Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hstifosshanssen DrPhilos KIFO Presters arbeidsmiljø og arbeidstid- Resultater fra KIFOs spørreundersøkelse om presters arbeidsforhold, foretatt 2007 -

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hstifosshanssen DrPhilos KIFO Presters arbeidsmiljø og arbeidstid- Resultater fra KIFOs spørreundersøkelse om presters arbeidsforhold, foretatt 2007 -"— Utskrift av presentasjonen:

1 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Presters arbeidsmiljø og arbeidstid- Resultater fra KIFOs spørreundersøkelse om presters arbeidsforhold, foretatt 2007 - 2008, publisert 2007 - 2009 Hovedansvarlig for rapporter Ida Marie Høeg; andre medarbeidere Ann Kristin Gresaker,Berit Gravdahl og Kristine Rødstøl; presentasjon v Hans Stifoss-Hanssen Presteforeningens generalforsamling 2009 Kristiansand, OU- kurs 22 september

2 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Studien Initiativ Oslo bispedømmekontor h 06 Avtale jan 07 Oslo organiserte bispedømmene - alle unntatt Nord-Hålogaland Datainnsamling start mai 07 og avsluttet mars 08 Publisering av delrapporter start november 07, siste mars 09 Sluttrapport: http://www.kifo.no/doc//Prest%20i%20Den%20n orske%20kirke.pdf http://www.kifo.no/doc//Prest%20i%20Den%20n orske%20kirke.pdf

3 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Studien 2 Til slutt besvarte 948 Prester Dette er 74 prosent svar, varierende mellom 69 og 83 prosent Spørreskjema med 73 faste spørsmål, og 11 åpne Sammenheng mellom denne studien og KIFOs arbeid med rekruttering Rekrutteringsstudien: Data fra Nord- Hålogaland

4 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Spørreskjemaet 1. Demografi (1 – 7) 2. Arbeidssted, arbeidstid og trivsel (8-30) 3. Kompetanseutvikling (31 – 36) 4. Arbeidsveiledning (37 – 40) 5. Ledelse og samarbeid (41 – 50) 6. Konflikt og konflikthåndtering (51 – 58) 7. Sykefravær (59 – 66) 8. Arbeid og privatliv (67 – 70) 9. Livsfasetilpasning (71 – 72) 10. Tre forslag til forbedring, åpent (73)

5 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Videreføring KIFO tar sikte på å gjennomføre en sammenlignende og vitenskapelig analyse på bakgrunn av studien Relateres til annen norsk, nordisk og internasjonal forskning Eks Nordeide et al 2008: ”Jeg er jo ikke Jesus…”; Belfrage dr avh Uppsala 2009 ”Burnout … clergy”; Rubow 2006 ”Fem præster”; Leer-Salvesen 2005 ”Moderne prester”, etc

6 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Finansiering Datainnsamling og delrapporter: Bispedømmene og KIFO Samleanalyse, rapport og presentasjon faste og åpne data: KKD og PF Sammenlignende og vitenskapelig analyse: KIFO

7 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Resultater

8 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Alder

9 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Kjønn og alder

10 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Alder og kjønn

11 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Stillingskategorier, prosent

12 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Stillingskategorier Sokneprester 1980: 49 % 1999: 42 % 2009: 60 %

13 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Arbeidstid og personer, n=752

14 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Arbeidstid i gjennomsnitt pr uke, ulike metoder NAVF 198053,5 timer (kunstig høyt pga metode?) PIA 199945,3 timer KIFO 200941 timer (40-42) (blanding av registrering og anslag)

15 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Kvelder pr uke, alder

16 hstifosshanssen DrPhilos KIFO To ukentlige fridager

17 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Arbeidsmengden: Egen vurdering

18 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Arbeidsmengde etter bispedømme For mye, prosent Stavanger 55 Møre 53 Nidaros 50 Bjørgvin 47 Oslo 46 A & T 45 Tunsberg 44 Borg 43 Hamar 34 Sør-Hålogaland 27

19 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Trivsel og alder

20 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Trivsel, kommentarer Trivsel med arbeidsoppgavene er ennå litt høyere enn med trivsel generelt Generelt høy trivsel? Svak, men klar positiv alderseffekt Nesten ingen forskjell mellom kjønnene Liten forskjell mellom bispedømmene, men lignende rekkefølge som i vurderingen av arbeidsmengde

21 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Utbrenthet, egen vurdering, prosent

