Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppdatering: Litteratur og regelverk Forum rettsinformatikk 2009 Sandefjord 7.5.2009 Jon Bing.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppdatering: Litteratur og regelverk Forum rettsinformatikk 2009 Sandefjord 7.5.2009 Jon Bing."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppdatering: Litteratur og regelverk Forum rettsinformatikk 2009 Sandefjord 7.5.2009 Jon Bing

2 CompLex 2008 Ingvild Jørgensen Internet search engines’ collection and processing of web pages Maryke Silalahi Nuth Electronic Contracting in Europe Ole Christian Rynning Juristopia: Semnatic web for legal information

3 CompLex 2010 Dag Wiese Schartum Personvern og trafikksikkerhetsteknologi Christian Rynning Extended collective licences – the dompatibility of the Nordic solution with the international conventions and EC law Olga Mironenko Air Passenger Data Protection – Data Transferd from the European Union to the United States

4 CompLex 2010 Anton Geist Using Citation Analysis Techniques for Computer-Assisted Legal Research in Continental Jurisdictions Dag Wiese Schartum Kunnskapsbehov om juridiske spørsmål i elektronisk forvaltning Dag Wiese Schartum og Anne Gunn B Bekken Yules 2010 (Bygrave, Mahler, Ranheim, Cojocarasu, Liu, Andresen, Schartum, Tranvik, Torvund, Bekken)

5 Nye norske doktoravhandlinger Herbjørn Andresen Tilgang til og videreformidling av helseopplysninger Yue Liu Bio-Privacy Tobias Mahler Legal Risk Management Maryke Silalahi Nuth Electronic Contracting Thomas Olsen Personvernøkende identitetsforvaltning

6 Nye norske doktoravhandlinger Inger Marie Sunde Automatisert Inndragning Emily M Weizenboeck Between Contract and Partnership: Dynamic Networks as Collaborative Contracts and more

7 LE-2010-150849 Etter lagmannsretten oppfatning er det åpenbart at tingrettens kjennelse bør tillates offentliggjort i anonymisert form. Lagmannsretten finner at tingrettens beslutning om totalforbud av kjennelsen er åpenbart urimelig, jf tvisteloven § 29-3 tredje ledd, og må oppheves. Konsekvensen av at tingrettens beslutning oppheves, er at kjennelsen kan offentliggjøres i anonymisert form.

8 Straffeprosessloven § 210 c Retten kan ved kjennelse pålegge utlevering for et begrenset tidsrom av opplysninger om hvilke telefoner eller annet kommunikasjonsutstyr som innenfor et nærmere bestemt geografisk område har vært satt i forbindelse med bestemte telefoner eller kommunikasjonsutstyr og som tilbyder har plikt til å lagre etter lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon § 2-7 a. Pålegg kan gis når det foreligger skjellig grunn til mistanke om en eller flere straffbare handlingerlov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon § 2-7 a

9 Straffeprosessloven § 210 c a som etter loven kan medføre straff av fengsel i 5 år eller mer, eller bsom etter loven kan medføre straff av fengsel i 3 år eller mer og det er grunn til å tro at handlingen er utøvet som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe, jf. straffeloven § 60 a, ellerstraffeloven § 60 a csom rammes av straffeloven §§ 90, 91, 91 a, 94 jf. 90, 104 a annet ledd, § 162, 162 b, 162 c, eller § 317, jf. § 162, eller av utlendingsloven § 108 fjerde ledd.straffeloven §§ 909191 a9490104 a§ 162§ 317§ 162 utlendingsloven § 108

10 Ekomloven § 2-7a. Plikt til lagring av data Tilbyder av elektronisk kommunikasjonsnett som anvendes til offentlig elektronisk kommunikasjonstjeneste og tilbyder av slik tjeneste skal lagre trafikkdata, lokaliseringsdata og data nødvendig for å identifisere abonnenten eller brukeren i 6 måneder til bruk for etterforskning, oppklaring og straffeforfølgning av alvorlige straffbare forhold. Plikten etter første punktum gjelder data som genereres eller behandles i tilbyders elektroniske kommunikasjonsnett ved bruk av fasttelefon, mobiltelefon, internettelefoni, internettaksess og e- post.

