Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Format Skrivestil Eksempler

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Format Skrivestil Eksempler"— Utskrift av presentasjonen:

1 Format Skrivestil Eksempler
Rapport Format Skrivestil Eksempler Cato Grønnerød Anna von der Lippe PSYC4400

2 Omfang Maksimalt 3 sider tekst + appendiks med
MCMI-profil (hovedprofil) IIP-C circumplexprofil SCL-90-profil Rorschach-protokoll Svartekst Lokalisasjonsark Skåring Utregning

3 Format Enkel linjeavstand Standard tekststørrelse Standard marg
Times Roman 12 pt Verdana/Arial 10/11 pt Standard marg Minimum 2 cm, 2,5 cm i bunn Sidenummerering

4 Rapportmal

5 Rapportmal

6 Innhold I størst mulig grad fokusere på overordnede problemstillinger og funn Presentere et mest mulig helhetlig bilde på tvers av tester Formuleringene skal skrives "med pasienten på skulderen” Pasienten skal kunne forstå hva som står skrevet Pasientene har rett til, og benytter seg i stadig større grad av retten til, å få innsyn i journalen De kan dermed få med seg full kopi av hele journalen.

7 Innhold Formuleringene skal ta utgangspunkt i pasientens egen opplevelse av problemene I minst mulig grad inneholde psykologfaglige uttrykk Oppfylte diagnoser og kriterier på MINI og SCID Annet råmateriale fra testing skal legges ved journal

8 SCL-90: forslag til oppsummering
GSI (Global Severity Index) viser en råskåre på ?,?? Dette er det tallmessige uttrykk for den generelle grad av opplevde symptomer og er å betrakte som et ?? symptomnivå. De ulike underskalaene viser at pasientens høyeste skårer omhandler ?? (f.eks. navnet på skala) og gjenspeiler vansker med ?? (eksemplifisert med innhold fra enkeltledd).

9 IIP: forslag til oppsummering
IIP-64 indeks viser en råskåre på ?,??. Dette er det tallmessige uttrykk for den generelle grad av opplevde mellommenneskelige problemer og er å betrakte som et ?? nivå. De ulike underskalaene viser at pasientens høyeste skårer omhandler ?? (f.eks. navnet på skala) og gjenspeiler vansker med ?? (eksemplifisert med innhold fra enkeltledd).

10 MMPI – forslag til oppsummering
MMPI-2 viser en ?? forhøyet med ?? skårer som er mer enn 2 standardavvik over gjennomsnittet. De høyeste skalaskårene er på skala ?? (T-skåre xx) og skala ?? (T-skåre yy), dernest ?? (T-skåre zz) og ?? (T-skåre vv). Profilen viser……

11 Rorschach – forslag til oppsummering
Rorschach-metoden viser en person som er preget av … Det fins flere tegn på … og … er framtredende. Angst, forsvar Følelser, impulsivitet Integrert/organisert tenking vs mer løs/privat preget tenking Selvfølelse, relasjoner til andre

12 Konklusjon Oppsummerer resultatene Implikasjoner for behandling
Fokus i behandling Overensstemmelse med klinisk inntrykk Tilbakemelding Kommenter på eventuelle endringer siden siste vurdering

13 Tilbakemelding Si noe om det generelle nivå av plager
Bekreft det klienten har rapportert Eks. ”Din høyeste skåre er på skalaen raseri. Personer som skårer høyt på denne skalaen (raseri) rapporterer at de lett blir irritert eller sint eller at de ofte har raseriutbrudd eller destruktive impulser” ”Kjenner du deg igjen i dette?”

14 Tilbakemelding Tilbakemeldingen skal ikke være definerende/stigmatiserende, men undersøkende og åpen Unngå ”Du er …, du har …” Heller ”Det ser ut til at du kan …” ”Du kan være preget av …” ”Det kan hende du …”

15 Skrivestil Infantil? Regressiv? Liten evne til empati? Realitetsbrist?
Paranoid? Hysteriform?

16 Skrivestil Ta høyde for usikkerhet i resultatene
Beskriv kun rimelig sikre funn Grader funn etter sikkerhet ”Det er tegn på at du …, men dette er usikkert” ”Det fins flere tegn på at … og dette ser ut til å prege deg”

17

18 Frida – Rorschach-profil
Utgangspunkt Rorschach viser en inkonsistent struktur, og da særlig i forbindelse med organiseringskapasitet. Omskrevet Resultatene viser en en person som har vansker med å integrere forskjellige bilder av seg selv og å se meningsfulle sammenhenger mellom ulike opplevelseskvaliteter. DQv%

19 Frida – Rorschach-profil
Utgangspunkt Klienten skårer høyt på angst og lavt på forsvar, noe som kan vise seg lite funksjonelt og som kan vise seg i sårbarhet for påkjenninger og i forhold til andre. Omskrevet Personen viser mange og tydelige tegn på angst men også et forsvar som fungerer dårlig. Dette kan vise seg som en sårbarhet overfor påkjenninger og i forholdet til andre personer. m, Dd%, F+%

20 Frida – Rorschach-profil
Originalutkast Resultatene gjenspeiler en dårlig integrering av affekter. Testene viser at hun har et påtrengende nærhetsbehov som hun opplever ikke blir møtt. Omskrevet Personen kan oppleve følelser som vanskelige å tolke og gi mening til. Resultatene viser nærhetsbehov som personen ikke opplever blir møtt. FC:CF+C, C’, K

21 Frida – Rorschach-profil
Utgangspunkt Det selvhenførende er fremtrendende i de mange selvreferansene, noe som henger sammen med det mistenksomme og narcissistiske som også kommer fram på de øvrige testene. Omskrevet Resultatene viser, som på andre tester, en følelse av skepsis overfor andre. Personen kan ofte føle seg krenket av andre, og en følelse av at andre ikke verdsetter henne. Per

22 Frida – Rorschach-profil
Utgangspunkt Testen viser en person som har vanskelig for å organisere og kontrollere egne opplevelser; hun gjør nøytrale opplevelser til egne opplevelser. Omskrevet Personen ser ut til å bruke egne opplevelser som ramme for fortolkninger av opplevelser mer enn andre, kanskje i en grad hemmer kommunikasjon. Per

23 Frida – Rorschach-profil
Utgangspunkt Personens personlighetsstruktur er lite konsistent, og hun har derfor ikke en samlende, strategisk internalisert posisjon å fungere ut i fra. Omskrevet Personen ser ut til å mangle en følelse av et samlet selv, en samlet og identitesskapende måte å se verden på som gir trygghet og mening i tilværelsen. (Killingmo)

24 Frida – Rorschach-profil
Utgangspunkt Hun klarer seg på en rollebasert sosial atferd (lærer/pedagog) som fungerer som forsvar mot fantasier som til dels er uorganiserte. Omskrevet Personens identitet er i stor grad sentrert rundt hennes rolle som lærer, noe som gir henne trygghet, men som også kan virke som et forsvar mot påtrengende tanker.

25 Frida – Rorschach-profil
Utgangspunkt Konfliktområdene som kommer klart frem er de narcissistiske trekkene og det dysforiske. Omskrevet Konfliktene som kommer fram er sentrert rundt en ustabil selvfølelse og nedstemthet. Per, C’

26 Praktisk Innlevering Plan Forhåndsgodkjenning!
Individuelle avtaler Frist: fredag 4. desember kl Innleveringsmappe på Fronter Åpen fra mandag 30. november kl. 8.00 Word-fil eller Fronter-dokument Gruppeinnlevering! Merk alle navn, velg ”Levere for” Plan


Laste ned ppt "Format Skrivestil Eksempler"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google