Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Til fellesmøte med ROR og ORKidè på Sunndalsøra 06.06.2013 Aktuelle saker pr juni 2013 Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesmannen i Møre og Romsdal Til fellesmøte med ROR og ORKidè på Sunndalsøra 06.06.2013 Aktuelle saker pr juni 2013 Fylkesmannen i Møre og Romsdal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Til fellesmøte med ROR og ORKidè på Sunndalsøra 06.06.2013 Aktuelle saker pr juni 2013 Fylkesmannen i Møre og Romsdal

2 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Aktuelle saker pr juni 2013 • Regjeringens satsing på barnevern • Prosjektskjønn (søknadsfrist var 1.4) • Verjemålsreforma, fra 01.07.2013 • Effektiviseringsnettverk for ROBEK kommuner • Rapport om interkommunalt samarbeid, bærekraftige kommuner og framtidige mulige komm.sammenslåinger • Evaluering av innsigelsesinnstituttet

3 Fylkesmannen i Møre og Romsdal FORDELING AV RESSURSER I MØRE OG ROMSDAL 2013 Regjeringens satsing på barnevern

4 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Interkommunale samarbeids- ordninger innen barnevern Kommuner som samarbeider om barnevern Søkt om:Tildelt i 2013: Hareid, Ulstein, Volda og Ørsta3,02,0 Sunndal, Nesset og Tingvoll1,00,0 Storfjorden; Skodje, Ørskog, Norddal og Stordal 1,51,2 Surnadal, Halsa og Rindal1,00,0 Molde, Midsund, Eide og Aukra3,01,0 Kristiansund og Averøy2,51,0 Sum 12,05,2

5 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Prosjektskjønn 2013 Tilskudd til omstilling og fornying Fylkesmannen i Møre og Romsdal

6 Embetsoppdrag fra KRD: • Stimulere til omstillings- og utviklingsarbeid i kommunene for å sette kommunene i bedre stand til å yte gode tjenester på en effektiv måte. • Legge til rette for erfaringsutveksling internt i kommunene og mellom kommuner.

7 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Prosjektskjønn 2013 – søknader mottatt pr 1. april Møre og Romsdal Antall søknader 60 Søknadssum i millioner 30 Kommunal og beredskap 13 Oppvekst og utdanning 28 Helse og sosial 19 Miljøvern 5

8 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Satsninger 2013 Videreføring av: -Velferdsteknologi -Spesialundervisning -Samfunnstrygghet og beredskap Nye: -Bedre oppvekst for barn og unge -Truende plantearter (svarteliste planter) Søknadsfrist var 1. april. Svar på søknadene kommer nå i juni.

9 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Hva er vergemålsreformen? • Ny vergemålslov • Ny organisering av vergemålsarbeidet • En teknologisk reform • En holdningsreform

10 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Hvorfor er det behov for en reform? • Gammelt regelverk – Fanger ikke i tilstrekkelig grad opp de utfordringer som finnes i dagens samfunn • Tradisjonelt - økonomiske interesser, – i dag stadig økende behov for rettslig representasjon også i personlige anliggender • Behov for å øke rettssikkerhet, rettslikhet og kvalitet i vergemålsarbeidet • Behov for modernisering for at vi skal kunne tiltre FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

11 Fylkesmannen i Møre og Romsdal

12 En holdningsreform • Vergemålsreformens verdiplattform – Alle mennesker har en ubetinget verdi upåvirket av personens egenskaper, ferdigheter og funksjoner – Innebærer at alle mennesker har rett til selvbestemmelse • Verdiplattformen bygger på retten til selv å råde over eget liv – Holdningsendring fra «å velge på vegne av andre» til «å støtte andre i sine valg» • Vergemål som et velferdsgode! • Balansegangen mellom selvbestemmelsesrett og omsorgsansvar • Vergemålet må tilpasses individet – ikke omvendt!

13 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging • Utarbeiding av eit eige forventningsdokument kvart 4. år; jf. PBL § 6.1 • Utvalde tema 2011 – 2015: – Klima og energi – By- og tettstadutvikling – Samferdsel og infrastruktur – Verdiskaping og næringsutvikling – Natur, kulturmiljø og landskap – Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø

14 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kjenneteikn på Robek- kommunar • Den svake kommuneøkonomien er ikkje eit resultat av plutselige og uforutsette hendingar, men skuldast ei utvikling som har pågått over tid. «Robek» bør difor ikkje kome overraskande på dei involverte. • Årsaka til at kommunar havnar i Robek er ikkje situasjonen i seg sjølv, men korleis kommunane handterer den Fylkesmannen i Møre og Romsdal

15 Robek-historikken i Møre og Romsdal

16 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Lånegjeld • Nto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter, 2012: Stranda: ~250 % Gjemnes: 72 % Fræna: 88 % Vestnes: 68 % Sykkylven: 89 % Vanylven: 61 % Hareid: 102 % Ørsta: 86 % • Noreg u/Oslo 74 % Fylkesmannen i Møre og Romsdal

