Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Technology and Society Arne U. Hoff / 7.april 2005Innherred Næringsselskap AS Arne U. Hoff 7.april 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Technology and Society Arne U. Hoff / 7.april 2005Innherred Næringsselskap AS Arne U. Hoff 7.april 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Technology and Society Arne U. Hoff / 7.april 2005Innherred Næringsselskap AS Arne U. Hoff 7.april 2005

2 Technology and Society Arne U. Hoff / 7.april 2005Innherred Næringsselskap AS Mandat I styremøte 09.12.2004, sak nr 2, vedtok styret i Levanger Næringsselskap AS følgende:  ”2a. Levanger Næringsselskap AS skifter navn til Innherred Næringsselskap AS og utvikler en kommersiell del som gir avkastning på lang sikt. Avkastningen / deler av avkastningen skal på sikt benyttes til næringsutvikling. Engasjementet i kommersiell virksomhet avklares i det videre prosjektarbeid, jfr. pkt 2c.  2b. Det rettes en emisjon mot Verdal kommune slik at begge kommunene blir likeverdige eiere. Selskapets hovedoppgave skal i første omgang være utvikling av næringsareal/bygninger.  2c. Det igangsettes et prosjekt som skal utrede Innherred Næringsselskaps virksomhet som skal kunne gi tilstrekkelig avkastning til å kunne finansiere hele eller deler av næringsutviklingsarbeidet etter 2007.  2d. Innherred Næringsselskap bør ikke ha egen administrasjon. Kjøp av tjenester fra Innherred Vekst bør vurderes i denne sammenheng.  2e. Styret holdes løpende orientert om verdisetting av næringsselskapet og emisjon mot Verdal kommune”.

3 Technology and Society Arne U. Hoff / 7.april 2005Innherred Næringsselskap AS Forretningsplan

4 Technology and Society Arne U. Hoff / 7.april 2005Innherred Næringsselskap AS Vår forståelse av oppgaven Verdal kommune og Levanger kommune har etablert Innherred Vekst AS som har ansvar for forvaltning av offentlige omstillings- og utviklingsmidler til og med 2007. I 2008 er det behov for å gjøre næringsutviklingen selvfinansierende, og dette kan gjøres ved å plassere virksomheten ”i en form for permanent pengestrøm”. En måte dette kan gjøres på er å klargjøre og bygge videre på forretningsgrunnlaget til Levanger Næringsselskap AS og å døpe dette selskapet om til å bli Innherred Næringsselskap AS. Denne presentasjonen skal vise hvordan dette kan gjøres.

5 Technology and Society Arne U. Hoff / 7.april 2005Innherred Næringsselskap AS Prinsipp-skisse for et vel fungerende marked ”produsent””detaljist””slutt-bruker” Levanger Kommune ”grossist” Innherred Næringsselskap AS Private eiendoms- selskaper og investorer Utbyggere Tomtefestere Entreprenører Industri Handel Service Ny-etablerere Privatpersoner Off. etater etc Offentlige eiendomsselskaper Verdal kommune Andre Direkte salg ”Verdi-kjeden” Utleie/feste

6 Technology and Society Arne U. Hoff / 7.april 2005Innherred Næringsselskap AS Forretningsplan for Innherred Næringsselskap Selskapet skal være et forvaltnings- og eiendomsutviklingsselskap som eies 100% av Verdal kommune og Levanger kommune. Selskapet skal drive i tett samarbeide med Innherred Vekst. Selskapet skal etablere et tett nettverk med øvrige aktører innen forvaltning, eiendoms- og arealutvikling Selskapet skal fra 1.1.2008 overta alt ansvar for næringsutvikling i regionen.

7 Technology and Society Arne U. Hoff / 7.april 2005Innherred Næringsselskap AS Visjon, forretningside og hovedmål Selskapet virksomhet er basert på å skape tilleggsforretning av at næringslivet og det offentlige i fellesskap lykkes med å skape ekspansjon, vekst og flere arbeidsplasser i regionen. Visjon  Innherred Næringsselskap AS er et nasjonalt forbilde for langsiktig vekst og utvikling. Forretningside  Selskapets virksomhet er næringsutvikling og utvikling og forvaltning av eiendommer og arealer. Selskapets skal fortrinnsvis drive uavhengig av økonomiske tilskudd fra det offentlige. Hovedmål  Selskapets hovedmål er å maksimalisere verdi-justert egenkapital.  Frie midler investeres i langsiktig næringsutvikling og til opparbeidelse og videreutvikling av arealer og næringseiendommer.

8 Technology and Society Arne U. Hoff / 7.april 2005Innherred Næringsselskap AS Kapitalbehov og finansiering Selskapets kapitalbehov avhenger av ambisjonsnivå. I startfasen bør de fleste aktuelle eiendommene forbli i kommunenes eie. Selskapet kan forvalte og videreforedle verdiene på (betalt) oppdrag fra kommunene. Kommunene oppnår sannsynligvis bedre betingelser på finansiering enn et kommunalt selskap. Det er viktig med klare avtaler mellom selskapet og selskapets eiere (kommunene). Til å begynne med er det viktigere å akkumulere ”kompetansekapital” enn ”struktur-kapital”.

