Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innherred Næringsselskap AS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innherred Næringsselskap AS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innherred Næringsselskap AS
Arne U. Hoff 7.april 2005

2 Mandat I styremøte , sak nr 2, vedtok styret i Levanger Næringsselskap AS følgende: ”2a. Levanger Næringsselskap AS skifter navn til Innherred Næringsselskap AS og utvikler en kommersiell del som gir avkastning på lang sikt. Avkastningen / deler av avkastningen skal på sikt benyttes til næringsutvikling. Engasjementet i kommersiell virksomhet avklares i det videre prosjektarbeid, jfr. pkt 2c. 2b. Det rettes en emisjon mot Verdal kommune slik at begge kommunene blir likeverdige eiere. Selskapets hovedoppgave skal i første omgang være utvikling av næringsareal/bygninger. 2c. Det igangsettes et prosjekt som skal utrede Innherred Næringsselskaps virksomhet som skal kunne gi tilstrekkelig avkastning til å kunne finansiere hele eller deler av næringsutviklingsarbeidet etter 2007. 2d. Innherred Næringsselskap bør ikke ha egen administrasjon. Kjøp av tjenester fra Innherred Vekst bør vurderes i denne sammenheng. 2e. Styret holdes løpende orientert om verdisetting av næringsselskapet og emisjon mot Verdal kommune”.

3 Forretningsplan

4 Vår forståelse av oppgaven
Verdal kommune og Levanger kommune har etablert Innherred Vekst AS som har ansvar for forvaltning av offentlige omstillings- og utviklingsmidler til og med 2007. I 2008 er det behov for å gjøre næringsutviklingen selvfinansierende, og dette kan gjøres ved å plassere virksomheten ”i en form for permanent pengestrøm”. En måte dette kan gjøres på er å klargjøre og bygge videre på forretningsgrunnlaget til Levanger Næringsselskap AS og å døpe dette selskapet om til å bli Innherred Næringsselskap AS. Denne presentasjonen skal vise hvordan dette kan gjøres.

5 Prinsipp-skisse for et vel fungerende marked
”Verdi-kjeden” Levanger Kommune ”grossist” Innherred Næringsselskap AS Private eiendoms-selskaper og investorer Utbyggere Tomtefestere Entreprenører Industri Handel Service Ny-etablerere Privatpersoner Off. etater etc Verdal kommune Offentlige eiendomsselskaper Andre Direkte salg Utleie/feste ”produsent” ”detaljist” ”slutt-bruker”

6 Forretningsplan for Innherred Næringsselskap
Selskapet skal være et forvaltnings- og eiendomsutviklingsselskap som eies 100% av Verdal kommune og Levanger kommune. Selskapet skal drive i tett samarbeide med Innherred Vekst. Selskapet skal etablere et tett nettverk med øvrige aktører innen forvaltning, eiendoms- og arealutvikling Selskapet skal fra overta alt ansvar for næringsutvikling i regionen.

7 Visjon, forretningside og hovedmål Selskapet virksomhet er basert på å skape tilleggsforretning av at næringslivet og det offentlige i fellesskap lykkes med å skape ekspansjon, vekst og flere arbeidsplasser i regionen. Visjon Innherred Næringsselskap AS er et nasjonalt forbilde for langsiktig vekst og utvikling. Forretningside Selskapets virksomhet er næringsutvikling og utvikling og forvaltning av eiendommer og arealer. Selskapets skal fortrinnsvis drive uavhengig av økonomiske tilskudd fra det offentlige. Hovedmål Selskapets hovedmål er å maksimalisere verdi-justert egenkapital. Frie midler investeres i langsiktig næringsutvikling og til opparbeidelse og videreutvikling av arealer og næringseiendommer.

8 Kapitalbehov og finansiering
Selskapets kapitalbehov avhenger av ambisjonsnivå I startfasen bør de fleste aktuelle eiendommene forbli i kommunenes eie. Selskapet kan forvalte og videreforedle verdiene på (betalt) oppdrag fra kommunene. Kommunene oppnår sannsynligvis bedre betingelser på finansiering enn et kommunalt selskap. Det er viktig med klare avtaler mellom selskapet og selskapets eiere (kommunene). Til å begynne med er det viktigere å akkumulere ”kompetansekapital” enn ”struktur-kapital”.

