Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Masterskolen oppsummering Arild Jansen, AFIN FINF 4002 - Oppsummering Masteroppgaven : teori - metode - empiri Om de ulike perspektiver i forvaltningsinformatisk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Masterskolen oppsummering Arild Jansen, AFIN FINF 4002 - Oppsummering Masteroppgaven : teori - metode - empiri Om de ulike perspektiver i forvaltningsinformatisk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Masterskolen oppsummering Arild Jansen, AFIN FINF 4002 - Oppsummering Masteroppgaven : teori - metode - empiri Om de ulike perspektiver i forvaltningsinformatisk forskning Ulike typer IS-forskning Forprosjektrapporten – noe som er uklart? Evaluering – hva kan gjøres bedre?

2 Oversikt over de 4 informatikk-forelesningene 08.1 Introduksjon av informatikk-perspektiver i forvaltningsinformatikk –SU-perspektiver på IS-forskningen –Eksempler på informatikk-persepktiver i AFIN-masteroppgaver 29.1 : Introduksjon av IS-perspektivet og hvilke implikasjoner dette har for valg av metodisk tilnærming –Overblikk over Informatikk og IS-feltet –Positivistisk, interpretativ og design-orientert (aksjons) forskning –Hermeneutisk tilnærming 6.2 : –Dypere forståelse IS-perspektiver –Ulike forståelser IKT-artifaktet –II og arkitektur-perspektiver 19.3 Design –Hva er design i et forvaltningsinformatisk perspektiv 26.3 IS-forståelse/perspektivet i forvaltningsinformatisk forskning –Er rettslige IS # tradisjonelle IS –Hvordan studere samhandling – tverrsektorielle/problemstillinger ? –SU-perspektiv i master – hva

3 3 Ulike former for informatisk forskning Informatikk er tverrfaglig og design-orientert. Derfor er mange ulike perspektiver relevante. I praksis befinner informatisk forskning seg alltid innenfor trekanten: forandring forståelseprediksjon Design, kritiske metoder, aksjonsforskning (kombinerer ulike metodiske tilnærminger. Fortolkende metoder, f eks. Hermeneutiske (samfunnsvit. metoder “ Vitenskapelige” positivistisk metoder, ( matematiske/fysiske metoder

4 Ulike informatiske perspektiver innen forvaltningsinformatikk

5 Fasene i et SU-prosjekt beskrevet i Prosjektveiviseren og elementer fra DWS-metodikk Prosjekt-veiviseren KonseptPlanleggingGjennomføringAvslutteRealisere Ide, Behov Mål Prosjektforslag Avklare IT- politiske føringer, ….. Styringsunderlag, Prosjektmandat og – plan Gevinstrealiseringsplan Funksjonell teknisk løsn Utvikle og teste, inklud. progr av rettslig innhold Opplærings- og innf.plan Oppdatere/avslutte dokumentasjon,… Overlevering til linja Støtte til system -innføring av Evaluering,… Styre gevinst- realisering, Evaluering av bruk Fra lovtekst til programkode Prosjekt- etablering Innsamling av rettskilder Innrammings - fasen Aktør- analyse mm Innsamle rettskilder Spesifiseri ng av rettslig innhold Transform. gjennom program. mm Dokumen- tasjon Regelverks utvikling

6 Hva skiller en informatisk tilnærming fra juridisk eller samfunnsvitenskapelig studier av IS-systemer Et juridisk [eller et samfunnsvitenskapelig perspektiv] på et IS innebærer primært at vi begrenser oss til å studere rettslige [eller organisatoriske] påvirkning på/virkningen av på en bestemt type teknologi/teknisk løsning, IKT/IS-perspektiv innebærer derimot å analysere (forstå) de spesifikke egenskaper ved et system som studeres (dvs. åpne den ”sorte” boksen) –Eks. : Hva kreves for at to system X skal samhandle –Hvordan må vi utforme sikkerhetsløsninger som er tilstrekkelig Dette krever at vi må søke å identifisere nødvendige egenskaper ved systemet som kan bidra til de ønskede resultater NB : Dette innebærer ikke at de spesifikke tekniske egenskaper er tilstrekkelige, ofte kreves i tillegg bestemte organisatoriske og/eller rettslige forutsetninger for realisere målene (og gevinstene) som er forutsett

