Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Agenda • Frivillighet Norge – hvem er vi? • Frivillig aktivitet i Norge – noen hovedtrekk • Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt • Frivillige organisasjoners.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Agenda • Frivillighet Norge – hvem er vi? • Frivillig aktivitet i Norge – noen hovedtrekk • Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt • Frivillige organisasjoners."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Agenda • Frivillighet Norge – hvem er vi? • Frivillig aktivitet i Norge – noen hovedtrekk • Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt • Frivillige organisasjoners erfaringer med inkludering • Inkludering i vår organisasjon – hvorfor og hvordan?

3 Om Frivillighet Norge • Interessepolitisk samarbeidsforum for frivillige organisasjoner • 230 organisasjoner • Rammebetingelsene for drift av frivillig organisasjon • Kompetansebase om myndighetskontakt og organisasjonsdrift • Synliggjøre frivillig sektor • M å l: Mer og bedre frivillighet

4 Saker vi jobber med • Skatt og avgift - Momsordning for frivilligheten • Forholdet mellom det offentlige og organisasjonene • Kunnskap og synliggjøring -Forskningsprogram om frivillighet -Frivillighetsprisen -Rammevilkår for innsamling -Kurs/kompetanseheving • Inkluderingsprosjekt

5 Vi arbeider etter konsensusprinsippet • Årsmøte • Politiske styringsdokumenter – frivillighetspolitisk plattform • Styret • Medlemsmøter • Nettverksgrupper • Arbeidsgrupper

6 Frivilligheten på frammarsj • 4,8 millioner innbyggere – 10 millioner medlemskap • 115 000 lag og foreninger • Gjennomsnittlig størrelse er 88 medlemmer • 58 % av den voksne befolkningen gjør frivillig ”arbeid” • Aldersgruppa 25-49 mest aktiv (68 %) • 64 % av mennene og 51 % av kvinnene deltar

7 Trender •Økende oppslutning om frivilligheten •Store ideologiske folkebevegelser har stagnert og går tilbake •Lokale organisasjoner vinner terreng •Flere ”frittstående” frivillige •Folk ”shopper” i organisasjonslivet •Utfordrende å rekruttere til verv •Få aktive med minoritetsbakgrunn i tradisjonelle norske organisasjoner •Økende mangfold – grunnlag for stor oppslutning.

8 Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt Frivillige organisasjoner har et ansvar! • Informasjon om frivilligheten til minoritetsbefolkningen • Kapasitetsbygging av ledelsen i tradisjonelle norske organisasjoner • Relasjonsbygging mellom tradisjonelle organisasjoner og minoritetsorganisasjoner -Hospiteringsordning -Små samarbeidsprosjekt -Konferansen Møteplass

9 Takk for turen!?

10

11 Andel medlemmer med etnisk minoritetsbakgrunn

12 Satsing på inkludering • Et sentralt tema i mange organisasjoner • Ser på minoritetsbefolkningen som en ressurs • Færre som har satt i gang konkrete tiltak • Mangler verktøy og metoder ”Utfordringen er å få til mangfold i mangfoldsarbeidet. At det blir noe reelt ved det, og ikke bare pynt”

13 Vurdering av egne inkluderingstiltak • Blanda erfaringer • Organisasjonskultur – en barriere? • Stor oppslutning blant medlemmene • Forholdet mellom sentralt og lokalt nivå • Holdninger • Usikkerhet i møtet med andre kulturer ”Når vi snakker med lokalforeningene er de skeptiske, de vegrer seg. De viser til at de ikke kan språket, og at det er for store kulturforskjeller. De sier ’Vi kan ikke invitere dem hjem til oss, vi vet ikke hva de spiser’ og så videre”

14 Funn •Medlemskontingent – en hemsko? •Positivt samarbeid med minoritetsorganisasjoner •Å holde kontinuiteten oppe – tilgangen til midler er avgjørende •Paraplyorganisasjonene – sentrale tilretteleggere ”Vi er jo avhengige av medlemskontingent som inntekt, men samtidig blir vi bedt av storsamfunnet å bli mer inkluderende. Hva skal veie tyngst?”

15 Hva nå? Råd til organisasjoner som vil bli mer inkluderende •Først bevisstgjøring – deretter tiltak •Ikke nødvendig å lese seg opp på kulturforståelse •Kunsten å se seg selv utenfra •Ekstrem forvandling kreves ikke! •Det finnes ingen blåkopi •Fokus på selve aktivitetene •Personlig kontakt er viktig •Sentralt nivå må legge mest mulig til rette •Inkludering - svært positivt utbytte Minoritetene i Norge representerer majoriteten i verden

16 Minoritetsbefolkningen som ressurs •Nye kontaktnettverk •Rekruttering •Når ut til flere med budskap •Alternativ kunnskap •Nye perspektiver •Førstehånds erfaring •Betydning i lokalsamfunnet •Flinke mennesker Inkludering er rekruttering!

17 Inkludering i vår organisasjon - hvorfor og hvordan?

18 Spørsmål til diskusjon 1 Hvorfor og hvordan blir folk involvert i organisasjoner og frivillighet? Hva f å r deg til å bruke s å pass med tid p å frivillighet? Hva motiverer deg?

19 Spørsmål til diskusjon 2 Hvorfor ø nsker du at organisasjonene skal inkludere personer med ulik etnisk bakgrunn? Hva tror du nye medlemmer med ulik etnisk bakgrunn kan tilf ø re organisasjonene? •Utfordre fastgrodde holdninger •Er vi inkluderende nok? •M ø tekultur •Tidspunkt for aktiviteter og arrangementer •Matvaner og alkoholbruk •Aktiviteter for hele familien? •Tillit hos foreldrene

20 Spørsmål til diskusjon 3 P å hvilken m å te kan dere bidra til å inkludere personer med utenlandsk bakgrunn? Har du forslag til tiltak som dere kan sette i gang? •Hvem er medlemmer og hvordan er de rekruttert? •Lag en rekrutteringsstrategi •Det handler om sp ø rre •Finn nye rekrutteringsarenaer •Lag et rekrutteringsarrangement •F å r nye medlemmer den informasjonen de trenger? •Opps ø k n ø kkelpersoner •Skap trygghet med en fadderording

21 •Vis forst å else for spr å k- og kommunikasjonsutfordringer •Kontakt og samarbeid med minoritetsorganisasjoner •Hva er m å let? Lag delm å l •Hvilket ambisjonsniv å har vi?


Laste ned ppt "Agenda • Frivillighet Norge – hvem er vi? • Frivillig aktivitet i Norge – noen hovedtrekk • Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt • Frivillige organisasjoners."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google