17 Fylkesmannens forventninger til ROBEK kommunene og nettverket • God forankring i kommunestyret • Fokus på styrings- og rapporteringssystem • God forankring i rådmannen si leiargruppe og med HTV. • Fylkesmannen bruker flere millioner på dette prosjektet, og ønsker at ROBEK kommunene jobber målrettet mot å komme ut av ROBEK lista. Viktig at kommunene har en aktivt og forutsigbar rolle i samfunnsutviklingen! • Forpliktende plan overholdes! Fylkesmannen i Møre og Romsdal

18 36 bærekraftige kommuner i Møre og Romsdal på sikt ? Fylkesmannen bestiller nå en kartlegging av interkommunalt samarbeid for alle kommunene i Møre og Romsdal

19 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Viktige spørsmål • Har vi bærekraftige kommuner? • Tilstrekkelig kompetanse- og kapasitet? • God økonomistyring? • Likeverdige velferdstjenester? • Rettssikkerhet for innbyggerne? • Utviklingsdyktige kommuner ifht. private interesser og staten? • Gode på samarbeid og samhandling til beste for innbyggerne?

20 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Hva er bærekraftige kommuner? • Politisk bærekraft: Attraktive og kompetente kommunestyrer? Interkommunalt samarbeid og demokrati • Faglig bærekraft: Tilstrekkelig kompetanse og kapasitet på lovpålagte oppgaveområder? • Økonomisk bærekraft: Robust kommuneøkonomi og god økonomistyring?

21 Fylkesmannen i Møre og Romsdal To viktige konklusjoner fra kartlegging i Trøndelag 1.Jo mindre og jo mer perifer kommune jo større sårbarhet mht. kompetanse og kapasitet 2.Tendens til generell faglig utarming av kommunene, f.eks. innenfor teknisk sektor

22 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kartlegging av interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal • Alt formalisert interkommunalt samarbeid • Totalkartlegging på samtlige sektorområder • Inkluder samarbeid innenfor SH-reformen og NAV • Samarbeidsprofil for samtlige 36 kommuner • Sammenlikning mellom kommuner, delregioner og andre fylker i Midt-Norge

23 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Gjennomføring • NIVI analyse v/Geir Vinsand og Magne Langset • Henvendelse til den enkelte kommune (rådmann/ordførernivå) • Nær dialog med regionale aktører • Periode: juni-oktober 2013 • Rapportering på KS høstkonferanse 31.10-1.11.2013

24 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fase 2: Utfordringsbilde og mulige veivalg for kommuner i Møre og Romsdal • Utfordringsbilde for kommunene – bærekraftighet på lang sikt! • Veivalg • Alternative forvaltningsretninger – Utvidet samarbeid – Litt større kommuner – Regionkommuner – Storkommuner

25 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Innsigelsesinnstituttet

26 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Gjennomgang av innsigelsesinstituttet • Miljøverndepartementet går nå gjennom hele innsigelsesinstituttet i samarbeid med de 12 andre departementene. (har 22 innsigelses- myndigheter med sine fagområder) • Innsigelsesrundskriv fra 1995 vil bli gjennomgått og oppdatert! • Tema for gjennomgangen: – Antall innsigelsesmyndigheter, avgrensning av fagområder, konsekvent praksis og rollen i regionalt nivå

27 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Gjennomgang av innsigelsesinstituttet • En gjennomgang av KOSTRA tall og innsigelsesbruken fra 2006 viser at Fylkesmannen i Møre og Romsdal er den som har nest minst innsigelser av alle fylkesmennene! Rogaland topper statistikken • Miljøverndepartementet behandler 25-40 saker pr år av til sammen 2500 plansaker som vedtas årlig. • Rapport ferdig til høsten!

28 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Plansaker og dispensasjonssaker etter PBL 2012 201020112012 Plansaker samla 495517584 Dispensasjonssaker samla 628520605 Sum planar og disp. 112310321189 Motsegner (tal planar) 396263 Meklingsmøte 476 Planar sendt departementet 203 Klager - dispensasjonsøknader 18 21

29 Fylkesmannen i Møre og Romsdal STATSBORGARSEREMONIEN • Evaluering • Ordførarane skal få ei litt anna rolle • Betre logistikk – i seremonisal og matsal • Laurdag 24. mai 2014 • Oppmøte kl. 12:00 – seremonistart kl 13:00 • Oppfordre alle til å møte • Kan sende varaordførar


Laste ned ppt "Fylkesmannen i Møre og Romsdal Til fellesmøte med ROR og ORKidè på Sunndalsøra 06.06.2013 Aktuelle saker pr juni 2013 Fylkesmannen i Møre og Romsdal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google