Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Først og fremst barn Omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere Thale Skybak Redd Barnas Norgesprogram.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Først og fremst barn Omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere Thale Skybak Redd Barnas Norgesprogram."— Utskrift av presentasjonen:

1 Først og fremst barn Omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere Thale Skybak Redd Barnas Norgesprogram

2 Alle barn som oppholder seg i Norge har de samme rettighetene
Lov om barneverntjenester gjelder for alle barn i Norge, uavhengig av oppholdsstatus, jfr § 1-3 FNs barnekonvensjon artikkel 2 om ikke-diskriminering likevel… Barn som kommer alene til Norge og søker asyl behandles først som asylsøkere, så som barn Omsorgen plasseres hos UDI Det er langt lavere krav til omsorgstilbudet for disse barna Ingen saksbehandler har et overordnet ansvar for barnet

3 Behov for et klarere skille mellom omsorgssaken og asylsaken
barn uten omsorg av egne foreldre har krav på god omsorg i lys av FNs konvensjon for barnets rettigheter og Lov om Barneverntjenester barnas asylsak ivaretas etter Utlendingslovens bestemmelser

4 Enslig mindreårige asylsøkere venter fortsatt på bedre omsorg – hvorfor?
Regjeringspartiene sier i Soria Moria-erklæringen at de vil: ”forberede vilkårene for enslige mindreårige asylsøkere som kommer til Norge og overføre omsorgsansvaret for disse til barnevernet”. I Revidert nasjonalbudsjett står det: ”Overføringen av ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere til barnevernet vil være en omfattende reform som krever grundig faglige, praktiske og økonomiske forberedelser”. Av hensyn til barnets beste haster det å få overført omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere til barnevernet.

5 NGOU samarbeidet – Først og fremst barn
Dette står i Statsbudsjettet : "…Videre er det utfordringer knyttet til å gi enslige mindreårige asylsøkere et tilfredsstillende omsorgstilbud. Enslige mindreårige asylsøkere har behov for særlig omsorg og tilsyn. Det er en målsetting at det skal gis et egnet tilbud i mottak til personer med særskilte oppfølgingsbehov. Barne- og likestillingsdepartementet vil i 2007 i samarbeid med Arbeids- og inkluderingsdepartementet vurdere dagens tilbud til enslige mindreårige asylsøkere, samt gjennomgå hvordan tilbudet bør utformes i framtiden. Herunder vil Barne- og likestillingsdepartementet vurdere hvilke barnevernstiltak som kan være aktuelle" (St.prp. Nr.1 Arbeids- og inkluderingsdepartementet s. 318). 13 organisasjoner samlet om NGOU 2006: 1 ”Først og fremst barn” Ikke behov for lovendring Benytte eksisterende system og kompetanse Forslag til en konkret modell for å overføre omsorgsansvaret til barnevernet nå BLD: Barnevernet skal overta omsorgsansvaret for de minste barna oktober 2007. Landsverket på Eidsvoll

6 Først og fremst barn Bred enighet om at dagens omsorgstilbud for enslige mindreårige asylsøkeres for dårlig. En overføring av omsorgsansvaret til barnevernet er den beste løsningen for å sikre barna trygghet og ivaretakelse, omsorg og rettssikkerhet, som barna har krav på etter norsk lov. Det er ikke behov for lovendring. Man kan benytte dagens system i barnevernet, sammen med eksisterende kompetanse fra flyktningfeltet. Lov om Barneverntjenester gjelder for alle barn som oppholder seg i Norge, uavhengig av oppholdsstatus. Barnekonvensjonens artikkel 2 fremhever at alle barn har rett til et særskilt vern mot forskjellsbehandling og diskriminering.

7 Behov for ansvarsdeling
Barnevernets ansvar: Utrede og tilby hvert enkelt barn et omsorgstiltak, ordinær saksbehandling etter Lov om barneverntjenester. Barnets omsorgssituasjon mens barnet er i Norge og venter på svar på sin asylsøknad. Utlendingsmyndighetenes ansvar: Saksbehandlingen av asylsaken. Barnets rett til å søke asyl reguleres av Utlendingsloven. Vedtak etter Utlendingsloven vil være styrende for barnets rett til å være i Norge.

8 Når barnevernet får omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere
Omsorgstilbudet vil reguleres gjennom Lov om barneverntjenester. Alle barn vil få en individuell vurdering av hjelpebehov og tiltak. Tilgangen på gode voksne vil øke betraktelig. Omsorgsmiljøet vil sikre høyere barnefaglig kompetanse. Økt ressurstilgang vil innebære økte aktiviteter og muligheter for tilrettelegging og stimulering ut fra det enkelte barns behov og forutsetninger. Reduserer barnets sårbarhet og hjelper barnet til sunn utvikling og god tilpasning. Økt tilsyn utført etter reglene i Lov om barneverntjenester. Vil sikre kvaliteten på tilbudet og sikrer barnas rettssikkerhet.


Laste ned ppt "Først og fremst barn Omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere Thale Skybak Redd Barnas Norgesprogram."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google