22 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Utbrenthet og alder

23 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Utbrenthet Nordeide et al 2003/2009 har veldig høye tall – 6 – 9 %utbrenthet Langballe 2003 har ca 4 % Vår studie viser 1+3 % Det er veldig små tall Nordeide et al har et veldig omfattende instrument. Men resultatene er veldig høye, publiseringen er ekstremt knapp og dataene er forholdsvis gamle

24 hstifosshanssen DrPhilos KIFOh stifoss-hanssen dr philos Forklaring av utbrenthet multippel lineær regresjon

25 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Lønn, egen vurdering, prosent

26 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Lønn, alder

27 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Lønn Litt flere menn enn kvinner er misfornøyd med lønnen Prestene er mer fornøyde med alderen Bispedømmene er relativt forskjellige, med Sørhålogaland, Hamar og Nidaros som mest fornøyde (jfr lignende resultater for trivsel og arbeidsmengde)

28 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Lønn – PIA/KIFO, prosent (*=NAVF 1980,%) Dårlig/ ganske dårlig (*10%) Verken eller (*18%) Bra/ganske bra (*70%) PIA 199956358 KIFO 2009422731

29 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Vurdert å slutte i stillingen

30 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Vurdert å slutte PIA 1999: 9% har planer om å søke seg bort fra prestetjeneste, 20% er i tvil (sannsynlig økning i forh til NAVF 1980) KIFO 2009: 20% har vurdert å slutte og hatt arbeide utenfor kirken i tankene Faktisk turnover i prestetjenesten: 2004 – 2008 sluttet hvert år 3 – 6% av prestene i stillingene sine (ca halvparten gikk til pensjon)

31 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Etter- og videreutdanning 58 % har tatt 18 % tar nå 32 % verken tar nå eller har tatt Er dette mye eller lite? De yngste og kvinnene er lavest representert Betalt av arbeidsgiver: Helt 52%, delvis 41%, ikke 8%

32 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Kompetanse: Etterspørsel

33 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Arbeidsveiledning 57% har tatt ABV 17% tar ABV nå 18% tar eller har tatt annen veiledning 29% har ikke tatt veiledning Det er stor forskjell på bispedømmene når det gjelder omfang av ABV nå (=på undersøkelsestidspunktet)

34 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Egen vurdering: Arbeidsveiledning

35 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Opplæring, første stilling

36 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Opplæring, ny stilling

37 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Lederrolle, alder

38 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Interessekonflikt

39 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Personkonflikt

40 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Personkonflikt og alder

41 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Konflikthåndtering Det var lav svarprosent på spørsmålet om konflikthandtering, antakelig fordi relativt få har opplevd konflikter Konflikthåndtering ble vurdert kritisk eller svært kritisk av 45% når det gjaldt arbeidsgiveren (ca 150 respondenter) og 60% når det gjaldt arbeidstakerorganisasjonen (ca 180 respondenter)

42 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Sykefravær Vi har ikke undersøkt det faktiske sykefraværet

43 hstifosshanssen DrPhilos KIFO På jobb selv om du var syk

44 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Arbeid og privatliv, alder

45 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Trening

46 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Trening Ingen forskjell på kjønnene Den midterste aldersgruppen trener mest

47 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Livsfasetilpasning <40

48 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Livsfasetilpasning >60

49 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Livsfasetilpasning Livsfasetilpasning blir evaluert ganske kritisk Den blir vurdert mer kritisk for de unge enn for de eldre Den blir vurdert mest kritisk for egen aldersgruppe

50 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Hva kan bedre arbeidssituasjonen ? Antall og % blant dem som har svart (N=710) Bemanning/vikartilgang (N= 275)39 Arbeidstid/ferie/fridager (N= 163)23 Ledelse, personalomsorg (N=159)22 Arbeidsfordeling/arbeidspress (N= 125)18 Lønn (N= 86)12 Mulighet for etter- og videreutdanning (N= 81)11 Tekniske fasiliteter og kontorforhold (N= 58)8 Arbeidsmiljø, samarbeid (N= 56)8 Boplikt, bolig (N= 53)7

51 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Bemanning! Prestene trekker fram en underliggende variabel som sin største utfordring: For lav bemanning. Både for få prestestillinger, for lange vakanser, altfor dårlig tilgang til vikarer og mangel i de andre yrkeskategoriene. Det er grunn til å tro at de mener bedre bemanning ville virket positivt inn på de øvrige utfordringene

52 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Arbeidstid/ferie/fridager Her nevnes ikke arbeidstidens omfang, men dens fordeling i løpet av uka og året, og forutsigbarheten. Mest mulig normal dagarbeidstid, og mest mulig sammenhengende fritid Vektlegges mest av yngre og kvinnelige arbeidstakere

