Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gjenbruk av offentlig informasjon ePSIplus/Asplan Viak, Vinderen Konferansesenter, Oslo 16. januar 2009 Seniorrådgiver Mette Bredengen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gjenbruk av offentlig informasjon ePSIplus/Asplan Viak, Vinderen Konferansesenter, Oslo 16. januar 2009 Seniorrådgiver Mette Bredengen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gjenbruk av offentlig informasjon ePSIplus/Asplan Viak, Vinderen Konferansesenter, Oslo 16. januar 2009 Seniorrådgiver Mette Bredengen

2 Pira-rapporten Økonomisk verdi av offentlig informasjon i Europa i 1999 – tall i milliarder euro. Fra ’Commercial exploitation of Europe's public sector information’.

3 Bakgrunn Retten til kunnskap er et grunnleggende demokratisk prinsipp Digitalt innhold –Spiller en viktig rolle i utviklingen mot et informasjons- og kunnskapssamfunn –Små nystartede foretak og økning i antall arbeidsplasser Opprettelse av et indre marked –Skape vilkår som fremmer utviklingen –Informasjon fra offentlig sektor viktig for produkter og tjenester med digitalt innhold –Viktig med bred tverrnasjonal dekning

4 PSI-direktivet Vedtatt 17. november 2003 i medhold av artikkel 95 i EF-traktaten som omhandler tiltak for å effektivisere det indre marked. Skal tilrettelegge for bruk av offentlig informasjon, særlig med sikte på økt verdiskaping. Definisjon av viderebruk: bruk av offentlig informasjon til andre formål enn det opprinnelige Utveksling mellom offentlige myndigheter som ledd i offentlige oppgaver, regnes ikke som viderebruk. Fornyings- og administrasjonsdepartementet 16.01.2009 Side 4

5 Nasjonale regler for allment innsyn setter rammene for hvilken informasjon som kan viderebrukes. Retten til viderebruk kan begrenses av opphavsrettigheter og personvern Allmennkringkastere, forsknings,- undervisnings- og kulturinstitusjoner er unntatt Gjennomføringsfristen for EUs medlemmer var 1. juli 2005 Fornyings- og administrasjonsdepartementet 09.11.2007 Side 5

6 Likebehandlingsprinsipp og forbud mot enerettsavtaler Plikt til å opplyse om rettighetshavere Standardlisenser skal være elektronisk tilgjengelige Rett til å kreve kopi i alle tilgjengelige formater Øvre grense for prising Noe avvikende virkeområde i forhold til offentlighetsloven Fornyings- og administrasjonsdepartementet 16.01.2009 Side 6

7 Direktivet innebærer: Ingen forpliktelse til å tillate viderebruk, nasjonale regler for tilgang Får anvendelse på dokumenter som gjøres tilgjengelig for viderebruk Omfatter også viderebruk av dokumenter innenfor offentlig myndighet som fremstilles og prissettes utelukkende på kommersielt grunnlag i konkurranse med andre

8 Så – hva er status i Norge? Rapporten Fra bruk til gjenbruk - 2004 Direktivet er gjennomført i norsk rett gjennom bestemmelser i ny offentlighetslov - 2006 Ny offentlighetslov trådte i kraft 1.januar 2009 Tilsvarende bestemmelser som direktivet, men et gratisprinsipp som utgangspunkt Betaling må hjemles i forskriftene til loven Fornyings- og administrasjonsdepartementet 16.01.2009 Side 8

9 § 6 Forbod mot forskjellsbehandling ulovlig med forskjellsbehandling av sammenlignbare tilfeller eller avtaler om enerett Også for offentlig eller offentlig tilknyttet virksomhet når formålet med forespørselen ikkj har sammenheng med de offentlige gjøremålene.  men lovlig med enerett når nødvendig for å levere en tjeneste i allmennhetens interesse. Ny vurdering hvert tredje år. Slike avtalar skal være offentlige.  Ulovlig med avtaler om enerett til informasjon som allmennheten etter bestemmelser i lov eller forskrift har et rettskrav på å få innsyn i. Fornyings- og administrasjonsdepartementet 16.01.2009 Side 9

10 § 7. Bruk av offentleg informasjon Informasjon som det gis tilgang til kan brukast til eitkvart formål dersom ikkje anna lovgiving eller retten til ein tredjeperson er til hinder for det. Eventuelle standardlisensar om bruk av offentleg informasjon skal vere tilgjengelege i digitalt format, og må kunne behandlast elektronisk Fornyings- og administrasjonsdepartementet 16.01.2009 Side 10

