Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HISTORIE  1954 – Første nyretransplantasjon – Berlin (identiske tvillinger)  1956 – Første nyretransplantasjon i Norge  1962 – Første vellykkede transplantasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HISTORIE  1954 – Første nyretransplantasjon – Berlin (identiske tvillinger)  1956 – Første nyretransplantasjon i Norge  1962 – Første vellykkede transplantasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 HISTORIE  1954 – Første nyretransplantasjon – Berlin (identiske tvillinger)  1956 – Første nyretransplantasjon i Norge  1962 – Første vellykkede transplantasjon av nyre fra avdød – Boston  1967 – Første hjertetransplantasjon – Cape town  1967 – Oppstart levertransplantasjoner  1970 – Levertransplantasjoner i Norge  1981 – Transplantasjon av hjerte + lunger –Stanford USA

3 HISTORIE CICLOSPORIN # Utviklet fra en sopp funnet på Hardangervidda i 1970 av sveitsiske forskere fra legemiddelfirmaet Sandoz # Effektivt immundempende medikament. # Øker overlevelsestiden dramatisk for de transplanterte # Godkjent i 1983 # Revolusjonerte transplantasjonskirurgien # 1983 – Lungetransplantasjon – Toronto – levde >5 år # 1986 – Første hjertetransplantasjon på 14 år

4 FORUTSETNINGER FOR VELLYKKET TRANSPLANTASJON  Pasient - Må ha livstruende organsvikt, dokumenterbar behandlingsgevinst og egnet størrelse/vekt, blodtype og vevstype.  Funksjonsdyktig organ fra egnet giver  Optimal kirurgi  Effektiv og tolerabel immunmodulerende behandling Problemer; Rejeksjon, immundefekt – infeksjon, og medisinbivirkninger  Livslang oppfølging - Kronisk rejeksjon, immundefekt (infeksjon&cancer), og hjerte/karsykdom

5 Organisering i Norge  Nasjonalt transplantasjonssenter på Rikshospitalet  28 godkjente donorsykehus  Utredningen starter lokalt og avsluttes ved RH  Koordinator RH - døgnvakt  NOROD – Norsk resursorganisasjon for organdonasjon. - Tverrfaglig, 19 medlemmer, finansieres gjennom statsbudsjettet, adm via helsedirektoratet. - Kurs og seminarer, råd og veiledning til helsemyndigheter, helseforetak og pasientorganisasjoner. - Formål; Øke kunnskap og kompetanse hos helsepersonell som har med organdonasjon å gjøre. Organdonasjon/transplantasjon reguleres via lover, forskrifter og rundskriv.

6 Internasjonalt samarbeid  Scandiatransplant - Forpliktende organutveksling, URGENT CALL og obligasjoner. - Det betyr obligatorisk utveksling ved spesielt god match eller akutt behov. Vi er også forpliktet til å tilby det vi ikke selv kan bruke.  Eurotransplant - Uforpliktende samarbeid.  UK transplant - Uforpliktende samarbeid.

7 KULTUR OG RELIGION

8 KULTUR/RELIGION  Organdonasjon omfavnes og støttes i dag av de fleste store religioner og kulturer i verden.  POS : Kristendom, Hinduisme, Katolisisme, Buddhisme, Humanetisk forbund, Jehovas Vitner m.fl.  NEG: Jødedommen, Shintoister i Japan og Sigøynere/Roman « Kroppen må begraves hel « « Det nødvendige tillater det forbudte» Islam « Om noen redder et menneskeliv, skal det anses som om han redder hele verden « Islam

9 JURIDISK RAMMEVERK  Styres av lover, forskrifter og rundskriv  Lov av 9. februar 1973 nr 6 om transplantasjon §2 Fra avdød som skriftlig eller muntlig har truffet bestemmelse om det, kan organer og annet organisk materiale tas til behandling av sykdom eller legemsskade hos en annen. Selv om en slik bestemmelse ikke er truffet, kan inngrep som nevnt foretas på person som dør i sykdom eller blir bragt død til sykehus, med mindre avdøde eller hans nærmeste har uttalt seg mot det, eller det er grunn til å anta at inngrepet vil være i strid med avdødes eller hans nærmestes livssyn, eller andre særlige grunner taler mot inngrepet. Avdødes nærmeste skal så vidt mulig underrettes om dødsfallet før inngrepet finner sted.

10 Juridisk rammeverk forts.. Forskrifter om dødsdefinisjoner i relasjon til lov om transplantasjon 10. Juni 1977 §1 En person er død når det foreligger sikre tegn på total ødeleggelse av hjernen med et komplett og irreversibelt opphør av alle funksjoner i storehjernen, lillehjernen og hjernestammen. Varige hjerte,- og åndedrettsstans er sikre tegn på ødeleggelse av hjernen. §2 Følgende kriterier må alle være til stede for å kunne stille diagnosen «Død ved total ødeleggelse av hjernen» Erkjent intrakraniell sykdomsprosess Total bevisstløshet Opphør av eget åndredrett Opphør av alle hjernenerverreflekser Opphevet blodsirkulasjon til hjernen

11 ORGANTILGANG OG BEHOV Antall organtransplantasjoner i Norge 2013 og antall på venteliste 1.April-14  246 Nyrer285 på venteliste  107 lever22 på venteliste  35 Hjerter23 på venteliste  32 Lunger50 på venteliste  20 Pancreas12 på venteliste  19 Nyre/pankreas18 på venteliste  2 Hjerte/nyre0  2 Lever/nyre0  1 Lunge/levero  0 Hjerte/Lunge1 på venteliste 111 donasjoner fra avdøde givere, 68 donasjoner fra levende givere.

