Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune enhet Bunntekst 1 Organisasjonskart.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune enhet Bunntekst 1 Organisasjonskart."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune enhet Bunntekst 1 Organisasjonskart

2 Levanger kommune enhet Bunntekst 2 Delegering til driftskomiteen BARNEHAGELOVEN AV NR. 19 OPPLÆRINGSLOVA AV NR. 61 VOKSENOPPLÆRINGSLOVEN AV NR. 35 BARNEVERNLOVEN AV NR. 100(revidert ) (BARNELOVA AV , NR. 7 – FLYTTET TIL NAV) KOMMUNEHELSETJENESTELOVEN AV NR. 66 NÆRINGSMIDDELLOVEN AV NR. 3 SOSIALTJENESTELOVEN AV NR. 87 TOBAKKSKADELOVEN AV NR. 14 BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOVEN AV , NR. 20 FRILUFTSLOVEN AV NR. 16 LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG AV NR. 82 MED ENDRINGER VED LOV AV NR. 4 VEGLOVEN AV NR. 23 VEGTRAFIKKLOVEN AV NR. 4

3 Levanger kommune enhet Bunntekst 3 Mangfoldige enheter Ekne/Tuv: 2 b-skoler, 2 barnehager, 2 SFO Åsen: 1 b/u-skole, 1 SFO og 1 barnehage Skogn: 1 b/u-skole, 1 SFO Halsan/Momarka: 1 b-skole, 1, SFO, 1 barnehage Nesheim: 1 b-skole, 1 SFO Nesset 1 u-skole Ytterøy: 1, b/u-skole, 1 SFO, 1 barnehage Frol: 1 b/u-skole, 1, SFO, 1 barnehage, mottaksskole for minoritetsspråklige, TOA Mule/Okkenhaug: 2 b-skoler, 1 SFO, 2 barnehager

4 Levanger kommune enhet Bunntekst 4 Antall ansatte i skolene våre (2006/07) Ledelse 21 årsverk Undervisningspersonell 200 årsverk –(254 lærere) Assistenter 30 årsverk Kontorpersonell 5årsverk

5 Levanger kommune enhet Bunntekst 5 Elevtallsutvikling (øko.plan) Skole 2007/082012/13Endring EleverKlasserEleverKlasserEleverKlasser Mule Okkenhaug Halsan Nesheim Skogn Tuv Ekne Åsen Ytterøy Nesset Frol Totalt

6 Levanger kommune enhet Bunntekst 6 Utvikling i fødselstall Folketall etter fødselsår, Levanger kommune Kilde: SSB

7 Levanger kommune enhet Bunntekst 7 Fordeling av elever klasse Sum enhet ElevKl.ElevKl.ElevKl.ElevKl.ElevKl.ElevKl.ElevKl.ElevKl.ElevKl.ElevKl.ElevKl. Ekne Frol os Halsan Mule Nesheim Nesset u Okken- haug Skogn b-u Tuv Ytterøy Åsen Sum

8 Levanger kommune enhet Bunntekst 8 Oppvekst Levanger Pedagogisk fagstab Initiere skoleutvikling (Sammen med faglab) Tilrettelegge for kompetanseheving Følge opp/rullere vedtatte planer Utvikle kvalitetsvurderings- og utviklingssystem Koordinere overenhetlige oppgaver –(Eksamen, Kultursekken, GSI, skyss, FM, HiNT, MOT, refusjon forsterheimsplasserte, mv) Rådgivere i stab (Ca. 3,5 årsverk): –Skolefaglig kompetanse: Hans Jakob Krabseth –Barnehagefaglig kompetanse: Hartvik Eliasson –Utviklingskompetanse: Tone Volden Rostad og Lillian Eriksen Flatgård

9 Levanger kommune enhet Bunntekst 9 Skoleøkonomi Budsjett mill (163 mill etter justering). Ramme for mill i økonomiplana. Kommer noe i tillegg, men det dekker ikke mer enn frukt og grønt, nye timer i grunnskolen og lønnsoppgjøret. Totalt kommer vi på ca. 166 mill. Nedgang i elevtall. Det er et mål å beholde rammen. Det blir en prioritering opp mot andre behov. Investeringer: Skogn 70 mill (2011), Mule 4 mill (2009), Nesset 7 mill (2010), uteområder 7 mill fram til 2011.

10 Levanger kommune enhet Bunntekst 10 Oppvekst Levanger – lokale planer Planer Tilpassa opplæring Brukermedvirkning Kompetanseheving

11 Levanger kommune enhet Bunntekst 11 Kvalitetsplan Tilpassa opplæring. Læringsstrategier. – Gjelder for alle skolene i Levanger. Carol Santas teori ”Lære å lære” i første omgang. Lillian Flatgård Brukermedvirkning –FGIL/FAU – dialog med politikere og adm. –Skolemiljøutvalg/koble det med SU –Elevrådsskolering/reell medvirkning –Plan skole/hjem-samarbeid Kompetanseutvikling. Ut fra egen vedtatt plan.

12 Levanger kommune enhet Bunntekst 12 Skolebruksplan 2006 Plana peker på Skogn, Mule og deretter Nesset og Ytterøy som de neste i investeringsrekken. Dere har begynt avsetning til investeringer på Skogn, Mule og Nesset. Uteområde. Avsatt 7 mill fra Det utarbeides planer på skolene. Ved enkelte skoler kan det bli nødvendig å erverve areal. Behov for å øke vedlikeholdsbudsjettet vesentlig.

13 Levanger kommune enhet Bunntekst 13 Digitale ferdigheter ”Å kunne bruke digitale verktøy” er en basisferdighet i de nye læreplanene i tillegg til ”å kunne lese, skrive, regne- og å uttrykke seg muntlig”. Store utfordringer på mange områder: –PC-tetthet - lærere og elever –Nettverkstilgang og bygningsmessige utfordringer –Kompetanseheving - i første omgang lærere –Innfasing av læringsplattform og innkjøp av digitale læremidler

14 Levanger kommune enhet Bunntekst 14 Plan for digital kompetanse – utvikling fram mot 2008 Øke maskintettheten. 425 elev-pc’er (6/1). 318 ansatte pc’er (1/1). Øke kompetansen –”Officepakken” – lettere versjoner ”Open office”. –It’s learning – læringsplattform –skolering av lærere og elever –Hvordan bruke digitale verkstøy er en del av alle fagkurs som tilbys Inverstering i programpakker for forskjellige fag – IKT-gruppe gir fortløpende anbefalinger til IKT

15 Levanger kommune enhet Bunntekst 15 Oppvekstplan fra Felles kommuneplan Levanger og Verda Mål å samle alle planer i sektorvise planer Oppvekstplan (0-18 år?) –4-årig –Visjon/verdier –Overordnede mål –Strategier/fokusområder Årlige tiltaksplaner koblet til årsbudsjett/styringskort Enhetene skal ha virksomhetsplaner med utviklingsmål for enheten koblet til enhetens budsjett og styringskort


Laste ned ppt "Levanger kommune enhet Bunntekst 1 Organisasjonskart."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google