Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økonomistyring ved Høgskulen i Volda Økonomisjefsamling Ørsta/Volda våren 2010 Ørsta, 6. mai Edel Vatne Roald.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økonomistyring ved Høgskulen i Volda Økonomisjefsamling Ørsta/Volda våren 2010 Ørsta, 6. mai Edel Vatne Roald."— Utskrift av presentasjonen:

1 Økonomistyring ved Høgskulen i Volda Økonomisjefsamling Ørsta/Volda våren 2010 Ørsta, 6. mai Edel Vatne Roald

2 Økonomistyring ved HVO Kopling mot system for Rapport og planar 4 tiltak for god økonomistyring –Intern budsjettfordelingsmodell –Overføring av over - eller underskot frå eit år til det neste –Oppbygging av økonomimodellen –Budsjettsystem - detaljbudsjettering

3 Den interne budsjettfordelingsmodellen Viktige målsetjingar: Tilpassing mot departementet sin modell –Sikre at vi får samsvar mellom korleis vi blir finansierte og den interne ressursdisponeringa vår Vilkår for god planlegging og ressursdisponering i ein desentralisert struktur –Leggje større vekt på dei prinsipielle enn på dei spesielle og kortsiktige løysingane Vilkår for styret og leiinga til å styre på eit overordna nivå –Modellen vil synleggjere dei største utfordringane våre

4 Den interne budsjettfordelingsmodellen Resultatbaserte løyvingar stimulerer i varierande grad: Undervisning Internasjonalisering Kompetansenivå Ekstern verksemd Forsking Annan utviklingsarbeid - kunstnarleg aktivitet Formidling

5 Den interne budsjettfordelingsmodellen Basisløyving til avdelingane fordelt etter måltal –50 % fordelt flatt –50 % fordelt vekta Basisløyving til fellesadministrasjon Basisløyving til andre fellestenester

6 Den interne budsjettfordelingsmodellen Satsingsmidlar –Strategisk viktige område (skjønnsmidlar) –Spesielle større satsingstiltak –Strategiske midlar Investeringsmidlar (fast prosent) Midlar til stipendiatstillingar

7 Overføring av over – eller underskot Sikrar at avdelingane og budsjettiningane legg vekt på god ressursbruk Gir rom for langsiktig planlegging Avdelingane kan leggje inn eit driftsbudsjett som avvik frå ramme for året –I gode år må dei setje av midlar –Dersom dei planlegg året med auka aktivitet, har dei høve til å leggje inn ei høgare ramme i budsjettet

8 Endringar i undervisningskomponenten *2010-prisar *Under føresetnad om uendra kategoriplasseringar frå KD

9 Budsjetterte avsetningar pr 31.10.2010 BUDSJETTERTE AVSETNINGAR VED UTGANGEN AV 2010 Alle summar i heile tusen kroner Ordinær drift utanom investeringar Avsetn- ingar pr 1.1.2010 Fordelt ramme for 2010 * Overføring etter lønnsfor- handlingar med meir Overført nye stipendiat- stillingar Innlagt disposisjons- budsjett 2010 * Budsjettert avvik 2010 Budsjetterte avsetningar pr 31.12.2010 IT1678 953 0167 BIBL-696 643 0-69 DRIFT-12847 076 0-128 Andre felles -16530 023 25930 319-37-202 SUM fellestenester-19592 695025992 991-37-232 AKF-50222 915 0-502 ASH4 60132 518 21937 162-4 425176 AMF-90920 463 20 054409-500 AHL6 67349 634 41454 044-3 9962 677 IAaI4022 070 0402 SUM HVO10 070220 2950892229 236-8 0492 021 * Utanom investeringsmidlar, spesielle prosjektmidlar og sentrale buffermidlar

10 Oppbygging av økonomimodellen Internrekneskapen er delt i to Ordinær drift – grunnløyvinga frå KD Prosjektrekneskapen –All bruk av eksterne midlar vert ført her, og i tillegg set vi av heilt spesielle prosjektmidlar av den ordinære ramma frå KD Gir eit godt grunnlag for kontroll av driftsbudsjettet

11 Budsjettsystem - detaljbudsjettering Vi nyttar budsjettverktyet Agresso Budget Manager (ABM) som verkty for å fordele og periodisere budsjettet –gode erfaringar med systemet Vi har lagt opp til at aktuelle budsjettansvarlege får tilgang til systemet Dei får opplæring, og dei legg sjølve inn budsjettet –sikrar god budsjettoppfølging sidan dei sjølve får eigarforhold til det innlagde budsjettet

