Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer fra Kredittilsynets tilsyn med revisorer Erfaringer fra Kredittilsynets tilsyn med revisorer v/ avdelingsdirektør Anne Merethe Bellamy 20. november.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer fra Kredittilsynets tilsyn med revisorer Erfaringer fra Kredittilsynets tilsyn med revisorer v/ avdelingsdirektør Anne Merethe Bellamy 20. november."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer fra Kredittilsynets tilsyn med revisorer Erfaringer fra Kredittilsynets tilsyn med revisorer v/ avdelingsdirektør Anne Merethe Bellamy 20. november 2006

2 Kredittilsynets oppgaver ”Tilsynet skal se til at de institusjoner det har tilsyn med, virker på hensiktsmessig og betryggende måte i samsvar med lov og bestemmelser gitt i medhold av lov samt den hensikt som ligger til grunn for institusjonens opprettelse, dens formål og vedtekter” (Tilsynsloven § 3)

3 Målsettinger for tilsynet med revisorer -Se til at revisorer og revisjonsselskaper driver hensiktsmessig og betryggende, i samsvar med gjeldende regler og med den hensikt som ligger til grunn for revisorinstituttet -Finne revisorer som ikke lenger er skikket og tilbakekalle godkjenning

4 Tilsynsformer Dokumentbasert tilsyn Stedlige tilsyn basert på innrapporteringer og signaler Stedlige selskapstilsyn Tematilsyn på risikoområder

5 Systemet for tilsyn med revisorer/revisjonsselskap Ordinære stedlige tilsyn KonkursboSkatteetaten DnR Øvrige saker i KT Andre signaler/ media Tematilsyn Selskapstilsyn Retts- apparatet ØKOKRIM Revisjonsklienter Risikovurdering Årlig virksomhetsplan Risikovurdering Årlig virksomhetsplan Dokumentbasert tilsyn

6 Reaksjonsformer Kredittilsynets offentlige merknader Pålegg om tiltak/ retting av forholdet Tilbakekalling av godkjenning (revisorloven § 9-1) Suspensjon av godkjenning (Revisorloven § 9-2)

7 Tilsynssaker 2004 - 2006 20042005Hittil i 2006 Tilbakekall av godkjenning4414 Alvorlige forhold/sterk kritikk192416 Kritikkverdige forhold245228 Pålegg om fratreden som revisor1500 Ingen merknader/mindre forhold376929 Annen avslutning av sak606130 159210117 39% 38%49%

8 Dokumentbasert tilsyn Gjennomføres hvert annet år (like) Pliktig for samtlige godkjente revisorer og revisjonsselskaper å besvare Benyttes som grunnlag for kunnskap om revisjonsbransjen – statistikk og tilsynsformål

9 Dokumentbasert tilsyn – rapport mars 2006 Noen funn: Økning i totale inntekter fra 2002-2004: 28%, hvorav tilleggstjenester økte med 60% Bruttohonorarer revisjon 2004: 3,5 mrd. (Big4 50%) Revisjonsinnsats målt i timer økt 3% fra 2002-2004 – oppdragsansvarlige revisorers timeinnsats økt 20% i samme periode 2004: 172 845 foretak har valgt revisor. 83% av foretakene har <30000 i revisjonshonorar 17% av revisjonsberetningene hadde i 2004 presiseringer eller forbehold 18 revisjonsselskaper utsatt for erstatningssøksmål i 2003-2004

10

11 Oppdragsstruktur

12 Revisjonsberetninger

13 Antall oppdrag pr oppdragsansvarlig revisor Antall oppdrag1-200200-400>400 Antall revisorer129220917 - 8 revisorer oppgir å ha mer enn 500

14 Dokumentbasert tilsyn 2005 Oppfølging av enkeltsaker i 2006: Vedtak om tilbakekall av godkjenning pga. manglende innsending: 11 personer Etterutdanning: 50 revisorer oppfylte ikke kravet 9 oppgir at kravet er oppfylt, men har ikke dokumentasjon 42 revisorer oppfylte ikke kravet på 21 t. i ett eller flere fag  Resultat etter individuell oppfølging: 1 tilbakekall 19 revisorer følges opp særskilt/ pålegg om tiltak 74 revisorer oppgir å ha flere enn 300 revisjonsoppdrag: tilsynsmessig oppfølging i 2006/2007

