Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldremøte 13. februar 2008 kl. 20:30

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldremøte 13. februar 2008 kl. 20:30"— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldremøte 13. februar 2008 kl. 20:30

2 Agenda Felles del for alle grupper - generell informasjon
Drift, organisasjon, målsettinger v/leder Knut Høiland Foreldreinvolvering & dugnader v/leder Knut Høiland Generelt om Sportslig opplegg v/Solveig Holter (SU) Turn: Sportslig opplegg, aktiviteter v/Siw og Jørgen (SU) RG: Sportslig opplegg, aktiviteter v/Silje Malmstrøm (SU) Evt. Gruppevis - Informasjon fra trenerne Om trening – opplegg, planer mm

3

4 Visjon Gjennom gode aktivitetstilbud og aktiv profilering av disse skal vi vise at gymnastikk og turn er en idrett for alle Vi vil vise at i gymnastikk og turn legges grunnlaget for god helse, trivsel, styrke, utholdenhet, motorisk utvikling og gode idrettsprestasjoner Vi skal ha et balansert tilbud mellom åpne partier og konkurransegrupper på nasjonalt nivå Stavanger Turnforening skal kjennetegnes ved trivsel og et godt miljø blant utøvere, ansatte, instruktører, frivillige og foreldre Trivsel og motivasjon innen konkurransegruppene er en forutsetning for gode sportslige resultater, og det skal jobbes systematisk for at alle er motivert Medlemmene skal føle tilhørighet til foreningen

5 Trivsel og motivasjon Overordnet mål: Trivsel og motivasjon innen konkurransegruppene er en forutsetning for gode sportslige resultater, og det skal jobbes systematisk for at alle er motivert Mål 2007: Implementere mål og styring for trivsel/miljø Tiltak Jevnlige foreldremøter for å sikre god og positiv foreldreinvolvering. Minst to per semester anbefales Systematiske ”Trener-gymnast” samtaler. Tema’er: Sportslig utvikling og arbeidsmål med nye momenter. Trivsel på trening. Kommunikasjon ”Trivselsregler” Lage et komplett årshjul for alle aktiviteter Bli flinkere til å få til egentrening Sosiale sammenkomster (pizza, bowling mm)

6 Økonomisk situasjon Stavanger Turnforening
Inntekter: 4 mill kr. Utgifter: 4 mill. kr. Inntekter: Kontingent: 1,8 mill. Tilskudd: 0,7 mill. Dugnad: 0,3 mill. Busalg: 0,3 mill. Diverse: 0,9 mill. (stevner, egenandeler) Kostnader: Drift hall: 1 mill. lønn: 2 mill. Reiser: 0,4 mill. Diverse: 0,6 mill ( kontingent krets/forbund, adm./IT/kontor, varekjøp) Reisebudsjettet for turn og RG redusert med kr i 2008

7 Utstyr / Hall Behov for oppgradering
– Rapport utarbeidet av IFAS (leverandør idrettsutstyr) 2 springbrett: NOK per stk eksl moms - anskaffet (dugnadsfinansiert) Damestranke: NOK eksl. Moms Psykomatter: NOK eksl moms – anskaffet (dugnadsfinansiert) Longs til trampoline / skranke – på gang Nytt RG teppe (ca ) - dugnadsfinansiering Rengjøring Behov for hjelp fra foreldre!!! HSM

8 Treningsavgift våren 2007 Treningsdager Pris (NOK) 4+ 3600 4 3100 3
2900 2 Mikro RG 1800

9 Arrangementer, aktiviteter, dugnader, foreldreinvolvering, verv
Arrangementer, aktiviteter, dugnader, foreldreinvolvering, verv v/leder Knut Høiland

10 Arrangement, dugnader, foreldreinvolvering mm
Salg av toalettpapir (mars, juni, sept, des) 4 ganger i året Krav mhp antall sekker avhengig av gruppetilhørighet/antall treningsdager ( sekker) En del av treningsavgiften (frikjøp: 75 kr per sekk) Medlemsregistrering v/oppstart av nytt semester (vår og høst) Vedlikehold/rengjøring av hall Juletrefester for firmaer des/jan kakebaking, pynting, servering, rydding Konkurranser/egne stevner flytting/rydding av apparater sekretariat kakebaking/bevertning Etc Styreleder/medlem, komitèmedlemmer Prosjektledere!!!

