Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medlemsundersøkelse Nøklevann Ro- og padleklubb 2008

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medlemsundersøkelse Nøklevann Ro- og padleklubb 2008"— Utskrift av presentasjonen:

1 Medlemsundersøkelse Nøklevann Ro- og padleklubb 2008
September 2008

2 Prosjektbeskrivelse UNDERSØKELSENS FORMÅL
NRPK har nesten medlemmer, og er Oslos tredje største idrettslag. Styret ønsket å gjennomføre en medlemsundersøkelse for å finne ut hva medlemmene synes om klubben, hvilke aktiviteter de ønsker ved og utenfor Nøklevann, samt hvordan de oppfatter og bruker klubbens utstyr MÅLGRUPPE Alle klubbmedlemmer over 15 år som er oppført med e-postadresse i medlemsregisteret METODE Web ANTALL INTERVJU 592 intervju GJENNOMFØRING September 2008 OPPDRAGSGIVER Styret i NRPK KONTAKTPERSON I STYRET Ane B. Haugland ANALYSEN ER GJORT AV Sunneva Kilsti, Telefon

3 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som webintervjuer
Mail med link til undersøkelsen ble sendt til 1302 medlemmer 99 mailadresser viste seg ikke å være i bruk/var ugyldige De som ikke svarte innen en uke etter at undersøkelsen var sendt ut, fikk en e-postpurring med ny anledning til å svare 592 av 1203 personer har svart på undersøkelsen (= svarrate på 49 %) Datainnsamlingen er gjort av datainnsamlingsselskapet Norstat Datainnsamlingen ble gjort i uke 36 og Analysen er gjort av Sunneva Kilsti, seniorkonsulent i Opinion as

4 Oppsummering og konklusjon

5 Høy tilfredshet, tradisjonell kommunikasjon
Det store flertall av klubbens medlemmer er fornøyde med å være medlemmer i NRPK (86 %). Bare 2 % er misfornøyde Blant de misfornøyde er sovende medlemskap viktigste grunn til misnøye De viktigste årsakene til tilfredshet er at man har glede av klubbens båter og materiell, og at det er billig å være medlem. Få opplever lang ventetid på å få låne båt når de kommer for å padle, og flertallet synes klubben har et godt utvalg av båter Plaskeinfo’n er viktigste informasjonskilde om program og aktiviteter i klubben - hele 6 av 10 har medlemsheftet som sin viktigste informasjonskanal. 3 av 10 bruker klubbens hjemmeside til å holde seg oppdatert Besøksfrekvensen på er lav. Vel 20 % er innom siden månedlig eller oftere, mens den store massen av medlemmene (61 %) besøker siden bare av og til. 16 % er aldri innom klubbens hjemmeside

6 Flertall av padlere, ønsker flere enseters kajakker
Halvparten av NRPKs medlemmer bruker medlemskapet først og fremst til rekreasjon, mens 4 av 10 kombinerer rekreasjon og trening Enseters kajakk er den båttypen som er desidert mest brukt (51%) Hovedtyngden av medlemmene betrakter seg selv som padlere, mens bare 7 % ser på seg selv som roere Ut fra dette er det ikke overraskende at flest (42 %) ønsker flere enseters kajakker ved fremtidige båtkjøp i klubben

7 Materiell og hyggelige vakter er viktig, turer og sosiale arrangementer ikke
Den viktigste faktoren for at man skal ønske å forstette å være medlem i NRPK er kortest mulig ventetid for å låne båt. I tillegg er et stort utvalg av båter og hyggelige, hjelpsomme vakter viktig Et hyggelig klubbmiljø vektlegges av halvparten av medlemmene, mens færre enn 1 av 10 legger vesentlig vekt på turer og sosiale arrangementer på og utenfor Nøklevann Ca. halvparten av medlemmene er ikke interessert i turer utenfor Nøklevann. Blant de som er interessert i turer, er familievennlige turer mest etterspurt