9 SWOT Sterke sider Bred kontaktflate
God kjennskap til politiske prosesser, Kunnskaper og erfaring om reguleringsmessige forhold God oversikt over behov i markedet Liten og effektiv administrasjon med lave driftskostnader Svake sider Kompetanse innen eiendomsutvikling Kompetanse innen nettverks-bygging Svak kapitalbase / finansiering Muligheter Innherred Vekst sin suksess gir økt etterspørsel etter arealer Regional satsning betyr stordriftsfordeler Større enhet betyr økte forretningsmuligheter Gå utenfor kommunegrensene Trusler Økonomiske ramme-betingelser (konjunkturene) Politiske rammebetingelser Klarer ikke å oppnå samarbeide med øvrige aktører

10 Risiko-vurdering Kritiske faktorer Mulige tiltak
Dette er et eksempel. Det er viktig at beslutningstakerne gjør seg opp sin egen mening om risiko Kritiske faktorer S K RF Mulige tiltak A Klarer ikke å skaffe rett kompetanse 3 4 12 Betale mer (bonuser?) Leie inn kompetanse B Svikt i finansiering 2 5 10 Garanti fra kommunene C Dårlig samarbeid med andre større aktører 9 Informasjon og åpenhet D Endrede politiske rammebetingelser 8 E Sviktende etterspørsel etter arealer 1 Avvikle eller ”legge på is”. F Fallende priser Videreforedle arealer S – Sannsynlighet Hvor sannsynlig vil det være at dette inntreffer (5 er mest sannsynlig) K – Kritisk Hva er konsekvensen hvis det inntreffer (5 er mest kritisk) RF – Risikofaktor (S * K) 10 eller høyere vil måtte utløse en aksjon fra styret innen en gitt dato.

11 Suksessfaktorer Styret bør sammensettes i kombinasjon av representasjonsprinsippet og eksterne aktører (markedskompetanse). Daglig leder må ha kompetanse på næringsutvikling og meget god oversikt over hva som skjer i regionen. Selskapet bør ha svært liten administrasjon og heller leie inn kapasitet og kompetanse fra sak til sak. I og med at mange saker er av stor viktighet og omfang bør alle beslutninger fattes av et samlet styre basert på grundige analyser. De aller viktigste sakene bør fremmes for generalforsamlingen. Selskapet er underlagt politisk kontroll, men beslutninger bør fattes på et bedriftsøkonomisk grunnlag.

12 Organisasjonsmessige prinsipper
Enhetlig ledelse Styret i Innherred Næringsselskap bør være det samme som i Innherred Vekst og daglig leder i Innherred Vekst bør være den samme som daglig leder i Innherred Næringsselskap. Revisor bør være den samme for begge selskapene. Selskapene bør ha felles forretningsadresse. Bred kompetanse Kompetanse vedr. utredning, analyser, verdivurderinger, strategi, beslutningsunderlag og gjennomføring av tiltak bør reguleres gjennom egne avtaler med eksempelvis følgende aktører: Indpro Siva Statsbygg Entra Øvrige (revisor, konsulenter, arkitekter, ing./engineering firmaer, mm).

13 Oversikt over arealer i Levanger og Verdal
Størrelse Verdi Feste -inntekter Merknader Levanger by, feste m2 25 parseller Gråmyra m2 20 mill 6 parseller Moan m2 5 parseller Rinnleiret m2 10 mill Ca m2 eiendomsmasse Ørin, feste 10 parseller Ørin, ”Gullblokka” m2 1 parsell Øvrige Ørin m2 6 parseller / pr m2 Ørin II SUM > m2 > 50 mill > 60 parseller I tillegg kommer flere større områder i privat eie som er regulert til næringsformål

14 Eksempel på utviklingsområde: Rinnleiret
Fellestjenester (II) Helse- og rehab-senter (IV) Byggutvikling Parkering/disp Museale tilbud / bygningsvern Komm.tekn. tj. (III) Rehab/vedlikh. av tunge kjøretøy Åpen plass for defilering (II) Ekspansjon (V) Utleie (I) Verksted-/servicetj. - tunge kjøretøy Kulturmiljø og museale tilbud Senter for helse- og rehab-tjenester Områder for arr. og framtidig byggutv. Fellestjenester og servicefunkjoner

15 Fremdriftsplan Viktige momenter:
Ferdigstille forretningsplanen - april Gjøre nødvendige politiske vedtak - mai Ord. Generalforsamling - primo juni Etablere administrasjon og ledelse - medio juni

16 Takk for oppmerksomheten !


Laste ned ppt "Innherred Næringsselskap AS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google