Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Til fellesmøte med ROR og ORKidè på Sunndalsøra 06.06.2013 Aktuelle saker pr juni 2013 Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesmannen i Møre og Romsdal Til fellesmøte med ROR og ORKidè på Sunndalsøra 06.06.2013 Aktuelle saker pr juni 2013 Fylkesmannen i Møre og Romsdal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Til fellesmøte med ROR og ORKidè på Sunndalsøra Aktuelle saker pr juni 2013 Fylkesmannen i Møre og Romsdal

2 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Aktuelle saker pr juni 2013 • Regjeringens satsing på barnevern • Prosjektskjønn (søknadsfrist var 1.4) • Verjemålsreforma, fra • Effektiviseringsnettverk for ROBEK kommuner • Rapport om interkommunalt samarbeid, bærekraftige kommuner og framtidige mulige komm.sammenslåinger • Evaluering av innsigelsesinnstituttet

3 Fylkesmannen i Møre og Romsdal FORDELING AV RESSURSER I MØRE OG ROMSDAL 2013 Regjeringens satsing på barnevern

4 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Interkommunale samarbeids- ordninger innen barnevern Kommuner som samarbeider om barnevern Søkt om:Tildelt i 2013: Hareid, Ulstein, Volda og Ørsta3,02,0 Sunndal, Nesset og Tingvoll1,00,0 Storfjorden; Skodje, Ørskog, Norddal og Stordal 1,51,2 Surnadal, Halsa og Rindal1,00,0 Molde, Midsund, Eide og Aukra3,01,0 Kristiansund og Averøy2,51,0 Sum 12,05,2

5 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Prosjektskjønn 2013 Tilskudd til omstilling og fornying Fylkesmannen i Møre og Romsdal

6 Embetsoppdrag fra KRD: • Stimulere til omstillings- og utviklingsarbeid i kommunene for å sette kommunene i bedre stand til å yte gode tjenester på en effektiv måte. • Legge til rette for erfaringsutveksling internt i kommunene og mellom kommuner.

7 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Prosjektskjønn 2013 – søknader mottatt pr 1. april Møre og Romsdal Antall søknader 60 Søknadssum i millioner 30 Kommunal og beredskap 13 Oppvekst og utdanning 28 Helse og sosial 19 Miljøvern 5

8 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Satsninger 2013 Videreføring av: -Velferdsteknologi -Spesialundervisning -Samfunnstrygghet og beredskap Nye: -Bedre oppvekst for barn og unge -Truende plantearter (svarteliste planter) Søknadsfrist var 1. april. Svar på søknadene kommer nå i juni.

9 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Hva er vergemålsreformen? • Ny vergemålslov • Ny organisering av vergemålsarbeidet • En teknologisk reform • En holdningsreform

10 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Hvorfor er det behov for en reform? • Gammelt regelverk – Fanger ikke i tilstrekkelig grad opp de utfordringer som finnes i dagens samfunn • Tradisjonelt - økonomiske interesser, – i dag stadig økende behov for rettslig representasjon også i personlige anliggender • Behov for å øke rettssikkerhet, rettslikhet og kvalitet i vergemålsarbeidet • Behov for modernisering for at vi skal kunne tiltre FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

11 Fylkesmannen i Møre og Romsdal

12 En holdningsreform • Vergemålsreformens verdiplattform – Alle mennesker har en ubetinget verdi upåvirket av personens egenskaper, ferdigheter og funksjoner – Innebærer at alle mennesker har rett til selvbestemmelse • Verdiplattformen bygger på retten til selv å råde over eget liv – Holdningsendring fra «å velge på vegne av andre» til «å støtte andre i sine valg» • Vergemål som et velferdsgode! • Balansegangen mellom selvbestemmelsesrett og omsorgsansvar • Vergemålet må tilpasses individet – ikke omvendt!

13 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging • Utarbeiding av eit eige forventningsdokument kvart 4. år; jf. PBL § 6.1 • Utvalde tema 2011 – 2015: – Klima og energi – By- og tettstadutvikling – Samferdsel og infrastruktur – Verdiskaping og næringsutvikling – Natur, kulturmiljø og landskap – Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø

14 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kjenneteikn på Robek- kommunar • Den svake kommuneøkonomien er ikkje eit resultat av plutselige og uforutsette hendingar, men skuldast ei utvikling som har pågått over tid. «Robek» bør difor ikkje kome overraskande på dei involverte. • Årsaka til at kommunar havnar i Robek er ikkje situasjonen i seg sjølv, men korleis kommunane handterer den Fylkesmannen i Møre og Romsdal

