Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Av Are Vegard Haug – AFIN 2004"— Utskrift av presentasjonen:

1 Av Are Vegard Haug – AFIN 2004
Beskjed! Pensumseminaret i morgen utsettes en uke til 23. september (vanlig tid). Til da skal hver gruppe (2 og 2) drøfte en av de modellene som behandles i dag (fra van Dijk, pensum) Mer info kommer fra seminarlederne Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

2 Av Are Vegard Haug – AFIN 2004
Oppgavetekst DRI 2001 Ta utgangspunkt i tabell 3.1 i artikkelen av van Dijk Hvert par drøfter 2 modeller, og se på likheter og forskjeller mellom dem, samt hvordan konkrete IKT-løsninger kan understøtte hver av modellene Gruppering av modeller: I: Legalist - Pluralist II: Competitive - Participatory III: Libertarian - Plebiscitary Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

3 IKT som redningsplanke?
Kurs: DRI 2001 – Demokrati og offentlig styring i informasjonssamfunnet Tid: Onsdag 15. september (forelesning 3) Foreleser: Are Vegard Haug

4 Struktur i presentasjonen
Kort repetisjon (demokratiteori) IKT som redningsplanke? 6 demokratimodeller (van Dijk) Eksempler (Haug) 3 måter å se utviklingen på (van Dijk) Internettmodellen Infokratiet Markedsmodellen Oppsummering Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

5 Av Are Vegard Haug – AFIN 2004
Pensum Van Dijk, I.: Models of democracy. (Kompendium). [NB jeg legger mest vekt på sidene 38 til 45, men hele artikkelen er pensum] Haug, Are Vegard: E-demokrati: Vil øket bruk av IKT i de lokale styringssystemene supplere eller undergrave det lokale representative demokratiet? (Kompendium) Haug, Are Vegard: Oversikt demokratifremmende IKT-løsninger [kommer] Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

6 Av Are Vegard Haug – AFIN 2004
Forrige time ”Demokrati” er et omfattende og sammensatt begrep som dekker en verdier, beslutningssystemer og prosesser i samfunnet. Det finnes mange demokratiske modeller, og mange nivåer Demokratiteoriene brukes både normativt (som ideal) for å beskrive hvordan noe bør være, og empirisk for å beskrive hvordan noe faktisk er. Kritikken av demokrati kommer i to hovedkategorier: Generell og aktuell. Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

7 Formål med denne forelesningen
Formålet med denne timen er at dere skal forstå hva som ligger i begrepet ”e-demokrati”, og hvordan IKT av enkelte fremsettes som en slags ”redningsplanke” for demokratiet Måten vi gjør det på er å ta utgangspunkt i 6 klassiske modeller for demokrati slik de fremsettes hos van Dijk (og delvis Haug 2002). For hver modell gis det konkrete eksempler på IKT- bruk. OBS! Fremstillingen avviker noe fra fremstillingen av ”det e-demokratiske mulighetsrommet” slik det kom til uttrykk i mitt foredrag på konferansen ifm AFINs 10- års jubileum. Jeg legger ikke en prosessmodell til grunn. Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

8 Av Are Vegard Haug – AFIN 2004
Figur 1: Innbyggere, næringsliv, sivile samfunn e-demokrati e-service Politikere Administrasjon e-forvaltning (Kilde: Morten Øgård/Harald Baldersheim ISV/UIO) Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

9 En definisjon av e-demokrati:
”We define digital democracy as a collection of attempts to practice democracy without the limits of time, space and other physical conditions, using Information Communication Technology (ICT) or Computer-Mediated Communication (CMC) instead, as an addition, not replacement for traditional analogue political practices” (Hacker & van Dijk 2000:1) Det finnes flere definisjoner : ”cyberdemocracy” (Tsagarousianou et al 1994), ”virtual democracy”, ”information age democracy” (Snider 1994) og ”teledemokrati” (Becker 1981) Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

10 Av Are Vegard Haug – AFIN 2004
Noen muligheter Effektivisere og lette tilgang på informasjon (åpenhet og innsyn) Økt mulighet for å finne ut hva innbyggerne egentlig ønsker (for eksempel spørreundersøkelser, mv) Mer kritiske og aktive/borgere som ikke bare vil motta men også søke informasjon Økte muligheter for politisk deltakelse og nye arenaer for deltakelse Bryte tradisjonelle maktrelasjoner (partier, media, interesseorganisasjoner) Redusere kostnader knyttet til publisering og distribusjon Økt valgdeltakelse? Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

