Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tiltak for barn med språkvansker Unni Espenakk 07

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tiltak for barn med språkvansker Unni Espenakk 07"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tiltak for barn med språkvansker Unni Espenakk 07
Barn med store språkvansker Unni Espenakk Tiltak for barn med språkvansker Unni Espenakk 07

2 Tiltak for barn med språkvansker Unni Espenakk 07
Organisering (av omgivelser…) Forutsigbarhet (skaper trygghet) Rutine Bilde 2 Organisering av omgivelsene (barnehage, klasserom, grupperom) og planlegging av rutiner (daglige/ukentlige) er av stor betydning for barnets opplevelse av trygghet og forutsigbarhet. Disse faktorene er avgjørende for læring. Barn med store språkvansker kan ofte oppleves som rigide og har stort behov for forutsigbarhet. De ønsker å vite hva som skal ’skje’, når og hvor, hvordan skolehverdagen ’blir’ osv. Da er det nyttig å bruke bilder, tegn til tale bilder, bilder fra andre symbolsystemer og skrift. Når man endrer på rutinen ved å bytte om på program, endrer tidspunkt, avlyser avtaler etc., blir barn med språkvansker ofte utrygge og usikre. Barna må få tydelig beskjed om forandringene og ofte må endringene visualiseres med bilder, symboler eller skrift. Tiltak for barn med språkvansker Unni Espenakk 07

3 Tiltak for barn med språkvansker Unni Espenakk 07
Tid Snakke sakte Betone innholdsord, korte setninger Være konkret Repetisjoner Forforståelse Bilde 3: Barn med SSV har ofte langsom prosessering av informasjon som kommer inn via den auditive kanal. De trenger tid til å oppfatte instruksjoner og informasjon og bruker ofte lenger tid på å svare enn andre. Føler de seg presset til å svare, kan dette føre til engstelse og stress hos barnet, noe som gjør problemet enda større. Lange setninger som er mettet med informasjon blir vanskelig å få med seg. Bruk derfor enkle og korte setninger, og tydelig kroppsspråk. Det er også en fordel å snakke sakte og ha øyenkontakt mens en snakker. Ved å snakke tydelig, sakte, betone det viktige i setningen vil barn med språkvansker forstå bedre- og det øker læring. Være så konkret som mulig. Barn med språkvansker forstår bedre i en her og nå situasjon enn når man formidler noe som har hendt- eller skal hende. Situasjonsuavhengig språk- og abstrakt språk kan være en utfordring for disse barna. Fagpersoner som har arbeidet med barn med språkvansker har nok opplevd at de trenger langt flere repetisjoner enn andre barn, for at lærestoffet skal sitte. De har ikke behov for bare å ’høre’ det flere ganger, men gjerne på ulike måter, eks. gjennom bilder, symboler, erfaring, tegning, skrift etc… Forforståelse er et nøkkelord. Gå gjennom lærestoffet med eleven på forhånd slik at han er bedre rustet til gjennomgangen i stor gruppe. Alt dette er tidkrevende men nyttig. Tar vi oss tid til å legge til rette for disse stikkordene, kan det føre til bedre læringsmuligheter for barnet. Tiltak for barn med språkvansker Unni Espenakk 07