11 Arrangement Dato Målgruppe Prosjektleder Sportslig Dugnad Planl.
Ny sesong vår 2008 7. jan. 2008 Alle ??? SU Pågår Reiselivsmesse 31/jan- 3. febr. Ekstern Annebeth, Knut M. Øyvind FU/BUA utført KM Turn mangekamp 9. febr. Turn – alle Siw/Solveig/Siw Rita/ Jørgen + Gym-Cup 1.mars gymn Bente H./Line /Hanne Planlagt DY-NC konk. 7, mars Turn Siw/Jørgen/Solveig/ Annebeth Under planl KM RG 27.04 RG Silje Under planl. Vårmønstring 18. mai ? Line/Hanne/Sherri Alle trenere Februar 08 RG NC-finale 24. mai jr-sen. nasj. Planl. febr. Vestlandsturnsteve Voksne 6.-8. juni Gymn. Bente H. Line, Bitten, +++++ Turntreff år Høst 2008 Dato ikke avklart Kim H.,/ Line/Bente H. Kim H., Ronny Vibeke ? Sept. 2008 NM junior Turn Høst 2008 Dato ikke avklart Siw/Jørgen/Solveig + Mai/Juni 2008 NC – RG – Jr. Sen Int. rekr. Indv. okt. Planl. aug Guttesamling m/ overnatting* Feb. event nov. 2008 Gymn Rune Otto?? Tore/ Ronny/ Fredrik/ m.fl. ?? 2009 BTF ???? ????? I tillegg er vi tildelt følgende arrangement: Barnas Turnfestival 2009 sammen med Havørn Barnas Turnfestival ” ” Brusand KM turn mangekamp KM RG Ungdommens Turnfestival 2009

12 Generelt om sportslig opplegg
(Solveig)

13 STF sportlig opplegg Sportslig Utvalg (SU) - Organisering
Barneidrettsbestemmelsene Krav og forventninger Den vanskelige balansen Oppmenn                           

14 Sportslig Utvalg Leder Solveig Holter Seksjon Gymnastikk
Sektretariat Seksjon Gymnastikk Annebeth Tvedten Seksjon RG Silje Malmstrøm Seksjon Turn Siw Fjeld Bespisning Apparater Støttespillere mhp avvikling av stevner, rengjøring av saler mm: 2-3 faste navn (personer m/erfaring) Inkluderer nye mhp erfarings-overføring Barn IGS A.Tvedten Små barn A. Tvedten Ungdom Line V Egeli Voksne A. Tvedten Hall

15 Instruks for SU Sportslig Utvalg oppnevnes av Styret og bør bestå av kvinner og menn med faglig innsikt i gymnastikk, turn og RG. Styret kan forelegge utvalget spørsmål av teknisk art og mottar utvalgets innstilling. Utvalget oppnevner seksjonsleder/utvalg innen de forskjellige aktivitetsområdene. Utvalget har følgende arbeidsområder: Planlegge og gjennomføre konkurranser, oppvisninger og stevner i overensstemmelse med gjeldende reglement og vedtak- Utvalget er ansvarlig for at nasjonale bestemmelser følges ved nasjonale konkurranser og internasjonale bestemmelser ved internasjonale konkurranser. Utvalget er underlagt den generelle instruks som gjelder for foreningens utvalg generelt. Utvalget er direkte ansvarlig overfor styret via dets leder. Koordinere treningstider Sette opp forslag til budsjett for konkurransedeltakelse og samlinger og kurs. Seksjonslederen fremmer forslagene overfor Sportslig utvalg som koordinerer og fremmer forslagene for hovedstyret. Sørge for naturlig rekruttering av konkurransegymnaster. Påse at påmeldinger til konkurranser og stevner etter vedtatt budsjett blir foretatt innen gitte tidsrammer. Følge opp trenere Fremme forslag om utdanning/videreutdanning av trenere og dommere.

16 Bestemmelser om Barneidrett
Trygghet + mestring = trivsel Idrettsaktiviteter til og med 12-årsalderen er barneidrett. Idrettsforbundet vil at trygghet og mestring gjennom idrett skal gi trivsel og legge grunnlaget for livslang idrettsglede. 6. Konkurranser i barneidretten må organiseres som en integrert del av idrettsopplæringa med en progresjon og utvikling som er tilpasset denne. (Jfr. pkt. 3.) Særidrettene må samarbeide om konkurranseopplegget i tråd med dette. Konkurranser som brukes som en motivasjonsfaktor i idrettsopplæringa, må tilrettelegges slik at alle barn har anledning til å delta. Barn under 10 år kan bare delta i konkurranser i idrettslaget og i konkurranser i lokalmiljøet. Oppmykning av bestemmelsene: I henhold til de nye aldersbestemmelsene kan nå 11 åringer og 12 åringer delta i NC stevner og bli Kretsmestre og Vestlandsmestre.

17 Krav og forventninger Ordensregler Respekt Komme presis til trening
Melde i fra til trener hvis forhindret fra å trene Holde orden / rydde i saler og ganger Turndrakt/avtalt bekledning Egentrening . Må ville!

