Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NTL Forskningsinstitutters Medlemsundersøkelse Hebe Gunnes Seniorrådgiver NIFU/ styremedlem NTL forskningsinstitutter 19.03.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NTL Forskningsinstitutters Medlemsundersøkelse Hebe Gunnes Seniorrådgiver NIFU/ styremedlem NTL forskningsinstitutter 19.03.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 NTL Forskningsinstitutters Medlemsundersøkelse Hebe Gunnes Seniorrådgiver NIFU/ styremedlem NTL forskningsinstitutter 19.03.2013

2 NTL Forskningsinstitutter •Landsforening som ble startet i 1981 •Ca. 940 aktive medlemmer (januar 2013) •Omfatter en rekke forskningsinstitutter (NIFU, NIVA, NIBR, IFE, TØI m.fl), Norges forskningsråd, diverse utdanningsinstitusjoner •Virksomhetene er organisert i Abelia, Spekter, Virke, Staten og noen med direkteavtaler •Virksomhetene har kontorer over hele landet •Vi har medlemmer i alle typer stillinger – administrasjonskonsulent, førstekonsulent, sekretær, direktør, spesialrådgiver, forsker, laborant, systemprogrammerer, fagarbeider, forskningstekniker, vaktmester, ingeniør, forskningssjef •Leder: Pål Kjærstad

3 Bakgrunn for lønnsstatistikken •NTL Forskningsinstitutter organiserer medlemmer på alle nivå i virksomhetene, og har dermed større utfordringer i forhold til å fremskaffe sammenlignbare tall om lønnsutvikling. •Mål i lønnsforhandlingene: medlemmene skal ha riktig lønn i forhold til de arbeidsoppgaver de utfører med den kompetansen de har –Formell kompetanse –Realkompetanse •Gjennomført 3 undersøkelser (2009, 2010 og 2011)

4 Mål for medlemsundersøkelsen: • Gjennomføre årlig medlemsundersøkelse • Samle inn anonymiserte lønnsdata • Sammenstille lønnsdata i oversikter som kan brukes av de tillitsvalgte i lønnsforhandlinger • Se på lønnsutvikling over tid NTL Forskningsinstitutter er ansvarlige for utsendelse. Hebe Gunnes har det administrative ansvaret for undersøkelsen, Håkon Nilsen det tekniske. Prosjektet har en egen styringsgruppe. Vi har utarbeidet en brukerhåndbok og en prosjektrapport. Prosjektet finansieres av Forbundet, men er forankret hos NTL Forskningsinstitutter.

5 Gjennomføring Medlemsundersøkelse •Sende e-post til alle medlemmene med spørreskjema •Utsendelse i januar/februar hvert år – det nærmeste vi kommer årslønn Analyse •Tabellsett (Excel) som administratorene kan hente ut fra databasen, slik at medlemmene får tilgang til opplysningene i forbindelse med lønnsforhandlingene •Tidsserietabeller •Knytte lønnsstatistikken opp mot resultater fra lønnsforhandlingene •Utarbeide prosjektrapport (ferdig i desember 2011) •Årlig nyhetsbrev med resultater (pdf)

6

7 Tillitsvalgtes innsats  Kontrollere medlemslister og stillings- oversikter  Varsle om at undersøkelsen kommer  Sende ut undersøkelsen  Følge opp medlemmer som ikke svarer  Kvalitetssikre svar  Bruke resultatene i forhandlingene Alle avdelinger har egen administrator av medlemsundersøkelsen

8 Bakgrunnsvariabler for hver person i databasen • Fødselsår/alder • Kjønn • Institutt/avdeling • Medlemsnummer - registreringsnøkkel • Navn • E-post-adresse • Kun ”aktive” medlemmer fikk tilsendt medlemsundersøkelsen 963 e-post-adresser i databasen for 2009 Opplysningene er innhentet fra forbundet og den enkelte avdeling

9 Utfordrende variabler  Ansiennitet/startår for ansiennitetsberegning (med utgangspunkt i antall år som gir uttelling i nåværende jobb, det vil si for hele din yrkesaktive karriere).  Utdanning  Nivå – grunnskole/videregående/bachelor/master/doktorgrad - fagbrev  Stillingsopplysninger  Stillingskategori – var avhengig av gode opplysninger fra de tillitsvalgte, fikk ikke alle på forhånd og måtte bruke nettsider. For direkte tilmeldte medlemmer hadde vi ingenting, og tok med noen standardkategorier  Stillingsprosent – kunne ikke legges inn med komma, måtte bruke punktum.  Lønn, inkl. faste tillegg – legges inn som heltall, så nøyaktig som mulig (i 100% stilling). Intensjonen var at respondentene skulle legge inn lønn for full stilling, men de fleste la inn det de fikk utbetalt i sin deltidsstilling – endret i de to siste undersøkelsene  Kvalitetssikring – underkjenner 5-15 besvarelser hver gang