11 Noen motforestillinger
Kan føre til individualisering av politikken: ”Plenty of opinions, but not much informed dialogue, and even less consensus” (Korac Kacabadse) Populisme: Politikere kan fort bli: ”followers, not leaders, blown by the winds of fashion into making decisions for which they are accountable but not responsible” (Korac Kacabadse) Digitale skillelinjer (Digital Divide): Elite deltakelse og sosial segregering (Norris, Frønes) Kan føre til økt press i retning av mer direktedemokratiske løsninger (e-valg) Destruktiv bruk, sikkerhetsfarer, overvåkning, personvern, osv. Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

12 Av Are Vegard Haug – AFIN 2004
Van Dijk mener At e-demokratiet kan struktureres omkring 6 klassiske modeller for demokrati At de klassiske modellen kan plasseres i 2 dimensjoner: 1. Dimensjon: mellom målsettingen for demokratiet: meningsdanning eller beslutningsmåten 2. Dimensjon: mellom middelet som brukes. Her skiller han mellom representativt/indirekte og direkte demokrati Poenget er å se at de e-demokratiske strategiene kan plasseres langs disse to hoveddimensjonen (se modell). ”IKT kan spennes foran mange ideologiske vogner” (uttalt av Harald Baldersheim) Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

13 6 demokratiske modeller (van Dijk)
Primære fokus/mål: Menings- dannelse Beslutnings- taking Primære middel: 1) Legalt demo Representativt demokrati 2) Konkurranse demo 4) Pluralist demo 5) Deltaker demo 6) Liberalt demo Direkte demokrati 3) Plebisitt demo Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

14 Også andre forfatter har sett på dette:
”Vi bør ha det klart for oss at mange av de forslagene som presenteres i litteraturen om elektronisk demokrati, implisitt favoriserer bestemte modellpreferanser, noe som igjen legger føringer på hvilke teknologiske løsninger vi oppfatter som ”demokratiske”. En bevissthet om slike problemer kan forhindre at feltet innsnevres, og medvirke til at alternative strategier og modeller tas med i betraktningen” (Enebakk 1999:106). Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

15 Modell1: Legalist Democracy
Bakgrunn: Locke (1690) og Montesquieu (1784) Kalles ”legalist democracy” fordi de ser på grunnloven og lovene som fundamentet for demokratiet. Kalles også derfor ”Konstitusjonalisme”, og vektlegger at samfunnet skal styres gjennom lover og regler Maktfordelingsprinsippet viktig, dvs. skillet mellom lovgivende, utøvende og dømmende makt Demokratiets overordnede mål er å sikre enkeltindividets frihet. Dette sikres best gjennom flertallsavgjørelser og representativt demokrati De er mot direkte demokrati, og frykter populisme Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

16 Modell1: Legalist Democracy
Modellens største problem er manglende informasjon. Den påståtte krisen i demokratiene, skyldes økt kompleksitet, og at institusjonene ikke greier å håndtere denne kompleksiteten. Hvis informasjon er makt, trues enkeltindividets frihet av asymmetrisk ”informasjonsmakt” (se versus maktfordelingsprinsippet) Dette forklarer lang på vei det såkalte gapet mellom politikere, administrasjon og folket. Derfor viktig med regler som sikrer åpenhet, innsyn, offentlighet, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, forutberegnelighet, osv. I sum gir dette ”rettsikkerhet”. NB! NB! ”Rettslige reguleringene av og forutsetninger for demokrati” (jf D.W. Schartums forelesning) vektlegges særlig i denne modellen, men er selvsagt også viktig i alle de andre modellene. Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

17 Modell1: Legalist Democracy
Bruk av IKT kan støtte modellen på flere måter: Forhindre at informasjonen forblir for konsentrert; skjult, hemmeligholdt, osv Øke tilliten til det eksisterende politiske systemet gjennom mer effektiv informasjonsformidling Økt åpenhet og innsyn (gjennom lover og regler) Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

