Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilskudd til drift og kapital - regneeksempler Gjelder for 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilskudd til drift og kapital - regneeksempler Gjelder for 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilskudd til drift og kapital - regneeksempler Gjelder for 2011

2 2 Kunnskapsdepartementet Nasjonale tilskuddssatser 2011 I krPer time Per heltids- plass SatserDrift og admin. KapitalTotaltDrift og admin. KapitalTotalt Barnehager små barn 79,83,683, Barnehager store barn 38,93,642, Fam. bhag små barn 61,65,467, Fam. bhag store barn 49,45,454, I kr6-15 t16+ t Åpne barnehager

3 3 Kunnskapsdepartementet Beregning av tilskuddssats for drift – kommunens budsjett Budsjett kommunale barnehager60 mill. kr - 1 midlertidig barnehage- 2,6 mill. kr -Lærlinger- 0,4 mill. kr - Budsjetterte kostnader til særskilt tilrettelegging - 2,0 mill. kr = Budsjetterte driftskostnader kommunale barnehager = 55 mill. kr

4 4 Kunnskapsdepartementet Fordeling – alder og oppholdstid Totalt åringer og åringer i de kommunale barnehagene 0-8 t9-16 t17-24 t25-32 t33-40 t41+ tSum 0-2 år år

5 5 Kunnskapsdepartementet Omgjøring til timer SSBs nøkkel for gjennomsnittlig oppholdstid Oppholdstid 0-8 t per uke6 timer 9-16 t per uke13 timer t per uke21 timer t per uke29 timer t per uke37 timer 41+ t per uke45 timer

6 6 Kunnskapsdepartementet Omgjøring til timer i uka – små barn Alder: 0-2Sum 0-8 t per uke0 * 6 = t per uke5 * 13 = t per uke5 * 21 = t per uke20 * 29 = t per uke30 * 37 = t per uke140 * 45 =6 300 SUM8 160

7 7 Kunnskapsdepartementet Heltidsplasser – små barn 45 timer i uka per heltidsplass Timer i ukaHeltidsplasser / 45 =181,33

8 8 Kunnskapsdepartementet Omgjøring til timer i uka–store barn Alder: 3-6Sum 0-8 t per uke0 * 6 = t per uke0 * 13 = t per uke10 * 21 = t per uke20 * 29 = t per uke20 * 37 = t per uke200 * 45 =9 000 SUM10 530

9 9 Kunnskapsdepartementet Heltidsplasser – store barn 45 timer i uka per heltidsplass Timer i ukaHeltidsplasser / 45 =234,00

10 10 Kunnskapsdepartementet Kostnadsfordeling små og store barn Små barn har 80 pst. høyere kostnader enn store barn (bruke 1,8 som faktor) Korrigerte heltidsplasser SUM Små barn181,33 * 1,8 =326,39 Store barn234,00 * 1,0 =234,00 SUM560,39

11 11 Kunnskapsdepartementet Kostnadsfordeling små og store barn Kostnadsfordelingen er gjort på basis av korrigerte heltidsplasser – ”små barn” er omgjort til ”store barn”. Utregning Små barn55 mill * 326,39/560,39 =32,0 mill. kr Store barn55 mill * 234,00/560,39 =23,0 mill. kr SUM55,0 mill. kr

12 12 Kunnskapsdepartementet Foreldrebetaling og kost – små og store barn 9 mill. kr i foreldrebetaling 1 mill. kr i kostgodtgjørelse Til sammen 10 mill. kroner Totale heltidsplasser: 181,33+234,00=415,33 Her benyttes ukorrigerte heltidsplasser siden alle barn har samme foreldrebetaling Utregning Små barn10 mill * 181,33/415,33 =4,4 mill. kr Store barn10 mill * 234,00/415,33 =5,6 mill. kr SUM10,0 mill. kr

13 13 Kunnskapsdepartementet Mer om foreldrebetaling Benytte maks.pris multiplisert med antall heltidsplasser i kommunale barnehager Også benytte kostpenger i kommunale barnehager multiplisert med antall heltidsplasser i kommunale barnehager Kompensasjon for lav betalingsevne og søskenmoderasjon gjøres som en refusjonsordning på siden av dette systemet, jf. forskrift om foreldrebetaling

