Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 1 Likeverdige rammevilkår for fornybar varme og kraft Fjernvarmedagene 27. september 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 1 Likeverdige rammevilkår for fornybar varme og kraft Fjernvarmedagene 27. september 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 1 Likeverdige rammevilkår for fornybar varme og kraft Fjernvarmedagene 27. september 2011

2 2 2 LIKEVERDIGE RAMMEVILKÅR FOR FORNYBAR KRAFT OG VARME XRGIA HAR GJENNOMFØRT ET PROSJEKT FOR NORSK FJERNVARME TRE TEMA I PROSJEKTET 1.VURDERING AV DAGENS INVESTERINGSSTØTTEREGIME 2.VURDERE MULIGHETENE FOR NYE PRODUKSJONSRETTEDE STØTTEORDNINGER 3.VURDERE KONSEKVENSER FOR FJERNVARME DERSOM EN IKKE OPPNÅR LIKE RAMMEVILKÅR SOM ELEKTRISITET

3 3 3 STØTTENIVÅER I INVESTERINGSSTØTTE VS. SERTIFIKATPRISER Enovas støttenivå er betydelig lavere enn elsertifikatprisen Svak stigning i støttenivåene Hvorfor er elsertifikat- prisen så høy? Høye tiltakskostnader? Lav inntekt? Vanskelig å verdsette sertifikatinntekt? Svak konkurranse? Administrasjon?

4 4 4 FORNYBAR EL VS. FORNYBAR VARME Tiltak hos sluttbruker har høyere energipris Tiltak i engrosmarkedet har lavere energipris

5 5 5 HVA KAN MAN GJØRE FOR Å FORBEDRE DAGENS STØTTEORDNING Viktige rammer for varmesatsningen 1. Sikre stabil finansiering – f.eks påslaget på nettariffen 2. Varmemål – målet på 4 TWh/år var svært viktig for prioritering av fornybar varme Viktige rammer for varmesatsningen 1. Sikre stabil finansiering – f.eks påslaget på nettariffen 2. Varmemål – målet på 4 TWh/år var svært viktig for prioritering av fornybar varme Lønnsomhet i enkelt prosjekter 1. Avkastningskrav som er tilpasset bransjen – fjernvarme har et risikoelement knyttet til volum 2. Referansepris bør ta hensyn til transaksjonskostnader ved konvertering. 3. Forenkle søknadsprosessen – bedre forklaring på hva søknadsinformasjonen brukes til Lønnsomhet i enkelt prosjekter 1. Avkastningskrav som er tilpasset bransjen – fjernvarme har et risikoelement knyttet til volum 2. Referansepris bør ta hensyn til transaksjonskostnader ved konvertering. 3. Forenkle søknadsprosessen – bedre forklaring på hva søknadsinformasjonen brukes til → Det må fremmes faglig gode argumenter for fornybar varme

6 6 6 GODE ARGUMENTER FOR FORNYBAR VARME En mer robust energiforsyning Mer kostnadseffektivt enn støtte til fornybar elektrisitet. Samfunnet får mer energi pr støttekrone Mulighet for full effektreserve på kaldeste dag, og dermed avlastning av el- nettet og reduserte nettap Reduserer behovet for nettinvesteringer Regulerbar og forutsigbar energiforsyning – mindre volatile priser Klimaeffekten av mer fornybar kraft er usikker, dette fordi kraftsektoren er inkludert i kvoteregimet. Fornybar varme substituerer i mange tilfeller lokal oljefyring som i hovedsak er utenfor kvoteregimet. Små inngrep i natur Kan utnytte ressurser med liten eller ingen alternativ verdi Mulig avtaker av fornybar kraft i perioder med overskudd

7 7 7 DEL II – FORSLAG TIL NYE PRODUKSJONSRETTEDE ORDNINGER Driftsstøtteordninger, og investeringsstøtte til små prosjekter Krever mye informasjon før man etablerer ordningen, men lite informasjon i søknadsbehandlingen Dårligere effektivitet, særlig dersom det er en bratt kostnadskurve  Investeringsstøtte til store prosjekter  Krever mye informasjon i søknad, evt god konkurranse mellom prosjekter  God effektivitet

8 8 8 VURDERING AV STØTTEORDNINGER Kriterier: Likviditetsegenskaper Risikofordeling mellom støttemottager og myndigheter Dynamikk i forhold til fremtidige kostnadsnivåer Politisk risiko og konsekvenser av kutt eller omprioriteringer Administrative kostnader for aktørene Administrative kostnader for myndigheter Mulighet for strategisk tilpasning Kostnader for forbrukerne Kriterier: Likviditetsegenskaper Risikofordeling mellom støttemottager og myndigheter Dynamikk i forhold til fremtidige kostnadsnivåer Politisk risiko og konsekvenser av kutt eller omprioriteringer Administrative kostnader for aktørene Administrative kostnader for myndigheter Mulighet for strategisk tilpasning Kostnader for forbrukerne Investeringsstøtte Fast tillegg til energipris Garantert minstepris Pliktig marked for sertifikater

