Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Affektbevissthet og psykisk helse: Noen preliminære analyser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Affektbevissthet og psykisk helse: Noen preliminære analyser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Affektbevissthet og psykisk helse: Noen preliminære analyser
Ole André Solbakken UiO

2 Hva er affektbevissthet/affektintegrasjon?
Evne til å gjenkjenne, tåle, reflektere over og uttrykke følelser verbalt og nonverbalt. Måles med et semistrukturert klinisk intervju: Affektbevissthetsintervjuet.

3 Hva er affektbevissthet/affektintegrasjon? Forts.
Oppmerksomhet: Er en fokuserende, utvelgende funksjon som omhandler personens evne til å legge merke til, gjenkjenne eller iaktta egne følelsesreaksjoner. Toleranse: Handler om personens evne til å la følelsene virke på seg, la seg bevege, og gjennom dette ta inn følelsenes stemningsmessige innhold. Toleranse for affekt er en forutsetning for å kunne benytte følelsesmessig informasjon på en hensiktsmessig måte. Emosjonell ekspressivitet: Handler om personen kan gi tydelige og nyanserte følelsesuttrykk i form av synlige bevegelser, mimikk, kroppsholdning, pust og stemmebruk. Begrepsmessig ekspressivitet: Handler om personen kan bruke innholdsmettede, fulle og nyanserte begreper i beskrivelsen av egne følelser.

4 Betydningen av affektbevissthet
Graden av affektbevissthet antas å påvirke hvorvidt følelser får en gunstig, organiserende eller en uheldig, desorganiserende virkning på personens fungering: Følelsene må integreres og moduleres for å bli adaptive.

5 Lav grad av affektbevissthet antas dermed å ha følgende negative effekter:
Følelsene mister sin funksjon som signaler. Motiver for egne og andres handlinger blir vage og til dels uforståelige. Svekket evne til selvavgrensning, gir vansker med etablering av gjensidige forhold. Endringer av uhensiktsmessige kognitive strukturer blir vanskeligere. Svekkelse av kontakten med kjerneselvet - (sense of self).

6 Følelsene vi jobber med
1 - interesse 2 - glede* 3 - ømhet/hengivenhet frykt* 5 - tristhet* 6 - sinne* 7 - avsky* 8 - forakt* 9 - skam 10 - skyld 11 - misunnelse/sjalusi * Bekreftet i Ekmans krysskulturelle studier

7 Kjerneområder i prosjektet
Hvordan affektbevissthet relaterer seg til andre mål på psykisk helse. Hvordan denne størrelsen henger sammen med utfall i psykoterapi. Hvor god effekten av behandling spesifikt rettet mot affektbevissthet er.

8 Hvor er vi nå? Avslutter datainnsamlingen i tiden frem mot jul.
Har et skårerkorps som jobber på spreng for å få ferdig affektbevissthetsdata. Har begynt å se på data i det små.

9 Noen blodferske preliminære analyser
Interskårerreliabilitet for affektbevissthetsintervjuet. Indre struktur i affektbevissthet. Korrespondanse med eksterne kriterier.

10 Reliabilitet Del ble utarbeidet et konsensussett på 10 intervjuer med tilhørende ekspertskårer. Konsensussettet ble så brukt i opplæringen av et skårerkorps. I alt 6 skårere, 4 studenter og 2 stipendiater.

11 ICC (gjennomsnittsskårer)
Variabler ICC (enkeltskårer) ICC (gjennomsnittsskårer) Gjennomsnittsskåre¹ ABG 0,94 0,97 Spesifikke funksjoner² Oppmerksomhet 0,85 0,95 Toleranse 0,88 0,96 Emosjonell ekspressivitet 0,89 Begrepsmessig ekspressivitet 0,98 Spesifikke affekter³ Interesse 0,90 Glede Redsel 0,75 Sinne 0,81 0,92 Skam Forakt Avsky Tristhet 0,83 0,93 Sjalusi/Misunnelse 0,80 0,91 Skyld 0,84 Ømhet Alt i alt: Interskårer-reliabilitet som går fra fortreffelig til akseptabel, men i det store og hele svært gode tall. ¹ Produkt av gjennomsnittsskåre alle ledd. ² Produkt av gjennomsnittsskåre på tvers av alle affekter. ³ Produkt av gjennomsnittsskåre på tvers av fire funksjoner for hver spesifikk affekt.