7 7 Hvordan forstå ulike roller et IS har i en organisasjon (eller i samfunnet) Noen alternative perspektiver Ulike teknologier/tekniske løsninger snakker vi om –Tradisjonell beregningssystem eller database/register, Internett/nettverk- løsning, mobiltelefon, lesebrett,.. Ulike syn har vi på teknologien/teknisk løsning – Som verktøy (eks. kontor-administrativt), beslutningssystem, nett- tjeneste, informasjonsinfrastrukturer, kontroll/overvåkningsteknologi, kommunikasjonssystem/web 2.0, Hva er formålet med det konkrete IS –Kontorstøtte, saksbehandling, automatisering, informasjonsforvaltning, støtte for samarbeid og samhandling, styring og kontroll, demokratiske funksjoner Hvilke ulike metoder er egnet til å studere dette?

8 8 Bevissthet i forhold til hva slags teknologi/teknisk løsning en studerer Syn (perspektiv) på teknologi /løsninger Rolle/funksjonEks. på fokus VerktøyHjelpemiddel for å utføre konkrete funksjoner Endre arbeidsrutiner, arbeidsinnhold AutomatErstatte menneskelig prosesserNye prosesser og organisasjonsformer InformasjonstjenesterIKT en integrert del av tjenestene Kvalitet, tilgjengelighet,.. InformasjonsinfrastrukturUnderliggende basis for de tekniske systemer Standardisering, fleksibilitet, styring, Medium for Kommunikasjon og inf. utveksling Understøtte menneskelig samhandling Samhandlingsformer Kontroll og styringsteknologiOvervåking /styringStyringsformer og virkninger DemokratiseringsteknologiÅpenhet, delta, påvirkning,..To-veis interaksjon, samhandling, samarbeid …

9 Hvilke resultater, effekter /virkninger og andre konsekvenser har systemet Effekter –Effektivitet (efficiency), dvs. gjøre oppgaven raskere –Måloppnåelse ( effectiveness), gjøre de riktige oppgavene –Demokratiske funksjoner, f eks. åpenhet, rettsikkerhet, personvern.. –Innovasjon og omstilling, f eks. helt nye arbeids/samarbeidsformer Noen andre (mulige) effekter –Sentralisering (eller desentralisering) –Standardisering (eller økt variasjon) –Automatisering (eller informatisering) –Økt styring og kontroll –Endringer i arbeidsinnhold og kompetansekrav, ansvarforhold Hvordan fungerer løsningene i praksis –Bedre arbeidsmiljø –Bedre samarbeid og arbeidsdeling Hvilke metoder er egnet til å studere dette?

10 Masterskolen - Arild Jansen, AFIN Virkninger av nye tekniske løsninger er ikke deterministisk (forutsigbare): NB dette er ikke en teori En lineær modell for teknologisk utvikling Ny teknologi Eksempler : E-post, SMS, sosiale medier,….. Tilsiktede effekter Utilsiktede, uønskede effekter Tilsiktede effekter: Utilsiktede positive effekter Ny teknologi Resultater

11 Spenningsforholdene: Teknologi vs organisasjon vs mennesker Konteks/omgivelser : Sammenheng, helhet og del gjensidig påvirkning Organisasjonsstruktur: Makt, arbeids- og autoritetsfordeling Endring: Krefter og motkrefter, utviklingsprosess, muligheter og begrensninger, alternativ, søke etter, åpne for det nye, Dialektikk – Utvikling gjennom motsetninger og gjensidig påvirkning, f eks. ledelse – ansatt, sentralt – desentralt, profesjons Menneske-perspektivet – subjektet - uforutsigbarhet - stor påvirkning – brukermedvirkning Ulike perspektiver på kvalitet: –Objektiv (målbar?)  > subjektiv, opplevd –Symbolske, estetisk og politisk kvalitet –…..


Laste ned ppt "Masterskolen oppsummering Arild Jansen, AFIN FINF 4002 - Oppsummering Masteroppgaven : teori - metode - empiri Om de ulike perspektiver i forvaltningsinformatisk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google