18 Modell1: Legalist Democracy
Positivt til å bruke IKT til: Alle tiltak hvor teknologien kan bidra til å fremme borgernes rettigheter og plikter (lovdata, Pets, innsynsgeneratoren, osv) Offentlige informasjonskampanjer Offentlige servicekontor/informasjonssentre (OSK) Store offentlige nettsteder (odin.no) Nasjonale databaser og registreringssystem (brønnøysundsregisteret.no, enhetsregisteret, mv.) Negativt til å bruke IKT til: For hyppige elektroniske valg Rådgivende folkeavstemminger Debattforum mellom borgere (”distrusted”) Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

19 Av Are Vegard Haug – AFIN 2004
Eksempel: Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

20 Eksempel: www.lovdata.no
Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

21 Av Are Vegard Haug – AFIN 2004
Eksempel: Interaktivt innsyn Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

22 Av Are Vegard Haug – AFIN 2004
Eksempel: ”Innsynsgeneratoren” på ”Personvern på nett” (AFIN) Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

23 Modell 2: Konkurransedemokrati
Bakgrunn: Max Weber (1921) og Joseph Schumpter (1942) Konkurransemodellen betegner en retning innen demokratiteori som i stor grad begrenser det folkelige engasjementet til periodiske valg av representanter Kort sagt er fokus ikke på at folkeviljen blir omdannet til vedtak, men på en evig konkurranse mellom partier eller kandidater om folks stemmer: ”that institutional arrangement for arriving at political decisions in which individuals acquire the power to decide by means of competitive struggle for the peoples vote” (Schumpter 1954:299 i Rose 2000). Sterkt i mot direkte demokrati Eliteorientert? Populistiske parti? Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

24 Modell 2: Konkurransedemokrati
Tradisjonelt har modellen vært brukt for å beskrive toparti- systemer (f.eks. UK) og land med presidentvalg (f.eks. USA og Frankrike) I det siste har modellen har fått økt popularitet etter som betydningen av personer og personligheter har økt i media generelt og i ”valgkampen” spesielt Personfokuser har tradisjonelt fått mye oppmerksomhet gjennom tradisjonelle medier som TV. Trolig vil Internett og andre muligheter som direkte markedsføring/e-post, aggressiv markedsføring, osv. forsterke dette fokuset. Eksempler: Merk at forsøk som å forskyve valgdagen (Numedal kommune), direktevalg på ordfører, diskusjonen om politisk reklame på TV, osv er debatter som langt på vei kan forstås i lys av denne modellen Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

25 Modell 2: Konkurransedemokrati
Positivt til å bruke IKT til: Valgkamp og informasjonskampanjer Meningsmålinger, analyser av velgeradferd, synspunkter (BSS) Alle tiltak som medfører en sterk og effektiv statlig myndighet Andre tiltak som for eksempel e-valg, rådgivende avstemminger, og nettmøter med politikere, er ”tillat”. Men da med det for øye å gjøre politikere og partiet populært Eksempel: ”interaktivt TV” brukt for å fremme Ross Perot som presidentkandidat i USA i 1992 og 1996 Negativt til å bruke IKT til: Bindende elektroniske folkeavstemminger Alle tiltak som hindrer ”den helhetstenkende” politikeren Petisjon og folkeinitiativ (jf ny § i kommuneloven) Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

26 Eksempel: Politiske parti
Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

27 Av Are Vegard Haug – AFIN 2004
Eksempel: Velgerkompass Velgerkompass er IKT- systemer som gjør det lettere for borgeren å finne ut hva han eller hun skal stemme ved valg. Systemene finnes i ulike varianter, men går i prinsippet ut på at borgeren fyller inn sine politiske preferanser på et predefinert formular på kommunens hjemmesider. Formularet er tilknyttet en database som inneholder de ulike politiske partiers (eller aktørenes) preferanse i konkrete saker. Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

28 Eksempel: ePolitex.com
Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

29 Eksempel: Politiske kampanjer
Kystpartiet først ut med politisk kampanje på Internett? Nettstedet viser Kystpartiet som ved forrige valg startet valgkamp på Internett. I talen fra partileder Bastesen påstås det at partiet var først ute i Norge med online politisk valgkamp. Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