18 Den vanskelige balansen
Ønsker vinnere/enere, men også bredde (lag) og utvikling & ivaretakelse av alle Ønsker enhetlig og sammenspleiset miljø, men også differensiering for å oppnå fastsatte mål Ønsker et trivelig miljø med tette relasjoner, men også disiplin og målrettet arbeid Ønsker dialog og støtte fra foreldrene, men også en viss distanse i forhold til innblanding i treningsopplegg

19 Oppmenn - turn Jenter: Gutter Oppgaver:
Administrativ støtte til trenere og SU Prosjektleder for sosiale tiltak Ordne praktiske ting f. eks drakter med mer Hjelpe trenere SU i kommunikasjon til foreldre …………….. Jenter: Gruppe 1: Gruppe 2: Gruppe 3: Gruppe 4: Gutter Elite: Rune Otto Andreassen Viderekomne: Kristian Knutsen Rekrutter: Nina Ask Hansen Aspiranter:

20 Oppmenn/støtteapparat RG
Oppgaver: Administrativ støtte til trenere og SU Prosjektleder for sosiale tiltak Ordne praktiske ting f. eks drakter med mer Hjelpe trenere SU i kommunikasjon til foreldre …………….. Foreldrekontakt: Lise Aarthun Oppmenn: Mikro: Anette Kvilhaugsvik? Mini: Mette Fosså Hettervik? Rekrutt: Lise Aarthun Junior 2- og 4-kamp: Norfryd Førland? Nasjonal junior: ?

21 Turn elite jenter og gutter
(Siw og Jørgen)

22 Sportslig målsetning 2007-2010, turn
Turn kvinner Turn menn NM senior: Stille lag NM senior: Nr 1 mangekamp NM senior: Medalje i enkeltapparat NM junior: Nr 1 mangekamp NM junior: Medalje lag Gode resultater NC, både jenter og gutter Jenter sr/jr noe under målsetting, men 1 jente på jr. landslaget, 1 jenter vinner av nasjonal rekruttkonkurranse 1 gutt på sr. landslaget, 3 gutter på jr. landslaget STF gutter vant lag Norges-cup Steffen vant svingstand i NM jr

23 Konkurranser 2008 Vår Høst DY/NC Stavanger – 7-9 mars NC
NC Trondheim – 19/20 april Unni og Haralds (sr/jr), Oslo – juni Høst NC KM NM jr NM sr Vestlandsmesterskap, Bergen Landsfinale Nasjonal rekruttkonkurranse Trenerne prioriterer deltakelse innenfor budsjettrammer

24 Basis for gruppeinndeling
Grunnpilar: styrke, mykhet, spenst, hurtighet Mot: å tørre Tekniske turnferdigheter Holdning: treningsvilje, fokus, resultatorientering Rammebetingelser: Hallkapasitet Trenerkapasitet Økonomi Sammensetning som gir best mulig trening!

25 Grupper & Trenere - Turn
Jenter: Gruppe 1 & 2: Slava/Natasja Gruppe 3: Mette/Siv Rita Gruppe 4: Elin Gutter Elite: Slava Viderekomne: Jørgen Rekrutter: Slava Aspiranter: Morten ~ 60 gymnaster

26 Treningsleir Alternativer: Kjempekjekt!!! MEN må finansieres!
Ålborg 2006 Alternativer: Noen reiser til Stord (årlig leir) – Andre deltar på en annen leir Større leir i STF regi Kjempekjekt!!! MEN må finansieres! Krever initiativ og innsats fra foreldre!

27 Rytmisk Gymnastikk - RG
(Silje)

28 Sportslig målsetning 2007-2010, RG
Klasse Mål Internasjonal senior tropp Stille tropp i NM plass i NM og NC Internasjonal senior ind. 4-kamp 1 blant de 8 beste 1 på landslaget Internasjonal junior tropp Blant de 1-3 beste i NC og NM Deltakelse i nordisk Internasjonal junior ind. 4-kamp 3 kvalifisert til NM, 1 blant de åtte beste 1 som deltar i nordisk Internasjonal rekrutt tropp 1 som beste tropp i glade RG dager, 1 blant de 5 beste Internasjonal rekrutt 4-kamp 1 blant de tre beste i glade RG dager, 1 blant de 6 beste 2 på rekruttlandslaget Internasjonal rekrutt 3-kamp 1 blant de tre beste i glade RG dager, 1 blant de 8 1 på rekruttlandslaget Internasjonal klasse 2-kamp 3 blant de åtte beste og 3 blant de 16 beste i glade RG dager

29 RG – Basis for gruppeinndeling
Kroppsteknikk: Bevegelighet, styrke, spenst, koordinasjon Redskapsteknikk Holdning: fokus og treningsvilje Egentrening i sal og hjemme

