Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FoU og fradragsrett OLF Skatteseminar 2011 Adv. Jan B. Jansen BA-HR.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FoU og fradragsrett OLF Skatteseminar 2011 Adv. Jan B. Jansen BA-HR."— Utskrift av presentasjonen:

1 FoU og fradragsrett OLF Skatteseminar 2011 Adv. Jan B. Jansen BA-HR

2 Problemstillinger •Sktl § 6-1; kostnad til inntektserverv ◦Saklig sammenheng ◦Tidsmessig sammenheng •Sktl § 6-25; konkrete prosjekter eller er blitt driftsmidler •Konsernforskning ◦Konsernforskning i utlandet •Nytte i Norge? •Sktl § 13-1 ◦Fordelingsprinsipper ◦Forskning i Norge •Nytte i utlandet •Sktl § 13-1 ◦Fordelingsprinsipper •Fokus på konsernforskning

3 Myndighetenes politikk •St.meld. Nr. 63 (1978-79): Det fremgår av punkt 10 og 11 i utlysnings­formularet at Olje- og energidepartementet under behandlingen av konsesjonssøknaden bl.a. vil legge vekt på at oljeselskapene gjennom gjensidig lønnsomt samarbeid med norsk industri bidrar til økonomisk vekst og sikring av norske arbeidsplasser. Videre har en også oppfordret til samarbeid på andre felter, særlig innen forskning og utvikling av teknologi for større havdyp (gjengitt i klagekjennelse fra 1988) •St.meld. Nr. 9 (1984-85): Samarbeidet skal komme all norsk industri til gode. Prosjektene skal være bedriftsøkonomisk lønnsomme og gjensidig fordelaktige for samarbeidspartnerne. Den utenlandske partneren skal bidra med f.eks. teknologi, marked, bedriftsutvikling, opplæring og/eller internasjonalisering av den norske partner ut over eventuelle finansielle ytelser. Samarbeidsbestrebelsene skal pågå som en kontinuerlig prosess, uavhengig av de enkelte konsesjonstildelingene.

4 Myndighetenes politikk •Faktahefte 1991: Tildelingskriterier Hovedkriteriet som legges til grunn for en vurdering av søkerene er om de har tlstrekkelig erfaring til å kunne delta aktivt i undersøkelsen etter og utnyttelse av petroleum. … En rekke andre forhold ved søkeren vil også bli tillagt vekt. Ett kriterium er i hvilken utstrekning søkeren er bidrar til å styrke norsk økonomi, industriell vekst og sysselsetting, herunder bruk av norske varer og tjenester i Norge og i utlandet, samt deltakelse i teknologi- og industrisamarbeid med norske forsknings- og industrimiljøer. •OEDs hjemmeside (2009): Regjeringens mål med forskning og utvikling innenfor energi- og petroleumssektoren er å bidra til en effektiv og bærekraftig utnyttelse av de norske energi- og petroleumsressursene. Satsingen på forskning og utvikling (FoU) er et sentralt element i regjeringens visjon om at Norge skal være verdensledende innenfor utviklingen av miljøvennlig energi. Energi- og petroleumsnæringenes forsknings- og teknologiprosjekter er de sentrale bidragene til langsiktig kompetanseutvikling og konkurransekraft innenfor den norske olje- og energisektoren. Den offentlige FoU-innsatsen er viktig for å utløse forskning og teknologiutvikling som ellers ikke ville vært iverksatt. Samlet bidrar satsingen på forskning og teknologiutvikling til å sikre økt verdiskaping og velferd for dagens samfunn og kommende generasjoner.

5 Myndighetenes politikk •OEDs hjemmeside OG21: OG21 har greid å få oljeselskaper, universiteter, forskningsinstitusjoner, leverandørindustri og myndigheter til å samle seg om en felles nasjonal teknologistrategi for olje og gass. OG21- samarbeidet er med på å sikre en mest mulig effektiv og målrettet forskningsinnsats i den norske petroleumssektoren. Dette samarbeidet regnes som unikt i sitt slag i verden. … En viktig målsetting for OG21 er at offentlige midler til forskning og utvikling innenfor petroleumsrelaterte områder må økes til 600 mill. kroner årlig. OG21 mener en slik offentlig forskningsinnsats er tilpasset de teknologiske hovedutfordringene man ser for seg i sektoren. Dagens offentlige midler blir kanalisert gjennom programmene PETROMAKS og Demo 2000 i Norges forskningsråd. Disse programmene er myndighetenes viktigste virkemiddel for å følge opp den nasjonale teknologistrategien. •Samrådet Kongsberg: - Langt unna kysten eksisterer det undervannsteknologi i verdensklasse. Jeg er imponert over Kongsbergmiljøets kompetanse og omstillingsevne. Dette er et viktig sted å besøke når vi nå står overfor nye utfordringer og vil ha behov for nye løsninger på norsk sokkel, sa olje- og energiminster Terje Riis-Johansen.

