Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunal medfinansiering er fjernet, hva nå?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunal medfinansiering er fjernet, hva nå?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunal medfinansiering er fjernet, hva nå?
Statssekretær Anne Grethe Erlandsen Rakkestad 19. mars 2015

2 Pasientens helsetjeneste
Samhandlingsforum 19.mars 2015

3 Pasientens helsetjeneste
Melding om kvalitet og pasientsikkerhet Primærhelsetjenestemelding Folkehelsemelding Legemiddelmelding Endring i lovgiving Kreftsatsning Rus og psykisk helse Prehospitale tjenester Fritt behandlingsvalg Samhandlingsforum 19.mars 2015

4 Mye er bra i helsetjenesten…
Kvaliteten varierer for mye Unødvendig venting Overganger innebærer risiko Kommunene ikke godt nok forberedt på økningen i behov for pleie, omsorg og medisinsk hjelp Kapasitet og kvalitet Organisering og sammenheng Kompetanse og forskning Samhandlingsforum 19.mars 2015

5 Dagens sykehusstruktur
Opptaksområde lokalsykehusfunksjon Samhandlingsforum 19.mars 2015

6 Befolkningsvekst, aldrende befolkning og urbanisering gir betydelige ressursutfordringer
Samhandlingsforum 19.mars 2015

7 Kvalitet og pasientsikkerhet
Brukerne etterlyser større åpenhet, mer og bedre informasjon Bedre kommunikasjon og medvirkning Manglende koordinering Helsetilsynet påpeker Uklare ansvarsforhold Mangelfullt samarbeid helsestasjon og fastlege Åpenhet er en forutsetning Vi møter brukere og pasienter i ulike sammenhenger, blant annet faste møter med Kontaktforum for brukere av helse- og omsorgstjenesten. Et tema som går igjen: Betydningen av åpenhet, god informasjon og kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell. Det er et mål å fremskaffe bedre kunnskap om tjenestene, og informasjon om dette må gjøres bedre tilgjengelig. Åpenhet er en forutsetning for godt kvalitetsarbeid. Derfor vil regjeringen legge til rette for at Stortinget regelmessig får anledning til en bred debatt om status for kvalitet og pasientsikkerhet i hele helse- og omsorgstjenesten. Stortingsmeldingen skal gi et bilde av status og utfordringer innen kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten, slik det kommer til uttrykk i årsmeldinger fra blant andre Pasient- og brukerombudene, Statens helsetilsyn og Norsk pasientskadeerstatning. Det er i seg selv uttrykk for politikk, at en slik melding skal legges frem for Stortinget hvert år. Viktig at kvalitetsarbeidet er forankret i våre politiske og demokratiske organer og at det skapes arenaer for en systematisk, helhetlig og kontinuerlig diskusjon om gode og trykke tjenester. Samhandlingsforum 19.mars 2015

8 Folkehelsemelding God helse er ikke bare fravær av sykdom, men også overskudd til å mestre hverdagens utfordringer Det handler både om å fremme livskvalitet og trivsel og redusere risiko for sykdom Målet for folkehelsepolitikken er å skape muligheter for å mestre og utnytte egne evner Samhandlingsforum 19.mars 2015

9 Ny innretning i folkehelse
Psykisk helse, aktive eldre og ny vinkling på livsstilsarbeidet ”Helse i alt vi gjør”, vektlegge alt som fremmer helse Satse på barn og unge Tenke langsiktig, bygge på dagens kunnskap og sørge for systematisk evaluering I folkehelsemeldingen retter vi blikket utover helsesektoren – på hvordan forhold på tvers av sektorer påvirker helsen i befolkningen 3 Nye grep: Vi vil integrere psykisk helse som en likeverdig del av folkehelsearbeidet, gi aktive eldre en større plass og utvikle en ny politikk på livsstilsområdet som legger mer vekt på mestring og positiv motivasjon Helse i alt vi gjør: Forhold som påvirker helse befinner seg på alle samfunnsområder – vi må ivareta helsehensyn på tvers av sektorer og bidra til at alle tar ansvar – ikke bare offentlige myndigheter, men også næringsliv, arbeidsliv og frivillige organisasjoner Legge vekt på forhold som fremmer helse: Folkehelsearbeid handler om mer enn å fjerne risiko og forebygge sykdom – vi må rette oppmerksomheten mot forhold som bidrar til å fremme helse Satse på barn og unge: Helsenpåvirkes gjennom hele livsløpet – men grunnlaget legges tidlig og har betydning for helsen gjennom hele livet : Samhandlingsforum 19.mars 2015

