Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statsbudsjettet for 2014 Høring i Kommunal- og forvaltningskomiteen 11. november 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statsbudsjettet for 2014 Høring i Kommunal- og forvaltningskomiteen 11. november 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statsbudsjettet for 2014 Høring i Kommunal- og forvaltningskomiteen 11. november 2013

2 2 Hva går den «frie» inntektsveksten til i 2014? Mrd kroner Demografikostnader2,8 - 3,5 Pensjonskostnader Økte kostnader pga underliggende vekst i barnevern og ressurskrevende tjenester 0,5 Styrking av skolehelsetjeneste/helsestasjon, brannvern0,2 Rammeoverføring til økt vedlikehold av fylkesveger0,8 Endring rammebetingelser enslige mindreårige flyktninger0,1 Totaltca 6 mrd Endring rammebetingelser ressurskrevende tjenester 2013 0,2 Ikke rom for økte standarder og dekningsgrader innenfor de frie midlene – uten ved effektivisering/innovasjon/ny organisering

3 3 Eksempler

4 4

5 5

6 6 Pensjon dyrere og premiene ikke regnskapsført – premiesatsen godt over 20 pst i 2014  pensjonskostnadene øker med om lag 1¼ mrd utover forventet lønnsvekst  premiesatsen forventes å utgjøre om lag 23-24 pst av lønn i 2014, inklusive arbeidstagers andel  akkumulert premieavvvik på ca 28 mrd ved utgangen av 2014 (belaster kommunenes regnskap med ca 3 mrd årlig i 10 år)

7 7 Den økonomiske balansen i kommunesektoren har vært for svak til å finansiere aktivitetsveksten  Nto driftsresultat – bør normalt ligge på 3 pst over tid, iflg TBU – har vært for lavt for å finansiere uvanlig høye investeringer – er påvirket av midlertidige inntekter mv merskattevekst ift RNB undervurderte pensjonskostnader  TBU vil revidere kravet neste år pga endret momsføring fra 2014

8 8 Fra Stoltenberg til Solberg Regionale utviklingsmidler - 430 mill Regionale utviklingsmidler - 430 mill Frie inntekter - 576 mill Frie inntekter - 576 mill Fylkesveier + 250 mill Komp. økt arbeidsgiveravgift + 20 mill Oppgavereduksjon barnehage - 335 mill Oppgavereduksjon skole - 178 mill Oppgavereduksjon skole - 178 mill Priskompensasjon +250 mill Ny øremerket ordning rustiltak- 343 mill Annet + 30 mill Kutt 160 mill Rentekomp. Kirker/skolebygg + 92 mill Lærlingetilskudd + 79 mill Invest.tilskudd omsorg + 92 mill Kompetansetilskudd kommunale omsorgstjenester + 50 mill Omprioriteringer og kuttNye satsinger

9 9 Flere mottakere av ressurskrevende tjenester

10 10  Opprettholde tilskuddsandelen uendret – innebærer at det foreslåtte kuttet på 214 mill. kroner ikke gjennomføres  Utvide refusjonsordningen for personer som har vært under ordningen før fylte 67 år og som fyller 67 år i 2014: vil koste ca 15 mill kroner over statsbudsjettet i 2014 Ressurskrevende tjenester – hva bør gjøres?

11 11 Barnevernsrefusjonen for enslige mindreårige bør ikke kuttes  Staten har oppfordret kommunene til å iverksette barnevernstiltak ved bosetting av enslige mindreårige  Risikerer lengre ventetid i mottak for mindreårige, som alle er enige om at bør bosettes raskt  100 kommuner må bære et tap på 240 mill. kroner

12 12 Bosetting av flyktninger – hva må gjøres for enda flere vedtak?  For å løse det økende bosettingsbehovet må utgiftene til flyktningarbeidet dekkes: -Tilskudd som gis kommuner for personer med funksjonshemming må omfatte familiegjenforente til flyktninger -Tilskuddet til voksenopplæring, norsk for innvandrere må prisjusteres

13 13 Likebehandling mellom private og kommunale barnehager  2009: 85 % minimum tilskuddsandel til private barnehager  2014: 98 % minimum tilskuddsandel til private barnehager  2009 og 2014:  Kommune alene gjennom egne barnehager har plikt til å sikre at barn med rett til barnehageplass prioriteres ved opptak  Store forskjeller i kostnader ved pensjonsordninger som ikke reflekteres i tilskuddsordningene  Flere eller løpende opptak forutsetter mindre rigid tolkning av regelverk for bemanning

