Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eksempler på Rettskildestudier (“annen rettskildeforskning”) Dag Wiese Schartum, AFIN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eksempler på Rettskildestudier (“annen rettskildeforskning”) Dag Wiese Schartum, AFIN."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eksempler på Rettskildestudier (“annen rettskildeforskning”) Dag Wiese Schartum, AFIN

2 Annen rettskildeforskning Empirisk orientert forskning på rettskildene Klart relevante forskningsspørsmål innen forvaltningsinformatikk Forskning som ikke har som mål å finne fram til “gjeldende rett” Forskning som studerer rettskilder ved for eksempel å –studere rettskildeproduksjon –studere rettsanvendelsens ytre rammer –kvantifisere rettskilder –studere endringer i rettskildematerialet –vurdere kvalitative aspekter ved rettskilder –finne mønstre/sammenhenger i eksisterende kilder –studere rettsinformasjon og -formidling Ikke egen fast metode for rettskildeforskning, men ulike “almenne forskningsmetoder” (kvantitative eller kvalitative) kan anvendes Forutsetter skreddersydd metode på basis av god kjennskap til den relevante delen av rettssystemet

3 Studere rettskildeproduksjon Sammenheng mellom regelproduksjon og systemutvikling Kan f.eks. være aktuelt: Ønsker å undersøke om SU påvirker den rettslige forståelsen Aktuelle metoder –Strukturerte intervjuer –Dokument-/arkivstudier I hvilken grad får presedenser betydning? Kan f.eks. være aktuelt: Undersøke et klageorgans betydning (f.eks. Personvernnemnda) Aktuelle metoder –Strukturerte intervjuer –Utvikling, utprøving og bruk av søkeargumenter for fritekstsøk

4 Studere praktisk rettsanvendelse I hvilken grad og på hvilken måte anvendes rettskilder? Kan f.eks. være aktuelt: Studere etterlevelse av en viss type bestemmelser (f.eks. informasjonssikkerhet) Aktuelle metoder –Strukturerte intervjuer –Observasjon av fysiske forhold mv (jf “lex armlengde”) –Analyse av rettslige informasjonssystemer (jf utvalgskriterier, ajourhold mv) I hvilken grad er rettslige avgjørelser automatiserte? Kan f.eks. være aktuelt: Undersøkelse av et beslutningssystem Aktuelle metoder –Strukturerte intervjuer –Systematisk sammenligning av programkode og rettsregler –Systematisk sammenligning mellom systemdokumentasjon og rettsregler –Testing av systemløsning

5 Telle antallet regler av en viss type (taushetsplikt, opplysningsplikt mv) Kan f.eks. være aktuelt: Skriver oppgave vedrørende informasjonsflyt Aktuelle metoder –Fastsette kjennetegn for klassifikasjon –Utvikle søkeargumenter for tekstsøk Kvantifisere endringsfrekvens av lov Kan f.eks. være aktuelt: Kvantifisere hvilke utfordringer en står overfor ved løpende vedlikehold av et beslutningssystem Aktuelle metoder –Fastsette/utvikle søkekriterier for endringslover –Lage klassifiseringssystem som beskriver endringene –Klassifisere innholdet av hver endring Kvantifisere rettskilder

6 Studere kvalitative endringer/sammenhenger i rettskildematerialet Studere mulige sammenhenger mellom innhold av rettskildemateriale og teknologisk/samfunnsmessig utvikling Kan f.eks. være aktuelt: Ønsker historisk perspektiv for å undersøke om endringer har sammenheng med IKT (fjerning av skjønnsmessige bestemmelser) Aktuelle metoder –Finne gammel lov og følge utvalgte regler framover i tid –Kartlegge hver endring –Søke i forarbeider etter begrunnelser mv for hver endring Sammenlignende analyse av legaldefinisjoner Kan f.eks. være aktuelt: Sette et sentralt begrep i perspektiv for å diskutere det (“risikovurdering”) Aktuelle metode –Fastsette/utvikle søkekriterier for endringslover

7 Finne mønstre/sammenhenger i eksisterende rettskilder Kartlegge henvisningsstrukturer mellom ulike regelverk Kan f.eks. være aktuelt: I diskusjon av behov for horisontal samordning mellom forvaltningsorganer Aktuelle metoder –Utvikle kriterier/kjennetegn for å kvalifisere noe som henvisning –Definere flere klasser av henvisninger (eksplisitte/implisitte) Kartlegge felles kjennetegn ved regelverk som handler om IKT Kan f.eks. være aktuelt: I oppgave som diskuterer rettslig styring av IKT (generelt eller innen et felt) Aktuelle metoder –Fastsette/utvikle søkekriterier for hva som kan sies å gjelde IKT –Klassfisere innhold og sammenligne

8 Studere rettsinformasjon og -formidling Kartlegge forekomsten av “kalkulatorer” mv som gir folk anledning til å simulere avgjørelser Kan f.eks. være aktuelt: I oppgave som diskuterer grad av åpenhet i forvaltningen Aktuell metode –Fastsette/utvikle søkekriterier for slike tjenester –Fastsette kriterier for klassfisering og beskrivelse Kartlegge forekomsten av et rettslig begrep i allmenn debatt (“ID-tyveri”) Kan f.eks. være aktuelt: I oppgaver som skal analysere et nytt fenomen Aktuell metode –Fastsette/utvikle søkekriterier for slike tjenester –Fastsette kriterier for klassfisering og beskrivelse –Sammenholde med andre, kjente kategorier/begreper

9 Vurdere kvalitetskrav vedr. rettskilder Vurdere lesbarheten for en rettskilde Kan være aktuelt: I forbindelse med oppgave vedrørende auto- matiseringsvennlig lovgivning og transformering av rettskilder Aktuelle metode: –Lix-indeksering av teksten Vurdere kvaliteten av personopplysninger Kan være aktuelt: I oppgaver om personvern knyttet til bestemt case Aktuell metode: –Gjøre systematiske beskrivelser av rutiner for ajourhold og sammenligne med de rettslige kravene som følger av loven


Laste ned ppt "Eksempler på Rettskildestudier (“annen rettskildeforskning”) Dag Wiese Schartum, AFIN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google