53 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Ledelse, organisering av arbeidet og personalomsorg Oppfølging av arbeidstakerne – medarbeidsersamtaler, veiledning og kompetanseheving Tydeligere ledelse Problemet med den delte arbeidsgiverlinjen Fordelingen av arbeidet mellom de ansatte

54 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Annet fra det åpne spørsmålet Lønn Mulighet for etter- og videreutdanning Tekniske fasiliteter og kontorforhold Arbeidsmiljø, samarbeid Boplikt, bolig

55 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Husk på Sviktende opplæring av nyansatte Dårlig sammenheng mellom kompetanseutvikling og arbeidsfordeling (bruk av kompetansen) Ca 10 prester har svart at det ”stemmer helt” at de er utbrent; nærmere 30 at det ”stemmer ganske godt”. Meget alvorlig for dem det gjelder.

56 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Husk på 2 Bortimot 10 prosent eller nærmere 90 prester har oppgitt at de lever med noen grad av personkonflikt på jobben, av disse oppgir vel 30 å være i høy grad av konflikt. Også svært alvorlig for dem det gjelder.

57 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Oppsummering? Prestene framstår som motiverte, kompetente, med stor arbeidsinnsats og høy trivsel De opplever en sterk diskrepans mellom ambisjoner og tilgjengelige ressurser De opplever et betydelig forbedringspotensiale i ledelse og organisering Det er små kjønnsforskjeller, større aldersforskjeller

58 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Litteratur I H Nordeide, S Einarsen, A Skogstad 2002. ”Er utbrenthet et problem blant norske prester?” Inter Collegas nr 3 2002. Publisert utvidet i bokform ”Jeg er jo ikke Jesus heller! – Arbeidsmiljø og utbrenthet blant norske prester”, Fagbokforlaget 2008 Sonja Pollan 1962 Prestetradisjon og presterekruttering, Tidsskrift for samfunnsforsknig nr 2; Sonja Pollan 1973 Kall eller yrke? Om valg av teologistudium i Norge – en religionssosiologisk undersøkelse. Oslo: Universitetsforlaget; Rolf Edvardsen 1981 Prestenes arbeidsforhold. NAVFs utredningsinstitutt. Oslo: Norges almenvitenskapelige forskningsråd. (Rapport nr 4 Utredninger om forskning og høyere utdanning); Atle Roness 1995. Utbrent? Arbeidsstress og psykiske lidelser hos mennesker i utsatte yrker. Oslo: Universitetsforlaget; Ola Vaagbø 2000 Menighetspresters levekår. Undersøkelse foretatt annet kvartal 1999. Oslo: PiA- Stiftelsen; Jan-Erik Hallandvik og Bjørg Elida Romedal 2002. Presters arbeidsmiljø. Meningsfull jobb med vanskelige rammer. Kristiansand:Agderforskning. (Prosjektrapport Agderforskning);

59 hstifosshanssen DrPhilos KIFO Litteratur forts Ida Marie Høeg 2002. ”På kvinners vis?” Kvinnelige prester på arbeidsmarked og karrierevei” i Morten Huse og Cathrine Hansen (red.) Møteplass for presteforskning. Presten i norsk kirke- og samfunnsliv. Trondheim: Tapir. (KIFO Rapport nr. 22). S.167-184. Ida Marie Høeg 1998. Rom i Herberget. Kvinnelige prester påarbeidsmarkedet i Den norske kirke. Trondheim: Tapir. (KIFO Rapport nr. 6), Ida Marie Høeg 1996. Oppmerksomhet, identitet og fellesskap. Evaluering av arbeidslederutdannelsen i Den norske kirke (AVU). Trondheim: Tapir. (KIFO Rapport nr. 2); Sven Skaare 2006. Undersøkelse om «Utbrenthet i enkelte yrker» 2005.Dokumentasjonsrapport. (Statistisk sentralbyrå Notater); Lennart Belfrage An existential approach to the phenomenon of burnout: with a particular reference to the clergy in the Church of Sweden, dr avh 2009 Uppsala P Leer-Salvesen 2005: Moderne prester, Oslo: Verbum; C Rubow2006: Fem præster, og antropologiske perspektiver på identitet og autoritet, København: ANIS; H Stifoss-Hanssen 2005: Et hellig og ganske alminnelig menneske – om presten som religiøst symbol, i Nytt norsk kirkeblad #7


Laste ned ppt "Hstifosshanssen DrPhilos KIFO Presters arbeidsmiljø og arbeidstid- Resultater fra KIFOs spørreundersøkelse om presters arbeidsforhold, foretatt 2007 -"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google