30 Av Are Vegard Haug – AFIN 2004
Eksempel: Direkte overførte komité- og kommunestyre debatter Videoarkiv i Numedal kommune Dette eksempelet er hentet fra Numedal kommune som har eksperimenterer med ”live” tilgang en periode. Kommunen tilby også et video arkivsystem hvor du kan velge dele av videoen basert på en meny over saker til behandling i kommunestyret. På denne måte slipper borgeren å se gjennom hele møter, og kan velge det som er av interesse. Det er også mulig å abonnere på informasjonen. Slike rask formidling av opptak fra kommunestyret, andre offentlige høringer, mv. kan i tillegg formidles på (lokalt/regionalt) TV. Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

31 Modell 3: Plebiscitary Democracy
Kommer av ordet ”plebei’er” som i det gamle Roma betydde en person som ikke hadde politiske rettigheter Modellen vektlegger ikke å styrke posisjonen til politiske ledere og administrasjon, men ønsker å styrke ”the voice of the citizenry” Mange innen denne retningen argumenterer mot det representative demokratiet: ”As few decisions as possible should be taken by political representatives and as many as possible by individual citizens by means of plebiscites” (van Dijk 2000:42) Ser problemer med de som skal representere folket, i begrenset grad tar hensyn til ”folkeviljen”. Anser direkte demokrati (å stemme på saker) som bedre enn representativt/indirekte demokrati Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

32 Modell 3: Plebiscitary Democracy
Synet har ikke slått gjennom i vesentlig grad, med unntak av for eksempel Sveits. Bruk av ny teknologi ”blåste liv i” denne modellen. Særlig så vi dette i USA fra 60-tallet og fremover Konseptet ”teledemokrati” ble oppfunnet, og de mest kjente forfatterne er kanskje Becker (1981) og Barber (1984) Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

33 Modell 3: Plebiscitary Democracy
Positive til bruk av IKT til: Alle systemer som ”registrerer” borgerens meninger, inkl petisjon og e-valg (så mye som mulig) Støtter direkte demokrati (stemme på saker, ikke personer) På 1960-tallet: Teledemokrati (TV + telefon) I dag ser tendenser på slik teknologibruk gjennom norske debattprogram, hvor du for eksempel blir bedt om å ”sende SMS til 1984 og merk svare med ”ja” eller ”nei” Toveis kabel TV, mm Negative til bruk av IKT som: Propagandapreget og populistisk informasjon fra politiske partier Store offentlige portaler som ensidig promoterer sin institusjoner. For eksempel kommunale nettsider med ensidig ”salg” av suksess, uten muligheter for borgerne til å delta i politikken Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

34 Eksempel: www.direktedemokratene.no
Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

35 Av Are Vegard Haug – AFIN 2004
Online Petisjon Denne siden er hentet fra de skotske parlamentets hjemmesider for ”The Scottish Partliament Public Petition Committee” hvor det er forholdsvis enkelt å fremsette en online petisjon. Minst 5 momenter her: nye sosiale kløfter (tilgjengelighet) destruktiv bruk. ( FaxyourMP.com, e-post, osv) sikkerhetsfare (hacking, osv) sensurere informasjon (bevisst eller ubevisst) overvåkningssamfunnet (registrering, misbruk) mye mer…. Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

36 Av Are Vegard Haug – AFIN 2004
Eksempel: e-valg i England Avstemminger over internett, telefon, kiosk og tekstmeldinger i engelske kommuner (april 2003) Internett avstemming representerer kanskje "the ulitmate goal" hva angår bekvemmelighet og tilgjengelighet. Men representerer de vanskeligste utfordringene hva angår design og sikkerhet. I flere engelske kommuner er det gjennomført omfattende forsøk med å stemme over internett, telefon, valgkiosker og tekstmeldinger (SMS). Bildet til vestre viser et utsnitt av inngangsportalen til Sheffield Elections 2003, hvor alle mulighetene er forsøkt samtidig. Referanse: Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

