Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Startside ALTERNATIV A Tips for engelsk mal velg KMD mal ENG under ”oppsett”. Nytt fra planavdelingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Startside ALTERNATIV A Tips for engelsk mal velg KMD mal ENG under ”oppsett”. Nytt fra planavdelingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Startside ALTERNATIV A Tips for engelsk mal velg KMD mal ENG under ”oppsett”. Nytt fra planavdelingen Ekspedisjonssjef Jarle Jensen

2 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Planavdelingen i et nytt departement Overført til det nye Kommunal- og moderniseringsdepartementet fra 1.1.2014 Kommunal- og moderniseringsminister: Jan Tore Sanner (H) Planavdelingen ble reelt styrt av Sanner fra 16.10.13 Avdelingen sitter fortsatt i lokaler sammen med KLD ( Klima- og miljøverndepartementet) Statssekretær Per-Willy Amundsen følger opp PBL-området 2

3 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Miljøverndepartementets organisasjon fra 1/07-16/10, 2013 Samfunnsanalyseseksjonen (SMA) Samfunnsanalyseseksjonen (SMA) Energienheten (ENERGI) Energienheten (ENERGI) Avdelingssekretariat et (KAS) Avdelingssekretariat et (KAS) Vannseksjonen (VANN) Vannseksjonen (VANN) Naturforvaltnings- avdelingen (N) Næringsseksjonen (NÆRING) Næringsseksjonen (NÆRING) Viltseksjonen (VILT) Viltseksjonen (VILT) Skogseksjonen (SKOG) Skogseksjonen (SKOG) Fjell- og friluftsseksjonen (FRI) Fjell- og friluftsseksjonen (FRI) Kulturminne- avdelingen (K) Planavdelingen (P) Planavdelingen (P) Organisasjons- avdelingen (O) Organisasjons- avdelingen (O) Klimaavdelingen (KL) Klimaavdelingen (KL) Transport- og lokalmiljø- seksjonen (TRANSPORT) Transport- og lokalmiljø- seksjonen (TRANSPORT) Klima- og skogprosjektet (KOS) Klima- og skogprosjektet (KOS) Hav- og forurensnings- avdelingen (HF) Hav- og forurensnings- avdelingen (HF) Havseksjonen (HAV) Havseksjonen (HAV) EØS- og handelsseksjonen (EØS) Utviklings- og finansierings- seksjonen (SUF) Utviklings- og finansierings- seksjonen (SUF) Kart- og planlovseksjonen (KAP) Kommunal- og areal- seksjonen (KOA) Kommunal- og areal- seksjonen (KOA) Byutviklingsseksjonen (BY) Byutviklingsseksjonen (BY) Miljø- og samfunns- seksjonen (MOS) Miljø- og samfunns- seksjonen (MOS) Økonomi- og styrings- seksjonen (ØS) Økonomi- og styrings- seksjonen (ØS) Personal - og organisasjonsseksjonen (PS) Personal - og organisasjonsseksjonen (PS) Internforvaltnings- seksjonen (IF) Internforvaltnings- seksjonen (IF) Virkemiddelenheten (VIE) Virkemiddelenheten (VIE) Polar- og nordområde- seksjonen (POLAR) Polar- og nordområde- seksjonen (POLAR) Avdelingssekretariat et (NAS) Avdelingssekretariat et (NAS) Klima- og markedsseksjonen (KM) Klima- og markedsseksjonen (KM) Kommunikasjonsenheten (KOMM) Kommunikasjonsenheten (KOMM) Departementsråden Avdelingssekretariat et ( PAS) Avdelingssekretariat et ( PAS) Politisk ledelse 3

4 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Ekspedisjonssjef Jarle Jensen Byutviklings- seksjonen Avdelingsdirektør Berit Skarholt Kommunal- og arealseksjonen Avdelingsdirektør Bjørn Casper Horgen Miljø- og samfunnsseksjonen Avdelingsdirektør Erik Vieth Pedersen Kart- og planlov- seksjonen Avdelingsdirektør Kari Strande Avdelings- sekretariat Ivar Tvede Planavdelingen 4

5 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” 5

6 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Noen viktige synergier for plan i KMD Samlet forvaltning av plan- og bygningsloven Se økonomi og planlegging i sammenheng Mer helhetlige grep innenfor regional planlegging og regional utvikling Trekke byene inn i regionalpolitikken Enhetlig by- og boligpolitikk IKT og Kartverket Ansvaret for 18 fylkesmenn 6

7 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Innsigelsesrundskrivet Nytt Rundskriv H-2/14 Gir føringer for effektiv behandling av kommunale planer Tidlig medvirkning og dialog Innsigelse kun dersom nødvendig og begrunnes Samordning og effektivitet 7

8 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Innsigelsesforsøket Forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Kommunen forholder seg til én stemme Tidlig dialog skal bedre samarbeidet mellom kommunene og statlige myndigheter FM gitt fullmakt til å avskjære innsigelser 8

9 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” 9

10 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” 10

11 Kommuneplanens arealdel 2013 – Innsigelser etter myndighet 11 Fylkesmannen 49%

12 Kommuneplanens arealdel 2013 – hvor ofte begrunnelsen er brukt i innsigelse 12 Kraftutbygging, ledninger 0% Universell utforming 0% Folkehelse 0% Kilde: Kostra, SSB