4 Tiltak for barn med språkvansker Unni Espenakk 07
Visuell støtte Gjenstander Bilder/foto /digitalt kamera, video Skrift Tankekart Bilde 4: Visuell støtte kan skje på ulike måter avhengig av barnets alder og ikke minst utviklingsnivå. Målet er å gi barnet ekstra hjelp og informasjon i innlæring av lærestoff og i kommunikasjon. Visuell støtte kan være alt fra Konkrete gjenstander Bilder Foto, for eksempel. Digitalt kamera. Ta bilder av interesseområder som senere kan presenteres for klassen, knyttet til et tema Video, for eksempel situasjoner der barnet er sammen med klassekammerater/barnehage som man kan snakke om i etterkant. Dette kan gi gode læringsmuligheter Skrift . Noen kan ha nytte av å ’se’ beskjeden/lærestoffet i tillegg til det som presenteres auditivt Symbolsystemer, som BLISS, PICTOGRAM, TTT, PAS, Skrive med bilder, PCS, som brukes bla i Skrive med bilder Det er en fordel at beskjeder som gis i stor gruppe, forklares eksplisitt eller visualiseres. Det er viktig at også spontane beskjeder forklares og visualiseres så godt som mulig. Dette kan skje ved at man viser og demonstrerer, bruker Tegn Til Tale, naturlige gester som peking, blikk, håndledning etc. Tegning Dataprogram, for eksempel ’Skrive med bilder’ Tiltak for barn med språkvansker Unni Espenakk 07

5 Tiltak for barn med språkvansker Unni Espenakk 07
Hjulpet kommunikasjon Symbolsystemer BLISS, Pictogram, TTT, (Tegn Til Tale) PAS, pictografisk-artikulatoriske symboler Skrive med bilder, PCS, som brukes i ’Skrive med bilder’ Bilde 5 Man skiller gjerne mellom tre funksjonelle hovedgrupper som har behov for augmentativ eller hjulpet kommunikasjon alt etter om de har behov for -uttrykksmiddel -støttespråk -alternativ til språk BLISS er et grafisk symbol system, som er relativt abstrakte. De grunnleggende BLISS symbolene kan kombineres og danner da nye symboler. TTT- kan være til hjelp for noen barn og brukes ofte for å -styrke kommunikasjonen for barn med språkvansker. -styrke innlæringen av begreper -gi visuell støtte for funksjonsordene -støtte forståelsen PAS viser språklyders/bokstavlyders artikulatoriske og akustiske trekk Skrive med bilder……………. PCS, Picture Communications Symbols Tiltak for barn med språkvansker Unni Espenakk 07

6 Tiltak for barn med språkvansker Unni Espenakk 07
Læringsstrategier Repetisjonsstrategier gjenkalling Elaboreringsstrategier bro mellom forkunnskap og ny kunnskap Organiseringsstrategier Gruppering av lærestoff Bilde 6 Læringsstrategier er: Bevissthet om- og styring av egen læring og tenkning. En framgangsmåte en person bruker når man bevisst går inn for å løse en oppgave eller for å lære noe (Santa 1995). Repetisjonsstrategier: -gjenkalling av konkret kunnskap, for eksempel gloser Elaboreringsstrategier: -videre bearbeiding av informasjon for å bygge bro mellom forkunnskap og ny kunnskap- f.eks ved å finne likheter og forskjeller Organiseringsstrategier -gruppere opplysninger/lærestoff i ulike system Tiltak for barn med språkvansker Unni Espenakk 07

7 Tiltak for barn med språkvansker Unni Espenakk 07
Læringsstrategier basert på selvregulering Hva har du lært nå? Hvordan lærte du det? Hva var vanskelig? Hva var lett? Hvordan tenkte du nå? Bilde 7: Å presentere læringsstrategier som skaper forståelse- og øker evne til problemløsning, har positiv effekt for læring hos elever med lærevansker. Hvis elevene har problemløsningsstrategier men bruker dem ineffektivt, kan de trenge metakognitive strategier; dvs de må vite hvorfor de leser, vet når de forstår/ikke forstår, går tilbake i teksten for å avklare, slår opp i ordbøker osv. Tiltak for barn med språkvansker Unni Espenakk 07

8 Tiltak for barn med språkvansker Unni Espenakk 07
Lære på ulike måter Sterke og svake sider Arbeidsmåte som passer best Bruke tidligere erfaringer i innlæring av nytt stoff eks. VØSL skjema (knytte forbindelse mellom forkunnskaper og ny kunnskap) Bilde 8 Både lærer og elev må være bevisst på at man lærer på ulike måter- og at det er viktig å prøve seg fram og finne måter som egner seg for den enkelte. VØSL skjema (VET, ØNSKER å vite; SLIK vil jeg arbeide og dette har jeg LÆRT)- har vist seg å være nyttig for å systematiser kunnskap Tiltak for barn med språkvansker Unni Espenakk 07