15 Robek-historikken i Møre og Romsdal

16 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Lånegjeld • Nto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter, 2012: Stranda: ~250 % Gjemnes: 72 % Fræna: 88 % Vestnes: 68 % Sykkylven: 89 % Vanylven: 61 % Hareid: 102 % Ørsta: 86 % • Noreg u/Oslo 74 % Fylkesmannen i Møre og Romsdal

17 Fylkesmannens forventninger til ROBEK kommunene og nettverket • God forankring i kommunestyret • Fokus på styrings- og rapporteringssystem • God forankring i rådmannen si leiargruppe og med HTV. • Fylkesmannen bruker flere millioner på dette prosjektet, og ønsker at ROBEK kommunene jobber målrettet mot å komme ut av ROBEK lista. Viktig at kommunene har en aktivt og forutsigbar rolle i samfunnsutviklingen! • Forpliktende plan overholdes! Fylkesmannen i Møre og Romsdal

18 36 bærekraftige kommuner i Møre og Romsdal på sikt ? Fylkesmannen bestiller nå en kartlegging av interkommunalt samarbeid for alle kommunene i Møre og Romsdal

19 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Viktige spørsmål • Har vi bærekraftige kommuner? • Tilstrekkelig kompetanse- og kapasitet? • God økonomistyring? • Likeverdige velferdstjenester? • Rettssikkerhet for innbyggerne? • Utviklingsdyktige kommuner ifht. private interesser og staten? • Gode på samarbeid og samhandling til beste for innbyggerne?

20 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Hva er bærekraftige kommuner? • Politisk bærekraft: Attraktive og kompetente kommunestyrer? Interkommunalt samarbeid og demokrati • Faglig bærekraft: Tilstrekkelig kompetanse og kapasitet på lovpålagte oppgaveområder? • Økonomisk bærekraft: Robust kommuneøkonomi og god økonomistyring?

21 Fylkesmannen i Møre og Romsdal To viktige konklusjoner fra kartlegging i Trøndelag 1.Jo mindre og jo mer perifer kommune jo større sårbarhet mht. kompetanse og kapasitet 2.Tendens til generell faglig utarming av kommunene, f.eks. innenfor teknisk sektor

22 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kartlegging av interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal • Alt formalisert interkommunalt samarbeid • Totalkartlegging på samtlige sektorområder • Inkluder samarbeid innenfor SH-reformen og NAV • Samarbeidsprofil for samtlige 36 kommuner • Sammenlikning mellom kommuner, delregioner og andre fylker i Midt-Norge

23 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Gjennomføring • NIVI analyse v/Geir Vinsand og Magne Langset • Henvendelse til den enkelte kommune (rådmann/ordførernivå) • Nær dialog med regionale aktører • Periode: juni-oktober 2013 • Rapportering på KS høstkonferanse

24 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fase 2: Utfordringsbilde og mulige veivalg for kommuner i Møre og Romsdal • Utfordringsbilde for kommunene – bærekraftighet på lang sikt! • Veivalg • Alternative forvaltningsretninger – Utvidet samarbeid – Litt større kommuner – Regionkommuner – Storkommuner

25 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Innsigelsesinnstituttet

26 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Gjennomgang av innsigelsesinstituttet • Miljøverndepartementet går nå gjennom hele innsigelsesinstituttet i samarbeid med de 12 andre departementene. (har 22 innsigelses- myndigheter med sine fagområder) • Innsigelsesrundskriv fra 1995 vil bli gjennomgått og oppdatert! • Tema for gjennomgangen: – Antall innsigelsesmyndigheter, avgrensning av fagområder, konsekvent praksis og rollen i regionalt nivå

27 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Gjennomgang av innsigelsesinstituttet • En gjennomgang av KOSTRA tall og innsigelsesbruken fra 2006 viser at Fylkesmannen i Møre og Romsdal er den som har nest minst innsigelser av alle fylkesmennene! Rogaland topper statistikken • Miljøverndepartementet behandler saker pr år av til sammen 2500 plansaker som vedtas årlig. • Rapport ferdig til høsten!

28 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Plansaker og dispensasjonssaker etter PBL Plansaker samla Dispensasjonssaker samla Sum planar og disp Motsegner (tal planar) Meklingsmøte 476 Planar sendt departementet 203 Klager - dispensasjonsøknader 18 21

29 Fylkesmannen i Møre og Romsdal STATSBORGARSEREMONIEN • Evaluering • Ordførarane skal få ei litt anna rolle • Betre logistikk – i seremonisal og matsal • Laurdag 24. mai 2014 • Oppmøte kl. 12:00 – seremonistart kl 13:00 • Oppfordre alle til å møte • Kan sende varaordførar


Laste ned ppt "Fylkesmannen i Møre og Romsdal Til fellesmøte med ROR og ORKidè på Sunndalsøra 06.06.2013 Aktuelle saker pr juni 2013 Fylkesmannen i Møre og Romsdal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google