Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva bør en lærer være seg bevisst når det gjelder personvern?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva bør en lærer være seg bevisst når det gjelder personvern?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva bør en lærer være seg bevisst når det gjelder personvern?
gruppeoppgave av Anne Hilde Rækstad Wenche Schjøll Ingeborg Broen Renate Flåhagen Cecilie Bjarre

2 Hva er personvern?

3 Hva er personvern fortsetter….
Fra 1. januar 2001 gjelder personopplysningsloven for behandling av personopplysninger. Loven skal bidra til at personopplysninger blir behandlet i samsvar med behovet for personlig integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. § 1 Lovens formål er å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger.

4 Hva er personvern fortsetter…
Loven har 52 paragrafer § 3 § 8 § 9 § 11 §12 § 21 § 31 § 33 § 48 § 49

5 Hva er personvern fortsetter…
Sammen med loven gjelder utfyllende bestemmelser gitt i en egen personopplysningsforskrift. Det finnes egne retningslinjer for behandling av personopplysninger elektronisk. Loven regulerer hva offentlige personer kan si om sine kunder, elever, klienter osv. og hvilke opplysninger som kan bringes videre.

6 Hva er personvern fortsetter…
Personopplysnings-loven har ingen spesialparagrafer som forsvarer barnas personvern…………

7 Datatilsynet har per 1. januar 2002 26 faste stillingshjemler

8 § 42. Datatilsynets organisering og oppgaver
Datatilsynet er et uavhengig forvaltningsorgan. administrativt underordnet Kongen og departementet. Kongen og departementet kan ikke gi instruks om eller omgjøre Datatilsynets utøving av myndighet i enkelttilfeller etter loven. Datatilsynet ledes av en direktør som utnevnes av Kongen. Kongen kan bestemme at direktøren ansettes på åremål.

9 Datatilsynet skal (1) Føre systematisk og offentlig fortegnelse over alle behandlinger som er innmeldt. Behandle søknader om konsesjon og motta meldinger. Kontrollere at lover og forskrifter som gjelder personopplysninger blir fulgt.

10 Datatilsynet skal (2) Informere om utviklingen i behandlingen av personopplysninger. Identifisere farer for personvernet, rådgi om hvordan de kan unngås eller begrenses. Gi råd og veiledning om personvern

11 Datatilsynet skal (3) Gi uttalelser i spørsmål om behandling av personopplysninger og gi Kongen årsmelding om sin virksomhet.

12 Datatilsynet og Personvernnemnda kan kreve de opplysningene som trengs for at de kan gjennomføre sine oppgaver kreve adgang til steder hvor det finnes personregistre, overvåkingsutstyr og billedopptak kreve opplysninger eller tilgang til lokaler og hjelpemidler uten hinder av taushetsplikt.

13 Ulike tema knyttet til skolen som datatilsynet har fokus på
Arbeidsliv Barn og unge Fødselsnummer Personvernombud Kommune Internett Internkontroll Logger Melde- og konsesjonsplikt Kameraovervåking

14 ? Hva må og hva kan en skole / elev lærer vite
om en lærer / skole / elev ?

15 Hva må læreren vite om skolen?
Hvilke regler gjelder, hvilke tillatelser finnes. Hva må læreren vite om eleven? Spesielle forhold, hensyn, hemmelig nummer, bopel. ? Hva må skolen vite om læreren? ? ? Oppfyller formelle krav til utdanning, vandelsattest.

16 ! ...men hva kan man finne ut? ..selv om:
Datatilsynet regulerer hva som kan publiseres av informasjon gjennom lov om personvern.

17 Elevenes egne hjemmesider
Lærerens hjemmesider Skolens offisielle hjemmeside Elevenes sider om skolen Andres bilder og hjemmesider Gamle hjemmesider Registre, klasselister, medlemsregistre Søkeprogrammer ! ! !

18 Et eksempel... Enkelt søk på en tidligere bekjent... fant forelsningsplan hoveoppgave bilde

19 Gjør elevene obs på hvor lett det er å finne info og at det faktisk er ulovlig å publisere bilder og info om andre uten å ha innhentet tillatelse!

20 Hvilke regler gjelder for presentasjon av elevdata på internett
Innhenting av tillatelse Informasjon om konsekvensene Under 18 år – foreldrene som må samtykke Over 15 år – kan selv samtykke når det gjelder publisering av bilder Foresatte skal også i disse tilfellene få informasjon om konsekvensene et slikt samtykke gir

21 Hva skal det informeres om?
Hvilke opplysninger nettsiden skal inneholde Formålet med publiseringen At det er frivillig å gi fra seg opplysninger/bilder Hvor lenge bildene skal ligge på nettsiden Hvilke konsekvenser og ulemper dette kan ha Eventuell annen informasjon som kan være nødvendig for at eleven eller foresatte skal kunne bruke rettighetene sine etter personopplysningsloven

22 Desto flere opplysninger som skal publiseres, desto strengere er kravene til informasjon

23 Innsynsrett Kan læreren lese elevenes e-post og sjekke deres elektroniske filer på skolens maskiner?

24 Både ja og nei! Personopplysninger er i personregisterloven definert som opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Skolens innsyn i elevers filer og e-post vil kunne gi denne typen opplysninger og anses derfor som "behandling av personopplysninger". Personopplysningsloven og forskriften til denne vil derfor få anvendelse i dette tilfellet.

25 Både ja og nei fortsetter…
§ 8 sier at personopplysninger kun kan behandles dersom den registrerte (eleven) har samtykket, eller det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling. Derfor: samtykke må innhentes!

26 Samtykke Et samtykke skal være en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring fra den registrerte (eleven) om at han eller hun godtar behandling av opplysninger om seg selv (§ 2 7)

27 Samtykkeerklæring Ikke krav om at erklæringen skal være skriftlig, men det er mest praktisk. Hensiktsmessig å sette inn "Jeg har satt meg inn i vilkårene for bruk av skolens IT-system og godtar disse" e.l. før elevens underskrift.

28 Hvem skal skrive under? Eleven
De foresatte dersom eleven er under 18 år

29 Hva må da en slik samtykke-erklæring inneholde?
Navn og adresse på den behandlings-ansvarlige. Hvorfor skolen vil ha innsyn. Utrykkelig informasjon om bl a at filer og e-post elevene har liggende på skolens område, ikke er å anse som privat, i den forstand at skolen vil kunne lese hva de skriver, mottar av e-post og hva de foretar seg på nettet. Konsekvenser for urettmessig bruk.

30 Etisk dilemma? Dersom samtykke er innhentet, kan innholdet leses. Spørsmålet blir da om innholdet bør leses…


Laste ned ppt "Hva bør en lærer være seg bevisst når det gjelder personvern?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google