Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forvaltningsreform 2010 Høringsnotat februar 2008 Fylkesting 12. mars 2008 Fylkesordfører Audun Tron.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forvaltningsreform 2010 Høringsnotat februar 2008 Fylkesting 12. mars 2008 Fylkesordfører Audun Tron."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forvaltningsreform 2010 Høringsnotat februar 2008 Fylkesting 12. mars 2008 Fylkesordfører Audun Tron

2 Mål for reformen Forsterket folkestyre og demokrati - maktforflytning til folkevalgt regionalt nivå, ikke minst fra regionalt statlig nivå: Det regionale skjønnet skal være politisk Samordning og effektivisering av offentlig forvaltning Verdiskaping og sysselsetting basert på lokale og regionale fortrinn og forutsetninger Effektiv ivaretakelse av nasjonale mål – gi nasjonal politikk en lokal og regional merverdi

3 Høringsnotatet St.meld.nr.12 – oppfølging og konkretisering av oppgaver som overføres fra statlige etater til folkevalgt regionalt nivå Konkrete forslag til lovendringer som er nødvendige for å få oppgavene plassert i regionene Omtale av innspill fra fylkeskommuner/kommuner sommeren 2007 (på inndeling) Kortfattet omtale av innspill fra fylkeskommuner/kommuner på Stortingets anmodning om ytterligere oppgaver –Det fremmes ikke konkrete forslag på nye oppgaver på bakgrunn av anmodningsvedtaket –Begrunnelse: Ikke vært mulig å følge opp så raskt

4 Høringsnotatet (2) Innhold høringsnotat og synspunkter i høringen vil bli framlagt i en samleproposisjon som fremmes for Stortinget tidlig høst 2008 –Hvis behandling av prp. I Stortinget i høstsesjonen, angis det at det er rimelig tid til inn-/utfasing av oppgaver i fylkeskommunene og i berørte statsetater Proposisjonen vil også inneholde eventuelle forslag til endringer i fylkesinndelingen, men de kan også tas uavhengig av oppgaveendringer Proposisjonen må også inneholde en tilbakemelding på anmodningsvedtaket fra Stortinget om ytterligere oppgaver –For tidlig å si noe om det til da vil foreligge konkrete forslag

5 Oppgavene til regionalt folkevalgt nivå Oppgavene har sin forankring i følgende departementer: –Fiskeri- og kystdepartementet –Kunnskapsdepartementet –Kultur- og kirkedepartementet –Miljøverndepartementet –Nærings- og handelsdepartementet –Samferdselsdepartementet Videre utredninger/avklaringer på oppgaver: –Kultur- og kirkedepartementet (gjennomgang av kriteriene for spillemidler til idrettsanlegg – medio 2009) –Fylkesmannens landbruksavdeling (bl.a. plassering av regionalt ansvar for områdevernet som en del av ny lov om naturmangfold – i løpet av 2008 –Helse- og omsorgsdepartementet – videre utredning om folkehelse

6 Samferdsel Øvrige riksveger og øvrig riksvegferger (tilsv. 80 % av det off. vegnettet utenom kommunalt vegnett) Ubetydelig endring i fylkesnivået – organiseres Statens Vegvesen som i dag. Enkelte oppgaver innenfor generell vegplanlegging etter pbl. og konkret planlegging og drift av kollektivtransport overføres fra SVV til fylkeskommunene Trafikkstasjonene beholdes av SVV, men større innflytelse på lokalisering

7 Næringsutvikling/Innovasjon Norge/SIVA 49 % eierskap av Innovasjon Norge –Større påvirkning på utforming og innretning av mål, strategier og prioriteringer for hele Innovasjon Norges virksomhet –Bedre mulighet til å samordne innsats for næringsutvikling –Økt politisk innflytelse på utvikling av regionale fortrinn SIVA kan opprette regionale innovasjonsselskaper sammen med regionene, og eventuelt andre. –SIVA skal være minoritetseier

8 Regionale forskningsfond Ny ordning med regionale forskningsfond –Forskningsrådet har utredet ordningen på oppdrag fra KRD og KD Rammene for forvaltning av avkastning av fond gjennom kapitalplassering Finansiering av fondene avklares i ord. Budsjettprosesser Formål og innretning Fordelingskriterier og koordinering mellom regioner Styrings- og forvaltningsmessige spørsmål Konklusjonene er klare – og er en del av høringsnotatet Regjeringen arbeider videre med innretning av og rammene for regionale forskningsfond