14 14 Kunnskapsdepartementet Offentlig finansiering store og små barn Utregning 0-2 år32,0 - 4,4 =27,6 mill. kr 3-6 år23,0 - 5,6 =17,4 mill. kr Sum45,0 mill. kr

15 15 Kunnskapsdepartementet Driftstilskudd - satser Må legge til 4 pst. for administrasjon for både små og store barn Det regnes med 45 timer i uka og 48 uker i året, 45*48 = 2160 timer i året Per heltidsplass 0-2 år(27,6 mill. / 181,33) * 1,04 = kr 3-6 år(17,4 mill. / 234,00) * 1,04 = kr Per oppholdstime 0-2 år27,6 mill. / (181,33*2160) * 1,04 =73,30 kr 3-6 år17,4 mill. / (234,00*2160) * 1,04 =35,80 kr

16 16 Kunnskapsdepartementet Kapitalkostnader Eksempel med en kommunal barnehage: –Bygget for 5 år siden for 20 mill. kroner –Tilleggsinvestering for 2 år siden på 3 mill. kroner –Begge deler fikk momskompensasjon og investeringstilskudd

17 17 Kunnskapsdepartementet Avskrivninger - bygg I krInvestering 1 (5 år siden Investering 2 (2 år siden) Inv.kostnad bygg (40 års avskrivningstid) momskomp inv.tilskudd = avskrivnings- grunnlag 40 år = Årlige avskrivninger / 40 = / 40 = SUM kr

18 18 Kunnskapsdepartementet Avskrivninger – utstyr og inventar I krInvestering 1 (5 år siden) Investering 2 (2 år siden) Inv.kostnad utstyr og inventar (10 års avskrivningstid) momskomp = avskrivnings- grunnlag 10 år = = Årlige avskrivninger / 10 = / 10 = SUM kr

19 19 Kunnskapsdepartementet Rentekostnader I krInvestering 1 (5 år siden) Investering 2 (2 år siden) Rentegrunnlag 40 år * 35/40 = * 38/40 = Rentegrunnlag 10 år * 5/10 = * 8/10 = Rentegrunnlag tomt Sum Rentekostnader (sats 3,8 pst.) SUM

20 20 Kunnskapsdepartementet Totale kapitalkostnader Kostnader - bygg kr Kostnader – utstyr og inv kr Kostnader - renter kr Sum kapitalkostnader Antall heltidsplasser100 Kapitalkostnader per plass kr Kapitalkostnader per time5,51 kr

21 21 Kunnskapsdepartementet 25 pst.-regelen Kommunale barnehager med budsjetterte driftskostnader som er minimum 25 prosent høyere enn gjennomsnittlige budsjetterte driftskostnader i tilsvarende kommunale barnehager kan holdes utenfor grunnlaget for beregningen. Gjelder kun ved utmåling av tilskudd til drift. Krever beregning av enhetskostnadene til drift i hver kommunal barnehage.

22 22 Kunnskapsdepartementet 25 pst.-regelen – eksempel Kommune med 3 kommunale barnehager Finn først totale budsjetterte driftskostnader og divider på antall heltidsplasser/oppholdstimer i kommunale barnehager I eksempelet har kommunen driftskostnad per korrigert oppholdstime på 36 kroner, tilsvarer kroner per heltidsplass = 12 12/36 = 33,3 pst. Barnehage C ligger over 25 pst. over snittet og kan holdes utenfor grunnlaget for driftstilskudd. Driftskostnader i A og B legges til grunn for beregning av driftstilskudd.

