Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statssekretær Frank Jenssen Strukturelle utfordringer for kommunesektoren Innlegg på Styringsdialogkonferansen i Nord-Trøndelag 6. januar 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statssekretær Frank Jenssen Strukturelle utfordringer for kommunesektoren Innlegg på Styringsdialogkonferansen i Nord-Trøndelag 6. januar 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statssekretær Frank Jenssen Strukturelle utfordringer for kommunesektoren Innlegg på Styringsdialogkonferansen i Nord-Trøndelag 6. januar 2004

2 Kommunenes oppgaver Uansett størrelse ivaretar alle norske kommuner de samme oppgavene overfor sine innbyggere: 1.Tjenesteyter 2.Demokratisk arena 3.Myndighetsutøver 4.Samfunnsutvikling

3 Hvorfor kommuner? Nærhet til innbyggerne gir kommunen god mulighet til å bruke knappe offentlige ressurser i samsvar med variasjonene i lokale behov og ønsker Kommunen har de beste forutsetningene for å se ulike velferdsoppgaver i sammenheng - prioritering Kommunen har legitimitet som demokratisk valgt fellesskapsorgan

4 Fremtidige utfordringer Innbyggerne vil i økende grad forvente individuelt tilpassede velferdsløsninger – ”A4” løsningene er på retur Mangel på kompetanse og arbeidskraft vil for mange kommuner være en større utfordring enn mangel på penger Behovet for mer arbeidskraft vil gi økt arbeidsinnvandring – godt integreringsarbeidet vil bli viktigere og mer nødvendig Sterke sentralistiske krefter vil tømme kommunene for stadig flere oppgaver gjennom statliggjøring Privat verdiskapende virksomhet fortrenges av en raskt voksende offentlig sektor – grunnlaget for velferd forvitrer

5 Vår største utfordring er arbeidskraft I 2010 vil Norge mangle 220 000 personer for å dekke behovet for arbeidskraft. 199020002010 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 Anslått behov for arbeidskraft Sysselsatte Anslått vekst i arbeidsstyrken Tall i 1000 personer Kilder: SSB - Holdenutvalget

6 Trekk ved dagens kommunestruktur (1)

7 Uhensiktsmessig kommunestruktur i mange områder i forhold til oppgaver og ansvar Mange små kommuner Uheldige kommuneavgrensninger Flerkommunale byområder Trekk ved dagens kommunestruktur (2)

8 Regjeringen ønsker sterke kommuner! Gi lokaldemokratiet tillit Sette kommunene i stand til å være effektive tjenesteprodusenter og samfunnsutviklere på lokalt nivå  Desentralisere oppgaver  Overføre mer myndighet  Øke kommunenes handlingsrom  Støtte utviklingsarbeid og formidle erfaringer

9 Nytt inntektssystemutvalg Dagens inntektssystem: Kompenserer for smådriftsulemper, blant annet gjennom basistilskuddet og regionaltilskuddet Nytt inntektssystemutvalg: Bedt om å utrede flere alternativer Ett av alternativene utvalget skal foreslå skal være basert på at kostnader knyttet til en uhensiktsmessig kommunestruktur skal betraktes som en frivillig kostnad. Dette innebærer at en del småkommuner selv kan komme til å måtte bære kostnadene ved smådriftsulemper i større grad enn i dag

10 Innsparingsmuligheter iht. SSB 217 kommuner (> 5000 innbyggere): 2,7 milliarder 90 regioner: 4,1 milliarder Netto årlig besparing - hensyn tatt til økte avstandskostnader

11 Større kommuner – svekket lokaldemokrati? Nyere forskning: Ingen sammenheng mellom størrelse og kvalitet på demokratiet Forskjeller i formene for politisk deltakelse i små og store kommuner Diskusjonen om et vitalt lokaldemokrati bør knyttes til hva en kommune skal være, hvilke oppgaver den skal ha og hvordan innbyggerne kan involveres i løsingen av oppgavene

12 Større kommuner – større regional slagkraft Kommunesammenslutning i regioner med et klart definert senter kan gi ny styrke til regionalt utviklingsarbeid. I regioner med flere jevnstore kommuner er gevinstene mer uklare Regionalt samarbeid er likevel neppe mer effektivt

13 Interkommunalt samarbeid – intet alternativ Uansett kommunestruktur vil det innen utvalgte områder være behov for samarbeid mellom kommunene Demokratisk underskudd Byråkrati Svekket intern samordning av deltjenester for brukere med behov for sammensatte tjenester?

14 Vi ønsker kommuner som tar et helhetlig ansvar for grunnleggende velferdsoppgaver og samfunnsutviklingen på lokalt nivå er effektive leverandører av trygge og omfattende velferdsløsninger er ansvarlige myndighetsutøvere er sterke lokale fellesskapsorgan basert på nærhet til og innflytelse fra innbyggerne

15 Samarbeidsprosjekt om kommunestruktur Samarbeidsprosjekt KS og KRD, ledet av KS Diskusjoner og faglige utredninger om ulike fremtidsrettede inndelingsalternativer Mål: Styrket lokaldemokrati gjennom mer robuste kommuner


Laste ned ppt "Statssekretær Frank Jenssen Strukturelle utfordringer for kommunesektoren Innlegg på Styringsdialogkonferansen i Nord-Trøndelag 6. januar 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google