10 Stillingsgrupper •Administrative stillinger –stillinger innenfor arbeidsområdene vanlig kontorarbeid og saksbehandling. Sekretær, konsulent, rådgiver. •Tekniske stillinger –består av stillinger som gir bistand eller utfører mer selvstendig arbeid til forskere eller administrasjonen. Fagarbeider, tekniker, ingeniør, renhold, drift. •Faglige stillinger –stillinger som skal utføre forskningsoppgaver, vitenskapelige og faglige utredninger. Forsker 1, forsker 2, forsker 3, post.doc, stipendiat. •Tvilstilfeller –IT-konsulenter (administrative eller tekniske?) –Bibliotekpersonale (administrative eller faglige? )

11

12 Medlemsundersøkelsen 2011 •Sendt ut i februar-mars 2012 til 933 medlemmer •Undersøkelsen avsluttet 23. april •Antall respondenter: 662 •Total svarprosent: 72% –3 avdelinger har 100% og 6 avdelinger mellom 80 og 99% –4 avdelinger under 50% (i tillegg til direkte tilmeldte medlemmer) –Svarprosent i 2010: 73% og i 2009: 66%

13 Gjennomsnittslønninger 2011 for NTL forskningsinstitutter per stillingsgruppe Kilde: Medlemsundersøkelsen 2011, NTL forskningsinstitutter

14 Administrative stillinger – lønn/alder Kilde: Medlemsundersøkelsen 2011, NTL forskningsinstitutter

15 Tekniske stillinger – lønn/alder Kilde: Medlemsundersøkelsen 2011, NTL forskningsinstitutter

16 Faglige stillinger – lønn/alder Kilde: Medlemsundersøkelsen 2011, NTL forskningsinstitutter

17 Kjønn og alder Kilde: Medlemsundersøkelsen 2011, NTL forskningsinstitutter

18 Utdanning

19 Utdanning og lønn Kilde: Medlemsundersøkelsen 2011, NTL forskningsinstitutter

20 Gjennomsnittslønn per stillingsgruppe i 2009-2011 Kilde: Medlemsundersøkelsen 2011, NTL forskningsinstitutter

21 Vekst per stillingsgruppe

22 Stilling og kjønn Kilde: Medlemsundersøkelsen 2011, NTL forskningsinstitutter

23 Ansiennitet Kilde: Medlemsundersøkelsen 2011, NTL forskningsinstitutter

24 Region og stillingsgruppe Kilde: Medlemsundersøkelsen 2011, NTL forskningsinstitutter

25 Vekst fra 2010-2011 etter avdeling Merk at beregning av vekst gjelder ansatte som svarte på undersøkelsen begge år, og at alle stillingsgrupper presenteres samlet. Ledere er tatt ut.

26 Spørringer •Hos oss har vi en konsulent med utdanning på bachelornivå og med 8 års ansiennitet. Hva bør vedkommende tjene? –Gjennomsnittslønn 415 000 (7 personer, ansiennitet 6-10 år. Kontrollert for alder, her 30-39 år, får jeg samme gjennomsnittslønn) •Vi har flere laboratoriemedarbeidere som er fagarbeidere med mellom 10 og 15 års ansiennitet. Hva bør de tjene? –Gjennomsnittslønn 410 000 (11 personer) •Sjefen min påstår at lederlønningene hos oss er lave. Hvor mye tjener mellomlederne andre steder? –Generelt få ledere blant NTL-medlemmene. I 2011 har 36 respondenter oppgitt at de hadde lederansvar, ikke alle disse har svart at de er ledere. Har lederkategorier under administrasjon (gj.snittlønn: 560 000, 16 personer), tekniske stillinger (gj.snittlønn: 516 000, 6 personer) og for forskningsledere (gj.snittlønn: 657 000, 7 personer)

27 Hvem organiserer NTL Forsknings- institutter? (tall fra 2009)

28 Databaseadministrasjon http://www.ntlforsk.no/lonn/admin

29 Hva skjer videre? •Ny undersøkelse ut for 2012 –Utsendelse NÅ –Tillitsvalgte må kontrollere medlemslistene, legge inn nytilsatte og fjerne gamle medlemmer (administrator(er) ved avdelingene) –Stillingslister oppdateres (superadministrator) •Kontinuerlig oppdatering av brukerhåndboken •Informasjon legges ut på arbeidsrommet

30 Tekniske endringer –Prosjektet går ut av pilot. Det betyr at tjenesten bygges om til noe mer robust og fleksibelt –Blir en plattform for lønnsstatistikkundersøkelse –Kjernen blir Open Source, basert på åpne standarder –Laget med moderne arkitektur –Endringer i databaseadministrasjon –Åpent for andre landsforeninger, lokalavdelinger o.l. å lage sin egen undersøkelse. For eksempel kan NTL Sintef ha sin helt egen undersøkelse –Gir muligheter for å gjennomføre undersøkelsen på mobil og nettbrett om ønskelig –Muligheter for uttrekk av data som ikke er personsensitive

31 Hebe Gunnes Hebe.gunnes@nifu.no Tlf 959 49 983 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "NTL Forskningsinstitutters Medlemsundersøkelse Hebe Gunnes Seniorrådgiver NIFU/ styremedlem NTL forskningsinstitutter 19.03.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google