Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Økonomisk politikk i usikre tider Statssekretær Hilde Singsaas, Finansdepartementet 23. januar 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Økonomisk politikk i usikre tider Statssekretær Hilde Singsaas, Finansdepartementet 23. januar 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Økonomisk politikk i usikre tider Statssekretær Hilde Singsaas, Finansdepartementet 23. januar 2012

2 Finansdepartementet Finanskrisen: største tilbakeslag siden andre verdenskrig Risikopåslag på tremåneders pengemarkedsrente per 11. januar. Prosentpoeng 2 Bruttonasjonalprodukt. Sesongjusterte volumindekser

3 Finansdepartementet Raskt voksende statsgjeld etter finanskrisen 3 Statsgjeld i prosent av BNP 2008-2012 Kilde: IMF Fiscal Monitor, september 2011

4 Finansdepartementet Kursfall viser redusert tillit til banker i euroområdet Kurser på bankaksjer. Euroområdet. Indeks 4 Rente på 10-års statsobligasjoner Prosent Kilde: Reuters EcoWin Høye lånekostnader og sviktende tillit til banker i euroområdet

5 Finansdepartementet 5 2011 2012 Kilde: Consensus Forecasts Anslag for veksten i euroområdet er betydelig justert ned siden NB12 Anslått vekst i BNP på ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra foregående år

6 Finansdepartementet Negativt samspill 6 RealøkonomienBankerStatsfinanser Redusert kredittilførsel gir lavere økonomisk vekst Lavere vekst gir lavere statsinntekter Tap på statsgjeld, lavere støtteevne Økt støtte- behov

7 Finansdepartementet 7 BNP Fastlands-Norge. Indeks 1. kv. 2010 = 100 Fortsatt vekst i BNP for Fastlands-Norge Kilde: Statistisk sentralbyrå

8 Finansdepartementet 8 Sterk vekst i sysselsettingen Akkumulert vekst i sysselsettingen siden 4. kv. 2000 Kilde: Statistisk sentralbyrå

9 Finansdepartementet Men vekstanslagene for fastlandsøkonomien har blitt justert ned i lys av utsiktene ute 9 Anslag fra Consensus Forecasts på veksten i BNP for Fastlands-Norge. Prosentvis årlig endring Kilde: Consensus Forecasts.

10 Finansdepartementet 10 Optimismen blant konsumenter og innkjøpssjefer har dempet seg noe av

11 Finansdepartementet 11 Relative lønninger i felles valuta 1970–2010. Avvik fra gjennomsnittet for perioden. Prosent Konkurranseutsatt sektor er sårbar Kilder: Norges Bank, Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet Endring i bytteforhold 2000–2010. Indeks 2000=100

12 Finansdepartementet Høy aktivitet i petroleumsnæringen og svak vekst ute bidrar nå til todeling av industrien 12 Vekst i produksjonen i ulike industrinæringer ifølge produksjonsindeksen Tremåneders glidende gjennomsnitt. Prosent Kilde: Statistisk sentralbyrå.

13 Finansdepartementet Husholdningenes gjeld og renteutgifter Prosent av disponibel inntekt Realboligpriser Husholdningenes gjeld har økt mye Kilder: NEF-Econ, Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene og Statistisk sentralbyrå.

14 Finansdepartementet Budsjettet for 2012 Forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland og strukturelt underskudd Mrd. 2012-kroner Normalvekst i bruken av oljepenger Underskudd i underkant av 4- prosentbanen Kilde: Finansdepartementet

15 Finansdepartementet Et nytt tilbakeslag ute vil påvirke oss Lavere eksport gir lavere aktivitet i konkurranseutsatte næringer Lavere oljepris kan dempe investeringsviljen på norsk sokkel Uro i finansmarkedene kan spre seg raskt og også ramme norske banker Mer pessimistiske husholdninger og bedrifter 15 Aksjebørsene Kilde: Reuters EcoWin

16 Finansdepartementet Hvordan bør vi møte denne usikkerheten? Holde orden i eget hus Handlingsregelen, Statens pensjonsfond utland Finanspolitikken Pengepolitikken Finansmarkedsregulering og –tilsyn Inntektspolitikken 16 Oljeinntekter og bruk av oljeinntekter Kilde: Nasjonalbudsjettet 2012

17 Finansdepartementet 17 Norges Banks styringsrente Prosent. 2001-2012.

18 Finansdepartementet Påslag for 5-årige norske obligasjoner (bank og OMF). Prosentenheter. Uke 1 2008 – uke 2 2012 Påslag for 3-måneders pengemarkedsrente (NIBOR minus forventet styringsrente) Prosentenheter. Per 11. januar Finansieringskostnadene for norske banker øker Kilde: DNB Markets Kilde: Norges Bank

19 Finansdepartementet 19 Relative lønninger i felles valuta 1970–2010. Avvik fra gjennomsnittet for perioden. Prosent Kostnadsnivået er høyt Kilder: Norges Bank, Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet

20 Finansdepartementet 20 Kilde: Nasjonalbudsjettet 2012 Forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland og pensjonsutgifter i folketrygden. Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge 2060 Langsiktige utfordringer knyttet til økende pensjonsutgifter…

21 Finansdepartementet … begynner nå å slå inn i de årlige budsjettene 21 Kilde: Nasjonalbudsjettet 2012 Bidrag til endring i handlingsrommet i budsjettpolitikken i prosent av verdiskapingen i fastlandsøkonomien. Gjennomsnittlig årlig endring

22 Finansdepartementet Arbeidskraften er avgjørende for velferden 22 Referanseforløp. Uendret politikk og atferd Lavere gjennom- snittlig arbeidstid Økt arbeidstilbud Kilde: Finansdepartementet Inndekningsbehov i offentlige finanser. 2060. Prosent av BNP for Fastlands-Norge


Laste ned ppt "1 Økonomisk politikk i usikre tider Statssekretær Hilde Singsaas, Finansdepartementet 23. januar 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google