14 14 Landsstyre i KS om kommunereform:  Et eventuelt reformvedtak i Stortinget må bygge på et bredt og stabilt flertall  Må starte med en klar definisjon av hvilke oppgaver det lokale og regionale nivå skal løse i framtiden  Må utformes i nært samarbeid med kommunesektoren, bygge på lokale prosesser og gi økt kommunal frihet  Mer overordnet og mindre detaljert statlig styring som en del av en slik reform kan bidra til økt oppslutning om den lokalt  Må vurdere desentralisering av oppgaver fra sentral eller regional stat til større folkevalgte regioner

15 15 Forenkling og modernisering i offentlig sektor - detaljstyring

16 16 Forenkling og modernisering i offentlig sektor - digitalisering Det er behov for sterkere nasjonal samordning av IKT-området. Nasjonale digitaliseringssatsinger må finansieres over statsbudsjettet også for kommuner og fylkeskommuner. Store IKT-løft i offentlig sektor bør flyttes fra sektoransvar til program. Norge trenger en NTP for IKT. KS har opprettet Program for IKT-samordning i kommunesektoren (KommIT). Kommunene betaler ca 1 kroner per innbygger til programmet. KS er tilfreds med at regjeringen støtter KommIT med inntil 10 mill. kroner i 2014

17 17 Forenkling og modernisering i offentlig sektor - innovasjon For å få bærekraftige endringer i kommunal sektor trenger vi:  Etablering av et innovasjonssystem; utdanning, forskning, risikoavlastning og tilpasning av lovverk  En nasjonal pådriver for kommunal innovasjon – en pådriver som gir risikoavlastning i form av økonomisk og faglig støtte til kommuner og fylkeskommuner  Tett samarbeid mellom KS og regjeringen, formalisert gjennom en avtale om innovasjon forankret i konsultasjonsordningen

18 Statsbudsjettet for 2014 Høring i Kommunal- og forvaltningskomiteen 11. november 2013

19 19  Reservefoiler

20 20 Stabil sysselsettingsvekst i kommunesektoren – høye, men avtakende investeringer

21 21 Det meste av inntektsveksten har vært bundet opp

22 22 Fortsatt vedlikeholdsutfordring Vedlikeholdsetterslep i kommunesektoren: 1.125 mrd kr for byggene, reelt redusert med 40 mrd kr siden 2008 2.75 – 100 mrd kr for vegene 3.Usikkert for vann og avløp - trolig rundt 100 mrd kr  30-40 pst av årlige investeringer i bygg har sammenheng med vedlikehold  Det brukes 3-4 mrd kr for lite hvert år til verdibevarende vedlikehold av bygningsmassen

23 23 Mulig endring i eiendomsskatten  I følge den politiske plattformen vil regjeringen at industrianlegg skal fritas for eiendomsskatt på «fastmonterte, ikke-integrerte maskiner»  Uklart begrep introduseres - vil skape nye avgrensingsproblemer.  Kommunenes eiendomsskatt på produksjonsutstyr utgjør om lag 1 ½ mrd kroner  Inntektstapet må kompenseres, og omfordelingsvirkningene vurderes særskilt

24 24 Digitalisering Konkrete forslag i budsjettet  Regjeringen foreslår å styrke Husbankens satsing på digitale selvbetjeningsløsninger med 16 millioner kroner. Kommunesektoren må involveres der det er relevant for sektorens bruk av løsningen.  Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til å utvikle nye digitale opplæringsprogrammer rettet mot statlig sektor. KS mener at digitale opplæringsprogram i felleskap bør etableres for både stat og kommune. Regjeringen foreslår 250 millioner kroner til investeringer i IKT og medisinsk-teknisk utstyr i helseforetakene. KS er bekymret for at igangsatt arbeid knyttet til utvikling og implementering av felles standarder for informasjons- og meldingsutveksling for hele helsetjenesten ikke prioriteres ferdigstilt. Regjeringen foreslår å bevilge 701 millioner kroner til en omfattende IKT- modernisering i Arbeids- og velferdsetaten. Det er avgjørende for å lykkes med IKT-modernisering i NAV at hele partnerskapet i NAV omfattes av moderniseringen. Kommunesektorens behov for IKT-utvikling og integrasjon mellom de kommunale og statlige løsningene på NAV- kontorene må inngå i IKT-moderniseringen i NAV.

25 25 FylkeKap 551.60 -430 mill fordelt etter fylkesfordeling 2013 (MILL KR) Kap. 572.60 + 280 fordelt etter tabell C (MILL KR) Østfold -710 Akershus -517 Oslo -312 Hedmark -2316 Oppland -2516 Buskerud -1012 Vestfold -311 Telemark -1811 Aust Agder -108 Vest Agder -1011 Rogaland -1017 Hordaland -2124 Sogn og Fjordane -2814 Møre og Romsdal -3722 Sør Trøndelag -2517 Nord Trøndelag -3214 Nordland -7423 Troms -5017 Finnmark -379


Laste ned ppt "Statsbudsjettet for 2014 Høring i Kommunal- og forvaltningskomiteen 11. november 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google