10 Fremtidens primærhelsetjeneste
Sentrale utfordringer: Organisatorisk fragmentering Flere oppgaver i kommunene og økt kompleksitet Ledelse, kompetanse, kunnskap, IKT og forskning Samhandlingsforum 19.mars 2015

11 Primærhelsetjenestene
”En primærhelsetjeneste som møter befolkningens behov” Tilgjengelighet, samarbeid, samlokalisering og faglige fellesskap Ledelse, klinisk og strategisk Kompetanse og ansvarsfordeling Nasjonale styrings- og kvalitetsdata Samhandlingsforum 19.mars 2015

12 Omsorgstjenestene Kvalitet, valgfrihet og mangfold
”Et velferdsløft for eldre og syke” Kvalitet, valgfrihet og mangfold Bemanning, utdanning og kompetanse Organisering, ansvar, koordinering og lederskap Forskning Samhandlingsforum 19.mars 2015

13 Legemiddelmelding Utfordring på legemiddelområdet
Feilbruk av legemidler Minst norske pasienter dør hvert år 12 prosent av pasientskadene skyldes feil legemiddelbruk Mange gode forbedringstiltak er iverksatt, men implementering tar tid 69 % (3,4 millioner) fikk utlevert minst et legemiddel på resept i 2013 90 % blant de over 70 år, 60 % av disse brukte mer enn 5 legemidler og 21 % 10 eller flere legemidler Fortsatt et problem med at legemidler brukes feil: - 12 prosent av pasientskadene skyldes feil legemiddelbruk - 5 prosent av alle akutte sykehusinnleggelser skyldes feil legemiddelbruk - Halvparten av alle sykehusinnleggelsene kunne vært unngått. (10 legemiddelgrupper står for omtrent halvparten) - Tre av fire pasienter i sykehjem har legemiddelrelaterte problem Feilbruk av legemidler er en fare for pasientsikkerheten. Selv om det er flere forbedringstiltak som er iverksatt for å nå målet om riktig legemiddelbruk, så ser vi likevel at implementeringen tar tid, og det må vi ta innover oss. Samhandlingsforum 19.mars 2015

14 Legemiddelmelding, gamle og nye grep
Sterkere fokus på: Pasientens helsetjeneste Riktig legemiddelbruk Bedre informasjon og beslutningsstøtte Bedre etterlevelse Finansieringsordninger Pris- og avansesystemer Finansieringsansvar - trygd/institusjon Innovasjon og næringsutvikling Regjeringen har flere mål for legemiddelpolitikken, jf plattformen – hvor noe av det viktigste er målet om at pasientene skal få god behandling og at pasientsikkerheten skal ivaretas. Mestre livet - også med sykdom. Og mestring krever at pasienten medvirker og gis mulighet til å ta egne ressurser i bruk. Da er det vår oppgave å finne løsninger som legger til rette for dette. Det er flere virkemidler som er viktige. - Pasientens helsetjeneste: For å sikre god etterlevelse er det essensielt med en god dialog mellom pasient og forskriver. En beslutning tatt i felleskap er utgangspunktet, og tiltak som igangsettes for å forbedre etterlevelsen senere i behandlingsløpet kan deretter fokusere på å gi pasienten de nødvendige forutsetningene for å følge forskrevet behandling. Riktig legemiddelbruk: Informasjon og beslutningsstøtte til helsepersonell og pasient; Dette inkluderer å vurdere verktøy som kan hjelpe legen i å ta riktige beslutninger i uoversiktlige problemstillinger, for eksempel velge riktig legemiddelbehandling til den enkelte pasient. Informasjon til pasient kan bidra til bedre etterlevelse av legemiddelbehandlingen. Bruke farmasøyter – som en del av det tverrfaglige teamet. Viktig rådgiver for å veilede i riktig bruk av legemidler IKT arbeidet og oppfølging av Stortingsmeldingen en innbygger en journal henger også tett sammen med mulighetene for kvalitetsforbedringer på legemiddelområdet. Kjernejournal vil i første rekke forhåpentligvis bidra til bedre pasientsikkerhet og legge grunnlaget for bedre behandling med legemidler. Finansieringsordninger Finansieringsansvar - prinsipper for hvordan finansieringsansvaret kan følge behandlingsansvaret. Fordelig av finansieringsansvar mellom folketrygd/institusjon Har vi rigget pris- og finansieringssystemene slik at de møter utfordringer særlig ift nye veldig dyre legemidler? Kliniske studier (forskning), innovasjon og næringsutvikling Regjeringen er også opptatt av at pasientene skal få rask tilgang til nye og effektive legemidler, at det skal være lave kostnader for det offentlige og at legemiddelpolitikken skal bidra til innovasjon. I meldingen vil vi derfor ta opp flere tema, som for eksempel legemiddelberedskap, apotekenes betydning for tilgjengelighet, hvordan legemidler finansieres, muligheter for å styrke forskningen, om det er mulig å bidra til innovasjon og næringsutvikling Samhandlingsforum 19.mars 2015