8 Ønsker nybegynnerkurs og livredningskurs
36 % av klubbens medlemmer er interessert i å delta å nybegynnerkurs i kajakk, mens 34 % er interessert i livredningskurs. Interessen er nesten like stor for Padleforbundets Våttkortkurs og for et generelt førstehjelpskurs Ro- og padleteknikk er det temaet flest synes er av interesse for et medlemsmøte (57 %) Rundt 30 % av medlemmene er verken interessert i kurs eller medlemsmøter

9 Tilfredshet

10 Nesten 9 av 10 (86 %) er fornøyde med å være medlemmer i klubben, mens bare 2 % er misfornøyde
Spørsmål 6: På en skala fra 1 – 5 hvor 1 = svært misfornøyd og 5 = svært fornøyd, for fornøyd eller misfornøyd er du med å være medlem i NPRK? Top2% 86 % Base: Alle (n= 592)

11 Sovende medlemskap og manglende mulighet til å ta med gjester er viktigste årsaker til misnøye
Spørsmål 7: Hva er grunnen (-e) til at du er misfornøyd med å være medlem i NRPK? Flere svar mulig Årsaker til misnøye (i rangert rekkefølge) Sovende medlemskap (8 personer) At man ikke kan ta med gjester for å padle (8 personer) Vaktene er ikke spesielt hjelpsomme eller serviceinnstilt (2 personer) Klubbmiljøet er ikke spesielt hyggelig eller sosialt (2 personer) Utilstrekkelige åpningstider (2 personer) Få båter jeg liker å bruke (1 person) Familiemedlemskap dyrt for aleneforsørger (1 person) Misnøye med tonen i e-postutveksling med styret (1 person) Obligatorisk innføringskurs (1 person) Føler klubben er delt i ”elitemedlemmer” og ”andre medlemmer” (1 person) Flere familiemedlemmer enn enkeltmedlemmer opplever at de benytter klubbens båter så lite at medlemskapet i praksis er sovende Base: De misfornøyde (n = 16)

12 De viktigste årsakene til tilfredshet er at man har glede av båter og materiell, og at det er billig å være medlem Spørsmål 8: Hva er grunnen (-e) til at du er fornøyd med å være medlem i NRPK? Flere svar mulig Av annet nevnes klubbens flotte beliggenhet (natur, vann, frisk luft), at den er tilgjengelig i nærmiljøet og at både klubben og materiellet er godt organisert. Flere omtaler klubben som ”lett tilgjengelig”. Flere verdsetter også at klubben gir mulighet for trening, rekreasjon og fine aktivitetsopplevelser i familien, mens enkelte setter pris på felles turer Base: De fornøyde (n = 512)

13 Forskjeller i tilfredsheten mellom ulike grupper
De yngste medlemmene (15-25 år) har i større grad enn eldre medlemmer glede av klubbens båter og materiell De eldste medlemmene (66 år+) ønsker i større grad enn andre tips og hjelp fra vaktene om passende båter og utstyr Betydningen av et hyggelig og sosialt klubbmiljø stiger med alderen Også de som har vært medlemmer lenge (6 år eller mer) setter i større grad enn medlemmer med kortere fartstid pris på at klubbmiljøet er hyggelig og sosialt Menn er i større grad enn kvinner fornøyde med at klubben har et godt utvalg av båter Kvinner er i større grad enn menn fornøyde med at klubben har nyttige kurs og opplæring i bruk av ulike typer båter Enkeltmedlemmer er i større grad enn familiemedlemmer fornøyde med rimelig pris på medlemskapet

14 Informasjonskanaler

15 Plaskeinfo’n er viktigste informasjonskilde om klubbens program og aktiviteter
Spørsmål 9: Hva er din viktigste kilde til informasjon om program og aktiviteter i klubben? Verken kjønn eller alder påvirker hvilken informasjonskilde man oppfatter som viktigst Medlemmer som er nye av året benytter i større grad klubbens hjemmeside som infokilde, mens ”gamle travere” ser ut til å være mer vant til å bruke Plaskeinfo’n Under annet nevnes e-post som viktigste informasjonskilde Base: Alle (n = 592)