11 § 8 Hovedregelen om gratis innsyn Betaling må ha hjemmel i forskrift Papirkopier – store mengder/dyrt kopieringsmedium Når ”særlege tilhøve ved arten til dokumenta eller verksemda gjer det rimeleg” –Betalingssatsane skal fastsetjast slik at..dei samla inntektene ikkje blir større enn dei faktiske kostnadene ved innsamling, produksjon, reproduksjon og formidling av informasjonen, med tillegg av ei rimeleg avkastning av investeringane. Fornyings- og administrasjonsdepartementet 16.01.2009 Side 11

12 Direktivets øvre tak for prising Samlet inntekt bør ikke overskride de samlede kostnadene for innsamling, fremstilling, gjengivelse og formidling, samt en rimelig kapitalforrenting. Avgiftene bør være kostnadsbaserte innenfor den relevante regnskapsperioden og beregnes i samsvar med gjeldende regnskapsprinsipper for de berørte offentlige myndigheter. –Men; ”offentlige myndigheter bør oppmuntres til å gjøre dokumenter tilgjenglige mot avgifter som ikke overskrider marginalkostnadene for å gjengi og formidle dokumentene.

13 Forskriftene - § 4 ”Særlege tilhøve” 1: Det kan krevjast betaling for informasjon som blir produsert eller tilarbeidd utelukkande for å dekkje eit behov hos eksterne aktørar. Betalingssatsane skal ikkje overstige kostnadene ved innsamling, produksjon, reproduksjon og formidling av informasjonen, med tillegg av ei rimeleg avkastning av investeringane. Fornyings- og administrasjonsdepartementet 16.01.2009 Side 13

14 ”Særlege tilhøve” 2: Det kan krevjast betaling for geodata (kart mv.) og eigedomsinformasjon. Betalingssatsane skal vere slik at inntektene ikkje overstig dei faktiske kostnadene ved innsamling, produksjon, reproduksjon og formidling av informasjon. Organ som har utarbeiding og utlevering av geodata eller eigedomsinformasjon som ei hovudoppgåve i si verksemd, kan likevel krevje betaling for informasjon etter fyrste punktum etter slik betalingssats at inntektene tilsvarar dei faktiske kostnadene ved innsamling, produksjon, reproduksjon og formidling av informasjon, med tillegg av ei rimeleg avkastning av investeringane. Fornyings- og administrasjonsdepartementet 16.01.2009 Side 14

15 ”Særlege tilhøve” 3: Organ som skal drivast på kommersiell basis, eller som heilt eller dels skal vere sjølvfinansierande, kan ta betaling for informasjon, så langt det er fastsett at betaling for informasjon skal vere ein del av inntektsgrunnlaget til organet. Reglane om betalingssatsar i femte ledd tredje punktum gjeld tilsvarande. (fortjeneste) Fornyings- og administrasjonsdepartementet 16.01.2009 Side 15

16 Hva skjer nå? Stortingsmelding nr. 17 (2006-2007) Eit informasjonssamfunn for alle Regjeringen vil føre en helhetlig politikk som sikrer effektiv viderebruk av offentlig informasjon for økt verdiskaping og utvikling av nye tjenester Stortingsmelding nr. 7 (2008-2009) Et nyskapende og bærekraftig Norge FAD og NHD i samarbeid med andre berørte departementer vil utrede innovasjonspotensialet i å tilgjengeliggjøre offentlige data, herunder egnede forretningsmodeller og standarder Fornyings- og administrasjonsdepartementet 16.01.2009 Side 16

17 Regjeringen vil også videreføre norsk deltakelse i EU- programmer som skal gjøre digitalt innhold mer tilgjengelig for innbyggere og næringsliv i Europa. Allmennkringkastere, utdannings-, kultur- og forskningsinstitusjoner er unntatt fra direktivet. Regjeringen vil legge frem en egen stortingsmelding om digital tilgjengeliggjøring av den delen av kulturarven som er bevart i arkiv-, bibliotek- og museumssektoren. Fornyings- og administrasjonsdepartementet 16.01.2009 Side 17

18 JD har ansvar for offentlighetsloven og forskrifter FAD har det koordinerende ansvar for direktivet Sektoransvar å følge opp Prioritert område i FAD som vil jobbe for enklere og billigere tilgang til informasjon – uten å tape på kvalitet Google for Government? Fornyings- og administrasjonsdepartementet 16.01.2009 Side 18

19 Fornyings- og administrasjonsdepartementet 16.01.2009 Side 19 iGov Articl e Tools spons ored by: iGov Article Tools Tools sponsored by:


Laste ned ppt "Gjenbruk av offentlig informasjon ePSIplus/Asplan Viak, Vinderen Konferansesenter, Oslo 16. januar 2009 Seniorrådgiver Mette Bredengen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google