Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Politikerinformasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Politikerinformasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Politikerinformasjon 16.11.11.

2 MØTEINNKALLING Sendes en uke før møtet
Tilgjengelig på kommunens hjemmesider. Merk møtested og tid. Melding om forfall skal gis så raskt som mulig til Navn og telefonnummer er oppgitt på dokumentet. E-postadresse Merk meldingen med utvalg i meldingens emnefelt.

3 JEG ER FORHINDRET FRA Å MØTE – MELDER FORFALL
Kml §40 plikt til å møte med mindre det foreligger gyldig forfall. Gjelder ikke bare organer sammensatt ved direktevalg men også lovbestemte SRU. Kommuneloven angir ingen nærmere veiledning, men i kommentarene er det vist til kriteriene i domsstolloven §105. Uten fare for egen helse, velferd eller viktige forretninger.

4 Hva er gyldig forfall Syk Arbeidsufør (sykmeldt)
Private avtaler – kino, middag, besøk. Avtale med avgjørende forretningsforbindelser ”Ordinært” arbeid Tannlege/legetime Eksamen eller annen avgjørende prøve Avtalt og bestilt feriereise Uenig med egen partigruppe/program Innkalt til to organer samtidig

5 INNKALLING AV VARAREPR. (I VEDTAKSORGANER)
Er du forhindret fra å møte – oppgi årsak. Gjelder også for vararepresentanter Er du inhabil i en sak skal også vara innkalles. Det er sekretariatet, etter fullmakt, som innkaller vararepresentanter. Sendes forfall på e-post, vil du få en melding tilbake om at meldingen er mottatt og vararepresentant vil bli innkalt. Får vi ikke fylt opp representantplassene vil melding bli gitt til gruppeleder.

6 MØTENE Kommunestyret er kommunens høyeste organ og bør framstå litt mer formelt enn andre organer. Møt til rett tid, blir du forsinket gi melding til gruppeleder. Er ikke alle representantplassene besatt og en vararepresentant fra samme parti er tilstede i salen har vararepresentanten møteplikt.

7 Som utgangspunktet skal en representant ikke forlate møtet under forhandlingene.
Møteleder har ansvar for å legge inn tilstrekkelig med pauser. Frem endringsforslag før ”strek” er satt. Fremmer du endringsforslag – gjør det skriftlig. Ta gjerne utgangspunkt i formen innstillingen er skrevet i. Forslag til vedtak skal formes ut i fra behandling i siste instans.

8 Det skal angis dekning for økonomisk bruk.
Det kan være ”lurt” å ta kontakt med ”rådmannen” i forkant av møte å søke råd. Det påhviler rådmannen i møte å si ifra hvis et vedtak er lovstridig, innehar ikke synliggjorte konsekvenser eller på annen måte ikke dekker formelle krav. Foreligger det flere forslag er det i møteleder som foreslår voteringsrekkefølgen.

9 Voteringsrekkefølgen skal ordnes slik at alle gis anledning til å stemme over sitt første valg.
Stemme over det mest ytterliggående forslag først. Ordfører kan rådføre seg med gruppelederne for å bestemme voteringsrekkefølgen eventuelt ved avstemming. Alle må avgi stemme – unntaket er valg og tilsetting.

10 HASTEPARAGRAFEN prgf 13 Gjelder formannskapet.
Sluttbehandles av formannskapet selv om vedtakskompetansen er tillagt kommunestyret. Legges fram i kommunestyrets første møte til orientering. Kan debatteres men vedtaket kan ikke endres. Voteres ikke over vedtaket, men innstillingen som da lyder – ”Kommunestyret tar til orientering………..”

