –.. Analyse av data ene og drøfting: sammenholde egne funn med ”teori”, dvs. andres funn Konklusjoner –Fra caset –Mulige generalisering –Videre forskning Litt om egne erfaringer – hva har jeg/vi lært


Laste ned ppt "Oppgaveskolen -V07_1 Innledning Arild Jansen, AFIN Oppgaveskolen 2007 Introduksjon Organisering av seminaret [Gjeste]forelesninger – hva er behovene ?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google