37 Modell 4: Pluralistisk demokrati
Alexis de Tocqeville (1864) og Robert Dahl (1956) Av det engelske ordet ”plural” som betyr flertall eller mangfold. Hevder, særlig etter å ha studert amerikansk politikk, at det er noe som mangler mellom staten og det representative organene, på den ene siden, og borgeren/innbyggerne på den andre siden. I den pluralistiske modellen rettes oppmerksomheten mot mellomliggende organisasjoner, dvs. ulike lag og foreninger, interesseorganisasjoner, osv. Stor vekt på lokaldemokratiet (”community”). Viktig for utviklingen av den norske kommunale demokratimodellen. Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

38 Modell 4: Pluralistisk demokrati
Disse finnes det flere tusen lag og foreninger i Norge (Wollebæk og Selle 2002), med millioner av medlemmer. Organisasjonssamfunnet er en bærebjelke i det norske demokratiet Ulike temaer: religion, innvandring, arbeidsliv, økonomi, handel/forbrukere, politikk, handikappede, miljø, osv. Ulike nivåer: lokalt, regionalt, nasjonalt, internasjonalt Også kalt ”den korporative kanal” (jf. den forrige maktutredningen ledet av G. Hernes) Potensielt sterke pressgrupper (lobby, streik, lockout, aksjoner, osv) [bedriftsdemokrati?] Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

39 Modell 4: Pluralistisk demokrati
Bruk av IKT: Den store fremveksten av internett/www og økt tilgang til PCer et grunnleggende gode Årsaken er at teknologien generelt sett støtter tanken om å ta hensyn til det pluralistiske i det moderne organisasjonssamfunnet: ”every view and every organization or assosiation can have its say” (van Dijk side 43) Teknologiene, særlig internett, passer som hånd i hanske med ideene om horisontal samhandling (ikke top down kringkasting) Eksempel: debattforum, chat, elektroniske høringer, oversikter over lag og foreninger, mv. Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

40 Av Are Vegard Haug – AFIN 2004
Eksempel: Lag og foreninger i Larvik kommune Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

41 Av Are Vegard Haug – AFIN 2004
” Du skal høre mye” Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

42 Av Are Vegard Haug – AFIN 2004
Eksempel: Elektronisk høringer Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

43 Modell 5: Deltakerdemokrati
Rousseau ( ), senere Pateman (1970) og Macpherson (1971). Enkelte plasserer også Dahl her Ligner på pluralistmodellen, men vektlegger borgernes engasjement (enkeltindivider) fremfor lag og foreninger. I motsetning til konkurransemodellen, som ikke er spesielt opptatt av bred politisk deltakelse, er utgangspunktet for deltakermodellen motsatt. Her betraktes demokratiet som noe mer enn generelle partiprogram, konkurranse og sekvensielle avstemminger. Svært viktig med ”opplyste borgere” Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

44 Modell 5: Deltakerdemokrati
Bruk av IKT: En logisk konsekvens av deltakerdemokratenes syn, er at all bruk av teknologi som kan bidra til å informere og stimulere til deltakelse i demokratiet er et gode Men må konstrueres på en måte som reduserer gapet mellom de informasjonsrike og de informasjonsfattige. Se dette versus debatten om Digital Devide (Frønes, Norris, m.fl.) Viktigste mål: læring, meningsdannelse, aktiv deltakelse Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

45 Av Are Vegard Haug – AFIN 2004
Eksempel: Online Petisjon Denne siden er hentet fra de skotske parlamentets hjemmesider for ”The Scottish Partliament Public Petition Committee” hvor det er forholdsvis enkelt å fremsette en online petisjon. Minst 5 momenter her: nye sosiale kløfter (tilgjengelighet) destruktiv bruk. ( FaxyourMP.com, e-post, osv) sikkerhetsfare (hacking, osv) sensurere informasjon (bevisst eller ubevisst) overvåkningssamfunnet (registrering, misbruk) mye mer…. Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

46 Eksempel: E-borgerpanel
Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

47 Eksempel: Temasider for aktuelle saker
Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

48 ”Nettmøte med politikerne”
Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

49 Av Are Vegard Haug – AFIN 2004
Samlet satsing på e-demokrati i Vest-Agder, Aust-Agder og Kristiansand kommune. Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