11 PROTOKOLL/ MØTEBOK Møteboka skal tjene Kontrollhensyn
Organets vedtaksførhet Om vedtaket er truffet med nødvendig flertall Organets egenkontroll Signal til administrasjonen Alminnelig informasjonskilde

12 Dato for når møtet ble avholdt. Klokkeslett for påbegynt og avsluttet.
Hvem som møtte og hvem som hadde forfall. Innstilling Framsatte forslag. Voteringsresultat Vedtak/beslutning

13 Møteboka godkjennes i påfølgende møte
Orginalprotokoll blir oppbevart med ordføreres signatur. Legges ut på kommunens hjemmeside.

14 MØTEGODTGJØRING Vedtas av kommunestyret i forrige valgperiode.
Godtgjøringen er utledet av ordførers ”avlønning”, men holdes fast i hele valgperioden. Utbetales i desember og juni. Forsøkt inndelt ut i fra ansvar og arbeidsomfang.

15 SATS TYPE SATSER MERKNAD
Forhøyet sats ,- Formannskapet Høy sats ,-/(2.175,-) Kommunestyret og Kontrollutvalget Ordinær sats ,- /(1.450,-) Komiteer/org/pers , SRU ikke spesifisert under ”Lav sats”. Lav sats ,- /( 725,-) Råd, borettslagsstyre, Vilt og fisk, Mangfold, skolenes driftsutvalg, valgkomite Gruppeledere 7.500, ,- pr. representantplass i kommunestyre

16 4.1 FRIKJØP Faste medlemmer av formannskapet og ledere av komiteene kan gis frikjøp fra sin stilling med inntil en dag pr. uke der hvor den enkelte representant politisk og for egen del finner dette hensiktmessig. Frikjøp må legges til en fast dag pr. uke. Frikjøpet godtgjøres med 15% av ordførers lønn. Frikjøpsdagen skal legges til fast møtedag. Det gis ikke annen møtegodtgjøring for møter som er lagt til frikjøpsdagen. Myndighet til å avgjøre søknad om fritak tillegges ordfører.

17 4.2 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE
Kommunestyrets medlemmer kan, etter søknad til ordføreren, få refundert tapt arbeidsinntekt for inntil 3 dager pr. år. Ordningen kan nyttiggjøres for å utføre kommunalpolitisk virksomhet utenom faste møter. I søknaden skal det opplyses om hvordan den frikjøpte tiden tenkes brukt. Formannskapets medlemmer kan få dekket legitimert tapt arbeidsfortjeneste inntil en timesats tilsvarende varaordførers avlønning. For andre kommunale verv kan legitimert tapt arbeidsfortjeneste dekkes tilsvarende for inntil 5 dager pr. år. Tap av arbeidsfortjeneste utover møtets varighet må sannsynliggjøres og dokumenteres særskilt. Tilsvarende regler kommer også til anvendelse for ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste og da med en begrensning tilsvarende 50% av varaordførers avlønning. Krav om ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste må imidlertid sannsynliggjøres.

18 DEKNING AV UTGIFTER Utgangspunktet er at ingen representant skal ha egne utgifter for å skjøtte sine verv. Skill mellom verv og partipolitisk arbeid. Reiseutgifter Overnatting Andre utgifter

19 FRITAK Registrert utflytting fra kommunen.
Fritak etter søknad må oppfylle…….den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning………….. Arbeidsforhold Helse Vesentlige velferdsgrunner Administrasjonen er anmodet om å se nærmere på kommunens praktisering av fritak.

20 Ikke grunnlag for fritak
Politisk motgang Endret politisk oppfatning Utmelding av partitilknytning/innmelding i annet parti. Utilfredshet med organets arbeid

21 STYREVERVREGISTERET Bidra til åpenhet og innsyn
Forretningsmessige interesser eller andre eierinteresser Aksjeposter Styreverv. Verv i organisasjoner Frivillig Nett-tilknytning

22 KOMMUNENS HJEMMESIDE Møteoversikt Sakslister Protokoller Søk i saker
Søk i post Politikeroversikt Oppfølging av politiske vedtak


Laste ned ppt "Politikerinformasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google