15 Stedlig tilsyn – hva kontrolleres? Formelle forhold Forhold vedrørende egen virksomhet Revisors uavhengighet Revisjonsutførelsen ► formelle forhold i klientens regnskaper ► i henhold til revisorlov og god revisjonsskikk

16 Erfaringer fra stedlige tilsyn - saker basert på innrapporteringer og signaler Betydelige mangler ved planleggingen av revisjonen Betydelige mangler ved revisjonen av bestemte områder – gjengangere er inntekter og varelager. Også lønn og behandling av mva-problematikk Nærstående parter er ikke vurdert eller svært mangelfullt vurdert Forutsetningen om fortsatt drift gjennomgående mangelfullt vurdert forts ….

17 Erfaringer fra stedlig tilsyn forts… Risikoen for misligheter og feil mangelfullt vurdert – ofte generelt uten noen tilknytning til den revisjonspliktige Nummererte brev – sendes ikke/ følges ikke opp Revisjonsberetningen – ikke avgitt foreløpig beretning/ikke tatt inn nødvendige presiseringer og forbehold Mangelfull og svak dokumentasjon

18 Erfaringer fra stedlige tilsyn forts… Andre forhold: Overtakelse av oppdrag Revisors plikt til å fratre Revisors uavhengighet – fortsatt flere saker Kapitalerklæringer – fortsatt flere saker Revisor bokfører ikke eget regnskap og/eller avlegger ikke årsregnskap. Selvangivelse blir ikke levert eller leveres for sent

19 Eksempel 1 Statsautorisert revisor innrapportert av fylkesskattekontoret etter bokettersyn. Begrenset tilsyn med revisjon av ett selskap. Kredittilsynets merknader: –ingen dokumentasjon på at tidligere revisor er kontaktet ved overtakelse av oppdraget –revisor overtok oppdraget i 1998. Revisorskiftet registrert i Foretaksregisteret først i 2003 –revisor foresto regnskapsføring for selskapet i ett år (14 bilag) –ingen nummererte brev eller presiseringer i revisors beretning på tross av store svakheter i regnskapsføring, regnskapsdokumentasjon, sammenblanding av aksjonærenes økonomi og selskapets økonomi, samt svakheter i rutiner og internkontroll –mangelfull planlegging av revisjon og revisjon av vesentlige poster –svært mangelfull revisjonsdokumentasjon –selskapets aksjekapital tapt i flere år. Ingen opplysninger om forholdet. Ansvarlige lån fremgår ikke av balansen

20 Eksempel 1 …forts… Kredittilsynets konklusjon: Revisjonen av selskapet er ikke i samsvar med lov og god revisjonskikk og sterkt kritikkverdig Videre oppfølging av øvrige virksomheter ble vurdert, men før saken ble avsluttet forelå rapport etter kvalitetskontroll fra DnR uten alvorlige merknader Revisor er på Kredittilsynets ”watch-list”

21 Eksempel 2 Registrert revisor innrapportert av bostyrer/oppfølgingstilsyn etter tidligere tilsyn. Ordinært stedlig tilsyn Kredittilsynets merknader: –mangelfull planlegging av revisjonen, herunder kartlegging og vurdering av intern kontroll. Ingen revisjonsplaner og revisjonsprogrammer –ikke utført tilstrekkelige og hensiktsmessige revisjonshandlinger, spesielt salgs- og innkjøpsområdet, samt varelager –ikke dokumentert hvordan revisjonen er gjennomført, herunder resultatet av revisjonen, på en måte som er tilstrekkelig til å kunne underbygge og etterprøve konklusjonen

22 Eksempel 2 …forts… Kredittilsynets konklusjon: Revisjonen er ikke utført på en tilfredsstillende måte. Vesentlig forbedring forventes Oppfølgingstilsyn

