Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Evaluering av Forskerlinjen i medisin

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Evaluering av Forskerlinjen i medisin"— Utskrift av presentasjonen:

1 Evaluering av Forskerlinjen i medisin
John-Bjarne Hansen Leder Nasjonal arbeidsgruppe for evaluering av Forskerlinjen i medisin

2 Antall nye og totalt antall tildelte studentstipendiater fra Norges forskningsråd og Kreftforeningen og antall studieplasser ved de fire medisinske fakulteter i Norge i årene Årstall Studentstipendiater Nye Totalt Antall studieplasser 1990 34 99 320 1991 28 89 345 1992 48 ? 1993 22 80 405 1994 31 415 1995 53 1996 21 65 445 1997 11 52 490 Røttingen et al, TNLF 1998;118:4111-4)

3 Andelen leger i stipendiatstillinger ved de medisinske fakultetene 1991-2001
Nes og Røttingen, TNLF 2003;123:344-45

4 Sammenligning av ulike lands investeringer i helseforskning totalt og i forhold til nasjonale helseutgifter totalt Røttingen, TNLF 2005;125:

5 Visjoner ved opprettelsen av forskerlinjen medisin
Forskningsforberedende utdanning opptak av inntil 10% av studentene avkorting av spesialistutdanning og PhD grad Forlenge ordinært studium med ett år 10 vekttall (30 stp) dr.grads kurs 30 vekttall (90 stp) forskningsoppgave Brev til universitetsrådet Brev til statsråd Giske

6 Mål Rekruttering av medisinere til forskning innen basale, kliniske og samfunnsmedisinske fagdisipliner Forutsetning for; Forskningsbasert undervisning Kvalitetssikre helsevesenet Øke kvaliteten på helsetjenesten Fremme studentenes interesse for forskning

7 Forskerlinjeøkonomi (fiansieringskilder)
Grunnbevilgning Strategiske forskningsmidler til universitetene Insentivbasert tildeling 1817,- NOK per studiepoeng i medisin (2007) 120 stp gir ,- til universitetene per student Publikasjonspoeng = ”penger” Doktorgrader Studentstipend NFR bevilger ,- i stipend over 3 år (2007)

8 Nasjonal arbeidsgruppe for evaluering av Forskerlinjen i medisin

9 Arbeidsgruppens sammensetning
Faglig ledere Karin Tømmerås, NTNU Steinar Hunskår, UiB Jarle Breivik, UiO John-Bjarne Hansen, UiT Forskerlinjestudenter Øyvind Jakobsen, UiT Martin A.Ystad, UiB Veiledere Alf O. Brubakk, NTNU Jacob E. Wang, UiO Administrativt Maje Siebke, UiO Kristian Figenschau, UiT

10 Arbeidsgruppens mandat
Innhold, teknisk løsning, metode for datatolkning og tidsplan for nasjonal evaluering Vurdere hvilke opplysninger som skal innhentes fra DMF, student, veileder oa Utarbeide rapport som; Gir kort beskrivelse av forskerlinjene Utarbeide felles elektronisk rapporteringsverktøy Innhente verdifulle (spes. aktørenes tilfredshet og målsetningen med økt rekruttering, publikasjoner etc) data for interne og eksterne interessenter Forskerlinjen og kvalitetsreformen

11 Karakteristika ved forskerlinjestudentene
NTNU UiB UiO UiT Totalt Forskjell (p-verdier) Antall studenter 53 70 67 18 (24) 210 Antall besvarelser (svarprosent) 46 (86,7) 58 (82,9) 61 (91,0) 18 (100) 183 (87,1) Alder (år) (Variasjonsbredde) 24,2 (20-32) 24,5 (20-33) 25,2 (21-39) 24,4 (21-27) 24,7 (20-39) 0,34 Kjønn (% kvinner) 34,8 51,7 42,6 38,9 43,2 0,36 Klassifisering av forskningsprosjekt (%) 0,10 Samfunnsmedisin/ epidemiologi 2,2 20,7 9,8 11,1 11,5 Klinisk/pasientnær 21,7 25,9 18,0 16,7 21,3 Laboratorieforskning 60,9 44,8 67,2 61,1 57,9 Annet 15,2 8,6 4,9 9,3

12 Studentenes angivelse av tilfredshet med Forskerlinjen
Alternativ Antall Prosent A Svært tilfreds 84 45,9 B Litt tilfreds 69 37,7 C Verken tilfreds eller misfornøyd 17 9,3 D Litt misfornøyd 13 7,1 E Svært misfornøyd Totalt 183 83,6% av studentene var litt eller svært tilfreds. Det var ingen forskjell i svarfordelingen mellom studentene fra de ulike fakultetene (p=0.92).

