Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sist oppdatert november 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sist oppdatert november 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sist oppdatert november 2013.
De prioriterte næringene i Bergensregionen er i positiv og god vekst, selv om det har vært enkelte konjunkturmessige variasjoner innen de ulike næringene. Over de fire årene vi har hentet inn tall for næringene har både antall ansatte og antall bedrifter økt jevnt og trutt. I 2013 har Business Region Bergen fått to nye eiere – Voss og Tysnes kommuner – noe som fører til et ekstra lite byks akkurat i år. Særlig innen opplevelse og reiseliv gjør Voss kommune sitt inntog til at antall bedrifter og ansatte øker. Tallene i presentasjonen bygger på regnskapsdata hentet Brønnøysundregistrene. Bedriftene i utvalget er innen de prioriterte næringene i regionen, og fra utvalgte næringskoder (NACE-koder). I tillegg er det gjort et manuelt arbeid for å komplimentere opplysningene. Den økonomiske aktiviteten for virksomheter som ikke har hovedkontor i regionen, er estimert. Estimeringsmetoden bygger på at de økonomiske bidragene fra hver ansatt er like, uavhengig av lokalisering. Bergensregionen inkluderer følgende kommuner: Bergen, Askøy, Fjell, Sund, Øygarden, Os, Fusa, Samnanger, Austevoll, Stord, Vaksdal, Voss, Tysnes, Osterøy, Lindås, Meland, Fedje, Radøy, Austrheim, Masfjorden, Modalen, Gulen samt Hordaland fylkeskommune av Hordalands mennesker bor i Bergensregionen

2 Bergensregionen

3 Kunnskapsbaserte næringsklynger
ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter OPPLEVELSE, KULTUR OG REISELIV MEDIA OG KULTURBASERT NÆRINGSLIV: Media, design, film og musikk I tillegg har regionen store finans- og IKT-miljø. Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø som har en positiv påvirkning på de prioriterte næringene. Dette er de prioriterte næringene i Bergensregionen, og som også er prioritert i Strategisk næringsplan.

4 95 prosent hevder Bergensregionen har gode forskningsmiljø
studenter 4 000 forskere Universitetet i Bergen (UiB) Norges Handels-høyskole (NHH) Høgskolen i Bergen (HiB) Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) BI Bergen Høgskolen Stord/ Haugesund Bergen Arkitekt Skole Sjøkrigsskolen Forskning UiB: Satsing på marin forskning og utviklingsrelatert forskning NHH: Senter for tjenesteinnovasjon (SFI) Christian Michelsen Research senter for forskning Uni Research: Forskningsselskap med 500 forskere Havforsknings-instituttet: datainnsamling, forskning, rådgiving 95 prosent hevder Bergensregionen har gode forskningsmiljø. Dette er ett av spørsmålene i Omdømmeundersøkelsen for Bergensregionen 2011 (Ordkraft og Respons analyse) Forskning: Flere Sentre for fremragende forskning (SFF) ved UiB: Senter for middelalderstudier (CMS): Senter for middelalderstudier sin visjon er å øke vår forståelse av Europa som helhet, i middelalderen så vel som i dag, sett fra periferien. Senter for geobiologi (CGB): Senterets målsetting er å utvikle ny fundamental kunnskap om interaksjon mellom geosfæren og biosfæren og livets opprinnelse. Bjerknessenteret for klimaforskning (BCCR): Bjerknessenteret for klimaforskning (BCCR) er det største naturvitenskapelige klimasenteret i Norden og blant de fremste i Europa. CENTER FOR SERVICE INNOVATION – senter for tjenesteinnovasjon : fokus på innovasjon som forskningsområde generelt, og innovasjon i tjenestenæringer og tjenesteytelser Center for Service Innovation (CSI) is a coordinated effort by the Norwegian School of Economics (NHH) to focus on the innovation challenges facing the service sector. CSI aims to enhance the innovation capabilities of its business and academic partners. It is one of the 21 Norwegian Centers for Research-based Innovation (SFI), funded by the Research Council of Norway (RCN). The Center is part of the NHH2021 initiative to position NHH as one of the top European business schools by 2021

