Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 14: En verden i ubalanse Elevene skal kunne - vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 14: En verden i ubalanse Elevene skal kunne - vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 14: En verden i ubalanse Elevene skal kunne - vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet – gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn BOKMÅL

2 Det tyske problemet -«Diktatfreden» i Versailles ble en belastning for den demokratiske regjeringen i Tyskland som hadde undertegnet den. -Dolkestøtlegenden: politikerne måtte bære ansvaret for de militæres feilgrep. -Hitlers beste propagandanummer. -Seierherrene trakk opp nye grenser. -Mange av Tysklands naboland fikk tyske minoriteter. -Polen fikk store områder som før hadde tilhørt Tyskland. - 3 millioner tyskere i Böhmen ble tsjekkiske statsborgere.

3 Det tyske problemet -Flertallet i det tysktalende Østerrike ønsket å bli en delstat i det nye demokratiske Tyskland. -Frankrike satte seg imot det. -Krigsskyldparagrafen ble senere enda et propagandanummer for Hitler. -Krigsgjelden ble satt til 132 milliarder gullmark.

4 Nye nasjonalstater i Europa -Sluttfasen av verdenskrigen og freden ble oppfattet som gjennombruddet for de nasjonale bevegelsene i Europa. -I et område som Tyskland, Russland og Østerrike-Ungarn tidligere hadde delt mellom seg, ble det skapt en sammenhengende kjede av nye stater: Finland, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkoslovakia, Østerrike, Ungarn og Jugoslavia. -Problem: Prinsippet om nasjonal selvbestemmelsesrett lot seg ikke gjennomføre fullt ut. -Nesten hver eneste grense som ble trukket i 1919, var utilfredsstillende for en eller annen stat eller folkegruppe.

5 Dårlige vilkår for demokratiet -Mellomkrigstida ble preget av diktatur og autoritære regimer. -Det liberale demokratiet ble utfordret av to nye bevegelser: kommunismen og fascismen. -På slutten av og like etter krigen var demokratiene truet av kommunistiske opprør. -I 1920- og 1930-årene kom trusselen hovedsakelig fra autoritære, nasjonalistiske bevegelser. -Revolusjonen i Russland førte til en radikalisering på høyresiden.

6 Norden fra krig til fred -Danmark, Norge og Sverige erklærte seg som nøytrale stater da første verdenskrig begynte. -Alle tre ble utsatt for krav og press fra de krigførende stormaktene. -Tyskland presset Danmark til å minelegge Øresund, Lillebælt og Storebælt. -Danskene greide likevel å opprettholde gode forbindelser til England. -Norge førte en probritisk nøytralitetspolitikk og er blitt kalt en «nøytral alliert». -I Sverige var kongehuset, regjeringen og det meste av den borgerlige opinionen tyskvennlige.

7 Norden fra krig til fred -De tre nordiske landene unngikk å bli krigsskueplass. -Stormaktene hadde ikke styrke eller interesse nok til å utvide krigen til Norden. -I kjølvannet av krigen økte tallet på selvstendige nordiske stater fra tre til fem. -De to nye var Finland (1917) og Island (1918). -Etter krigen fikk Danmark tilbake Nord-Schleswig (Sønderjyllands amt) fra Tyskland. -Norge fikk suverenitet over Svalbard (Spitsbergen).

8 Maktbalansen i Europa -Første verdenskrig ødela den tidligere maktbalansen i Europa. -Storbritannia snudde ryggen til Europa og fokuserte på imperiet. -Russland var utstøtt fra det gode selskap på grunn av revolusjonen. -Cordon sanitaire: belte av nye stater i øst som skulle hindre spredning av kommunismen. -USA trakk seg tilbake fra verdenspolitikken, ikke med i Folkeforbundet. -Tyskland var fortsatt en viktig sentralmakt, med store befolknings- og industriressurser.

9 Konsekvenser av første verdenskrig: Lilleasia og Midtøsten -Tyrkia ble skjøvet nesten helt ut av Europa. -Saudi-Arabia ble en selvstendig stat. -Frankrike sikret seg kontroll over Syria og Libanon. -Britene tok styringen i Transjordan (Jordan), Irak og Palestina. -Formelt skulle de gamle kolonimaktene styre på vegne av Folkeforbundet. -Protektorater -Jødene fikk løfte om «et nasjonalt hjem» i Palestina. -Mot slutten av krigen krevde et egyptisk parti, Wafd, for første gang full uavhengighet. -Etter tre år med kamper (1919–1922) ble britene nødt til å omgjøre sitt protektorat til et tilnærmet uavhengig Egypt.

10 De økonomiske konsekvensene av krigen - Europa vant aldri tilbake sin dominerende posisjon fra før verdenskrigen. - Krigen hadde gått hardt utover de offentlige finansene. Hyperinflasjon i Tyskland. - USA gikk ut av krigen som den ledende økonomiske stormakten i verden. - Særlig den tyske økonomien ble langt på vei avhengig av kortsiktige amerikanske lån.

11 Økonomisk verdenskrise i 1930-årene - Børskrakket i New York i oktober 1929 rammet først USA. - Krisen førte til at USA reduserte importen av varer fra andre land. - Verdenshandelen krympet. - Lånene som USA hadde gitt til vesteuropeiske banker og bedrifter, ble stanset over natten. - Konsekvens: Stor arbeidsledighet. - Tiltak mot krisen: New Deal i USA (Roosevelt) og opprustning i Tyskland (Hitler).


Laste ned ppt "Kapittel 14: En verden i ubalanse Elevene skal kunne - vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google