Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økonomistyring ved Høgskulen i Volda Økonomisjefsamling Ørsta/Volda våren 2010 Ørsta, 6. mai Edel Vatne Roald.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økonomistyring ved Høgskulen i Volda Økonomisjefsamling Ørsta/Volda våren 2010 Ørsta, 6. mai Edel Vatne Roald."— Utskrift av presentasjonen:

1 Økonomistyring ved Høgskulen i Volda Økonomisjefsamling Ørsta/Volda våren 2010 Ørsta, 6. mai Edel Vatne Roald

2 Økonomistyring ved HVO Kopling mot system for Rapport og planar 4 tiltak for god økonomistyring –Intern budsjettfordelingsmodell –Overføring av over - eller underskot frå eit år til det neste –Oppbygging av økonomimodellen –Budsjettsystem - detaljbudsjettering

3 Den interne budsjettfordelingsmodellen Viktige målsetjingar: Tilpassing mot departementet sin modell –Sikre at vi får samsvar mellom korleis vi blir finansierte og den interne ressursdisponeringa vår Vilkår for god planlegging og ressursdisponering i ein desentralisert struktur –Leggje større vekt på dei prinsipielle enn på dei spesielle og kortsiktige løysingane Vilkår for styret og leiinga til å styre på eit overordna nivå –Modellen vil synleggjere dei største utfordringane våre

4 Den interne budsjettfordelingsmodellen Resultatbaserte løyvingar stimulerer i varierande grad: Undervisning Internasjonalisering Kompetansenivå Ekstern verksemd Forsking Annan utviklingsarbeid - kunstnarleg aktivitet Formidling

5 Den interne budsjettfordelingsmodellen Basisløyving til avdelingane fordelt etter måltal –50 % fordelt flatt –50 % fordelt vekta Basisløyving til fellesadministrasjon Basisløyving til andre fellestenester

6 Den interne budsjettfordelingsmodellen Satsingsmidlar –Strategisk viktige område (skjønnsmidlar) –Spesielle større satsingstiltak –Strategiske midlar Investeringsmidlar (fast prosent) Midlar til stipendiatstillingar

7 Overføring av over – eller underskot Sikrar at avdelingane og budsjettiningane legg vekt på god ressursbruk Gir rom for langsiktig planlegging Avdelingane kan leggje inn eit driftsbudsjett som avvik frå ramme for året –I gode år må dei setje av midlar –Dersom dei planlegg året med auka aktivitet, har dei høve til å leggje inn ei høgare ramme i budsjettet

8 Endringar i undervisningskomponenten *2010-prisar *Under føresetnad om uendra kategoriplasseringar frå KD

9 Budsjetterte avsetningar pr BUDSJETTERTE AVSETNINGAR VED UTGANGEN AV 2010 Alle summar i heile tusen kroner Ordinær drift utanom investeringar Avsetn- ingar pr Fordelt ramme for 2010 * Overføring etter lønnsfor- handlingar med meir Overført nye stipendiat- stillingar Innlagt disposisjons- budsjett 2010 * Budsjettert avvik 2010 Budsjetterte avsetningar pr IT BIBL DRIFT Andre felles SUM fellestenester AKF ASH AMF AHL IAaI SUM HVO * Utanom investeringsmidlar, spesielle prosjektmidlar og sentrale buffermidlar

10 Oppbygging av økonomimodellen Internrekneskapen er delt i to Ordinær drift – grunnløyvinga frå KD Prosjektrekneskapen –All bruk av eksterne midlar vert ført her, og i tillegg set vi av heilt spesielle prosjektmidlar av den ordinære ramma frå KD Gir eit godt grunnlag for kontroll av driftsbudsjettet

11 Budsjettsystem - detaljbudsjettering Vi nyttar budsjettverktyet Agresso Budget Manager (ABM) som verkty for å fordele og periodisere budsjettet –gode erfaringar med systemet Vi har lagt opp til at aktuelle budsjettansvarlege får tilgang til systemet Dei får opplæring, og dei legg sjølve inn budsjettet –sikrar god budsjettoppfølging sidan dei sjølve får eigarforhold til det innlagde budsjettet