9 Utdanningsområdet Enkelte oppgaver innen informasjon, veiledning og kvalitetsutvikling på grunnskoleområdet – fra fylkesmennene til regionene Generelt ansvar for å sørge for at det finnes et tilbud av godkjent fagskoleutdanning –Som tar hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov innenfor prioriterte samfunnsområder –Står fritt i om det skal være i egen regi eller ved finansiering av private tilbydere Oppnevning av 2 eksterne styrerepr. til høgskolene –Endring av universitets- og høgskoleloven

10 Kultursektoren Stortinget: ”bør få det fulle ansvar for å forvalte spillemidlene til kulturbygg og til lokale og regionale idrettsanlegg” Midler til regionale kulturbygg etter hvert som de blir fristilt fra pågående prosjekt Spillemidler til idrettsanlegg –Kan ha konsekvenser for fordelingssystemet og må sees i sammenheng med en gjennomgang av kriteriene for fordeling av spillemidler til idrettsanlegg – medio 2009 Norsk kulturråd og oppgaver derfra –Vil bli foretatt når regional inndeling er klart Oppnevning av styreleder og event. noen eller alle styremedlemmer –Region-/landsdelsinstitusjonene og knutepunktinstitusjonene

11 Miljøvern Vannregionmyndighet –Innebærer også ansvar for å forberede vedtak om forvaltningsplaner for vann, samt oppfølging Bevaring av innlandsfisk og høstbare, ikke truede viltarter –Inkl. tilskuddsforvaltning og datainnhenting Tilrettelegging og ivaretakelse av allment friluftsliv –Henrunder tilgang til jakt og fiske Regionale oppgaver knyttet tilknyttet klimapolitikken Veiledningsoppgaver og datainnsamling knyttet til forvaltningsoppgavene Styrket rolle i regional planlegging, jfr. ny plandel pbl. Områdevern (naturvern m.m.) – utsettes og avgjøres ved arbeidet med ny lov om naturmangfold

12 Landbruks- og matområdet Vurderer overføring av bygdeutviklingsmidlene knyttet til tilrettelegging og utvikling Vurderer å overføre fylkesmannens funksjon i verdiskapingsprogrammene Forvaltningsansvaret for områdevernet –avgjøres som en del av arbeidet med ny naturmangfoldslov –Forvaltning på landbruksområdet må sees i sammenheng med hva slags løsning som velges på miljøområdet

13 Tannhelse Stortinget: ”det må sterke grunner til dersom tannhelsetjenesten skal gis en annen plassering enn det regionale nivå” Det foreligger ingen slike sterke grunner – uavhengig av hva slags regionmodell som velges

14 Foreløpige synspunkter Ser ikke ut som kommunal- og forvaltningskomiteens flertallsanmodninger er fulgt opp i særlig grad Fylkeskommunenes/kommunenes tilbakemeldinger på disse anmodninger - ikke fulgt opp i det hele tatt (for lite tid oppgis som grunn) –Det er ikke foretatt noen overordna politisk vurdering av disse forslagene i forhold til Stortingets forutsetninger/mål for reformen Alle politiske oppgaver på regionalt nivå og som er viktige for den regionale utviklingen, skal samles i regionene Videre oppfølging/vurdering er overlatt til det enkelte fagdepartement, underliggende direktorat, regionale sektoretater og fylkesmenn Selv om det er mange nye oppgaver – mangler den helhetlige tilnærmingen

15 Foreløpige synspunkter (2) Nasjonale klimautfordringer vil mest effektivt kunne angripes med samordna politisk innsats på regionalt nivå Derfor positivt at regjeringen markerer at den har forventninger til regionene i klimapolitikken –Regionale klima- og miljøstrategier –Regionenes ansvar for den regionale planlegging –Burde derfor forventet klare føringer for overføring av oppgaver og virkemidler i miljø- og klimapolitikken fra fylkesmenn og direktorat til regionene OED – ikke nevnt i høringsnotatet –Burde forventa større regionalt ansvar i forhold til fornybar energi og energieffektivisering


Laste ned ppt "Forvaltningsreform 2010 Høringsnotat februar 2008 Fylkesting 12. mars 2008 Fylkesordfører Audun Tron."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google