Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det tas forbehold om eventuelle skrivefeil i dokumentet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det tas forbehold om eventuelle skrivefeil i dokumentet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Det tas forbehold om eventuelle skrivefeil i dokumentet
Hovedtariffavtalen i staten forhandlingsresultat, basert på riksmeklingsmannens møtebok Det tas forbehold om eventuelle skrivefeil i dokumentet

2 Ramme Totalramme – 6,1 % + 0,1 % i resirkulerte midler
Lønnstrinn 1-45 får kroner, lønnstrinn får 4,65 prosent og lønnstrinn får kroner. Justeringsforhandlinger pr innenfor økonomisk ramme på 1 % Lokale lønnsforhandlinger – økonomisk ramme på 1,3 % + 0,1 % i resirkulerte midler med virkning fra

3 Lønnstabellen A-tabellen B-tabellen Lønnsspenn
Lønnstrinn 1-45 får kroner, lønnstrinn får 4,65 prosent og lønnstrinn får kroner. Tabellen har fått tre nye trinn. B-tabellen Tabellen har fått 20 nye trinn. Lønnsspenn Alle lønnsspenn heves med 2 lønnstrinn i bunn og 2 lønnstrinn på topp. Alt med virkning fra 1. mai 2008.

4 Hovedlønnstabellen pr. 01.05.08

5 Godskrivningsregler Godskrivingsreglene er endret og forbedret
både de generelle som gjelder for alle stillinger i LR (§ 5 A) og de spesielle (§ 5 B) som gjelder for de SKO-kodene som har disse spesifisert i lønnsplanen. For stillinger som får utdanningstiden medregnet som ansiennitet, (som f.eks bachelor eller tilsv) var tidligere ett år medregnet. For de som tilsettes etter blir 2 år medregnet, og etter tre år. Det vil si 2 år (3 år) lengre ansiennitet og bedre uttelling i LR.

6 Sentrale forhandlinger 2008 - 2010
Virkningsdato 1. juli 2008 Likelønn skal prioriteres

7 Lokale lønnsforhandlinger
Krav til bedre prosess Forberedende møte med gjennomgang av forhandlingsgrunnlaget, pottens størrelse, likestilling/likelønn, kravfrist og møteplan for gjennomføringen. Det må settes av tilstrekkelig tid til å vurdere krav og tilbud Første tilbud fra arbeidsgiver bør gjenspeile krav både fra arbeidsgiver og organisasjonene Organisasjonene gis mulighet for å kontrollere at den økonomiske rammen er benyttet og at ev. avtalte føringer er benyttet. Ingen kan forhandle om egen lønn i lokale forhandlinger. Det skal avholdes evalueringsmøter

8 Lokal lønnspolitikk Den lokale lønnspolitikken utformes slik at følgende ivaretas; Likelønn Midlertidige ansatte Ansatte i permisjoner Tilrådning fra de sentrale parter Kjønnsbetingede forskjeller på alle nivå kartlegges Forhandlinger etter pkt 2.3.3, eventuelt ved bruk av nr 3, skal bidra til å fjerne disse Der dokumenterte lønnsforskjeller ikke kan forklares med annet enn kjønn, skal lønnsforskjeller rettes opp. Jf likestillingslovens § 5.

9 Årlige forhandlinger Virkningsdato 1. aug 2008 Føringer
Forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober 2008 Økonomisk ramme på 1,3 % + 0,1 % i resirkulerte midler Føringer Utdanningsgrupper som er vanskelig å rekruttere og beholde skal prioriteres. Arbeidstagere i permisjon med lønn, skal vurderes lønnsmessig. Arbeidstagere som er tilbake etter fødselspermisjon eller er i slik permisjon skal vurderes lønnsmessig.

10 Tilsetting i ledig stilling (2.3.8)
Særlig grunnlag (2.3.4) Nytt pkt 3 Dokumenterte lønnsforskjeller ikke kan forklares med annet enn kjønn, skal arbeidsgiver, i samråd med de tillitsvalgte, rette opp lønnsforskjeller i.h.t § 5 likestillingsloven. Tilsetting i ledig stilling (2.3.8) Pkt 3 endres Arb.giver kan inntil 12 måneder etter tilsetting i virksomheten, og ved overgang til fast tilsetting vurdere arbeidstakerens lønnsplassering på ny innenfor stillingens lønnsalternativer.