12 Eksempel på budsjettkontroll lønn KontoKonto (T)PersonPeriode Beløp Vedtatt budsjett Budsjettavvik 5001Lønn faste stillingerTilsett A Lønn faste stillingerTilsett A Lønn faste stillingerTilsett A Totalt Tilsett A Lønn stipendiaterTilsett B Lønn stipendiaterTilsett B Lønn stipendiaterTilsett B Totalt Tilsett B Lønn faste stillingerTilsett C Lønn faste stillingerTilsett C Lønn faste stillingerTilsett C Totalt Tilsett C Lønn faste stillingerTilsett E Lønn faste stillingerTilsett E Lønn faste stillingerTilsett E Totalt Tilsett A Lønn faste stillingerTilsett F Lønn faste stillingerTilsett F Lønn faste stillingerTilsett F Totalt Tilsett B Lønn faste stillingerTilsett G Lønn faste stillingerTilsett G Lønn faste stillingerTilsett G Totalt Tilsett C Lønn stipendiaterTilsett H Lønn stipendiaterTilsett H Lønn stipendiaterTilsett H Totalt Tilsett D Lønn faste stillingerStandardverdi Lønn faste stillingerStandardverdi Lønn faste stillingerStandardverdi Totalt Standardverdi Totalt

13 Eksempel på budsjettkontroll lønn KontoKonto (T)PersonPeriode Beløp Vedtatt budsjett Budsjettavvik 5001Lønn faste stillingerTilsett A Lønn faste stillingerTilsett A Lønn faste stillingerTilsett A Totalt Tilsett A Lønn faste stillingerTilsett B Lønn faste stillingerTilsett B Lønn faste stillingerTilsett B Totalt Tilsett B Lønn faste stillingerTilsett C Lønn faste stillingerTilsett C Lønn faste stillingerTilsett C Totalt Tilsett C Lønn faste stillingerTilsett D Lønn faste stillingerTilsett D Lønn faste stillingerTilsett D Totalt Tilsett D Lønn vikarerTilsett F Lønn vikarerTilsett F Lønn vikarerTilsett F Totalt Tilsett E Lønn vikarerTilsett G Lønn vikarerTilsett G Totalt Tilsett F Lønn midlertidige stillingerTilsett H Lønn midlertidige stillingerTilsett H Lønn midlertidige stillingerTilsett H Totalt Tilsett G Totalt

14 Rapportering ordinær drift REKNESKAPSRAPPORT ORDINÆR DRIFT UTANOM INVESTERINGAR PR Alle tal i heile tusen kroner BudsjettansvarKontoklasse Rekneskap hittil Budsjett hittil Budsjett- avvik Tilsv. rekneskap 2009 Årsbudsjett 2010Disponibelt Årsrekne- skap 2009 xxavd. A3INNTEKTER i tillegg til ord løyving xxavd. A5KOSTNADER FOR ARB.KRAFT xxavd. A6ANDRE DRIFTSKOSTNADER xxavd. A7ANDRE DRIFTSKOSTNADER (reiser) xxavd. A9INTERNE TRANSAKSJONAR SUM avd A yyavd. B3INNTEKTER i tillegg til ord løyving yyavd. B5KOSTNADER FOR ARB.KRAFT yyavd. B6ANDRE DRIFTSKOSTNADER yyavd. B7ANDRE DRIFTSKOSTNADER (reiser) yyavd. B9INTERNE TRANSAKSJONAR SUM avd B osv TOTALT HVO

15 Økonomistyring ved HVO - sluttkommentar Vi har lagt vekt på at vi må finne fram til enkle, gode ordningar som er tilpassa vår organisasjon System for Rapport og planar skal sikre at vi arbeider mot fastsette mål Risikostyring skal sikre merksemd mot risikoområde Våre interne system for økonomistyring stimulerer til gjennomtenkt ressursbruk, god økonomistyring og god budsjettdisiplin

16 Takk for meg!


Laste ned ppt "Økonomistyring ved Høgskulen i Volda Økonomisjefsamling Ørsta/Volda våren 2010 Ørsta, 6. mai Edel Vatne Roald."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google