9 Tiltak for barn med språkvansker Unni Espenakk 07
Tips til innlæring av nye begreper Finn et nytt ord i teksten Skriv setningen ordet finnes i og understrek det Skriv ned det du tror er betydningen av ordet ut fra sammenhengen Finn den rette betydningen ut fra ordboken Lag en setning der du bruker ordet Skriv et synonym Skriv et antonym (Helle 06) Bilde 9: Når et barn med språkvansker skal arbeide med begreper i tekst kan et tips være følgende…………….. Tiltak for barn med språkvansker Unni Espenakk 07

10 Tiltak for barn med språkvansker Unni Espenakk 07
Tankekart: Utvide ordforrådet og begrepsforståelse ved å relatere ukjente ord til kjente ord og til egen bakgrunnskunnskap (Hole 2003) Visuell støtte for å huske lærestoff Organisering av lærestoff Bilde 9: Ved å bruke tankekart visualiserer elevene kunnskap de sitter inne med. Strategien hjelper elevene å systematisere begreper og å organisere informasjon fra stoff som lett lar seg strukturere, hvor sammenhengen mellom ideer er klare i over- og underordnede ideer (over og underbegrep). Dette presenteres i strukturerte tankekart. Noe av det viktige med Tankekart er prosessen underveis. Prosessen er en hjelp for tanken på lenger sikt. Når elevene legger produktet/tankekartet fram for klassen, fungerer kartet som en disposisjon i form av stikkord og tegninger og elevene får repetert stoffet Vis eksempler……………………………… Nr 1: I vanlig strukturert tankekart inngår bla ordkart og begrepskart. Tema som er valgt ut for læring plasseres i midten, enten i form av bilder, tegning, ord eller setning (eks. 17. mai) Nr 2 Tankekart ’emigrere’ fritt og strukturert Tiltak for barn med språkvansker Unni Espenakk 07

11 Tiltak for barn med språkvansker Unni Espenakk 07
Erfaringsbasert læring dvs. ’læring gjennom erfaring’ Praktiske aktiviteter Turer Digitalt kamera Rollespill Bilde 11: Barn med store språkvansker har god nytte av denne type læring. Gjennom denne tilnærmingen får de tatt flere sanser i bruk når de skal arbeide med nytt stoff. De får oppleve/ være en del av det som skal læres. Eks. bygge båt på sløyden: -lese om båter -bruke internett -gå ut å ta bilder av båter -Lage båten på sløyden -Presentere et foredrag om båter for klassen -Bruke båten i innlæring av språk Tiltak for barn med språkvansker Unni Espenakk 07

12 Tiltak for barn med språkvansker Unni Espenakk 07
Temabasert læring ’knytte lærestoff til tema’ Lettere å assosiere ord med hverandre når man arbeider med ett tema om gangen Barnet får lettere adgang til ordene sine fordi de lagres rundt et tema Bilde 12: Det er en fordel av det faglige innholdet i elevens undervisning knyttes opp mot klassens plan. Når det gjelder valg av tema kan en tenke seg både det eleven er interessert i og det som er nyttig for eleven. Tiltak for barn med språkvansker Unni Espenakk 07

13 Tiltak for barn med språkvansker Unni Espenakk 07
IKT som hjelpemiddel Alternative lærebøker med tilpasset tekst Lærebøker på CD-rom Bøker som er laget for minoritetsspråklige barn Bilde 13: Andre tilnærminger som er nyttige for denne gruppen elever er følgende………….. Tiltak for barn med språkvansker Unni Espenakk 07


Laste ned ppt "Tiltak for barn med språkvansker Unni Espenakk 07"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google