11 Forskrift om objektsikkerhet 3-3. Tilrettelegging for beskyttelse av IKT-infrastruktur Dersom tilknytning til internett utgjør en sårbarhet for sikkerheten til et skjermingsverdig objekt, kan fagdepartementet i samråd med objekteier bestemme at det skal søkes NSM om tilknytning til et sentralt system for varsling av koordinerte angrep via internett. NSM kan gi nærmere retningslinjer om hvordan tilknytningen skal settes opp og forvaltes.

12 Lov om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataloven) § 3 En nasjonal geodatakoordinator skal koordinere arbeidet med landets infrastruktur for geografisk informasjon, herunder deling av spesifiserte geodata mellom deltakende virksomheter. Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om nasjonal geodatakoordinators oppgaver og organisering.

13 LOV 2010-05-28 nr 16: Lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven) § 4. Formålsbestemthet § 5. Nødvendighetskravet § 6. Krav til opplysningenes kvalitet § 7. Behandling av særlige kategorier av personopplysninger (sensitive opplysninger)

14 Politiregisterloven § 9 Reaksjonsregister § 10. Vaktjournal § 11. Kriminaletterretningsregister § 12. DNA-register Politiet skal føre et DNA-register som består av et identitetsregister, et etterforskningsregister og et sporregister. § 13. Fingeravtrykk- og fotoregister

15 Politiregisterloven § 55. Klageadgang Den registrerte eller den som antar å være registrert kan påklage avgjørelser truffet i medhold av denne loven til overordnet organ … Riksadvokatens avgjørelser kan ikke påklages

16 Politiloven § 17, 3.ledd Overtredelse av taushetsplikt etter denne bestemmelsen kan straffes etter straffeloven § 121. Dette gjelder også for personer som ikke er i tjeneste eller arbeid for statlig eller kommunalt organ, dersom vedkommende er gjort oppmerksom på at overtredelsen kan straffes.straffeloven § 121

17 Sikkerhetsinstruksen FOR 2010-04-29 nr 695: Instruks om sikkerhetstjeneste i Forsvaret

18 Merverdiavgiftsloven § 1-3(1)(i) Fjernleverbare tjenester: tjenester der utførelsen eller leveringen etter tjenestens art ikke eller vanskelig kan knyttes til et bestemt fysisk sted

19 Ehandelsloven § 1, 1.ledd, 1.pkt Loven gjelder for elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester og offentlige myndigheters regulering av og kontroll med slike tjenester.

20 Merverdiavgiftsloven § 3-30(4) For fjernleverbare tjenester i form av elektroniske kommunikasjonstjenester oppstår merverdiavgiftsplikten også når tjenesten leveres til andre mottakere enn nevnt i annet ledd og forutsatt at mottakeren er hjemmehørende i merverdiavgiftsområdet. Det samme gjelder for andre tjenester når disse omsettes eller formidles av en tilbyder av elektroniske kommunikasjonstjenester ved bruk av elektronisk kommunikasjon, og vederlaget oppkreves av denne tilbyderen

21 FOR 2009-12-17 nr 1755: Forskrift om tilskudd til utvikling av interaktive produksjoner § 1 nr 4 (4) Som interaktiv produksjon regnes et dataspill eller annen digital audiovisuell produksjon som forutsetter brukermedvirkning jf. forskrift 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 1-4 bokstav f.forskrift 7. september 2009 nr. 1168§ 1-4

22 Nettjenester Forskrift om endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester


Laste ned ppt "Oppdatering: Litteratur og regelverk Forum rettsinformatikk 2009 Sandefjord 7.5.2009 Jon Bing."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google