23 23 Kunnskapsdepartementet 25 pst.-regelen - fortsetter Kan ikke summere de tre barnehagene og dividere på tre, siden de har ulik størrelse – bruk metoden på forrige side Barnehage C: 48 – 36 = 12 12/36 = 33,3 %, altså mer enn 25 % Tas noen barnehager ut, må utregningene av driftstilskudd osv. foretas på nytt uten den barnehagen (her barnehage C) ABCGj.snitt Driftskostnad per korrigert oppholdstime 25 kr39 kr48 kr36 kr

24 24 Kunnskapsdepartementet Eksempel: Barnehage A (minimumstilskudd) Fikk minimumstilskudd i 2010 (85 og 88 pst.). Har krav på 88 pst. fra 1. jan 2011 (91 pst. fra 1. aug 2011). Dette skjer i samme kommune hvor vi tidligere har regnet ut kommunale satser. Driftstilskudd 0-2 år * 0,88 = kr Driftstilskudd 3-6 år * 0,88 = kr Kapitaltilskudd7 800 * 0,88 =6 900 kr

25 25 Kunnskapsdepartementet Barnehage A fortsetter Barnehagen har 20,5 heltidsplasser for små barn og 32,4 heltidsplasser for store barn Driftstilskudd 0-2 år20,5 * = kr Driftstilskudd 3-6 år32,4 * = kr Kapitaltilskudd52,9 * = kr SUM kr

26 26 Kunnskapsdepartementet Eksempel: Barnehage B - mellomtilstand Fikk kostnadsdekning utover minimum i 2010, krav på samme andel i 2011 Off. fin. fra ark kalt ”kostnader kommunale”, celle C152 (små barn), celle C156 (store barn) Oppholdstimer: Fra ark kalt ”Tilskudd fra regnskap 2009, rad 8 (små barn, rad 14 (store barn) Barn 0-2 år Barn 3-6 år Offentlig finansiering kommunale bhg 2010 per oppholdstime 72,3130,44 Oppholdstimer barnehage B

27 27 Kunnskapsdepartementet Barnehage B - fortsetter Maksimal offentlig finansiering 2010 (72,31 * ) + (30,44 * ) = 8,03 mill. kr Faktisk offentlig finansiering (statstilskudd + kommunalt tilskudd) 7,4 mill. kr Tilskuddsandel7,4 mill. / 8,03 mill. * 100 = 92 prosent Driftstilskudd 0-2 år * 0,92 = kr Driftstilskudd 3-6 år * 0,92 = kr Kapitaltilskudd * 0,92 =7 200 kr

28 28 Kunnskapsdepartementet Barnehage B fortsetter Også denne barnehagen har 20,5 heltidsplasser for små barn og 32,4 heltidsplasser for store barn Driftstilskudd 0-2 år * 20,5 = kr Driftstilskudd 3-6 år * 32,4 = kr Kapitaltilskudd7 200 * 52,9 = kr SUM kr

29 29 Kunnskapsdepartementet Eksempel: Barnehage C – 100 pst. Ny barnehage med oppstart 1. januar Har krav på kostnadsdekning mellom 88 og 100 pst. basert på barnehagens budsjett. Legger seg på kommunalt kostnadsnivå og får 100 pst. av tilskuddssatsene for drift og kapital. Også denne barnehagen har 20,5 heltidsplasser for små barn og 32,4 heltidsplasser for store barn

30 30 Kunnskapsdepartementet Barnehage C fortsetter Driftstilskudd 0-2 år * 20,5 = kr Driftstilskudd 3-6 år * 32,4 = kr Kapitaltilskudd7 800 * 52,9 = kr SUM kr

31 31 Kunnskapsdepartementet Tilskudd til privat familiebarnehage Nasjonale satser der det ikke er kommunale familiebarnehager (88 pst. av nasjonale satser, evt. 89,25 pst. med en gang) Driftstilskudd 0-2 år * 0,88 = kr Driftstilskudd 3-6 år * 0,88 = kr Kapitaltilskudd * 0,88 = kr

32 32 Kunnskapsdepartementet Tilskudd til privat åpen barnehage Nasjonale satser dersom kommunen ikke har egne åpne barnehager. Samme tilskuddsandel som i 2010 (minimum 88 pst.) Per barn 6-15 t i uka * 0,88 = kr Per barn 16+ t i uka * 0,88 = kr


Laste ned ppt "Tilskudd til drift og kapital - regneeksempler Gjelder for 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google