12 Eksempel på budsjettkontroll lønn KontoKonto (T)PersonPeriode Beløp Vedtatt budsjett Budsjettavvik 5001Lønn faste stillingerTilsett A201001 41 625 - 5001Lønn faste stillingerTilsett A201002 41 625 - 5001Lønn faste stillingerTilsett A201003 41 625 - Totalt Tilsett A 124 875 - 5003Lønn stipendiaterTilsett B201001 30 633 - 5003Lønn stipendiaterTilsett B201002 30 633 - 5003Lønn stipendiaterTilsett B201003 30 633 - Totalt Tilsett B 91 900 - 5001Lønn faste stillingerTilsett C201001 38 567 - 5001Lønn faste stillingerTilsett C201002 38 567 - 5001Lønn faste stillingerTilsett C201003 38 567 - Totalt Tilsett C 115 700 - 5001Lønn faste stillingerTilsett E201001 39 308 - 5001Lønn faste stillingerTilsett E201002 39 308 - 5001Lønn faste stillingerTilsett E201003 39 308 - Totalt Tilsett A 117 925 - 5001Lønn faste stillingerTilsett F201001 24 510 - -24 510 5001Lønn faste stillingerTilsett F201002 20 960 - -20 960 5001Lønn faste stillingerTilsett F201003 22 735 - -22 735 Totalt Tilsett B 68 205 - -68 205 5001Lønn faste stillingerTilsett G201001 37 892 - 5001Lønn faste stillingerTilsett G201002 37 892 - 5001Lønn faste stillingerTilsett G201003 37 892 - Totalt Tilsett C 113 675 - 5003Lønn stipendiaterTilsett H201001 30 633 29 617 -1 017 5003Lønn stipendiaterTilsett H201002 30 633 29 617 -1 017 5003Lønn stipendiaterTilsett H201003 30 633 29 617 -1 017 Totalt Tilsett D 91 900 88 850 -3 050 5001Lønn faste stillingerStandardverdi201001 - 22 735 5001Lønn faste stillingerStandardverdi201002 - 22 735 5001Lønn faste stillingerStandardverdi201003 - 22 735 Totalt Standardverdi - 68 205 Totalt 724 181 721 131 -3 050

13 Eksempel på budsjettkontroll lønn KontoKonto (T)PersonPeriode Beløp Vedtatt budsjett Budsjettavvik 5001Lønn faste stillingerTilsett A201001 34 658 - 5001Lønn faste stillingerTilsett A201002 34 658 - 5001Lønn faste stillingerTilsett A201003 42 208 34 658 -7 550 Totalt Tilsett A 111 525 103 975 -7 550 5001Lønn faste stillingerTilsett B201001 31 167 - 5001Lønn faste stillingerTilsett B201002 41 236 31 167 -10 069 5001Lønn faste stillingerTilsett B201003 31 167 - Totalt Tilsett B 103 569 93 500 -10 069 5001Lønn faste stillingerTilsett C201001 44 725 - 5001Lønn faste stillingerTilsett C201002 44 725 - 5001Lønn faste stillingerTilsett C201003 44 725 - Totalt Tilsett C 134 175 - 5001Lønn faste stillingerTilsett D201001 31 725 - 5001Lønn faste stillingerTilsett D201002 31 725 - 5001Lønn faste stillingerTilsett D201003 31 725 - Totalt Tilsett D 95 175 - 5006Lønn vikarerTilsett F201001 31 167 - 5006Lønn vikarerTilsett F201002 31 167 - 5006Lønn vikarerTilsett F201003 31 167 - Totalt Tilsett E 93 500 - 5006Lønn vikarerTilsett G201002 20 759 - -20 759 5006Lønn vikarerTilsett G201003 15 978 - -15 978 Totalt Tilsett F 36 737 - -36 737 5002Lønn midlertidige stillingerTilsett H201001 6 907 -0 5002Lønn midlertidige stillingerTilsett H201002 6 907 -0 5002Lønn midlertidige stillingerTilsett H201003 6 907 -0 Totalt Tilsett G 20 720 -0 Totalt 595 401 541 045 -54 356

14 Rapportering ordinær drift REKNESKAPSRAPPORT ORDINÆR DRIFT UTANOM INVESTERINGAR PR 31.03.2010Alle tal i heile tusen kroner BudsjettansvarKontoklasse Rekneskap hittil Budsjett hittil Budsjett- avvik Tilsv. rekneskap 2009 Årsbudsjett 2010Disponibelt Årsrekne- skap 2009 xxavd. A3INNTEKTER i tillegg til ord løyving xxavd. A5KOSTNADER FOR ARB.KRAFT xxavd. A6ANDRE DRIFTSKOSTNADER xxavd. A7ANDRE DRIFTSKOSTNADER (reiser) xxavd. A9INTERNE TRANSAKSJONAR SUM avd A yyavd. B3INNTEKTER i tillegg til ord løyving yyavd. B5KOSTNADER FOR ARB.KRAFT yyavd. B6ANDRE DRIFTSKOSTNADER yyavd. B7ANDRE DRIFTSKOSTNADER (reiser) yyavd. B9INTERNE TRANSAKSJONAR SUM avd B osv TOTALT HVO 66 749 67 125 376 61 447 229 236 162 487 215 312

15 Økonomistyring ved HVO - sluttkommentar Vi har lagt vekt på at vi må finne fram til enkle, gode ordningar som er tilpassa vår organisasjon System for Rapport og planar skal sikre at vi arbeider mot fastsette mål Risikostyring skal sikre merksemd mot risikoområde Våre interne system for økonomistyring stimulerer til gjennomtenkt ressursbruk, god økonomistyring og god budsjettdisiplin

16 Takk for meg!


Laste ned ppt "Økonomistyring ved Høgskulen i Volda Økonomisjefsamling Ørsta/Volda våren 2010 Ørsta, 6. mai Edel Vatne Roald."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google