13 Forskerlinjestudentenes opplevelse av i hvilken grad erfaringen fra Forskerlinjen har nytte i ordinært studium Alternativ Antall Prosent A I svært stor grad 28 15,3 B I stor grad 58 31,7 C I noen grad 83 45,4 D I liten grad 13 7,1 E I svært liten grad 1 0,5 Totalt 183 92,3% av studentene gav uttrykk for at erfaringen fra Forskerlinjen hadde nytte i ordinært medisinstudium. Det var ingen forskjell i svarfordelingen mellom studentene fra de ulike fakultetene (p=0.32).

14 Studentenes angivelse av i hvilken grad de er fornøyd med veiledningen de har fått
Alternativ Antall Prosent A I svært stor grad 61 33,3 B I stor grad 78 42,6 C I noen grad 40 21,9 D I liten grad 4 2,2 E I svært liten grad Totalt 183 98% svarte at de var fornøyd med veiledningen. Det var ingen forskjell i svarfordelingen mellom studentene fra de ulike fakultetene (p=0.96).

15 Studentenes oppfatning av veiledernes forventninger
Alternativ Antall Prosent A Svært høye forventninger 12 6,6 B Høye forventninger 116 63,4 C Middels forventninger 53 29,0 D Lave forventninger 2 1,1 E Svært lave forventninger Totalt 183 99% av studentene oppfattet at veilederne hadde middels eller høyere forventninger til dem. Det var ingen forskjell i svarfordelingen mellom studentene fra de ulike fakultetene (p=0.87). 98% av forskerlinjestudentene mente av veiledernes forventninger samsvarte godt med egne forventninger.

16 Studentenes angivelse av i hvilken grad de er fornøyd med forskningsgruppen de tilhører
Alternativ Antall Prosent A Svært fornøyd 111 60,7 B Litt fornøyd 43 23,5 C Verken fornøyd eller misfornøyd 21 11,5 D Litt misfornøyd 7 3,8 E Svært misfornøyd 1 0,5 Totalt 183 84% av studentene var fornøyd med forskningsgruppen de tilhørte, mens bare 0,5% angav at de var svært misfornøyd med forskningsgruppen. Det var ingen forskjell i svarfordelingen mellom studentene fra de ulike fakultetene (p=0.61).

17 Forskerlinjestudentenes angivelse av egne ambisjoner om å ta en Ph
Forskerlinjestudentenes angivelse av egne ambisjoner om å ta en Ph.D-grad Alternativ Antall Prosent A Ja 145 79,7 B Nei 4 2,2 C Usikker 33 18,1 Totalt 182 80% av forskerlinjestudentene hadde ambisjoner om å ta en PhD-grad, mens bare 2% angav at de ikke hadde slike ambisjoner. Det var ingen forskjell i svarfordelingen mellom studentene fra de ulike fakultetene (p=0.69).

18 Karakteristika ved veilederne
NTNU UiB UiO UiT Totalt Forskjell (p-verdi) Antall besvarelser (svarprosent) 29 (54,7) 47 (65,3) 59 (88,1) 14 (77,8) 149 (71,0) Alder (år) 51,1 (34-66) 52,3 (39-65) 50,1 (37-68) 52,9 (43-64) 51,2 (34-68) 0,42 Kjønn (% kvinner) 41,4 19,6 22,4 21,4 25,2 Stillingsandel (%) 0,37 Professor 72,4 86,7 68,4 78,6 75,9 Førsteaman 17,2 2,2 8,8 14,3 9 Postdoktor 6,9 4,4 7 - 5,5 Annet 3,4 6,7 15,8 7,1 9,7 Forskningsgruppens størrelse 0,02 < 3 personer 4,3 1,3 3-6 personer 31,0 36,2 18,6 42,9 28,9 7-10 personer 38,3 25,4 35,7 31,5  11 personer 37,9 21,3 55,9

19 Veiledernes opplevelse av forskerlinjestudentene som en ressurs i forskningsgruppen
Alternativ Antall Prosent A I svært stor grad 46 31,1 B I stor grad 57 38,5 C I noen grad 33 22,3 D I liten grad 10 6,8 E I svært liten grad 2 1,4 Totalt 148 93% av veilederne opplevde at studentene i noen eller større grad var en ressurs i forskningsgruppen. Det var ingen forskjell i svarfordelingen mellom veilederne fra de ulike fakultetene (p=0.54).

20 Veiledernes angivelse av om forskerlinjestudentene inngår i den fremtidige planen til forskningsgruppen Alternativ Antall Prosent A Ja 99 66,4 B Nei 10 6,7 C Usikker 40 26,8 Totalt 149 7% av veilederne ga uttrykk for at de sannsynligvis ikke ville fortsette å være veiledere for studentene etter avsluttet forskerlinje, mens 66% mente det var sannsynlig at de ville fortsette veiledningsforholdet etter avsluttet forskerlinje. Det var ingen forskjell i svarfordelingen mellom veilederne fra de ulike fakultetene (p=0.29).