23 Eksempel 3 Stedlig tilsyn med registrert revisor – gjennomgang av flere revisjonsoppdrag Kredittilsynets merknader: –planlegging av revisjonen ikke tilstrekkelig –mangelfull revisjon av vesentlige regnskapsposter, herunder særlig salgsområdet –nystartet selskap, betydelig underskudd og tapt egenkapital, samt lån i strid med aksjeloven § 8-7: ingen etterprøving av utsatt skattefordel ingen vurdering av forutsetningen om fortsatt drift ingen presisering i revisjonsberetningen revisjonsberetning datert dagen før årsregnskapets datering forholdene ikke tatt opp i nummererte brev –manglende revisjonsdokumentasjon

24 Eksempel 3 …forts… Kredittilsynets konklusjon: Revisjon ikke utført i samsvar med revisorloven, herunder god revisjonskikk Revisor må umiddelbart ta hensyn til Kredittilsynets merknader i sitt videre arbeid Revisor underlagt kvalitetskontroll i DnR. Også mulig oppfølgingstilsyn fra Kredittilsynet

25 Eksempel 4 Registrert revisor (A) innrapportert av bostyrer i konkursbo. Tilsynssak vedrørende angjeldende revisjonsklient. Selskapet ble stiftet i april 2003. Revisor påtar seg revisjon av selskapet i november 2004, etter at forrige revisor fratrådte i august 2004 pga. manglende regnskap. Revisor avgir revisjonsberetning til årsregnskapet for 2003 i mars 2005. Revisor fratrer i april 2005 og tiltrer igjen i mai 2005. Revisor avgir revisjonsberetning til årsregnskapet for 2004 i mai 2005. Revisor fratrer som valgt revisor i februar 2006. Konkurs åpnes i selskapet mai 2007. Kredittilsynets merknader: –revisor aksepterte oppdraget i november 2004 uten å be om skriftlig redegjørelse fra forrige revisor eller gjøre andre undersøkelser knyttet til selskapets manglende årsregnskap m.v. –revisor påtok seg oppdraget på nytt etter fratreden pga daglig leders ”personlige problemer” og uten å forsikre seg om at forhold påpekt i forbindelse med revisjonen var rettet opp (bl.a. mangelfull regnskapsføring og negativ egenkapital) –revisjonsberetningene for 2003 og 2004 med forbehold, men ingen aktiv oppfølging fra revisors side

26 Eksempel 4 …forts… Kredittilsynets konklusjon: –klare brudd på revisors plikter etter revisorloven –revisor medvirket til at den uforsvarlige virksomheten fortsatte lenger enn nødvendig –oppfølgingstilsyn blir vurdert

27 Eksempel 5 Tilsynssak med registrert revisor som er ansatt revisjonsmedarbeider i stort revisjonsselskap. Revisor har egne revisjonsklienter i kombinasjon med ansettelsesforholdet. Kredittilsynets merknader: –revisor er valgt revisor for 5 selskaper ledet og/eller delvis eiet av bror til partner (A) i det revisjonsselskap revisor er ansatt som medarbeider i. Brudd på revisorloven § 4-1 –revisor er valgt revisor for 2 selskaper ledet og/eller delvis eiet av bror til partner (B) i det revisjonsselskap revisor er ansatt som medarbeider i. Brudd på revisorloven § 4-1 Kredittilsynets konklusjon: –grovt brudd på revisorlovens regler om uavhengighet –sterkt kritikkverdig –revisor avviklet sin egen revisjonspraksis

28 Eksempel 6 Registrert revisor innrapportert av bostyrer i konkursbo vedrørende grunnlaget for fratreden og informasjon til ny revisor. Revisor har i nummererte brev til selskapet gitt uttrykk for betenkeligheter med selskapets drift, høye risiko, størrelsen på varelageret etc. Revisor anbefalte selskapet å finne en revisor med bransjekunnskap. Revisor fant ingen grunn til å informere ny revisor om de faktiske forhold eller fraråde ny revisor å påta seg oppdraget. Kredittilsynets merknader og konklusjon: –revisors handlemåte ved revisorskiftet var kritikkverdig og i strid med revisorlovens bestemmelser.

