Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Statsråd Erna Solberg Solstrand Hotel 28. oktober 2004 Framtidens kommuner i møte med innbyggerne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Statsråd Erna Solberg Solstrand Hotel 28. oktober 2004 Framtidens kommuner i møte med innbyggerne."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Statsråd Erna Solberg Solstrand Hotel 28. oktober 2004 Framtidens kommuner i møte med innbyggerne

2 Kommunal- og regionaldepartementet 2 Disposisjon for innlegget 1.Hvorfor behov for omstilling og endring? Hovedutfordringer 2.Mer robuste kommuner 3.Statsbudsjettet 2005

3 Kommunal- og regionaldepartementet 3 Kommuneøkonomi i ubalanse Netto driftsresultat 1991-2003 (prosent av driftsinntekter)

4 Kommunal- og regionaldepartementet 4 Arbeidsmarkedet

5 Kommunal- og regionaldepartementet 5 Mangel på robuste fagmiljøer

6 Kommunal- og regionaldepartementet 6 Mange og små kommuner

7 Kommunal- og regionaldepartementet 7 Hovedutfordringer Demografisk utvikling Økte krav fra innbyggerne Begrenset rom for økonomisk vekst Uhensiktsmessig kommunestruktur Konkurranse om arbeidskraften Mer spesialisert tjenesteproduksjon Små og sårbare fagmiljøer

8 Kommunal- og regionaldepartementet 8 Mer robuste kommuner Robuste og faglig bæredyktige kommuner -som er gode og effektive tjenesteytere -som tar vare på og utvikler lokaldemokratiet -som har kapasitet til å være dyktige samfunnsutviklere

9 Kommunal- og regionaldepartementet 9 Hva kan skje? Dersom det ikke skjer endringer i kommunestrukturen, kan resultatet bli mer statliggjøring av oppgaver Eller vi kan få A- og B-kommuner

10 Kommunal- og regionaldepartementet 10 Regionkommuner Naturlige bo- og arbeidsregioner Målet: En kommunestruktur med større kommuner bedre tilpasset dagens rammebetingelser Veien dit: Sammenslutning av flere kommuner til en ny kommune. Eller forsterket og mer forpliktende interkommunalt samarbeid

11 Kommunal- og regionaldepartementet 11 Interkommunalt samarbeid Ikke et substitutt for sammenslutning, men et virkemiddel på veien Alltid behov for samarbeid, uavhengig av kommunestruktur Ulemper samarbeid: demokratisk underskudd, byråkrati, svekket styring og kostnadskontroll Men: –ikke alle kan slutte seg sammen –ikke strukturendringer over natten –noen sektorer og områder bedre egnet enn andre

12 Kommunal- og regionaldepartementet 12 Større kommuner – svekket lokaldemokrati? Nyere forskning: Ingen sammenheng mellom størrelse og kvalitet på demokratiet Forskjeller i formene for politisk deltakelse i små og store kommuner Diskusjonen om et vitalt lokaldemokrati bør knyttes til hva en kommune skal være, hvilke oppgaver den skal ha og hvordan innbyggerne kan involveres i løsingen av oppgavene

13 Kommunal- og regionaldepartementet 13 Mange prosesser Framtidens kommunestruktur Regionalmeldingen Inntektssystemutvalget Evaluering av fylkeskommunene

14 Kommunal- og regionaldepartementet 14 Statsbudsjettet Justeringer 2004 – opplegget Kommuneopplegget 2005 Tilbakeføring av selskapsskatt

15 Kommunal- og regionaldepartementet 15 Justeringer i 2004-opplegget Vekst i samlede inntekter 7¼ mrd. kr Vekst i frie inntekter 4¼ mrd. kr Endringer etter RNB 2004: - lavere skatteinntekter (- 1 mrd. kr) - lavere prisvekst (+ 0,6 mrd. kr) - ressurskrevende brukere (+ 0,3 mrd. kr)

16 Kommunal- og regionaldepartementet 16 Kommuneopplegget 2005 Realveksten i samlede inntekter blir 2¾ mrd. kr (1¼ pst.) Hovedelementer i veksten: - frie inntekter (1 mrd. kr) - barnehager (vel 1,2 mrd. kr) - psykiatri (0,4 mrd. kr)

17 Kommunal- og regionaldepartementet 17 Frie inntekter øker med 1 mrd. kr ½ mrd. kr til kommunene, ½ mrd. kr til fylkeskommunene Sterk vekst i elevtallet i videregående opplæring 135 mill. kr til økt timetall i grunnskolen –kommer i tillegg til inntektsveksten

18 Kommunal- og regionaldepartementet 18 Realvekst (pst.) i kommunesektorens inntekter 1990-2005 1) Gjennomsnittlig årlig vekst 2) Anslag på regnskap 3) Forslag

19 Kommunal- og regionaldepartementet 19 Tilbakeføring av selskapsskatt 5,5 mrd. kroner selskapsskatt tilbakeføres Inntektsutjevning legges om til en symmetrisk ordning

20 Kommunal- og regionaldepartementet 20 Mer-/mindreskatteinntekter Mrd. kr

21 Kommunal- og regionaldepartementet 21 Tilleggslysark følger

22 Kommunal- og regionaldepartementet 22 Symmetrisk inntektsutjevning 100% 90% Skatteinntekter i % av gj.snitt Kommune A Kommune B Kommune C Trekk 55% Komp. 55% Tillegg 35%

23 Kommunal- og regionaldepartementet 23 Barnehager Målsetning: plass til alle som vil ha det -9 000 nye plasser fullfinansieres -investeringstilskuddet videreføres -230 mill. kr til private barnehager 23 250 på venteliste per 1. august 2004 -urealistisk med full dekning i 2005 Driftstilskuddet innlemmes i 2006

24 Kommunal- og regionaldepartementet 24 Psykisk helse Regjeringen styrker opptrappingsplanen –400 mill. kr i økte driftsmidler –fordobling av veksten fra 2004 Fokus på storbyproblematikken –50 mill. kr særskilt til Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger –omfordeling som følge av nye kriterier i inntektssystemet fra 2004

25 Kommunal- og regionaldepartementet 25 Reform i grunnopplæringen Regjeringen satser 700 mill. kr på reformen i grunnopplæringen 500 mill. kr til kompetansehevning –av dette 300 mill. til skoleeier 145 mill. kr til mer undervisning –fire uketimer ekstra for barnetrinnet –økt tilskudd til språklige minoriteter 40 mill. kr til nye læreplaner

26 Kommunal- og regionaldepartementet 26 Momskompensasjon Etterberegning av uttrekk i 2005 Feil i uttrekk blir justert og kompensert Størrelse på samlet uttrekk vurderes våren 2005 Fordelingen av uttrekk vurderes sommeren 2005

27 Kommunal- og regionaldepartementet 27 Ressurskrevende brukere - finansiering Bidrag fra staten øker fra 650 mill. kr i 2003 til om lag 1½ mrd. kr i 2004 Foreløpig anslag for 2005 (1,6 mrd. kr) Tidligere måtte kommunene dekke utgiftene av de frie inntektene – nå refunderer staten utgiftene Overslagsbevilgning


Laste ned ppt "1 Statsråd Erna Solberg Solstrand Hotel 28. oktober 2004 Framtidens kommuner i møte med innbyggerne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google