21 Studentenes angivelse om de har publisert vitenskapelige eller populærvitenskapelig artikler
Alternativ Antall Prosent A Ja 35 19,2 B Nei 92 50,5 C I ferd med å publisere 55 30,2 Totalt 182 49,5% av studentene hadde publisert eller var i ferd med å publisere vitenskapelig artikkel. Det var ingen forskjell i svarfordelingen mellom studentene fra de ulike fakultetene (p=0,49).

22 Studentenes angivelse av hvor mange presentasjoner (muntlig eller plakat)de har hatt på internasjonale kongresser siste året Alternativ Antall Prosent A 0 133 73,5 B 1 35 19,3 C 2 11 6,1 D >2 2 1,1 Totalt 181 26,5% hadde hatt en eller flere internasjonale presentasjoner. Det var ingen forskjell i svarfordelingen mellom studentene fra de ulike fakultetene (p=0,20).

23 Karakteristika ved tidligere forskerlinjestudenter
NTNU UiB UiO UiT Totalt Forskjell (p-verdier) Antall avlagte eksamener 4 5 26 35 Antall besvarelser (svarprosent) 3 (75,0) (100) 14 (53,8) 22 (62,9) Alder (år) 28,3 (27-31) 29,6 (27-33) 28,1 (26-32) - 28,5 (26-33) 0,37 Kjønn (% kvinner) 66,7 40,0 42,9 45,5 0,84 Type forskningsprosjekt (%) 0,57 Samfunnsmedisin / epidemiologi 7,1 4,5 Klinisk/pasientnær 33,3 9,1 Laboratorieforskning 100 85,7 86,4 Annet

24 Tidligere forskerlinjestudenter
82% var tilfreds med Forskerlinjen 96% (21 av 22) hadde publisert artikkel Forskerlinjen og PhD-graden 36% hadde startet på PhD-graden (90% innen ett år etter avsluttet medisinstudium) 55% hadde fortsatt ambisjoner om PhD-grad

25 Studentflyt og tilfredshet med forskerlinje-
administrasjonene NTNU UiB UiO UiT Totalt Forskjell (p-verdi) Opptak medisinerstudenter per år 120 150 210 100 580 Studentopptak pr. år (forskerlinjen) 12 15 20 6 53 Antall søkere siste år 18 9 22 8 57 Antall studenter 70 67 24 214 Avbrudd siste året (antall) 1 2 Avlagte eksamener (antall) 4 5 26 35 Tilfredshet med service fra Forskerlinjeadm (%) <0,001 Svært fornøyd 10,9 36,2 57,4 27,8 36,1 Litt fornøyd 41,3 17,2 26,2 44,4 29,0 Verken fornøyd eller misfornøyd 32,6 31,0 14,8 11,1 24,0 Litt misfornøyd 15,2 12,1 1,6 5,6 8,7 Svært misfornøyd - 3,4 2,2

26 Forskerlinjen og kvalitetsreformen
Gradssystemet ? Studiepoeng Strukturert studieløp + Individuell veiledning/ oppfølging Individuell tilbakemeldinger Individuell utdanningsplan

27 Forskerlinjen og gradssystemet
Lavere grads studenter må få adgang til PhD-kurs Publikasjoner og kurs må godkjennes i senere PhD-grad

28 Forskerlinjen og studiepoeng
Ett års forlenget studium gir 120 stp Ett studieår gir 60 stp (1 stp=25 timers arbeid, dvs 40 uker på 37,5 timer gir 60 stp) Forskerlinjen i medisin - 3-årig studium Fulltidsforskning = 60 stp Utvidet arbeidsår til 46 uker (6 ukerx3) = 27 stp Utvidet arbeidstid (825/138=6 timer) = 33 stp 33 stp = 825 timer Antall arbeidsuker: 46x3=138

29 Konklusjon Stor grad av tilfredshet blant forskerlinjestudenter, veileder og tidligere forskerlinjestudenter Forskerlinjestudentene har store forventninger til seg selv, ambisjoner om PhD-grad, og disse er samsvarende med veilederne Halvparten av forskerlinjestudentene har eller er i ferd med å publisere vitenskapelig artikkel 96% av tidligere forskerlinjestudenter har publisert vitenskapelig artikkel 91% av tidligere forskerlinjestudenter hadde startet på PhD-graden eller hadde fortsatt ambisjoner om PhD-grad


Laste ned ppt "Evaluering av Forskerlinjen i medisin"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google