12 De første affektbevissthetsdataene
Deskriptive forhold. Indre struktur. Korrespondanse med ytre mål.

13 Utvalget N=64: 39 undersøkt før terapi, 25 etter terapi:
Psykoterapipasienter fra 3 norske poliklinikker i multisenterstudien. 39 undersøkt før terapi, 25 etter terapi: ABI Scid I og II Scl-90 IIP-C SASB

14 Variabler Minimum Maksimum Gjennomsnitt Sd Cronbachs’ Alpha Gjennomsnittsskåre¹ ABG 2,3 5,2 3,8 0,67 0,95 Spesifikke funksjoner² Oppmerksomhet 2,9 6,8 4,4 0,81 0,75 Toleranse 6,0 4,0 0,80 0,82 Emosjonell ekspressivitet 1,6 5,3 3,4 0,79 0,77 Begrepsmessig ekspressivitet 1,3 5,6 3,3 0,86 Spesifikke affekter³ Interesse 1,7 4,6 1,2 Glede 2,0 4,7 1,1 0,70 Redsel 1,5 5,8 0,9 0,66 Sinne 7,3 3,7 Skam 1,0 5,5 0,65 Forakt Avsky Tristhet Sjalusi/Misunnelse 4,5 0,72 Skyld Ømhet

15

16 Indre struktur Affektteoretikere har operert med idéen om at affektene kan plasseres i et todimensjonalt rom, et såkalt ”circumplex”. For å teste dette gjennomførte vi en faktoranalyse av ipserte skårer på ABI.

17 Den vanlige modellen

18 Faktorladninger Component Matrix(a) Component 1 2 i_gle -,736 ,264
i_gle -,736 ,264 i_int -,715 -,158 i_sky ,668 -,524 i_tr ,661 ,334 i_ska ,491 -,179 i_fr -,014 ,704 i_om -,410 -,529 i_mi ,114 -,325 i_si ,228 ,566 Extraction Method: Principal Component Analysis. a 4 components extracted.

19 Vårt faktorplot Vi finner altså en struktur som er gjenkjennbar sammenliknet med andre studier, men med en helt annen metodisk tilnærming.

20 Korrespondanse med eksterne mål
Vi antok at: Hypotese 1 Global affektbevissthet, samt fungering på de fire funksjonene ville korrelere betydelig med mål på alvorlighetsgrad i psykopatologi, enten disse er selvrapporterte eller observatørbedømt.

21 Korrespondanse med eksterne mål
Hypotese 2 Det ville være spesifikke korrelasjonsmønster som knytter integrasjon av enkeltaffekter til psykisk helse. Under behandles mer spesifikt tre hypoteser om slike mønster og noen av de interessante tingene vi fant.

22 2a) God integrasjon av positiv affekt ville henge sammen med færre avvikende personlighetstrekk generelt, mindre interpersonlige vansker generelt, bedre fungering og høyere selvomsorg. Særlig ventet vi at ømhet vil slå ut tydelig.

23 2b) God integrasjon av sinne ville særlig henge sammen mindre forekomst av avhengige og unnvikende personlighetstrekk, mindre interpersonlige vansker som knytter seg til selvhevdelse, mindre selvkritisk selvbilde og generelt mindre symptom-forekomst.

24 2c) God integrasjon av skam ville særlig henge sammen med færre unnvikende personlighetstrekk, mindre selvrapportert sosial tilbaketrekning og sosial unnvikelse, mindre selvkritiskhet og færre symptomer.

25 Hva vi fant på globalt nivå.
Betydelige korrelasjoner med eksterne mål, men enkelte overraskende unntak. Ekstern ABG Opp Tol Emo Beg Akse II kriterier -0,38** -0,28* -0,42** -0,27* -0,31* Akse 1 diagnoser -0,39** -0,40** -0,33** -0,32** Gaf 0,54** 0,41** 0,59** 0,43** SCL-90 Gsi -0,45** NS -0,57** -0,41** IIP-C Global -0,46** -0,58** -0,43** SASB self attack -0,30* -0,34** * = p<.05 **= p<.01

26 Hva vi fant for Interesse, Glede og Ømhet:
Ekstern Interesse Glede Ømhet Akse II kriterier -0,43** -0,45** -0,29* Gaf 0,43** 0,42** NS SCL-90 Gsi -0,54** -0,51** IIP-C Global -0,47** -0,41** SASB self attack -0,28* * = p<.05 **= p<.01 Igjen finner vi korrelasjoner som forventet med unntak av for følelsen ømhet, den vi trodde ville komme sterkest ut.

27 Hva vi fant for Sinne: Ekstern Sinne Akse II kriterier -0,39** Scid II Unnvikende -0,33** Scid II Avhengig -0,34** IIP-C Global -0,47** Unnvikende -0,50** Lite selvhevdende Utnyttbar -0,56** SCL-90 Gsi -0,40** SASB self attack -0,32* Svært sterke sammenhenger med integrasjon av sinne, tydeligere enn vi hadde forventet.

28 Altså! Baltus trenger hjelp…

29 Hva vi fant for Skam: Ekstern Skam Akse II kriterier NS Scid II Unnvikende IIP-C Global Kald Unnvikende Lite selvhevdende SCL-90 Gsi SASB self attack Ingen sammenhenger på noe sted, meget overraskende for oss.

30 Alt i alt! Forskningen er på vei for alvor, data genereres på høygir.
Vi gleder oss til fortsettelsen! Takk for oppmerksomheten.


Laste ned ppt "Affektbevissthet og psykisk helse: Noen preliminære analyser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google