13 Norsk mal: Diagram Reguleringsplan 2013 – Innsigelser etter myndighet 13 Fylkesmannen 43% Fylkeskommunen 20% Riksantikvaren 2% Statens vegvesen 15% Forsvarsbygg 1% Fiskerisjefen 1% Områdestyret for reindrift 1% Andre myndigheter 3% Bergvesenet 0% Sametinget 0% Nabokommuner 0%

14 Norsk mal: Tabell Reguleringsplan 2013 – hvor ofte en begrunnelsen er brukt i innsigelse 14

15 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 3 vertikale bilder Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Innsigelse til 5 boligområder ut fra: -Jordvern – ca 900 daa kornareal -Nasjonale kulturminneinteresser knyttet til allé -Mangelfull kollektivdekning – ATP -Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen 15 Kommuneplan for Trondheim 2012-2024 Avgjørelse 20.12.2013 Områdene ble godkjent unntatt mindre område inntil allé. Departementet vektla: -Områdene ligger mellom og inntil eksisterende boligområder og har kollektivdekning. -Sterk befolkningsvekst gir stort boligbehov -Lokalpolitisk enighet om områdene

16 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter IKEA i Vestby - kommunedelplan Avgjørelse 20.12.2013 : Ja til utbygging Kommunal og moderniseringsministeren vektla: Lokalt selvstyre - Bred politisk oppslutning Kommunen har stilt krav om halvering av arealet fra 140 dekar til 70 dekar Kollektivnært - 600 meter fra jernbanestasjon Krav om bedre trafikkanalyse 16 Innsigelser: RPB for kjøpesentre/ fylkesdelplan for handel – ikke avsatt til regional handel Jordvern – 70 dekar matjord

17 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Reguleringsplan for Nussir og Ulveryggen ble godkjent 20.mars 2014 av KMD Innsigelse fra Sametinget pga. konflikt med reindriften i området Avgjørende: Betydning for lokalsamfunnet, og gode mineralforekomster i området Uavklart: Miljødirektoratet må gi grønt lys på søknaden om utslippstillatelse etter forurensningsloven 17 Nussir-gruven i Kvalsund kommune (Finnmark)

18 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Effektivisering av planprosessene - samferdsel 18 E 16 ved Tyrifjorden

19 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Forslag til nye statlige plan- retningslinjer (SPR) for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Gjeldende retningslinjer fanger ikke opp den politikk- og lovutvikling som har funnet sted etter 1993 Fanger ikke opp spørsmål vedrørende klima, transport, bolig og arealforvaltning Retningslinjene ivaretar ikke i tilstrekkelig grad behovet for effektivisering av planprosessene, samt bedre samordning og avklaring av målkonflikter 19

20 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” RPB fra 2008 gjelder fortsatt Evaluering av hvordan bestemmelsen har virket Andre tiltak for sentrumsutvikling Enkeltsaker 20 Rikspolitisk bestemmelse (RPB) om kjøpesentre

21 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Prosjekter, sentrumsutvikling og handel Evaluere kjøpesenterbestemmelsen Samfunnsøkonomiske konsekvenser av store handelsetableringer Omsetningsutvikling i mellomstore byer Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service Prinsipper og verktøy for byintegrert handel Enkel handelsanalysemodell Støtte til Norsk Sentrumsutvikling for å utrede en norsk BID-ordning (Business Improvement District) 21

22 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Nasjonale forventninger Vedtatt 24. juni 2011. Nye forventninger våren 2015 – Har den vært nyttig for kommunene, fylkeskommunene og staten? – Form og innhold? 22

23 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Satt av 12,5 millioner som er lyst ut gjennom Forskningsrådet Tre grunner til denne evalueringen: 1. Finne ut i hvilken grad plandelen fungerer etter intensjonen 2. Bidra til økt fokus på behovet for og kvaliteten på den helhetlige samfunns- og arealplanleggingen 3. Bidra til å bygge opp kompetanse. Prosjektet avsluttes i 2018 23 Evaluering av plandelen av plan- og bygningsloven

24 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger mv. i plandelen) Lovforslag: Prop. 121 L (2013-2014): -Fjerner 5-års fristen på gjennomføring av detaljreguleringer -Tidsfrister for innsigelser: Kommunen frist på to uker, Fylkesmannen frist på fire uker. -Frist for kommunens sluttbehandling av reg.planer -Unntak fra kravet om planprogram for reguleringsplaner 24

25 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Rettssaker Rettskraftige dommer: 6 Mørk Engebretsen Invest AS (FM Østfold) Utvidelse av grisehuset: Industri eller landbruk? Påfølgende erstatningskrav - 13. mill. kroner 25

26 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Sluttside ALTERNATIV B velg KMD mal ENG under ”oppsett”. Tips bildekreditering: Alle bilder brukt i presentasjonen må krediteres for eksempel slik: Slide nr. X: Fotograf, Bildebyrå Takk for meg!


Laste ned ppt "Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Startside ALTERNATIV A Tips for engelsk mal velg KMD mal ENG under ”oppsett”. Nytt fra planavdelingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google