5 Økt omsetning og flere ansatte i olje, gass og fornybar energi
Tall for 2011: 202 mrd i omsetning 41,1 mrd i verdiskaping ansatte 1 471 bedrifter Sju kommuner i Bergensregionen har en omsetning innen energinæringene på mer enn 1 mrd kroner I energinæringen inngår utvinning og foredling av olje- og gassprodukter, energi fra tradisjonelle kilder som vann- og vindkraft, samt andre former for fornybar energi. En stor og variert gruppe utstyrsprodusenter og tjenesteleverandører inngår også i tallene. Fra 2010 til 2011 økte verdiskapingen innen olje, gass og fornybar energi med 9 milliarder – fra 31,3 milliarder kroner til 40,9 milliarder. Ennå er ikke verdiskapingen tilbake på 2008-nivået hvor den var på hele 72,4 milliarder. Omsetningen innen næringen er nesten tilbake på 2008-nivået, hvor den var på 221 milliarder. I 2011 landet den på 201,4 milliarder. Antall ansatte i sektoren har økt jevnt og trutt fra i 2008 til i 2013. Den viktigste forklaringen på veksten er høyere inntekter, spesielt i undergruppen «utvinning og foredling av olje og gass» som opplevde en økning på 28 milliarder kroner. Norges ledende region innen operasjon, produksjon og vedlikehold. Uptime Centre of Competence etablert for å utvikle miljøet. 60 prosent av Statoils operatørvirksomhet på norsk sokkel driftes fra Bergen. TCM Mongstad: Verdens største senter for testing av CO2-fangst-teknologier. Sterke FoU-miljø med flere ekspertsentre. Verdensledende subsea-kompetanse: Norwegian Centre of Expertise Subsea. Hordaland er landets største produsent av vannkraft. Under utvikling: offshore vind, bunnfaste og flytende, gjennom to sentrale prosjekt: Arena NOW og NORCOWE. Uptime Centre of Competence: Skal videreutvikle det brede drifts- og vedlikeholdsmiljøet innen maritim og offshore næring i regionen. Arena NOW: Norwegian Offshore Wind. Et Arenaprogram NORCOWE: Et FoU-program. Norwegian Centre for Offshore Wind Energy. Eksempler på bedrifter innenfor dette feltet: Statoil er operator for 80% av produksjonen på norsk sokkel. 60% av dette driftes fra Bergen. Bergen drifter: Sleipner, Visund, Troll, Kvitebjørn, Huldra, Veslefrikk, Grane, Fram, Heimdal, Tune, Gullfaks og Oseberg arbeidsplasser (Sandsli, Mongstad, Kollsnes, Sture og Ågotnes), Statoils anskaffelser i Hordaland utgjorde drøyt 17 mrd. kr i I 2013 overtok Wintershall driften av Brage-feltet. Odfjell drilling: internasjonalt drillingselskap, eier rigger, driver brønnservice (well service) og engineering-virksomhet ansatte Norwind: Installerer offshore vindmøller DOF: offshore- og subsea-skip, samt engineeringkompetanse for subseamarkedet. CCB er hovedbase for forsyningsaktivitetene til petroleumsfeltene: Statfjord, Gullfaks, Veslefrikk, Troll, Huldra og Kvitebjørn. Verdiskaping: Summen av driftsresultat og lønnskostnader

6 Energiklyngen i regionen
Uptime Centre of Competence – senter for maritim og offshore drift og vedlikehold Statoil. 60 prosent av Statoils operatørvirksomhet på norsk sokkel driftes fra Bergen. TCM Mongstad er verdens største senter for testing og forbedring av CO2-fangst-teknologier. NCE Subsea: Norwegian Centre of Expertise Subsea. Verdensledende subsea-kompetanse Hordaland er landets største produsent av vannkraft. Arena NOW og NORCOWE: Offshore vind, bunnfaste og flytende. Arena NOW: Norwegian Offshore Wind. NORCOWE: Et FoU-program. Norwegian Centre for Offshore Wind Energy. Eksempler på bedrifter innenfor dette feltet: Statoil er operator for 80% av produksjonen på norsk sokkel. 60 % av dette driftes fra Bergen. Bergen drifter: Sleipner, Visund, Troll, Kvitebjørn, Huldra, Veslefrikk, Grane, Fram, Heimdal, Tune, Gullfaks og Oseberg arbeidsplasser (Sandsli, Mongstad, Kollsnes, Sture og Ågotnes), Statoils anskaffelser i Hordaland utgjorde drøyt 17 mrd. kr i I 2013 har Wintershall tatt over drifta av Brage-feltet. Odfjell drilling: internasjonalt drillingselskap, eier rigger, driver brønnservice (well service) og engineering-virksomhet ansatte Norwind: Installerer offshore vindmøller DOF: offshore- og subsea-skip, samt engineeringkompetanse for subseamarkedet. CCB er hovedbase for forsyningsaktivitetene til petroleumsfeltene: Statfjord, Gullfaks, Veslefrikk, Troll, Huldra og Kvitebjørn.

