Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Heltid/deltid: ”Fullt og helt, ikke stykkevis og delt”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Heltid/deltid: ”Fullt og helt, ikke stykkevis og delt”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Heltid/deltid: ”Fullt og helt, ikke stykkevis og delt”
Heltid/deltid: ”Fullt og helt, ikke stykkevis og delt” /8/14 Siv & Bjørn

2 Disp Avtalen mellom partene Temaområdet heltid/deltid Status
Status for eget arbeid Utfordringer for oss

3 Avtalen mellom partene
… bygge på prinsippene om lokalt styringsansvar og frihet til å organisere virksomheten slik at den best mulig møter lokale behov. Partene legger vekt på lokale løsninger og kommunal forankring av utviklingsarbeidet og samarbeid mellom de folkevalgte, de administrative lederne og de tillitsvalgte/medarbeiderne. Kommuneloven og Hovedavtalen ligger til grunn for samarbeidet Partene vil samarbeide om tidsavgrensede prosjekter og tiltak innenfor hovedtemaene sykefravær, kompetanse og rekruttering, heltid/deltid og omdømme Innholdet i ”Sammen om en bedre kommune” er konsentrert om det gode utviklingsarbeidet lokalt.  Det sentrale samarbeidet skal stimulere og bidra til å utvikle lokalt initierte prosjekter og tiltak.  

4 Omfang 104 kommuner tatt opp 30 med heltid/deltid som hovedsatsing
Strategisk endring i løpet av programperioden: Fra uønsket deltid -> heltidskultur Faktisk erkjennelse i programperioden: Heltid en del av helheten

5 Grunnsyn i Saman om Sammenheng
Jobbe for større stillinger: tenke uttelling i form av bedre rekruttering, økt kompetanse, bedre arbeidsmiljø, bedre tjenester, bedre omdømme.. Jobbe med rekruttering: ses i sammenheng med stillingstørrelse, kommunens omdømme og hvilke kompetanser vi både har og trenger, arbeidsmiljø, kvalitet… Helhetstenking

6 Tiltak/hva gjøres Kartlegginger: mange har jobbet med kartlegging av uønsket/ønsket deltid Informasjon/motivasjon, opplæring, forankring: fra ufaglært til faglært, kommunale strategier, temadager, motivasjonsdager Opprydding i ansettelsesforhold Nye arbeidsmodeller Økt grunnbemanning, utprøving av ulike arbeidstidsordninger, alternative arbeidstidsordninger/turnusarbeid (langvakter, ressursavd. som bidrar ved fravær, registrering av innleid arbeidskraft), arbeidstidsordninger (forhandlingsturnus, faste vikarer, ubunden tid, jobbe på tvers av avdelinger)

7 Spørreundersøkelse i mai, 2014
28 av 30 kommuner svarte 16 kommuner har har prosjekt(er) der de har søkt om dispensasjon 12 kommuner har ikke søkt eller har vakter med varighet under 13 timer Innvilget søknad Drammen, Fredrikstad, Songdalen, Bømlo, Våler i Solør, Løten, Inderøy, Molde Avslag Fræna, Oppegård, Kongsberg, Kvinesdal, Time Ikke fått svar Kvæfjord, Nøtterøy

8 Tjenestesteder Type tjenestested Antall Sykehjem, rehabilitering 2
Sykehjem Langtidsavdeling 3 Sykehjem demensavd (kollektivt) 1 Hjemmesykepleie Boliger, funksjonshemmede 14 Boliger, psykiatri Boliger, rus Boliger, rus/psykiatri Bolig, barnevern Bemannet omsorgsbolig Annet Sum 26

9 Sykehjem, langtidsavd. Type Ant. Søknader Langvakter hver 3. helg 1
2 Langvakter hver 5. helg Langvakter hver 6. helg Sjeldnere Langvakter også ukedager Medleverturnus Annet Sum 3

10 Boliger, funksjonshemmede
Type Ant. Søknader Langvakter hver 3. helg 1 Langvakter hver 4. helg 9 Langvakter hver 5. helg Langvakter hver 6. helg 4 Sjeldnere Langvakter også ukedager 8 Medleverturnus 3 Annet 1 (oljet.) Sum 14