11 Fellesbestemmelsene Det er gjort endringer i;
Bestemmelsen om partnerskap (§ 2.8) Beregning av ansiennitet ved tilsetting (§ 4) Innplassering ved avansement fra stilling i lønnsspenn til ramme (§ 3.4) Godskrivningsreglene (§ 5) Kompensasjon for reiser utenlands (§ 8) I nr 1 c) er ukefridager (turnusfridager) lagt til Tidspunkt for beregning av reisetid for pinse-, jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag er endret fra kl. 13:00 til kl. 12:00

12 Fellesbestemmelsene (fortsettelse)
Overtid for onsdag før skjærtorsdag, jul- og nyttårsaften, - tidspunkt endres fra kl. 13:00 til kl. 12:00 Skifttillegg (arbeid mellom 06 og 07, samt 17 – 20) økes fra kr 10 til kr 12 Tillegget for arbeid på lørdager og søndager økes fra kr 27 til kr 35 Delt dagsverk – økes fra kr 30 til kr Antall oppmøter begrenses til to. For pålagt overtid utbetales ett tillegg til timelønnen på 50 % (overtidsgodtgjørelse) 100 % mellom 20:00 og 06:00. Overtidsarbeid på lørdager, søn- og helligdager godtgjøres med 100 % tillegg. § 13 § 15 § 13.2

13 Fellesbestemmelsene (fortsettelse)
§ 16 Helge- og høytidsdager skal arbeidstakeren få fri fra kl. 12:00 (Endret fra kl. 13:00) på følgende dager: Onsdag før skjærtorsdag, pinse-, jul- og nyttårsaften.

14 Fellesbestemmelsene (fortsettelse)
§ 17 Beredskap utenfor hjemmet Het før Hjemmevakt Følgende begrensning er fjernet: Vakttjeneste som innebærer at arbeidstakerne må oppholde seg i hjemmet for i påkommende tilfelle å utføre aktivt arbeid. Begrensningen ved at det kun kan avtales avvik fra 1:5 ved mindre bundethet er fjernet. Nytt er: Beredskapsvakt skal regnes som arbeidstid jf aml §10-4 (3).  Henvisningen til §10-8 om daglig og ukentlig arbeidsfri om hviletid skal vektlegges. Ved utførelse av pliktig og dokumenterbart aktivt arbeid under beredskapsvakten, betales overtidsgodtgjørelse etter fellesbestemmelsenes § 13. Det avtales lokalt hvordan det aktive arbeidet skal dokumenteres.

15 Fellesbestemmelsene (fortsettelse)
I § 20 (Omsorg for små barn) åpnes det for fleksibelt uttak av permisjonsdagene, dersom arbeidstakeren selv ønsker og tjenesten tillater det. I § 22 (Velferdspermisjoner) Antall velferdsdager økes fra 10 til 12 arbeidsdager. Det skal forligge viktige velferds- og omsorgsgrunner ved uttak. Det er åpnet for fleksibelt uttak også her.

16 Boliglån Boliglån med sikkerhet økes fra 1,25 mill til 1,5 mill. Lånet gis etter regler fastsatt av FAD.

17 Seniorpolitikk Det skal legges til rette for at arbeidstakere kan stå lengre i arbeid For å motivere eldre arbeidstakere til å stå lengre i arbeid, gis tjenestefri med lønn tilsvarende: Fra 62 år a) åtte dager pr. år fra det kalenderåret man fyller 62 år b) de lokale parter kan i tillegg avtale inntil seks dager pr. år. Deltidsarbeidene får rett til fridager forholdsmessig. Uttak Tas som hele dager, redusert arbeidstid eller som lønn. Uttak etter denne bestemmelsen kan ikke overføres til neste år.

18 Bestemmelser for 2 avtale år (2009) mellomoppgjøret
Det skal føres forhandlinger om pensjonsforhold.  En skal ved disse forhandlingene se hen til lønnsutviklingen for arbeidere og funksjonærer i industrien. Dersom partene ikke kommer til enighet ved forhandlingenes andre avtale år kan partene si opp hovedtariffavtalen. Dvs streikerett på mellomoppgjøret. Det har også tidligere vært konfliktrett på andre avtaleår, men denne har vært begrenset til å gjelde lønnsreguleringer.

19 Lønnsoppgjørene fra


Laste ned ppt "Det tas forbehold om eventuelle skrivefeil i dokumentet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google