Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Omstilling og nyetablering Er det plass for ein frittståande organisasjon for teknologi og innovasjon? ÅTI Forskingsdagane September 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Omstilling og nyetablering Er det plass for ein frittståande organisasjon for teknologi og innovasjon? ÅTI Forskingsdagane September 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Omstilling og nyetablering Er det plass for ein frittståande organisasjon for teknologi og innovasjon? ÅTI Forskingsdagane September 2007

2 Vårt prosjekt •Bakgrunn •Mål •Aktivitet og grensesnitt •Organisasjon (kompetanse og bemanning) ÅTI Forskingsdagane September 2007

3 •Visjonen er å bygge opp ein teknologiorganisasjon som kan støtte næringsliv og offentlig forvaltning. –Bidra til forsking, utvikling og praktisk nyttiggjering av ny kunnskap, ny teknologi og nye løysningar gjennom ein ”nav” struktur. –Klargjere og definere forskings- og utviklingsbehov. –Bidra til kommersialisering av forskingsresultat. –Være totalleverandør av FOU- og rådgivingstenester innanfor gitte område. •Ein vil og søke å få støtte av statlige aktørar, som NFR. Visjon/Målsetjing ÅTI Forskingsdagane September 2007

4 •I samband med ny etableringar i Årdal og dei kompetanse miljøa ein har ynskjer ein å sjå på moglegheitene til å etablere eit sterkare fagmiljø innanfor teknologi, miljø og energi. •Norsun har gjeve uttrykk for at ein burde utgreie om ein kan styrke forskingsmiljøet i Årdal ved etablering av ein lokal forskingsstiftelse i nært samarbeid med Hydro og Norsun. •Hydro/Årdal har eit etablert FoU miljø med tette relasjonar mot NTNU/SINTEF Bakgrunn ÅTI Forskingsdagane September 2007

5 Kva har vi? •Industrikompetanse –Erfaring med store industrikundar –Kjenner industriens behov –Leverandørindustri –Skiftarbeid •Forskingskompetanse –Hydros forskingsmiljø innan primæraluminium •Vasskraft ÅTI Forskingsdagane September 2007

6 SINTEF Norsun Hydro TOS Samarbeidande fagmiljø EquAl Group EquAl Group Vannkraft/ Småkraft Vannkraft/ Småkraft NTNU IFE Aluminiums industrien Aluminiums industrien Støtte miljø Potensielle kundar/oppdragsgjevarar Hydro Lab Inkubatorar/ Nyskapings- miljø Inkubatorar/ Nyskapings- miljø Innovasjon Norge Innovasjon Norge Høgskule miljø Høgskule miljø Internasjonale miljø Internasjonale miljø Forskings rådet Forskings rådet Årdal Teknologi og Innovasjon ÅTI Forskingsdagane September 2007

7 Industriperspektivet Forskingsperspektivet •Forskingsperspektivet: –Bidra aktivt for å utvikle ny kunnskap basert på forsking frå ulike miljø nasjonalt og internasjonalt –Fokus retta sterkare mot forsking –Kompetanse krevjande Stiftelses perspektivet •Industriperspektivet: –Bidra aktiv for å få løyst problemstillingar som oppstår i industrien gjennom nærhet og tett dialog med dei ulike aktørane –Væra bindeledd mellom industrien og fagmiljøa. –Oversikt over ”state of the art techn.” •Stiftelsesperspektivet: –Bidra aktivt for å utvikle ny kunnskap basert på finansiering av forsking og for eksempel dr. studiar. –Oppdragsgjevar basert på lokal industri Kva fokus skal organisasjonen ha? Årdal Teknologi og Innovasjon ÅTI Forskingsdagane September 2007