30 Grupper & Trenere - RG Albena sirakova: Elisabeth Sandnes
Int. sr. 2-kamp, 4-kamp Jr. tropp Rekrutt tropp 1 og A Rekrutt 3- og 4-kamp Mini individuelt Vanessa Livingston Int. jr 2-kamp Nasjonal jr Rekrutt tropp 2 og A Rekrutt Rekrutt 3-kamp Mini tropp Mikro tropp Elisabeth Sandnes Alle grupper i ballett Mini tropp Mikro tropp Katrhine Nedrum Permisjon Annie Torkildsen Nasjonal jr Jr. 2-kamp Rekrutt tropp 2 Rekrutt 2-, 3- og 4-kamp Hanne Melum Hansen Sandra Bratteteig Hjelpetrener nasjonal jr, mini og mikro Astrid Steine Jr 2-kamp

31 RG Resultater NM vår 2007 NM RG lag Asker Turnforening 24.-25.03.07
Melina Tou , Suzanne Nedrum, Madelen Ljosland og Amanda Søby nr. 7 NM jr. Kristiansand Turnforening : Junior individuelt internasjonal 4 kamp(kun 25 kvalifiserte): Melina Tou nr. 17 Internasjonal junior tropp nr. 5

32 RG Resultater vår 2007 Glade RG dager i Asker 20.-22.04.07
Mini tropp (oppvisning) Frittstående: Lag 1: Ine Charlene Monsen, Ine S. Kaltveit, Karina Fosså Hettervik, Serianna Kvarøy Lag 2: Stine Andreassen, Tonje Aitken, Sol simona Nag, Amalia Skjærpa, Amalie Wee tørlen

33 RG Resultater vår 2007 Glade RG dager i Asker 20.-22.04.07
Rekrutt individuelt 2-kamp: Andrea Førland nr. 10 Anita Løvik nr. 13 Kristin Fosmark Johansen nr. 16 Mari Bjørndal nr. 23 Sofie Zetterstrøm nr. 26 Rekrutt individuelt 3-kamp: Amalie Braathen Hauge nr. 4 Tonje Fjågesund nr. 8 Rekrutt individuelt 4-kamp: Kaja Viste nr. 6 Kamilla Meling Karstensen nr. 13 Rekrutt lag: Lag 1: Kaja Viste, Kamilla Meling Karstensen, Tonje Fjågesund, Amalie B. Hauge nr. ? Lag 2: Andrea Førland, Anita Løvik, Kristin Fosmark Johansen, Mari Bjørndal, Sofie Zetterstrøm nr. ?

34 RG Resultater vår 2007 Glade RG dager i Asker 20.-22.04.07
Rekrutt tropp: Tropp 1 nr. 2 i ring og nr. 3 i frittstående Tropp A nr. 4. i ring og 5 i frittstående Nasjonal rekrutt tropp: Bestiser nr. 4 Pink Ladies nr. 6

35 RG Resultater vår 2007 Glade RG dager i Asker 20.-22.04.07
Junior individuelt internasjonal 4 kamp(48 deltagere): Melina Tou nr. 19 Suzanne Nedrum nr. 31 Madelen Ljosland nr. 30 Amanda Søby nr. 45 Caroline Bugge Tandberg nr. 47 Junior lag int. klasse: Melina Tou, Suzanne Nedrum, Madelen Ljosland, Amanda Søby, Caroline Bugge Tandberg nr.? Internasjonal junior tropp nr. 5 Junior nasjonal klasse: Deltagere: Caroline Dverset Helland, Aurora Tjelflaat, Ina Fimreite, Elisabeth Olivaris

36 RG Resultater høst 2007 Norges Cup Bergen Turnforening 15.-16.09.07
Int. junior individuelt 4-kamp: Melina Tou (20), Suzanne Nedrum (25), Madelen Ljosland (29), Amanda Søby (32), Caroline Bugge Tandberg (34) Yngre junior: Kaja Viste (8), Kamilla Karstensen (12), Andrea Førland (15), Mari Bjørndal (16) Rekrutt -96: Amalie Braathen Hauge, Tonje Fjågesund Norges Cup Tromsø Turnforening Int. senior individuelt 4-kamp: Melina Tou (6) Int. junior individuelt 4-kamp: Suzanne Nedrum (24) Yngre junior: Kaja Viste (5) Rekrutt -96: Amalie Braathen Hauge(4) Internasjonal vennskapskonkurranse med Club Iliana Bulgaria : Deltagere: Internasjonal junior. Klubbkonkurranse Stavanger Turnforening : Deltagere: Mikro, Mini og rekrutt tropp og individuelt. Nasjonal junior ind.. Samlinger: Regional samling en helg i Haugesund for alle rekrutter, junior og senior.


Laste ned ppt "Foreldremøte 13. februar 2008 kl. 20:30"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google