Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

El-overfølsomhet – utredning om årsaker og mulige tiltak og behandlingsopplegg Gunnhild Oftedal, Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Oppdrag fra Sosial-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "El-overfølsomhet – utredning om årsaker og mulige tiltak og behandlingsopplegg Gunnhild Oftedal, Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Oppdrag fra Sosial-"— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3

4 El-overfølsomhet – utredning om årsaker og mulige tiltak og behandlingsopplegg Gunnhild Oftedal, Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet HiST/AFT-rapport nr. 1 2006

5 Innhold  Hva er el-overfølsomhet?  Elektromagnetiske felt og el-overfølsomhet?  Andre mulige forklaringer  Hvilke tiltak og behandlinger hjelpe?

6 Mulige stadier 1.Relativt milde symptomer i løpet av arbeidsdagen f.eks. i forbindelse med dataskjermarbeid. 2.Symptomer varer lengre, blir mer intense. Noen får flere symptomer. Noen reduserer eksponeringen for elektromagnetiske felt. 3.Noen få utvikler mer alvorlige helseproblem som fremkalles av mange kiler til elektromagnetiske felt. Sykemeldinger og uførhet kan være konsekvenser. Forsøk på å unngå elektromagnetiske felt kan føre til fysisk og sosial isolasjon. Men mange følger ikke ”mønsteret”

7 Definisjon på el-overfølsomhet Begrepet el-overfølsomhet er brukt for å betegne et fenomen hvor personer erfarer uheldige helseeffekter mens de bruker eller er i nærheten av kilder eller utstyr som avgir elektriske, magnetiske eller elektromagnetiske felt. El-overfølsomhet kan ikke påvises ved biologiske tester. Men: symptomene og helseplagene er reelle. Europeisk ekspertgruppe, 1997:

8 Symptom Ofte gruppert i to hovedgrupper: Primært hudsymptom i ansiktet -Stort sett subjektive: kløe, stikninger, varmefølelse Noen ganger: rød hud, utslett - God prognose: mange blir helt friske - Dataskjerm og lysstoffrør er typisk utløsende faktorer “Generelle” symptom - Hodepine, konsentrasjonsproblemer, trøtthet, smerte fra ledd, muskler, søvnproblem -Dårligere prognose: færre blir bedre, få blir friske. -Mange utløsende faktorer: bl.a. elektrisk utstyr, kraftlinjer, mobiltelefoner og andre RF-felt-sendere. Men ingen klar forskjell mellom grup- pene

9 Symptom Sammenlignet med friske - de sammen symptomene finnes blant friske - el-overfølsomme har oftest flere symptom enn friske Andre karakteristiske trekk? - symptomene varierer sterkt mellom enkeltpersoner - symptomene varierer mellom ulike land - ingen konstellasjoner av symptom er identifisert som er spesifikke for el-overfølsomme

10 El-overfølsomhet - elektromagnetiske felt Grunnlag for å vurdere om det er en sammenheng:  Kunnskap om mekanismer  Epidemiologiske undersøkelser  Kontrollerte forsøk Hva må vurderes? -Om resultatet er statistisk signifikant (liten sjanse for at det skyldes tilfeldigheter) -Kvaliteten på studien -Konsistens innen og mellom ulike studier

11 Mekanismer Feltene må påvirke molekyler/deler av molekyler Biologisk effekt på cellulært nivå El-overfølsomhet Mekanisme ikke kjent Indikasjoner på effekter Men: Ikke kjente mekanismer er ikke bevis imot en sammenheng

12 Lavfrekvente (LF) felt: Epidemiologiske undersøkelser Statistisk sammenheng mellom dataskjermarbeid og hudsymptom? - i noen studier - men ikke alle Kan skyldes - LF elektriske eller magnetiske felt - Andre faktorer knyttet til dataskjermarbeid Statistisk sammenheng mellom LF felt fra dataskjermer og hudsymptom? 2 studier: LF felt målt 2 studier: Skjermer med ulike feltstyrke sammenlignet Ingen sammenheng funnet

13 LF felt: Mikroskopiske hudtester Indikasjon på sammenheng? 2 el-overf (EO) + 13 friske: Hudprøver før og etter eksponering Resultat:EO: Redusert antall av en type immunforsvarceller Friske: Endringer mhp. mastceller Svakheter: - Åpne provokasjoner, ingen kontrolltester uten felt - Få EO forsøkspersoner (Johansson et al 1994, 2001) 24 EO + 24 friske: Hudprøver før og etter eksponering Resultat: EO + friske: Ingen forandringer i mastceller. Mulig svakhet: Metode ikke ”egnet” til å avsløre forandringer? (Lonne-Rahm et al. 2000) Ingen statistisk signifikant (SS) sammenheng:

14 Ikke bekreftet sammenheng: 100 EO + kjemisk overfølsomme testet for en rekke frekvenser (også høyfrekvente felt (HF)): Resultat: 16 av 100 EO reagerte på felt, men ikke ellers. Svakhet: Enkelt blinde forsøk Ikke bekreftet: Dobbelt blindt forsøk (samme forskergruppe): Ikke SS sammenheng (Wang et al. 1985) (Rea et al. 1981) LF felt: Kontrollerte forsøk

15 20 EO: LF elektriske felt fra dataskjermer redusert ved skjermfilter Resultat: En gruppe hudsymptom noe redusert Ikke bekreftet: 40 EO: Tilsvarende, men mer langvarig forsøk (samme forskergruppe): Resultat: Ingen SS sammenheng: (Oftedal et al. 1995) (Oftedal et al. 1999) LF felt: Kontrollerte forsøk Ikke bekreftet sammenheng:

16 7 EO: Dobbelt blindt forsøk. LF felt fra dataskjermer. Resultat: “SS” sammenheng mellom eksponering for felt og symptom 1 av 10 ulike tester. Svakhet: Med 10 forsøk er sannsynligheten for ett “statistisk signifikant” resultat relativt stor. (Sjøberg & Hamnerius 1985) LF felt: Kontrollerte forsøk Tilfeldig sammenheng?

17 53 EO: Eksponert for LF felt om natten. Resultat: Mest opplagte etter netter med eksponering for LF felt Ikke konsistent: EO erfarer at de sover dårligere når de eksponeres. (Mueller 2004) LF felt: Kontrollerte forsøk Et ”omvendt” resultat?

18 Ingen SS sammenheng (Totalt: 282 EO) Antall forsøk Deteksjon av eksponering11 Subjektive symptom12 Pupilreaksjon1 Hjertefrekvens3 Blodtrykk2 Hudmotstand (svette)2 Hudtemp. & -blodstrøm1 Stresshormoner2 Hudforandringer3 Totalt antall forsøk15 Subjektive Objektive LF felt: Kontrollerte forsøk

19 Eksponeringen som ble brukt var “feil” LF felt: Kontrollerte forsøk Grunn for ingen sammenheng? To forsøk: Samme eksponeringskilde som de EO vanligvis opplevde som årsak til symptomene. Andre forsøk: Vanligvis samme type eksponering brukt. Alle forsøk hvor symptom ble registrert: De fleste EO fikk symptom.

20 Minst fire forsøk: Eksponeringen fra andre kilder var redusert og kontrollert. Ett forsøk: Utvelgelse: Bare EO som ikke fikk symptom i forsøksrommet ved åpen test fikk delta videre. Ved tilsvarende blindforsøk uten felt reagerte de ved symptom. Symptom også uten LF felt! Bakgrunns- nivået for høyt? LF felt: Kontrollerte forsøk Grunn for ingen sammenheng?

21 De fleste andre forsøkene: Minst 30 min. eksponeringer med minst et døgn mellom hver. For kort eksponering og/eller pauser mellom Især 4 forsøk LF felt: Kontrollerte forsøk Grunn for ingen sammenheng?

22 Ikke-SS “beskyttende” effekt oftere enn ikke-SS uheldige effekter. For få forsøks- personer til å påvise en mulig effekt LF felt: Kontrollerte forsøk Grunn for ingen sammenheng?

23 Høyfrekvente (HF) felt: Epidemiologiske studier Statistisk sammenheng: mobiltelefon og symptom? 3 studies: sammenheng for noen symptom. Kan skyldes - HF elektromagnetiske felt - LF magnetiske felt - Stress eller andre forhold knyttet til mobiltelefonbruk Statistisk sammenheng: HF-sendere og symptom? Enkelte undersøkelser: - registrerte sammenhenger mangler bekreftelse - metodiske svakheter Ingen endelig konklusjon