9 Technology and Society Arne U. Hoff / 7.april 2005Innherred Næringsselskap AS SWOT Sterke sider Bred kontaktflate God kjennskap til politiske prosesser, Kunnskaper og erfaring om reguleringsmessige forhold God oversikt over behov i markedet Liten og effektiv administrasjon med lave driftskostnader Svake sider Kompetanse innen eiendomsutvikling Kompetanse innen nettverks- bygging Svak kapitalbase / finansiering Muligheter Innherred Vekst sin suksess gir økt etterspørsel etter arealer Regional satsning betyr stordriftsfordeler Større enhet betyr økte forretningsmuligheter Gå utenfor kommunegrensene Trusler Økonomiske ramme- betingelser (konjunkturene) Politiske rammebetingelser Klarer ikke å oppnå samarbeide med øvrige aktører

10 Technology and Society Arne U. Hoff / 7.april 2005Innherred Næringsselskap AS Risiko-vurdering Kritiske faktorer SKRF Mulige tiltak A Klarer ikke å skaffe rett kompetanse3412 Betale mer (bonuser?) Leie inn kompetanse B Svikt i finansiering2510 Garanti fra kommunene C Dårlig samarbeid med andre større aktører339 Informasjon og åpenhet D Endrede politiske rammebetingelser248 Informasjon og åpenhet E Sviktende etterspørsel etter arealer155 Avvikle eller ”legge på is”. F Fallende priser144 Videreforedle arealer S – Sannsynlighet Hvor sannsynlig vil det være at dette inntreffer (5 er mest sannsynlig) K – Kritisk Hva er konsekvensen hvis det inntreffer (5 er mest kritisk) RF – Risikofaktor (S * K)10 eller høyere vil måtte utløse en aksjon fra styret innen en gitt dato. Dette er et eksempel. Det er viktig at beslutningstakerne gjør seg opp sin egen mening om risiko

11 Technology and Society Arne U. Hoff / 7.april 2005Innherred Næringsselskap AS Suksessfaktorer Styret bør sammensettes i kombinasjon av representasjonsprinsippet og eksterne aktører (markedskompetanse). Daglig leder må ha kompetanse på næringsutvikling og meget god oversikt over hva som skjer i regionen. Selskapet bør ha svært liten administrasjon og heller leie inn kapasitet og kompetanse fra sak til sak. I og med at mange saker er av stor viktighet og omfang bør alle beslutninger fattes av et samlet styre basert på grundige analyser. De aller viktigste sakene bør fremmes for generalforsamlingen. Selskapet er underlagt politisk kontroll, men beslutninger bør fattes på et bedriftsøkonomisk grunnlag.

12 Technology and Society Arne U. Hoff / 7.april 2005Innherred Næringsselskap AS Organisasjonsmessige prinsipper Enhetlig ledelse  Styret i Innherred Næringsselskap bør være det samme som i Innherred Vekst og daglig leder i Innherred Vekst bør være den samme som daglig leder i Innherred Næringsselskap.  Revisor bør være den samme for begge selskapene.  Selskapene bør ha felles forretningsadresse. Bred kompetanse  Kompetanse vedr. utredning, analyser, verdivurderinger, strategi, beslutningsunderlag og gjennomføring av tiltak bør reguleres gjennom egne avtaler med eksempelvis følgende aktører: Indpro Siva Statsbygg Entra Øvrige (revisor, konsulenter, arkitekter, ing./engineering firmaer, mm).

13 Technology and Society Arne U. Hoff / 7.april 2005Innherred Næringsselskap AS StørrelseVerdi Feste - inntekter Merknader Levanger by, feste45.000 m2540.00025 parseller Gråmyra25.000 m220 mill6 parseller Moan30.000 m25 parseller Rinnleiret180.000 m210 millCa 20.000 m2 eiendomsmasse Ørin, feste30.000 m2215.00010 parseller Ørin, ”Gullblokka”10.000 m220 mill1 parsell Øvrige Ørin67.000 m26 parseller / 127-155 pr m2 Ørin II SUM> 500.000 m2> 50 mill750.000> 60 parseller Oversikt over arealer i Levanger og Verdal I tillegg kommer flere større områder i privat eie som er regulert til næringsformål

14 Technology and Society Arne U. Hoff / 7.april 2005Innherred Næringsselskap AS Eksempel på utviklingsområde: Rinnleiret Fellestjenester (II) Helse- og rehab-senter (II) (IV) Byggutvikling (IV) Parkering/disp (IV) Museale tilbud / bygningsvern (II) Komm.tekn. tj. (III) Rehab/vedlikh. av tunge kjøretøy (III) Åpen plass for defilering (II) Ekspansjon (V) Ekspansjon (V) Utleie (I) Verksted-/servicetj. - tunge kjøretøy Kulturmiljø og museale tilbud Senter for helse- og rehab-tjenester Områder for arr. og framtidig byggutv. Fellestjenester og servicefunkjoner

15 Technology and Society Arne U. Hoff / 7.april 2005Innherred Næringsselskap AS Fremdriftsplan Viktige momenter: Ferdigstille forretningsplanen - april Gjøre nødvendige politiske vedtak - mai Ord. Generalforsamling - primo juni Etablere administrasjon og ledelse - medio juni

16 Technology and Society Arne U. Hoff / 7.april 2005Innherred Næringsselskap AS Takk for oppmerksomheten !


Laste ned ppt "Technology and Society Arne U. Hoff / 7.april 2005Innherred Næringsselskap AS Arne U. Hoff 7.april 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google