11 Heltidskultur - tiltak
Helgehyppighet Langvakter Jobbe på tvers, kombijobbing Fagopplæring Gi ledige stillinger/stillingsandeler til deltidsansatte Ubundet tid Årsturnus Vikarpool, bemanningsenheter, bemanningskonsulenter Samarbeids-/forhandlingsturnus Tre + tre-turnus Økt grunnbemanning, overbooke turnus, bruke turnusmidler

12 Heltidskultur - drivere
Ansatte får mere kontroll over arbeidstid og fritid Ansatte ser at større stillinger gir bedre tjenestekvalitet Ansatte ser at tiltak gir økt mulighet til større stillinger Nye rettigheter i arbeidsmiljøloven Ansatte oppnår økt og forutsigbar lønn å leve av Bedre arbeidsmiljø, særlig helg, jevnere fordeling av belastning Større stillinger = økt involvering og økt jobbtilfredshet Mere effektive tjenester med bedre kvalitet Bedre rekrutteringssituasjon Gunstig for økonomien Får mere stabilt personale

13 Stillings-størrelse Arbeidstids-ordning
6 EFFEKTIVITET KVALITET Stillings-størrelse 1 Diverse annet 4 3 Arbeidstids-ordning 2 5 7 Vinn – Vinn - Vinn ARBEIDSMILJØ Befolkningsfremskriving og fremtidig kompetansebehov Moland/Fafo

14 Befolkningsfremskrivning 2011 – 2071
Kilde: SSB, Modell: Middel nasjonal vekst

15 Ufrivillig/frivillig deltid
En ansatt som frivillig går i en deltidsstilling Ufrivillig deltid SSB: ansatt som ønsker seg en høyere stillingsandel, har forsøkt å oppnå høyere stilling, og kan begynne i en ganske raskt. FAFO: ansatt som ønsker en høyere stillingsandel, uavhengig om vedkommende har forsøkt og oppnå det eller ikke.

16 Statistikk

17 Hvorfor heltidskultur
Deltid har konsekvenser for arbeidstaker, arbeidsgiver og brukere/pasienter. Deltidskulturen fører til mye deltid Det er greit og ha en deltidsstilling slik at jeg kan jobbe når jeg har lyst. Fagforbundet vil ha lovhjemlet rett til heltid Men beholde § 10-2(4)

18 Hvorfor er dette viktig?
Resultatet kan føre til privatisering og anbudsutsettelser! Dårligere pensjonsrettigheter Mindre lønn Dårligere arbeidsvilkår

19 Hva kan gjøres?

20 Virkemidler Trepartssamarbeid Arbeidsmiljøloven Avtaleverket

21 Endringene i arbeidsmiljøloven 01.01.14
§ 14-1a Drøfting om bruk av deltid § 14-4a Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid. (1 årsregelen) Bare merarbeid utført etter denne lovens ikrafttredelse gir rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid etter arbeidsmiljøloven § 14-4 a første ledd.

22 Avtaleverket Hovedavtalen Hovedtariffavtalen
Informere, drøfte, ta med på råd Hovedtariffavtalen Retningslinjer Drøftinger 16,7  % av fagforeningene har retningslinjer.

23 Modell fra Agenda Kaupang
Modellen beregner kostnader og gevinster ved å etablere en heltids­kultur. Et grunnlag for å vurdere hvilke tiltak som kan gjennomføres for å redusere omfanget av deltid. Modellen er laget for ledere på operativt nivå og økonomer som ønsker å forstå mer om valgene som ligger til grunn for å utarbeide en turnus. Resultatene av modellen kan brukes som grunnlag for dialog med kommunens politiske organer og ledere på strategisk nivå.

24 Deltid et kvinnefenomen?
Hvorfor? Forskjeller i landet? Andre arbeidsplasser enn helse har også deltid. Dere har et ansvar! Hva gjør dere?

25


Laste ned ppt "Heltid/deltid: ”Fullt og helt, ikke stykkevis og delt”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google