16 Spørsmål 10: Hvor ofte er du inne på www.nrpk.no?
6 av 10 besøker klubbens nettside sjeldnere enn én gang i måneden, mens 16 % ikke bruker nettsiden i det hele tatt Spørsmål 10: Hvor ofte er du inne på Flere kvinner enn menn bruker aldri klubbens nettside Base: Alle (n = 592)

17 Aktivitetskartlegging

18 Halvparten bruker medlemskapet først og fremst til rekreasjon, mens 4 av 10 kombinerer rekreasjon og trening Spørsmål 11: Hva er den viktigste årsaken til at du ror eller padler på Nøklevann? Flere menn enn kvinner trimmer og trener på Nøklevann Flere familiemedlemmer enn enkeltmedlemmer ror og padler som rekreasjon, mens flere enkeltmedlemmer trener eller kombinerer trim og rekreasjon like mye Base: Alle (n = 592)

19 Enseters kajakker er desidert mest brukt
Spørsmål 12: Hvilken båttype benytter du oftest når du ror eller padler på Nøklevann? Flere kvinner enn menn bruker toseters kano eller kajakk, mens flere menn bruker enseters kajakk. Skyldes det at kvinner oftere har med barn i båten, og/eller at de padler sammen med partneren eller en venninne? En annen årsak kan være mangel på kunnskap og trygghet knyttet til det å padle kajakk, ref. spm 18 Ikke overraskende bruker familiemedlemmer både toseters kajakk og treseters kano mer enn det enkeltmedlemmer gjør Base: Alle (n = 592)

20 Padlere utgjør den store hovedtyngden av medlemmene
Spørsmål 13: I fht din bruk av båtene i klubben, oppfatter du deg mest som roer eller som padler? Med ”roer” mener vi at du hovedsakelig bruker sculler/robåt/trimmer når du er på Nøklevann, og med ”padler” mener vi at du først og fremst benytter kajakk eller kano Base: Alle (n = 592)

21 Ønsker og behov knyttet til materiell og aktiviteter

22 Flest ønsker at klubben kjøper flere enseters kajakker
Spørsmål 14: Klubben kjøper vanligvis nye båter hver sesong. Med tanke på kommende sesonger, hvilken båttype ønsker du for din egen del av klubben kjøper flere av? Enkeltmedlemmer er i større grad enn familier interessert i flere enseters kajakker Flere kvinner enn menn ønsker at klubben kjøper flere toseters kanoer, mens menn i større grad enn kvinner ønsker innkjøp av enseters kajakk. Begge deler henger sammen med kjønnenes respektive bruksmønstre, ref. spm 12 Familiemedlemmer ønsker i større grad enn enkeltmedlemmer at klubben kjøper flere toseters kajakker, treseters kanoer og robåter Base: Alle (n = 592)

23 Kort ventetid og et stort utvalg av båter er de viktigste faktorene for at medlemmene skal fortsette å være medlemmer Spørsmål 15: For deg personlig, hvor viktig er følgende faktorer for at du skal ønske å fortsette å være medlem i Nøklevann ro- og padleklubb? Top2% 87% 72% 70% 66% 64% 50% 36% 9% 8% Base: Alle (n=592)

24 Forskjeller i forhold til enkelte av faktorene
Kvinner er i større grad enn menn opptatt av lav medlemspris, hyggelige og hjelpsomme vakter på anlegget samt kurs og opplæring i bruk av ulike typer båter Menn er i større grad enn kvinner oppatt av et variert utvalg av båter Enkeltmedlemmer er i større grad enn familier interessert i turer og sosiale arrangementer utenfor Nøklevann

