Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedtariffavtalen i staten 2008 -2010 forhandlingsresultat, basert på riksmeklingsmannens møtebok Det tas forbehold om eventuelle skrivefeil i dokumentet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedtariffavtalen i staten 2008 -2010 forhandlingsresultat, basert på riksmeklingsmannens møtebok Det tas forbehold om eventuelle skrivefeil i dokumentet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedtariffavtalen i staten 2008 -2010 forhandlingsresultat, basert på riksmeklingsmannens møtebok Det tas forbehold om eventuelle skrivefeil i dokumentet

2  Totalramme – 6,1 % + 0,1 % i resirkulerte midler  Lønnstrinn 1-45 får 16.000 kroner, lønnstrinn 46-80 får 4,65 prosent og lønnstrinn 81-92 får 32.000 kroner.  Justeringsforhandlinger pr. 01.07.08 innenfor økonomisk ramme på 1 %  Lokale lønnsforhandlinger – økonomisk ramme på 1,3 % + 0,1 % i resirkulerte midler med virkning fra 01.08.08 Ramme

3  A-tabellen o Lønnstrinn 1-45 får 16.000 kroner, lønnstrinn 46-80 får 4,65 prosent og lønnstrinn 81-92 får 32.000 kroner. o Tabellen har fått tre nye trinn.  B-tabellen o Tabellen har fått 20 nye trinn.  Lønnsspenn o Alle lønnsspenn heves med 2 lønnstrinn i bunn og 2 lønnstrinn på topp.  Alt med virkning fra 1. mai 2008. Lønnstabellen

4 Hovedlønnstabellen pr. 01.05.08

5  Godskrivingsreglene er endret og forbedret o både de generelle som gjelder for alle stillinger i LR (§ 5 A) o og de spesielle (§ 5 B) som gjelder for de SKO-kodene som har disse spesifisert i lønnsplanen. o For stillinger som får utdanningstiden medregnet som ansiennitet, (som f.eks bachelor eller tilsv) var tidligere ett år medregnet. For de som tilsettes etter 1.5.2008 blir 2 år medregnet, og etter 1.1.2009 tre år. Det vil si 2 år (3 år) lengre ansiennitet og bedre uttelling i LR. Godskrivningsregler

6  Virkningsdato 1. juli 2008  Likelønn skal prioriteres Sentrale forhandlinger 2008 - 2010

7  Krav til bedre prosess o Forberedende møte med gjennomgang av forhandlingsgrunnlaget, pottens størrelse, likestilling/likelønn, kravfrist og møteplan for gjennomføringen. o Det må settes av tilstrekkelig tid til å vurdere krav og tilbud o Første tilbud fra arbeidsgiver bør gjenspeile krav både fra arbeidsgiver og organisasjonene o Organisasjonene gis mulighet for å kontrollere at den økonomiske rammen er benyttet og at ev. avtalte føringer er benyttet. o Ingen kan forhandle om egen lønn i lokale forhandlinger. o Det skal avholdes evalueringsmøter Lokale lønnsforhandlinger

8  Den lokale lønnspolitikken utformes slik at følgende ivaretas; o Likelønn o Midlertidige ansatte o Ansatte i permisjoner  Tilrådning fra de sentrale parter o Kjønnsbetingede forskjeller på alle nivå kartlegges o Forhandlinger etter pkt 2.3.3, eventuelt ved bruk av 2.3.4 nr 3, skal bidra til å fjerne disse  Der dokumenterte lønnsforskjeller ikke kan forklares med annet enn kjønn, skal lønnsforskjeller rettes opp. Jf likestillingslovens § 5. Lokal lønnspolitikk

9  Virkningsdato 1. aug 2008 o Forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober 2008 o Økonomisk ramme på 1,3 % + 0,1 % i resirkulerte midler  Føringer o Utdanningsgrupper som er vanskelig å rekruttere og beholde skal prioriteres. o Arbeidstagere i permisjon med lønn, skal vurderes lønnsmessig. o Arbeidstagere som er tilbake etter fødselspermisjon eller er i slik permisjon skal vurderes lønnsmessig. Årlige forhandlinger

10  Nytt pkt 3 Dokumenterte lønnsforskjeller ikke kan forklares med annet enn kjønn, skal arbeidsgiver, i samråd med de tillitsvalgte, rette opp lønnsforskjeller i.h.t § 5 likestillingsloven. Særlig grunnlag (2.3.4)  Pkt 3 endres Arb.giver kan inntil 12 måneder etter tilsetting i virksomheten, og ved overgang til fast tilsetting vurdere arbeidstakerens lønnsplassering på ny innenfor stillingens lønnsalternativer. Tilsetting i ledig stilling (2.3.8)