6 Faktaheftet 2010

7 •Offentlig involvering OG21 har greidd å få oljeselskap, universitet, forskingsinstitusjonar, leverandørindustrien og styresmaktene til å samle seg om ein felles nasjonal teknologistrategi for olje og gass. Bidraget frå styresmaktene i petroleumsforskinga er hovudsakleg organisert i forskingsprogramma PETROMAKS og DEMO 2000. Desse programma skal bidra til å nå måla som er sette gjennom OG21-strategien. Den offentlige finansierte petroleums forskinga har et betydelig fokus på miljø. Det er bevilga midler under PETROMAKS og DEMO 2000 til å finansiere forsking på tiltak som skal gi reduserte klimagassutslipp. Midlane frå styresmaktene blir kanaliserte gjennom Noregs forskingsråd, som koordinerer programma. ◦Offentlig styrt forskningsstrategi •Ressurshensyn, økt/forbedret utvinning •Norsk leverandørindustri

8 Litt historie •Ligningen 1980 (Utv 1985 s. 166) ◦Tilskudd uten direkte motvederlag •Alminnelig skattelovgivning •Formuesforminkelse (oppofrelse) eller ombytte verdier •«ikke var den nødvendige faktiske og rettslige sammenheng mellom de bidrag som var ytet og de utvinningstillatelsene selskapene hadde oppnådd eller kunne komme til å oppnå…» •Grunnlag for aktivering som teknisk know-how? ◦Avtalene ga ikke noen særrett til å utnytte resultatene eller overlate dem til andre mot vederlag. ◦Heller ikke tilstrekkelig at teknologi kunne få betydning i sokkelvirksomheten. •Klagekjennelse 1988; forskning og industrisamarbeid. •Industrisamarbeid, hovedformål betydning for lisenstildeling •Forskning boreslam, direkte sokkel. •Prosjekter knyttet til prosesser, teknologi og patenter fra morselskapet; videreutvikling relateres til landbasert virksomhet.

9 Operatør •Samarbeids-/regnskapsavtalen ◦Lisensrelevant forskning •2.1.4. b): Forskning mv som direkte kan henføres til Fellesoperasjonen, skal belastes felleskontoen med de faktiske kostnader, forutsatt at slike kostnader ikke overstiger de som ville påløpt dersom slike tjenester hadde blitt utført av frittstående konsulentfirmaer og serviceselskaper. ◦Generell FoU •Def. … prosjekter (etter Norsk Forskningsråds definisjon av Forskning og Utvikling) som utføres av eller i regi av operatøren. Prosjektene skal være til nytte for de oppstrømsrettede operasjonene og være kostnadsbelastet hos operatøren. •2.2.2: Operatørens kostnader til Generell Forskning og Utvikling kan belastes på felleskontoen i forhold til årets lete-og utbyggings- og driftskostnader etter følgende… (glidesatser) •Operatøren må hvert år dokumentere at Generell Forskning og Utvikling har nytteverdi for norsk sokkel og er kostnadsbelastet i et omfang som minst tilsvarer belastningsretten mot relevante Felleskonti.

10 Organisering, eksempel MorOljeForskning PL 001 Generell FoU Lisens FoU OG21 100 20 30 35 15 Mor belaster ut 20 av 50. Forskning belaster 30. Lisensen belastes, slik at 35 fordeles til partnere og 15 beholdes av Olje.

11 Typisk FoU prosjekt Brønnplugg AS Brønntech Oppstr 1 Oppstr 2 Oppstr 3 Oppstr 4 Petromaks

12 Rettigheter, kommersiell utnyttelse •Brønntech ◦Utførende ◦Rett til kommersiell utnyttelse ◦Rett til patenter •Oppstr. ◦Finansiering ◦Feltdata mv ◦Kompetanse ◦Tilgang til resultater ◦Utnyttelse i egen virksomhet ◦Inkludert konsern ◦Rabatt produkter •Offentlige ◦Finansiering ◦Deltakelse ◦Offentliggjøring

13 Skattemessige problemstillinger •Sktl § 13-1; kostnader til inntektserverv ◦Formål deltakelse i norske tillatelser ◦Klart løst i klagenemndspraksis •Sktl § 6-25; konkrete prosjekter eller er blitt driftsmidler ◦Mindre relevant for tilskudd til prosjekter. •Sktl § 13-1, inntektsreduksjon/interessefellesskap ◦Konsernforskningen •Nytte i Norge •Prosjekter relevant for oppstrømsvirksomhet som forestås i Norge •Prinsipper/nøkler for fordeling i konsern/til Norge •Dokumentasjonskrav operatør

14 Norsk FoU •Norsk FoU •Relevans for Norge, delfinansiert gjennom offentlige programmer •Dokumentasjonskrav operatør •Utgangspunkt fradragsrett. •Viderebelastning konsern; avtalegrunnlag ◦KBO, fastleggelse av rettigheter •Overprøving av partenes/konsernets forståelse? •Sktl § 13-1 ◦Kostnadene, ikke påvirket av interessefellesskap ◦Grunnlag for krav om viderebelastning? •Har «Olje» deltatt i forskning i Norge grunnet interessefellesskap med konsernet, og dermed fått inntekt redusert? •Oppfyllelse av norsk politikk for lisenstildelinger ◦Skjer det overføring av teknologi? •Vederlag for tilgang til teknologi •Nyttetesten •Offentliggjøring av resultater •Bransjens deltakelse •Rabatter kjøp produkter

15 Status før Kln •Norsk FoU ◦Brutto kostnader skal viderebelastes konsern ◦Samme fordeling som etter Kbo ◦Eks: •30 x 0,2 = 6 •Refusjon partnere fullt skattepliktig (35) •Skattepliktige inntekter høyere enn aksepterte kostander? •Betyding for organisering av FoU •Forespørsel om prioritert behandling i Kln •Utfordringer mht dobbeltbeskatning ◦Nytte i Angola om forskning på installasjoner i isutsatte områder •Myndighetenes doble bokholderi


Laste ned ppt "FoU og fradragsrett OLF Skatteseminar 2011 Adv. Jan B. Jansen BA-HR."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google