15 Psykisk helse og rus Styrke forebygging og lavterskeltilbud
Langtidsbehandling og sosiale tiltak skal bedres Betydelig styrkings av skolehelsetjenesten Bedre flerfaglig samarbeid også mellom etater og nivåer Demensplan 2020 Psykisk helse og rus Rus og psykisk helse er viet spesiell oppmerksomhet i regjeringens politikk, noe som også statsministeren vektla i sin nyttårstale. Det er bred enighet om at disse pasientene har blitt nedprioritert og at det er behov for å styrke tilbudet både innen forebygging, lavterskeltilbud, langtidsbehandling og sosiale tiltak som bolig og arbeid. Det betyr bedre samarbeid på tvers av departement og fagmiljøer. I tillegg har vi sagt at veksten i aktiviteten skal være høyere for disse gruppene enn for somatikken. Det vil blant annet vil kreve andre måter å organisere og utføre arbeidet på og høyere krav til produktivitet. Samhandlingsforum 19.mars 2015

16 Kreftsatsing, pakkeforløp
Tverrfaglige diagnosesentere Standardiserte forløp for henvisning, utredning og behandling koordinator Fastlegens rolle Samhandlingsforum 19.mars 2015

17 Nasjonal helse- og sykehusplan
Pasientens helsetjeneste Spesialisthelsetjenesten styres mer på kvalitet Pasientopplevd kvalitet skal være likeverdig med medisinsk kvalitet Riktig kompetanse i riktig antall – på riktig sted Overordnede beslutninger skal treffes i Stortinget Sikre tilstrekkelig kapasitet med fornuftig struktur Sikre et sammenhengende system for akutte tjenester i og utenfor sykehus Trygghet og kvalitet i hele landet 1. Gi konkret innhold til begrepet ”pasientens helsetjeneste”. Hvordan legger vi til rette for at pasientene får informasjon – både om seg selv og sin sykdom Hvordan kan vi gjøre pasientene til aktive deltagere Ingen beslutning om meg uten meg Hvordan utvikler vi spesialisthelsetjenesten slik at den støtter problemløsning også utenfor sykehus 2. Norsk spesialisthelsetjeneste skal styres mer på kvalitet – og pasientopplevd kvalitet skal være likeverdig med medisinsk kvalitet. Kvalitetsdata skal måles og publiseres – åpenhet er en forutsetning for kvalitetsforbedring Hvordan brukes kvalitet i ledelse, planlegging og styring? 3. Riktig kompetanse i riktig antall – på riktig sted Hvordan bruker vi den arbeidskraften vi har? Hvordan rekruttere – særlig i mindre sykehus Utdanner vi de rette helsearbeiderne? Hvordan sikre tilstrekkelig tilgang på kompetent arbeidskraft? 4. Overordnede politiske beslutninger for norsk spesialisthelsetjeneste skal treffes i Stortinget Prinsipper og kriterier for ulike typer sykehus og framtidig sykehusstruktur 5. Sikre tilstrekkelig kapasitet med fornuftig struktur Kapasitet i pressområder Oslo får nye innbyggere neste 15 år Kapasitet og beredskap i distriktene 6. Sikre et sammenhengende system for akutte tjenester i og utenfor sykehus som gir tilstrekkelig trygghet og kvalitet i hele landet Samhandlingsforum 19.mars 2015

18 Samhandling, hva nå? Samhandlingsreformen 2012-15
Økonomiske virkemidler? Styring i kommunene og i sykehus er forskjellig Kommunereformen Helhetlige helse og omsorgstjenester i kommunene Spesielt fokus på de med store og sammensatte behov, psykisk helse og rus, kronisk syke, skrøpelige eldre … Samhandlingsforum 19.mars 2015

19 Pasientens helsetjeneste
Vil kreve annen ledelse og kompetanse Team mer enn silo, kunnskap, styringsdata Vil kreve annen arbeidsform Team, ikke solospiller som bruker pasienten som stafettpinne Mer og bedre samhandling Vil kreve annen organisering Teamorgansering rundt pasienten versus organisering i fagsøyler og forvaltningsnivåer Vil kreve andre systemer For samarbeid og informasjonsdeling Vil kreve aktivt samarbeid med pasienten Involvering og medvirkning Samhandlingsforum 19.mars 2015

20 Pasientens helsetjeneste
Samhandlingsforum 19.mars 2015


Laste ned ppt "Kommunal medfinansiering er fjernet, hva nå?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google