25 Halvparten av medlemmene er ikke interessert i turer utenfor Nøklevann
Halvparten av medlemmene er ikke interessert i turer utenfor Nøklevann. Blant de som vil på tur, er familievennlige turer mest etterspurt Spørsmål 16: Klubben arrangerer en del ro- og padleturer utenfor Nøklevann. Hvilke av følgende turer er du personlig interessert i å delta på? Flere svar mulig Familiemedlemmer er naturlig nok mer interessert i familievennlige turer enn det enkeltmedlemmer er, mens enkeltmedlemmer er mer interessert i krevende turer - både dagsturer og turer med lengre varighet Mannlige medlemmer er i større grad enn kvinnelige interessert i krevende turer med flere dagers varighet Ingen av medlemmene over 66 år er interessert i slike turer Base: Alle (n = 592)

26 Klubben må gjerne informere om padleturer arrangert av andre klubben på sine nettsider
Spørsmål 17: Ønsker du informasjon om padleturer arrangert av andre klubber på NRPKs hjemmeside? Enkeltmedlemmer er i større grad interessert i informasjon om turer i regi av andre klubber enn det familier er Base: Alle (n = 592)

27 Det er størst interesse for nybegynnerkurs i kajakk og livredningskurs
Det er størst interesse for nybegynnerkurs i kajakk og livredningskurs. 1 av 3 medlemmer ønsker ikke å delta på kurs Spørsmål 18: Klubben og andre aktører arrangerer forskjellige kurs for medlemmer i klubben. Hvilke av følgende kurs er du personlig interessert i å delta på? Flere svar mulig Flere kvinner enn menn er interessert i nybegynnerkurs i både kano og kajakk. Det samme gjelder førstehjelpskurs og livredningskurs Mannlige medlemmer er i større grad enn kvinnelige medlemmer interessert i Padleforbundets Våttkortkurs Flere menn enn kvinner er uinteressert i de nevnte kursene Det er like stor interesse for nybegynnerkurs i kajakk uansett lengde på medlemskapet, inntil man har vært medlem i 10 år Base: Alle (n = 592)

28 Ro- og padleteknikk er det mest interessante temaet for et eventuelt medlemsmøte
Spørsmål 19: Dersom klubben skulle arrangere medlemsmøte, hvilke temaer synes du personlig ville være interessante tema? Flere svar mulig Årets nye medlemmer, sammen med de som har vært medlemmer i klubben i 6 år eller mer, er i størst grad interessert i medlemsmøter med sosialt samvær Base: Alle (n = 592)

29 Bakgrunnsinformasjon

30 Nesten halvparten av de som har svart er i alderen 36-45 år
Spørsmål: Hva er din alder? (15 år +) % Base: Alle (n=592)

31 Signifikant flere menn enn kvinner har svart på undersøkelsen
Spørsmål: Er du..? % Base: Alle (n= 592)

32 Nær 70 % av respondentene er familiemedlemmer
Spørsmål: Er du..? I noen tilfeller har mer enn én person i et gitt familiemedlemskap svart på undersøkelsen. Dette medfører at tallene for hvor mange personer/ aldersgrupper som inngår per medlemskap er for høye, og må betraktes som retningsgivende. Hvis kun én representant fra hver familie hadde besvart undersøkelsen, ville et familiemedlemskap i snitt inkludere 2 voksne og 2,1 barn Aldersfordelingen på barna til de som har svart på undersøkelsen er: 447 barn 0 – 12 år (70 %) 119 tenåringer 13 – 16 år (19 %) 68 ungdommer 17 år+ (11 %) % Base: Alle (n= 592)

33 8 av 10 har vært medlemmer mellom 1 og 5 år
Spørsmål: Hvor lenge har du vært medlem i NRPK? % Base: Alle (n= 592)

34 Spørsmål: I hvilken bydel bor du?
Halvparten av medlemmene bor i Østensjø bydel, men de fleste bydelene er representert i medlemsmassen Spørsmål: I hvilken bydel bor du? % Base: Alle (n= 592)


Laste ned ppt "Medlemsundersøkelse Nøklevann Ro- og padleklubb 2008"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google