8 Hydro sine fokusområder •Energi = energiproduksjon + optimal utnytting •Miljø –CO2 fangst –Avfallsgjenvinning •Smelterkonseptet •Laboratorium ressurser/instrumentering •Prosessoptimalisering •Mulig ÅTI rolle: –Reduksjon av energi forbruk •Fabrikkstrøm – fokus på tapsledd i hele produksjonen •Energigjenvinning til bruk ved CO2 fangst –Materialgjenvinning frå biprodukter –Smelterutstyr for økt automatisering og bedret logistikk –Laboratorietjenester – fleire mogelege områder ÅTI Forskingsdagane September 2007

9 Norsun sine fokusområder •Sterkt fokus på oppstart og drift •Solenergi –Prosess optimalisering/teknologi utvikling. –Saging •Laboratorium ressurser/instrumentering •Møteplass mellom fagmiljø lokalt i Årdal •Mulig ÅTI rolle: –Reduksjon av energi forbruk •I raffinering og krystallisasjons prosessen –Material gjenvinning og slurry håndtering –Laboratorium og mikroskopi ÅTI Forskingsdagane September 2007

10 Vann energi – potensialer •Småkraft –Markedspotensial: •Stort i regionen (Luster, Årdal, Lærdal og Aurland) •Prosjekter Årdal (Offerdalen, Seimsdalen, Fardalen, Nundalen, Løst og Naddvik) –Fagmiljø: •Fagkompetansen er hovedsakelig i selskaper knyttet til oljeboring til havs •Vannkraft miljø på NTNU ÅTI Forskingsdagane September 2007

11 Andre aktørar rundt oss •NTNU/SINTEF har senter for fornybar energi •Vestlandsforskning har …….. •Høgskulen i SFj har……………. –Korleis kan vi nytte denne kompetansen i Årdal –Korleis kan vi bidra til å auke denne kompetansen •Har vi plass i disse aktørane sine framtidige tankemodellar –Kva rolle kan ein lokal teknologi- og innovasjonsorganisasjon spele •Forskning •Oppdragsformidling •Finansiering ÅTI Forskingsdagane September 2007

12 Besøk hos RTIM •Satsar på forsking innan lettmetall og automasjon •Eigarar er Sintef 50,1 %, SIVA 22,2% og lokal industri 27,7% •Etablering basert på FoU-avd ved Hydro Automotive ASA •Utnemnd til Norwegian centre of expertice •Anbefaling til Årdal: Sats på områder der de har et fagmiljø i dag ÅTI Forskingsdagane September 2007

13 Elektrolyseteknologi (Fag områder) Elektrolyseteknologi (Fag områder) Vann Energi Bio Energi Vind Energi Energi Gjenvinning Energi Gjenvinning Jordvarme Energi Jordvarme Energi Miljø Smelterkonsept Teknologiutvikling Solenergi Satsingsområder: ÅTI Forskingsdagane September 2007

14 Produktportefølgje •Fortsatt under bearbeiding, men: –Fellesnevnar for våre næraste samarbeidspartnarar ser ut til å være •Energi –Redusert forbruk, gjenvinning, fornybar energi •Effektivisering –Råstoff (gjenvinning), ÅTI Forskingsdagane September 2007

15 Vegen fram •Restrukturering av næringslivet i Årdal (2005-2007) •Nye aktørar ønsker samarbeidsplattformer (2006) •Analyse; Kva er vår styrke? (2006/2007) •Besøk til SINTEF/NTNU og RTIM •Oppretting av ÅTI (juni – 2007) •Arbeidshypotese: Mål, roller og strategi definert •Tiltaksplan for strategi –Interessent analysar •Eigarar; Kjøp av tjenester •Mulige faglige samarbeidspartnarar –Produktportefølgje –Rapport med anbefaling •Økonomisk forpliktande avtalar med eigarar (2008) Beslutningspunkt } Iterativ prosess ÅTI Forskingsdagane September 2007


Laste ned ppt "Omstilling og nyetablering Er det plass for ein frittståande organisasjon for teknologi og innovasjon? ÅTI Forskingsdagane September 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google