9 9 9 STATSSTØTTE 1 Statsstøttekriterier: 1. kommer fra en stat eller med statsmidler 2. utgjør en fordel for mottaker 3. gis til gir enkelte foretak eller produksjon av enkelte varer 4. vrir konkurransen eller truer med å vri konkurransen 5. påvirker samhandelen mellom landene i EØS-området Miljøstøtteretningslinjer – lovlig støtte til fornybar energi, energieffektivisering og fjernvarme Investeringsstøtte: Støtte kan utgjøre en andel av differansen i investeringskost mellom konvensjonell energi og fornybar energi Driftsstøtte - 3 muligheter: 1) Differanse mellom kostnad og inntekt (mest vanlig) 2) Auksjon 3) Nedtrapping over 5 år (uklar) Miljøstøtteretningslinjer – lovlig støtte til fornybar energi, energieffektivisering og fjernvarme Investeringsstøtte: Støtte kan utgjøre en andel av differansen i investeringskost mellom konvensjonell energi og fornybar energi Driftsstøtte - 3 muligheter: 1) Differanse mellom kostnad og inntekt (mest vanlig) 2) Auksjon 3) Nedtrapping over 5 år (uklar) Hvis alle kriteriene oppfylles anses støtten som Statsstøtte

10 10 INGEN FAST PRAKSIS FOR AVKASTNINGSKRAV LandEnergiformerStøttesystemAvkastning etter støtteSaksnummer UKFornybar energi, Sertifikatmarked (Renewable Obligation) 10 – 15 % Avkastningen varierer mellom teknologier avhengig av modenhetsgrad N414/2008 - UK UK Fornybar energi i anlegg mindre enn 5 MW og CHP mindre enn 2 kW (elektrisitet) Fast tillegg til energipris Generelt mellom 5 – 8 %, ikke høyere enn 12 % N 94 / 2010 – United Kingdom Finland Ny vindkraft og CHP basert på biogass Garantert minstepris 9,6 – 11 % for ny vindkraft 6,5 % for biogass State aid SA: 31107 2011/N - FI Østerrike CHP basert på naturgass. Støtte ett anlegg Investeringsstøtte 6 % N 295/2008 - Austria Slovenia Høyeffektiv CHP og fornybar energi Fast tillegg til energipris for store anlegg og garantert minstepris for små anlegg 12 % N354/2009 - Slovenia Kypros Fornybar energi (elektrisitet) Fast tillegg til energipris 12 – 13 % N143/2009 – Cyprus DanmarkVindkraftFast tillegg til energipris (oppbygd av flere elementer) 5,55 % N 354/2008- Denmark

11 11 XRGIAS VURDERING AV ULIKE ORDNINGER

12 12 ANBEFALT PRODUKSJONSRETTET STØTTEORDNING Fast tillegg til energipris er den enkleste for alle parter Finansieringsmekanismen er det vanskeligste elementet Brukes statens midler må den oppfylle miljøstøtte retningslinjene Notifikasjon tar lang tid 2 år ? Fast tillegg til energipris er den enkleste for alle parter Finansieringsmekanismen er det vanskeligste elementet Brukes statens midler må den oppfylle miljøstøtte retningslinjene Notifikasjon tar lang tid 2 år ? Investeringsstøtte har flere gode egenskaper Kan forbedres Oppfyller miljøstøtteretningslinjene Er godkjent fram til 2016 Dagens auksjonsordning for infrastruktur fungerer godt, Usikkert om den kan beholdes i dagenes form under ny ESA- godkjenning Investeringsstøtte har flere gode egenskaper Kan forbedres Oppfyller miljøstøtteretningslinjene Er godkjent fram til 2016 Dagens auksjonsordning for infrastruktur fungerer godt, Usikkert om den kan beholdes i dagenes form under ny ESA- godkjenning

13 13 DEL III KONSEKVENSER FOR FJERNVARME To faktorer: 1.Oppmerksomheten som følger av etablering av nytt virkemiddel kan redusere interessen for fjernvarme: Ressursene flyttes dit man forventer høy avkastning Norges fornybar mål på 67,5 % - Vil det kunne nås bare med elsertifiakter? 2.Endring i sluttbrukerprisen på elektrisitet Sertifikatkostnadene deles reelt sett mellom produsent og forbruker Om det samlet sett blir noen endring er usikkert Endringer i sluttbrukerpris på el slår både ut i fjernvarmes inntektsside og kostnadsside – endringen i inntekssiden er viktigst.

14 14 OPPFYLLES MÅLENE MED BARE ELSERTIFIKATER? - med et støttenivå som er nesten tre ganger høyere enn fornybar varme og energieffektivisering i bygg og industri? 67,5 % kan nås: 1.Fortsatt jevnt lav økning i forbruk 2.13,2 TWh mer fornybar el i perioden 2012 til 2020

15 15 KOSTNADENE DELES MELLOM FORBRUKERNE OG PRODUSENTENE Konsumentene får et tillegg på regningen (direkte kostnad) Dette gjelder også fjernvarme Engrosprisen vil kunne gå ned pga økt tilbud Den samlede effekten er usikker. Mange andre faktorer på virker prisen Endringer i sluttbrukerpris vil endre lønnsomhet i eksisterende fjernvarme Alle endringer vil tas hensyn til i behandling av søknader hos Enova Uendret lønnsomhet etter støtte for enkeltprosjekt

16 16 ANBEFALINGER FOR NORSK FJERNVARME Mål på varme i avtale med Enova og i handlingsplan for fornybar varme og kjøling (fornybardirektivet) Stabil finansiering gjennom påslag på nettariffen Hva er riktig avkastning og referansepris for fjernvarmeprosjekter: Volumrisiko Transaksjonskostnader ved konvertering Fremme gode faglige argumenter for fjernvarme Gode systemegenskaper Billig måte å nå Norges fornybarmål


Laste ned ppt "1 1 Likeverdige rammevilkår for fornybar varme og kraft Fjernvarmedagene 27. september 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google