50 Modell 6: Liberalt demokrati
Den dominerende modellen blant pionerene på internett (e.g. UseNet, mv.) Stort mangfold fra anarkister til radikale venstre og marxisme Ligner noe på pluralistmodellen og plebisittmodellen, men vegger stor vekt på autonome (nett) borgere som bruker horisontale kommunikasjonskanaler (særlig internett) I sin mest radikale form hevdes det at dagen politiske institusjoner er utdaterte og kan erstattes av ”a new political reality collectively created in networks” (van Dijk). I en moderne form hevdes det at den ”gamle politikken” vil bli erstattet av en ny for for politikk som vokser frem i skjæringsfeltet mellom ”Internet democracy” og ”free marked economy” Kritikere hevder at retningen er apolitisk og antidemokratisk Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

51 Modell 6: Liberalt demokrati
Bruk av IKT: For å nå målene om ”den nye politikken”, må borgerne være bli vel informerte gjennom avanserte, frie og fordomsfrie informasjonssystemer, særlig internett. Det må være mulig å diskutere fritt gjennom alle mulige kommunikasjonskanaler (nyhetsgrupper, diskusjonsgrupper, chatterom, e-post, etc.) Viktig at (nett) borgerne gis muligheter til å avgi sin stemme gjennom elektroniske valgsystemer. Modellen ligger nærmere direkte demokrati, enn indirekte/representativt demokrati Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

52 Av Are Vegard Haug – AFIN 2004
Eksempel: Elektronisk valgurne Klar med elektronisk valgurne Sammen med ZebSign og Ergo Solutions har Ephorma ferdigstilt en løsning for elektronisk valgurne. Stemmeretten ligger i et smartkort, og stemmen registreres ved å trykke på en skjerm. Bare valglovene står i veien. (dette kommer jeg tilbake til) Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

53 ”Elektronisk valgurne”
Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

54 ”Elektronisk valgurne” (brukergrensesnittet)
Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

55 Av Are Vegard Haug – AFIN 2004
Veien videre: Mot den virtuelle kommune ? Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

56 Av Are Vegard Haug – AFIN 2004
Kan IKT hindre demokrati? FaxyourMP.com FaxyourMP.com er en site på Internett hvor det er mulig å sende en telefaks til en politiker i parlamentet i England. Nettstedet har bakgrunn manglende respons fra politikere ved henvendelse på e-post, blant annet fordi mange ikke benytter e-post. Kanalen er benyttet ifm lobbyisme, men hoveddelen av de som benytter nettstedet er vanlige borgere. Nettstedet tilby bl.a. hurtig søk på navn og valgkrets samt et godt brukergrensesnitt. Systemet virker i prinsippet som e-post, men meldingen kommer ut på telefaksen nærmest parlamentsmedlemmet. I august 2002 var mer enn telefakser sendt til 638 av 659. I dag 2 år senere er tallet telefakser. Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

57 Av Are Vegard Haug – AFIN 2004
TheyWorkForYou.com, is a new website which lets you keep track of what your MP does and says in Parliament. Most people don't know the name of their MP, let alone their constituency. We think it's important that constituents know the identity of their Parliamentary representative, and be able to contact him or her when they feel the need. Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

58 Veien videre ( i følge van Dijk)
Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

59 Av Are Vegard Haug – AFIN 2004
Van Dijk 4 mønster i informasjonsstrømmen: Enveis ”tale”: fra ”Staten til borgerne” Konsultasjon/”høring”: websider, elektroniske høringer, kabel TV, CD-rom Registrering/meningsinnhenting: Massiv informasjonsinnsamling, online spørreundersøkelser, preferanseaggregering, e-valg, mv. Samtaler/diskurs (felles medium, e-post, telekonferanser, systemer for gruppebeslutninger/BSS) [deliberasjon] Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

60 Av Are Vegard Haug – AFIN 2004
Van Dijk 4 nivåer interaktivitet: Toveis kommunikasjon [enkleste nivå] Synkron kommunikasjon [sanntidssystemer] Flere har kontroll over mediet og agenda Felles kunnskap om kontekst og forståelse [Høyeste nivå]. NB! Det høyeste nivået mener van Dijk kun kan nås gjennom å kombinere IKT med fysiske møter (face-to-face) SE DETTE VERSUS ”TJENESTERTAPPA” Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