7 Bergensregionen står for 18 prosent av den maritime omsetningen i Norge
Tall fra 2011: 78 mrd i omsetning 16 mrd i verdiskaping ansatte  342 bedrifter Om den maritime næringen: Rederier og skipsverft utgjør kjernevirksomheten i næringen, med verdensledende utstyrsprodusenter og tjenesteleverandører som kompletterer kjernevirksomheten, som finansielle tjenester og informasjonsteknologi rettet mot maritim næring samt sjøforsikringsselskap. For maritim næring økte omsetningen fra 2010 til 2011 med 6,5 milliarder kroner fra 71,9 milliarder kroner til 78,4 milliarder, likevel synker det totale årsresultatet og verdiskapingen for næringen. Grunnen er rederiene som sliter med inntjeningen, mens den øvrige maritime næringen kan vise til positive årsresultat. Også antall ansatte i den maritime næringen øker. En av de meste komplette maritime næringsklynger i Norden. Bergensregionen står for nærmere 20 prosent av verdiskapingen innen maritim næring i Norge. Ledende aktører innen rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleveranser Operasjon, drift og vedlikehold er sentrale tjenester Sjøforsvarets hovedbase er i Bergensregionen. Sjøkrigsskolen ligger i Bergen Over 60 rederier i regionen Eksempler på bedrifter Grieg-gruppen: Grieg er et globalt selskap med flere business-områder: shipping, global logistikkservice, skipsmekling, maritime informasjonssystemer og oppdrett. Er også engasjert i vind-energi gjennom eierskap i Norwind. Bergen Group: Konsernet har sin spisskompetanse innen skipsbygging, maritim service, offshore og teknologi. Norwegian Hull Club: Et av de største rene sjøforsikringsselskapene i verden. Rolls-Royce er et stort internasjonalt selskap med ett av sine mange produksjonssteder i vår region. Produserer skipsmotorer i vår region. Frank Mohn: En ledende leverandør av pumper til skip og til offshore-markedet. Bergen Havn: Bergen og Omland havnevesen (BOH) er en interkommunal bedrift bestående av følgende kommuner: Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund, Øygarden og Hordaland fylkeskommune. Bergen havn har regelmessige anløp av godsruteskip med direkte forbindelse til de viktigste europeiske havnene. En velutstyrt havn med 24 timers service. Bergen er Norges ledende cruisehavn med 264 cruiseskipsanløp i 2011 med tilsammen passasjerer. Maritime Bergen The industrial shipping capital