24 Ikke etterprøvd sammenheng HF felt: Kontrollerte forsøk 40 EO + 40 friske eksponert for basestasjonssignaler Resultat: - EO + friske: mest ubehag når eksponert for en av tre typer signal. - EO + friske: noen effekter på oppmerksomhet, hukommelse, reaksjonstid etc. Mulig ikke konsistens: - kognitive effekter varierte med signaltype og med var forskjellig for EO og friske. (Zwamborn et al. 2003 ) Må reproduseres

25 Deteksjon av mobiltelefoneksponering: 1 forsøk:- 1 EO 100 % rett. - 6 EO flere rette enn gale. 5 forsøk (inkludert et tilsvarende forsøk av Johansson): - Ingen EO i stand til detektere 100% rett. - Flere feil enn riktige svar (Johansson 1995) Minst to forsøk: korte eksponeringer og pauser. HF felt: Kontrollerte forsøk

26 Symptom og fysiologiske responser - mobiltelefoneksponering 3 forsøk Ingen sammenheng som kan tillegges eksponeringen for: - subjektive symptom - fysiologiske responser (hjerterate, blodtrykk, hudmotstand) (Hietanen et al. 2002, Wilén et al. 2005, Rubin et al. 2006) Svakhet : Tester uten felt alltid som nr. 1 el. 2 i en serie på fire tester. (Hietanen et al. 2002) HF felt: Kontrollerte forsøk

27 Alternative forklaringer? Uballanse i det autonome nervesystemet Statiske elektriske felt and støv Stress, psykososiale forhold Sykdommer Andre årsaker? Blinkende lys Sannsynligvis: Ulike primære årsaker til symptomene

28 Hvorfor oppleves sammenheng med elektromagnetiske felt? Seleksjonsmekanisme Vi legger merke til og husker best symptom når de opptrer i nærheten til elektrisk utstyr. Forventingsmekanisme (placebo) Når vi forventer et symptom, kan vi få det. - EO får symptom når de ikke utsettes for felt i dobbelt blindforsøk, men ikke i åpne tester. Normal psykologiske mekanismer kan forklare de opplevde sammenhengene med elektromagnetiske felt uavhengig av primær årsak til symptomene.

29 Opprettholdelse av antakelser Sitat: Psykolog Roger Hagen: http://www.svt.ntnu.no/psy/studiet/forelesninger/vaar- 2003/psypro600/roger.hagen-600-1.pdf

30 Oppsummering - årsaker  Det kan være ulike primære årsaker  Normale psykiske mekanismer kan forklare en opplevd sammenheng med elektromagnetiske felt MekaniskeStatistisk sammenheng Kontrollerte forsøk Samlet vurdering LF feltUkjentNei HF feltUkjentIkke tilstrekkelig data Mest nei, men ikke tilstrekkelig Ikke tilstrekkelig data

31 Tiltak og behandling ErfaringerÅpne kontrollerte intervensjoner Blindforsøk LF felt+- HF felt+ Psykososiale forhold + Akupunktur+- Kjemisk løsn. pot. med felt + Medikamenter mot psykiske lidelser +

32 Tiltak og behandling ErfaringerÅpne kontrollerte intervensjoner Blindforsøk Kosttilskudd antioksidanter + - Gruppeterapi samtaler og fysioterapi + Kognitiv terapi inklusive stressmestring* 3 forsøk + * Behandlingsgruppe og ventelistegruppe av EO sammenlignet

33 Kognitiv terapi  Psykologisk metode som har som mål å - redusere symptomene eller - teste ut pasientens forklaringsmodel  Forutsetter ikke at årsaken til symptomene er psykisk  Pasienter med andre lidelser som ikke kan helbredes, får redusert symptomene ved kognitiv terapi.

34 Tiltak og behandlinger Ekspertgruppers anbefalinger  EO pasienter må tas på alvor. Tidlig behandling ser ut til å gi best prognose.  Medisinske undersøkelser for å påvise/utelukke kjente lidelser.  Mulige uheldige fysiske eller psykososiale forhold undersøkes.  Generelt ikke redusere eksponering for felt, men være åpen for pasientens initiativ når spesifikke kilder erfares som utløsende for symptom.  Når årsak er ukjent: Redusere symptom på grunnlag av erfaringer fra tilsvarende symptom ved andre lidelser. - Stressmestring og kognitiv terapi fremheves. - Pasientens motivasjon er viktig for valg av metode.

35 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "El-overfølsomhet – utredning om årsaker og mulige tiltak og behandlingsopplegg Gunnhild Oftedal, Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Oppdrag fra Sosial-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google