12 KRITERIER TIL GRUNN FOR UTVELGELSE AV MOTTAGER 1.Blodtype 2.Høyde/vekt 3.Ventetid 4.Urgency 5.Vevstype 6.Alder

13 FRA PASIENT TIL DONOR Potensiell donor  « Person som er død eller med stor sannsynlighet vil dø innen kort tid der livreddende behandling er nytteløst og som er i en situasjon der donasjon kan være aktuelt» (NOU 2011:11)  Store hjerneskader  Hjerneblødning  Livstruende hjerneødem etter surstoffmangelskade – hjertestans, hengning, drukning  Livstruende hjerneødem pga toksiske eller metabolske årsaker; forgiftninger, røykskader ol. Det er lov å tenke donor parallelt med at livsreddende behandling pågår.

14 FRA PASIENT TIL DONOR Melding av potensiell donor  Kontakt bør opprettes med Koordinator på RH så tidlig som mulig  Blodprøver og vitale mål kan sendes RH før fullstendig hjernesirkulasjon er oppstått, og før avklaring om donasjon er tatt opp med pårørende.  Ved tvil om pasienten er egnet for donasjon, eller det er usikkert om organene kan brukes skal allikevel koordinator på RH kontaktes.  Kontraindikasjoner som for eksempel kreft? RH avgjør.  Kontinuerlig kontakt.  RH begynner umiddelbart å vurdere pasient/donor, og lete etter aktuelle mottagere.

15 FRA PASIENT TIL DONOR Den vanskelige samtalen  «Helsepersonell har en plikt til å ta opp spørsmålet om organdonasjon når det kan være aktuelt.»  «Pårørende skal gis informasjon om hva donasjon innebærer og formålet med den»  «Hensynsfull og tillitsfremmende kommunikasjon» Rundskriv HOD 1-6/2008  Samtalen er en prosess som begynner på/utenfor pasientrommet, og ender med en samtale på et skjermet rom der sp.mål om organdonasjon tas opp.  PÅRØRENDE BLIR ALLTID HØRT!

16 FRA PASIENT TIL DONOR Klinisk diagnostikk  Kriterium 1 – Erkjent intrakraniell sykdomsprosess - Primære årsaker som blødninger, infeksjoner ol. - Sekundære årsaker er sykdommer som gir O2-mangel til hjernen  Kriterium 2 – Total bevisstløshet -Manglende reaksjon på lys, lyd og smerte -Utelukke medikamentpåvirkning -Utelukke hypotermi -Utelukke elektrolyttforstyrrelser

17 Klinisk diagnostikk forts.  Kriterium 3 – Opphør av egenrespirasjon - Apnoetest  Kriterium 4 – Opphør av alle hjernenervereflekser - Lysstive dilterte pupiller (4-6 mm) - Ingen coronarrefleks - Dolls eyes - 50 ml isvann i begge ører

18 FRA PASIENT TIL DONOR Angio og endelig bekreftelse  Kriterium 5 – totalt opphør av hjernefunksjon/aktivitet - Cerebral angiograf Dødstidspunktet settes til når angio har vist full sirkulasjonsstans. PASIENTEN ER NÅ OFFESIELT DONOR – RH FÅR BESKJED OG ALARMENE GÅR HOS MOTTAGERNE.

19 ORGANBEVARENDE BEHANDLING  Sepsis som tankemodell for fysiologiske endringer  Foregår før, under og etter sirkulasjonsstans til hjernen.  Væske  Pressor  Minirin  Monitorering  Aktiv varming  Mål: Normale sirkulatoriske og repiratoriske verdier, elektrolytter og kroppstemperatur. - Tilstrekkelig O2 til organene. ORGANBEVARENDE BEHANDLING ER LIVREDDENDE BEHANDLING!

20 BENYTTEDE ORGANER OG KRITISKE TIDSVINDUER.  Hjerte-4t  Lunger-8t  Nyrer-24t  Lever-14t  Pankreas-14t  Evt tarm – sjelden- 12t Før organuttak kan påbegynnes må egnet mottager ligge klar på operasjonsbordet på Rikshospitalet, eller på sykehus i utlandet om organet skal sendes ut av landet.

21 ORGANDONASJON På Operasjonssalen -Varer normalt 3-5 timer -1 – 3 Kirurgiske lag -Ofte behov for ekstra assistanse -Ro/stillhet/ærbødighet -Alle organer løsnes før de begynner uttak -Hjertet tas ut til slutt -Organene legges i isvann og så i egnet embalasje før donorteamet løper avgårde for å få sendt det til RH eller evt utlandet med fly, eller bil. -Alle maskiner slås av -Operasjonssår lukkes, og sys pent igjen.

22 PÅRØRENDE - Oppfølging  God oppfølging under hele prosessen  Informasjon, trøst, tid med avdøde etter organuttak.  Takkebrev fra Rikshospitalet  Ettersamtale - Støtte - Oppklare evt uklarheter - Avdekke evt behov for annen hjelp/ formidle kontakt - Formidle tilbakemelding/takkebrev - Få respons på prosess - La de pårørende få fortelle sin historie og sine opplevelser.  Invitasjon til samling og hedring av donorer

23 HVORFOR SI JA TIL ORGANDONASJON?  TRØST  LIVGIVENDE  ØKT LIVSKVALITET  ØKONOMI - Nasjonal økonomi - Privat økonomi

24 Kinesiske leger takker 7 år gammel gutt


Laste ned ppt "HISTORIE  1954 – Første nyretransplantasjon – Berlin (identiske tvillinger)  1956 – Første nyretransplantasjon i Norge  1962 – Første vellykkede transplantasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google