8 26 prosent av verdiskapingen og 24 prosent av omsetningen innen norsk marin næring skjer i Bergensregionen Tall for 2011: 29,7 mrd i omsetning 5 mrd i verdiskaping 3 300 ansatte 916 bedrifter Etter økt omsetning med nesten 9 milliarder kroner fra , har omsetningen falt med 2,5 milliarder til 29,7 milliarder for den marine næringen i Bergensregionen. Årsresultatet for den totale marine klyngen økte med 2,2 milliarder til 6,2 milliarder. Økningen skyldes i hovedsak at Marine Harvest-gruppen ble flyttet til regionen. Nasjonal marin aktør Bergensregionen står for 26 prosent av verdiskapingen og 24 prosent av omsetningen innen marin næring i Norge. Regionen har en av verdens mest moderne fiskeflåter. De største oppdrettsselskapene har hovedkontor i regionen. 40 prosent av verdens lakseproduksjon styres fra Bergensregionen. Bergen er Norges fiskeriforvaltningssenter: Fiskeridirektoratet Havforskningsinstituttet Norge er verdens nest største produsent av sjømat. Austevoll er blant de fremste fiskerikommunane i landet med 25 havgående ringnotbåter. 30 prosent av ringnotkapasiteten i Norge. I 2012 eksporterte Norge 2,3 millioner tonn sjømat for 51,6 milliarder. Norsk sjømat gir daglig 32 millioner måltider. Havbruk utgjør 61 % 31,5 mrd Fiskeri utgjør 39 % 20,1 mrd Frankrike og Russland er de største eksportmarkedene Eksempler på bedrifter i regionen: Austevoll Seafood: En global aktør: pelagisk fiske i tre av verdens viktigste fiskeri-land: Norge, Chile and Peru, oppdrettsanlegg og andre foredlingsanlegg. Marine Harvest – verdens største lakseoppdrettsselskap Lerøy Seafood Group: distribusjon, salg og markedsføring, videreforedling av sjømat. Produksjon av laks, ørret og andre arter, samt produktutvikling. Marine Bioproducts: Utnytter restproduktene fra fiskeindustrien. Trekker ut proteiner som brukes i fôrindustrien, særlig katte- og hundemat. Sotra fiskeindustri: Slakting og pakking av laks og ørret, nedfrysing, filetering. Produksjon av røkelaks. Ocea: Designer, produserer og leverer oppdrettsutstyr; fôrflåter og sentralfôringsanlegg, stålmærer, plastmærer osv. Datterselskaper i Chile. Norges Sildesalgslag: Europas største markedsplass for førstehåndsomsetning av pelagisk fisk. Ewos: ett av tre store globale laksefôrselskap, markedsandel på 33 prosent. Produksjonsanlegg i Norge, Chile, Canada og Skottland Liegruppen: Driver blant annet fiskeri.  "Libas” er Noregs største fiskebåt, kombinert ringnotfartøy og trålar. I tillegg til å vere ein framifrå fiskebåt etter sild og kolmule er "Libas" designa for oppdrag innan havforskning.

9 Unikt internasjonalt forskningsmiljø
Bergen Marine Forskningsklynge: Unikt internasjonalt forskningsmiljø Det marine forskningsmiljøet i Bergensregionen er et kraftsenter for marine forskning og forskerutdanning i verden. Verdensledende forskning på ressurser, ernæring, biologi, teknologi, helse, klima og miljø. Medlemmer i forskningsklyngen: Bergens marine forskningsmiljøer har en størrelse, faglig bredde og kvalitet som gjør det til et senter innenfor marin forskning og utdanning i Europa. Blant instituttene er det spesielt Havforskningsinstituttet, men og store miljøer som NIFES, Uni Research og deler av Nofima som bidrar til landsdelens dominerende posisjon. Regionen har Europas største konsentrasjon av marine forskningsmiljø som til sammen skaper en svært lønnsom og innovativ sjømatnæring. Bergen marine forskingsklynge har samlet over 1000 av Norges marine forskere og sterke marine forskningsmiljøer til å være et kvalitetssenter for marin forskning globalt. Universitetet i Bergen CMR Nansensenteret Nofima Havforskningsinstituttet Helse Bergen Uni Research Nifes (Nasjonalt institutt for ernæring- og sjømatforskning)

10 Opplevelse, kultur og reiseliv
Nordens mest spennende region for kultur- og naturbaserte opplevelser Reiselivsnæringen fortsetter den stabile trenden i perioden Nytt i år er at Voss og Tysnes kommuner er nye eierkommuner i Business Region Bergen, og er dermed en del av årets nøkkeltallrapport. 220 nye opplevelse-, kultur- og reiselivsforetak i Voss kommune utgjør en betydelig andel av veksten i denne næringen fra 2010 til Økte inntekter for transportsektoren virker også positivt inn på næringen. NCE Tourism er lagt til Bergen Gateway to the Fjords Fjord, kyst, fjell og by. Akvariet, Troldhaugen, Fløybanen, Bryggen, Fisketorget, Fjell festning, Kystmuseet i Øygarden, Nordsjøfartmuseet i Telavåg , Lyngheisenteret Lygra. Festspillene, Bergenfest, Den Nationale Scene, BIT 20, Grieghallen, Carte Blanche. Havsportveka, Stoltzekleiven opp, Nordsjøløypa. 1,4 millioner gjestedøgn på hotellene i 2010. Flere eksempler fra regionen: Bergen Filharmoniske Orkester (BFO) har status som nasjonalorkester og kan som ett av verdens eldste orkestre føre sin historie helt tilbake til Edvard Grieg var nær knyttet til BFO, og var i årene orkesterets kunstneriske leder. Orkesteret teller nå 97 musikere. I 2015 feirer orkesteret 250 års jubileum. Ole Bull Scene er den nyeste og mest moderne private revy-, teater- og musikkscenen i Bergen. Bergen Fest er en festival i Bergen sentrum hvor kjente band opptrer i løpet av en ukes tid hver vår. Tall for 2011: 14 mrd i omsetning 5,7 mrd i verdiskaping ansatte 3 432 bedrifter