29 Eksempel 7 Statsautorisert revisor innrapportert av bostyrer i konkursbo –gjelder revisors plikt til å fratre (revisorloven § 7-1 første ledd) Sakens faktum: –revisjonsberetning for 2001 avgitt november 2002 med forbehold. Ingen regnskapsføring i selskapet etter mai 2002. –årsregnskapet for 2002 foreligger ikke innen lovens frist. Revisor utsteder foreløpig revisjonsberetning den 03.07.2003. Regnskap ikke ført siden mai 2002. –revisor varslet fratreden den 31.10. 2003 dersom regnskapsmaterialet ikke ble levert han 31.10. Revisor purret opp regnskapet i desember 2003. –konkurs åpnet i selskapet mars 2004. Ingen regnskapsføring siden mai 2002. Revisor hadde fortsatt ikke sagt fra seg oppdraget.

30 Eksempel 7 …forts… Kredittilsynets merknader og konklusjon –da revisor avga revisjonsberetning for 2001 i november 2002 burde revisor ha kontrollert at regnskapsføringen var ajour. –revisor må følge opp alvorlige mangler ved regnskapsføringen. Hvis tiltak ikke iverksettes, må revisor fratre (§ 7-1) –Kredittilsynet konkluderer med brudd på revisorloven § 7-1 og finner, også ut fra hensynene bak bestemmelsen, at forholdet er uakseptabelt.

31 Eksempel 8 Kredittilsynet avdekket at et fondsforvaltningsselskap grovt og systematisk handlet i strid med verdipapirfondlovens bestemmelser, og i en slik grad at foretaket mistet konsesjonen. Kredittilsynet fant grunn til også å vurdere foretakets revisor: Kredittilsynets merknader: –planleggingen av revisjonen har ikke tatt høyde for de særlige lovkrav som gjelder for foretaket. Ingen særlige vurderinger av risikoforhold i denne forbindelse –foretakets overholdelse av gjeldende konsesjonsbestemmelser ikke særlig hensyntatt når det gjelder vurderinger av forutsetningen om fortsatt drift –fullstendighetserklæring fra ledelsen om at det ikke forekommer brudd på gjeldende regelverk er ikke tilstrekkelig revisjonsbevis –uforsvarlige rutiner i foretaket knyttet til konti og transaksjoner har ikke medført særlig oppmerksomhet eller særlige revisjonshandlinger fra revisors side. Revisor har i for liten utstrekning utført egne tester av internkontrollen –revisor hadde liten forståelse for hvilke konsekvenser svikt i rutiner og regelverksbrudd kunne få

32 Eksempel 8 …forts… Kredittilsynets konklusjon: –Hovedvekt på at årsregnskapet avlegges i samsvar med lover og regler er ikke tilstrekkelig ved revisjon av foretak underlagt konsesjonsplikt. –Ufullstendig risikofokus har ledet til at revisor ikke har hatt tilstrekkelig kunnskap om alvorlige lovstridige forhold. –I den grad revisor hadde kunnskap om lovstridige forhold førte dette ikke til ytterligere kontroller. Forholdet fremstår som at revisor undervurderte betydningen og konsekvensene av regelbruddene.

33 Revisjon av konsesjonspliktig virksomhet Revisor har ansvar for å vurdere om vesentlige deler av særlovgivning etterleves –revisorloven § 5-1, 2. ledd og § 5-2, 1. ledd –tilsynsloven § 3a –RS 250, RS 240, RS 570 Omfang avhengig av virksomhetens art og særlovgivningens natur  risikonivå -revisor må identifisere hvilke brudd som har betydning for å opprettholde konsesjonen -den kontinuerlige virksomhetsutøvelse må vurderes -feil og mangler som har betydning for fortsatt konsesjon må følges opp særskilt

34 Eksempel 9 Tematilsyn: Revisjon av bank m.m. Omfattet 14 revisjonsselskaper/24 oppdragsansvarlige revisorer. Revisjonen av bl.a. 30 banker, 7 eiendomsmeglerforetak, 6 regnskapsførerselskaper og 9 advokater ble vurdert. Kredittilsynets konklusjon: –revisorene har i all hovedsak innhentet tilstrekkelige og hensiktsmessige revisjonsbevis som et forsvarlig grunnlag for de revisjonsberetninger som er avgitt –alle saker avsluttet uten særlige merknader


Laste ned ppt "Erfaringer fra Kredittilsynets tilsyn med revisorer Erfaringer fra Kredittilsynets tilsyn med revisorer v/ avdelingsdirektør Anne Merethe Bellamy 20. november."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google