61 Av Are Vegard Haug – AFIN 2004
Van Dijk: Tre klare tendenser på 1990– tallet mht utviklingen av internettet: Sterk kommersialisering av internettet Økte anerkjennelse av behovet for orden, lover og regler, standarder, struktur, mv. Økte innsats fra myndigheter og næringslov for å få bukt med det såkalte ”nettanarkiet” Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

62 Av Are Vegard Haug – AFIN 2004
Ut i fra dette konstruerer van Dijk 3 prinsipielt forskjellige modeller for fremtidens e-demokrati: Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

63 Av Are Vegard Haug – AFIN 2004
Internettmodellen Den ”tradisjonelle” på internettet; åpent og ukontrollert nettverk av nettverk (Nettanarki) Vektlegger konsultasjon og samtaler Nokså radikalt: ”A complete alternative” Plebeiisk demokrati Liberalistisk demokrati Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

64 Av Are Vegard Haug – AFIN 2004
Infokratimodellen Vektlegger masse-”registreringer” av meninger, synspunkter, preferanser, etc. Store offentlige databaser (KOSTRA, ”alt-inn”, felles dataregister, ”benchmarking”, etc.) Overvåkingssamfunnet? Modell? Merk tykkelsene på pilene! Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

65 Av Are Vegard Haug – AFIN 2004
Markedsmodellen Vektlegger enveis informasjon og høy grad av kommersialisering Økt tilgang til bredbånd vil føre med seg interaktivt TV, pay-per-view, reklame, spill, mv. Og e-demokratiet på nettet marginaliseres til parti politiske kampanjer, og rene infokampanjer fra det myndighetene, mv. Svak ”feedback” kanal (tynne piler). Sterke pressgrupper (lobby) Merk at pilene har snudd! Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

66 Eksempel: www.sykehusvalg.no
På vei mot "forbrukerdemokrati"? Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

67 Av Are Vegard Haug – AFIN 2004
Konklusjon (van Dijk) Sannsynligvis en miks av de tre modellene (Internettmodellen, Infokratiet og markedsmodellen) De ulike strukturene vil i fremtiden medføre både en spredning og konsentrasjon av politikk (og makt) Ikke revolusjon, men evolusjon Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

68 Av Are Vegard Haug – AFIN 2004
OPPSUMMERING Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

69 Av Are Vegard Haug – AFIN 2004
OPPSUMMERING Vi startet med en kort repetisjon: ”Demokrati” er et omfattende og sammensatt begrep som dekker verdier, beslutningssystemer og prosesser i samfunnet (den første modellen) Det er registrert en gryende ”krise” i de representative demokratiene Så introdusertes IKT som redningsplanke Fordelen og ulempene med den e-demokratiske utviklingen kan relateres til de tradisjonelle modellene for demokrati. Van Dijk: 6 demokratimodeller og eksempler NB! Bruk av IKT i modell 1 og 2 (Legal- og Konkurransemodellene) ses på primært et middel for å forsterke eller revitalisere den eksisterende posisjonen til institusjonell politikk (konserverende) NB! Bruk av IKT i modell 3,4,5 og 6 (plebisitt, pluralist, deltaker og liberale) ses på primært som et middel for flytte fokus på politikken ut til samfunnet eller utenfor de tradisjonelle nasjonale grensene for det politiske systemet. Men det er uklarheter knyttet til hvordan denne utviklingen vil foregå. Så 3 måter å se utviklingen på (van Dijk) Internettmodellen Infokratiet Markedsmodellen Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

70 6 demokratiske modeller (van Dijk)
Primære fokus (mål): Menings- dannelse Beslutnings- taking Primære middel: 1) Legalt demo Representativt demokrati 2) Konkurranse demo 4) Pluralist demo 5) Deltaker demo 6) Liberalt demo Direkte demokrati 3) Plebisitt demo Av Are Vegard Haug – AFIN 2004

71 Neste time: Onsdag 22. september:
Hva har vi lært så langt, empiri og veien videre? Realisering av mulighetsrommet? Hvor ligger utviklingspotensialet? Pensum: Haug,& Jansen (2004) Municipalities enter the Internet. Haug: Politisk kommunikasjon på kommunale hjemmesider, kap. 2, 5. Av Are Vegard Haug – AFIN 2004


Laste ned ppt "Av Are Vegard Haug – AFIN 2004"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google