11 Media City Bergen skal samle det innovative mediemiljøet i byen
Media, design, film og musikk er voksende næringer Tall for 2011: 9 mrd i omsetning 3,1 mrd i verdiskaping 5 200 ansatte 7 500 bedrifter Innen media og kulturbaserte næringer har det vært en markant økning Fra foretak i 2010 til foretak i 2011, og et økt årsresultat på 600 millioner kroner. Økningen skyldes i stor grad Schibsted Norges økte årsresultatet fra 2010 til med nærmere 400 millioner. En samlet medienæring står bak Media City Bergen. En samling av klyngen kan gi synergier og en samlet klynge kan tiltrekke seg innovatører og være med å utvikle mediemiljøet i byen. Flere store medieselskap. Interessante selskap innen medieteknologi og innholdsproduksjon MediArena: Klyngeprosjekt for mediebransjen, fokus på innovasjon og nye forretningsmodeller. Godt forsknings- og utviklingsmiljø. Film: Landets største filmproduserende miljø utenfor Oslo. Ca 40 virksomheter. BIFF – Bergen Internasjonale Filmfestival Design: Landets nest største designmiljø. RAFF – Designuke i Bergen. Arenaprosjekt Design Region Bergen innvilget i 2013. Musikk: Bergen er kjent for flere Bergens-bølger. Spennende musikkscener og festivaler. Medieselskap: TV2 hovedkontor, Vizrt, Schibsted Norge, Bergens Tidende; Bergensavisen Medieteknologi og innholdsproduksjon: Turbo Tape Games, Gosu, Mobiletech, Bug MediArena: Deltakere fra følgende miljø: Mediebedrifter, FoU-aktører og offentlige utviklingsaktører Design: Store aktører innen strategisk design, årlig designfestival, internasjonale størrelser innen fashion design, ledende på møbeldesign.

12 Bergen har landets nest største finansmiljø Solid IT-miljø.
Tall for 2011: FINANS: 671 mrd i forvaltning 5 500 ansatte 113 bedrifter IT: 5000 ansatte 8 mrd i omsetning 2 300 virksomheter Tall fra Bergen Næringsråd 2011 Finans: Finansnæringen i Bergen er i stadig vekst. Samtidig som Europa melder om økonomisk krise er utviklingen god i Bergen. Finansnæringen i Bergen utgjør en fullverdig klynge som har beholdt sin bredde gjennom to perioder med økonomisk uro. Konvensjonell bankvirksomhet og forsikring (livs-, skade- og sjøforsikring) utgjør tyngdepunktene i næringen. Eksempler på bedrifter: DnB NOR-konsernet har en sterk tilstedeværelse i Bergensregionen med ca 1700 ansatte fordelt mellom bankvirksomheten og datterselskapet Vital Forsiking ASA. Vital er Norges største selskap innen livsforsikring og pensjonssparing Holberg Fondsforvaltning AS ble etablert våren 2000 med base i Bergen. Tilbyr aksjefond og pengemarkedsfond. Norne Securities er et fullservice verdipapirforetak med internetthandel, tradisjonelle meglertjenester og corporate finance-tjenester. Det eneste fullservice verdipapirforetaket i Norge med hovedkontor utenfor Oslo. Norne Securities er etablert av 14 frittstående sparebanker sammen med Fondsfinans ASA. Skandiabanken: Ren selvbetjent nettbank , åpnet 27. april 2000, landsdekkende, norsk hovedkontor i Bergen. IT: IT-næringen i bergensregionen i antall ansatte har vokst med ca 10 prosent årlig de to siste årene. Vel 60 prosent av de ansatte i næringen er ansatt i bedrifter med hovedkontor i regionen.

13 Takk for oppmerksomheten
Oppdatert desember 2011


Laste ned ppt "Sist oppdatert november 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google