Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ot.prp. nr. 15 (2008-2009) Om lov om dyrevelferd Høring i næringskomiteen 22. januar 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ot.prp. nr. 15 (2008-2009) Om lov om dyrevelferd Høring i næringskomiteen 22. januar 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ot.prp. nr. 15 (2008-2009) Om lov om dyrevelferd Høring i næringskomiteen 22. januar 2009

2 Utmarkskommunenes Sammenslutning – USS USS er en interesseorganisasjon for kommuner som berøres av utmarksspørsmål av enhver karakter USS ble stiftet 4. mars 1996 av 40 kommuner USS har 80 medlemskommuner fra 15 fylker USS' hovedoppgave er å fremme medlems- kommunenes interesser i utmarksspørsmål USS er et talerør for kommunene overfor sentrale myndigheter USS bistår medlemskommunene på en rekke områder

3 USS medlemskommuner 2008 - 80

4 Hovedbudskap Lovforslaget inneholder en fundamental endring av gjeldende rett i forholdet mellom dyreeiers ansvar for sine dyr og statens ansvar for miljøvernpolitikken, dvs rovdyrpolitikken Proposisjonen underslår endringen av gjeldende rett, konsekvensutredningene blir derfor uriktige og saken bør returneres departementet.

5 §24 Tilsyn og stell Dyreholder skal..sikre at: b) dyr beskyttes mot skade, sykdom, parasitter, rovdyr og andre farer

6 §30 Tilsyn og vedtak Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak for å oppnå etterlevelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven

7 §31 Kompensasjon Ved inngripende vedtak om beiterestriksjoner grunnet rovvilt etter § 30, har dyreeier rett til økonomisk kompensasjon. Kongen kan gi nærmere forskrifter om rett til, vilkår for og utmåling av slik kompensasjon

8 §32 Gjennomføring ”(..)tilsynsmyndigheten kan selv iverksettes nødvendige tiltak. Tilsynsmyndigheten kan sørge for at dyret får nødvendig tilsyn og stell. ….. Tiltak etter første og annet ledd kan gjennomføres for dyreholders regning. Skyldige beløp er tvangsgrunnlag for utlegg.”

9 Begrunnelser S.111 første sp: ”(..)fare for rovviltangrep (kan)gjøre det nødvendig å iverksette særskilte tiltak, for eksempel å unnlate å bruke vanlige beiteområder.” S. 13, 2.sp: ”Dyreeiers plikt til å beskytte husdyr og tamrein på beite mot rovvilt videreføres og presiseres.”

10 Høyesteretts dom i Rendalsaken, Rt 2006 s.1105 Sakens parter: 13 sauebønder mot staten ved Landbruksdepartementet Sakens resultat: Dyrevernsnemndas vedtak om å avstå fra utmarksbeite pga rovdyrfare på ubestemt tid ble kjent ugyldig Staten ble pålagt å betale bøndene 2,1 MNOK i erstatning og 640 00 kroner i omkostninger

11 Begrunnelse ”I realiteten er det naturfredningshensyn og ikke dyrevernhensyn som har vært årsak til at beiteforbudet ble stående ved lag. Man er da utenfor dyrevernlovens ordning med offentlige pålegg for dyreeiers egen regning.”

12 ”Vår rovdyrpolitikk bygger på den oppfatning at den enkelte borger ikke skal påføres omkostninger ved påført skade eller ved tiltak for å forebygge skade.”

13 ”I dette tilfellet utløste Dyrevernsnemndas vedtak tidsubestemte oppofrelser og utlegg, som slik jeg ser det, går langt ut over de byrder som lovgiveren har ment skulle kunne pålegges dyreeierne. Rovdyr har til alle tider i større eller mindre grad representert en fare for at husdyr blir påført lidelser.”

14 ”Like fullt synes det til nå å ha vært en fremmed tanke at dyreeiere ut fra hensynet til vern mot rovdyr over et langt tidsrom skulle kunne pålegges å avstå fra å bruke sin utmarkseiendom som beite.”

15 Ved behandling av St.meld. nr. 174 (2003- 2004) Om rovdyr i norsk natur, uttalte en samlet komité: ”Komiteen erkjenner konflikten mellom rovvilt og beitedyr. Derfor bør storsamfunnet betale erstatning til de som mister husdyr og tamrein til rovvilt. Komiteen mener videre at storsamfunnet må stå for avbøtende tiltak for å minske rovdyrtap og motvirke frykten mange føler overfor noen av rovviltartene.”

16 USS-kommentar Lovforslaget pålegger dyreeier et hovedansvar både reelt og økonomisk for rovdyrpolitikken Dette ansvaret er belagt med strenge sanksjoner, som tvangsutlegg, overtredelsesgebyr, tvangsmulkt og straff, med fengsel inntil 1 år (§ 37) En fundamental forskyvning av grensen mellom dyreeiers og statens ansvar

17 Erstatningsvernet Bare ”inngripende vedtak” gir rett til økonomisk kompensasjon Hva er inngripende vedtak? Hva er økonomisk kompensasjon? Dette skal fastsettes i forskrifts form, men kompensasjonen skal være ”bevilgningsstyrt”

18 Takk for oppmerksomheten Hjemmesider: www.utmark.no


Laste ned ppt "Ot.prp. nr. 15 (2008-2009) Om lov om dyrevelferd Høring i næringskomiteen 22. januar 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google