11  Det er gjort endringer i; o Bestemmelsen om partnerskap (§ 2.8) o Beregning av ansiennitet ved tilsetting (§ 4) o Innplassering ved avansement fra stilling i lønnsspenn til ramme (§ 3.4) o Godskrivningsreglene (§ 5)  Kompensasjon for reiser utenlands (§ 8) o I nr 1 c) er ukefridager (turnusfridager) lagt til o Tidspunkt for beregning av reisetid for pinse-, jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag er endret fra kl. 13:00 til kl. 12:00 Fellesbestemmelsene

12  Overtid for onsdag før skjærtorsdag, jul- og nyttårsaften, - tidspunkt endres fra kl. 13:00 til kl. 12:00  Skifttillegg (arbeid mellom 06 og 07, samt 17 – 20) økes fra kr 10 til kr 12  Tillegget for arbeid på lørdager og søndager økes fra kr 27 til kr 35  Delt dagsverk – økes fra kr 30 til kr 100. Antall oppmøter begrenses til to.  For pålagt overtid utbetales ett tillegg til timelønnen på 50 % (overtidsgodtgjørelse) 100 % mellom 20:00 og 06:00. Overtidsarbeid på lørdager, søn- og helligdager godtgjøres med 100 % tillegg. Fellesbestemmelsene (fortsettelse) § 13 § 15 § 13.2

13  § 16 Helge- og høytidsdager skal arbeidstakeren få fri fra kl. 12:00 (Endret fra kl. 13:00) på følgende dager: Onsdag før skjærtorsdag, pinse-, jul- og nyttårsaften. Fellesbestemmelsene (fortsettelse)

14  § 17 Beredskap utenfor hjemmet o Het før Hjemmevakt o Følgende begrensning er fjernet: Vakttjeneste som innebærer at arbeidstakerne må oppholde seg i hjemmet for i påkommende tilfelle å utføre aktivt arbeid. Begrensningen ved at det kun kan avtales avvik fra 1:5 ved mindre bundethet er fjernet.  Nytt er: o Beredskapsvakt skal regnes som arbeidstid jf aml §10-4 (3). o Henvisningen til §10-8 om daglig og ukentlig arbeidsfri om hviletid skal vektlegges. o Ved utførelse av pliktig og dokumenterbart aktivt arbeid under beredskapsvakten, betales overtidsgodtgjørelse etter fellesbestemmelsenes § 13. o Det avtales lokalt hvordan det aktive arbeidet skal dokumenteres. Fellesbestemmelsene (fortsettelse)

15  I § 20 (Omsorg for små barn) åpnes det for fleksibelt uttak av permisjonsdagene, dersom arbeidstakeren selv ønsker og tjenesten tillater det.  I § 22 (Velferdspermisjoner) Antall velferdsdager økes fra 10 til 12 arbeidsdager. Det skal forligge viktige velferds- og omsorgsgrunner ved uttak. Det er åpnet for fleksibelt uttak også her. Fellesbestemmelsene (fortsettelse)

16  Boliglån med sikkerhet økes fra 1,25 mill til 1,5 mill. Lånet gis etter regler fastsatt av FAD. Boliglån

17  Det skal legges til rette for at arbeidstakere kan stå lengre i arbeid  For å motivere eldre arbeidstakere til å stå lengre i arbeid, gis tjenestefri med lønn tilsvarende:  Fra 62 år o a) åtte dager pr. år fra det kalenderåret man fyller 62 år o b) de lokale parter kan i tillegg avtale inntil seks dager pr. år. o Deltidsarbeidene får rett til fridager forholdsmessig.  Uttak  Tas som hele dager, redusert arbeidstid eller som lønn. Uttak etter denne bestemmelsen kan ikke overføres til neste år. Seniorpolitikk

18  Det skal føres forhandlinger om pensjonsforhold.  En skal ved disse forhandlingene se hen til lønnsutviklingen for arbeidere og funksjonærer i industrien.  Dersom partene ikke kommer til enighet ved forhandlingenes andre avtale år kan partene si opp hovedtariffavtalen. Dvs streikerett på mellomoppgjøret. o Det har også tidligere vært konfliktrett på andre avtaleår, men denne har vært begrenset til å gjelde lønnsreguleringer. Bestemmelser for 2 avtale år (2009) mellomoppgjøret

19 Lønnsoppgjørene fra 1992 - 2008


Laste ned ppt "Hovedtariffavtalen i staten 2008 -2010 forhandlingsresultat, basert på riksmeklingsmannens møtebok Det tas forbehold om eventuelle skrivefeil i dokumentet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google