Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vind-kurs Et kurs av og for OSS rundt fotballen i Vind.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vind-kurs Et kurs av og for OSS rundt fotballen i Vind."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vind-kurs Et kurs av og for OSS rundt fotballen i Vind.

2 Hva består kurset av 3 kvelder: –Organisering + administrasjon + rammedokument –Sportsplan –Øvelser/ideer (delt barn, ungdom)

3 Hva skal det være godt for •Skape en ”VI-kultur” i Vind! •En presentasjon av Vind i sin helhet. •Lage en felles plattform for alle som har tilknytning til Vind fotball. •Gi felles forståelse for hvordan og hvorfor ting er som de er. •En felles gjennomgang av Vinds rutiner og organisasjon. …fortrinnsvis for nye personer rundt lag i Vind

4 Hva vi skal gjennom •Organisasjon •Kommunikasjon •Ulike fora •Drift – penger inn/ut •Drift - arrangementer •Drift - drakter og utstyr •Drift – baner •Rammedokument

5 Organisasjon •Vind organisasjon - tillitsvalgte: –Hovedstyret •3 grupper (fotball, ski, mosjon) –Fotballgruppa •Tillitsvalgte – oppgaver mv. –Fotballgruppa »Leder »Adm.ledere – deres oppgaver »Sportslige ledere – deres oppgaver •Støtteapparat rundt lagene (inkl trenere, lagledere, foreldrekontakter, foreldre mv). –Administrasjon – oppgaver mv.

6 Kommunikasjon •WEB-side – oppbygging www.vindil.nowww.vindil.no –Hovedside –Fotballens hovedside –Ski hovedside –mv •E-post - adresselister •Møteplasser

7 Web-siden

8

9

10 Våre møteplasser •Fotballgruppestyremøter •Oppstartmøte •Trenerforum •Laglederforum •Evalueringsmøte

11 Drift – penger inn •Penger –Medlemskontingent •Kr 400 for enkeltmedlem (fra minispillere og oppover)/kr 750 for familiemedlemskap. •Går til drift av klubben/hovedlaget. –Treningsavgift •Forskjellig avhengig av alder. •Kr 150 knøtt, 350 mini, 500 lille, 750 smågutt/-jente, 1000 gutt/jente, 1350 (senior). •Går til drift av baner, betaling av trenere, overføring av penger til lagene. •Dugnader –Loddsalg, kr 8 pr lodd beholdes av laget. Antall lodd pr spiller øker med alderen –Kalendere, alt går til VIND. Fortjenesten er ca 60 000 til klubben. –Kiosksalg, hvert lag får ansvar for hver sin uke i løpet av fotballsesongen •Arrangement –Påmeldingsavgifter, kiosk og parkering. •Vind cup gir et overskudd på ca 100 000. •Adidas cup gir et overskudd på ca … (egen ”sponsoravtale” med adidas) •Intern knøtteturnering … •Sponsorer –Hovedlaget! –I 2007 tillates at lagene skaffer ”sponsor” som betaler drakter, mot å få sin logo på brystet.

12 Drift – penger ut •Egne baner og baneleie •Overføring til lag ( brukes av lagene til påmelding, cuper, dommere mv ) –Øker med alder •kr 500 (knøttelag), kr 1000 (minilag), kr 1500 (lillelag) •kr 7500 (11’er)/5000 (7’er) (smågutt/-jente) •kr 10000 (gutt/jente) •Senior eget budsjett for hver post. •Trenerlønninger •Sportslige ledere •Drift hovedlag

13 Drift - arrangementer –Vindcup •For lag t.o.m lille, pt arrangert over to helger i august, alle lag fra knøtt t.o.m lille stiller med mannskap til dugnaden. De siste årene har vi hatt ca 200 deltakende lag ( inkl ca 30 lag fra egen klubb ). •Egen arrangementskomitè! –Adidas cup, •Uformelt norgesmesterskap for ungdomslag. VIND har kontrakt med ADIDAS t.o.m 2010 som arrangør av cupen. Innledende runder spilles over hele landet. Sluttspill på Gjøvik i september. Ungdomslagene har ansvar for dugnaden. •Egen arrangementskomitè! –Intern knøtteturnering i juni.

14

15 Drakter •Nye draktfarger er vedtatt fra sesong 2007 •Gamle ( orange) drakter skiftes ut etter hvert som de slites ut. •Knøtt og mini utstyres med marineblå t-skjorte dersom det ikke eksisterer brukbare trøyer som kan arves. •Lillelagene utstyres med trøyer. •Smågutt / jente utstyres med trøyer og strømper. •Gutt / jente og eldre utstyres med hele sett. Noen lag er tildelt hel utstyrspakke, uavhengig av barn / ungdom, dette pga sponsing.

16 Utstyr til lagene •Fotballer •Kjegler •Vester •Førstehjelps koffert til ungdomslagene. •Isposer til barnefotballen ved henvendelse til daglig leder.

17 Drift - baner •Vinter •Sommer •Banemester har ansvaret Vis lojalitet til det som fordeles! Også til å melde inn behov til rett tid – og til å melde fra om at man ikke trener – gi andre mulighet.

18 Rammedokument •Visjon •Hovedmål •Delmål •Spiller •Foreldre •Foreldrekontakter •Lagledere •Trenere

19 Visjon Vind IL ønsker gjennom fotballen å gi barn og ungdom i lokalmiljøet/Sørbyen et aktivitetstilbud hvor den enkelte får mulighet til å utvikle seg sammen med andre. –Gjennom visjonen ”Så mange som mulig – så lenge som mulig – med så god kvalitet som mulig” gi alle som ønsker å spille fotball i Vind et tilbud. –Å gi et godt sportslig tilbud til de som ønsker å bli gode.

20 Hovedmål og delmål Hovedmål Vi har satt opp følgende mål for fremtidens Vind fotball: •”Vind skal jobbe systematisk med spiller- og ferdighetsutvikling, utdanning/utvikling av trenere, samt gi alle som ønsker det mulighet til spille fotball. Den enkelte spiller og lagets ferdighetsutvikling er viktigere enn det enkelte lags resultater. Delmål •Etterleve Vind ILs sportsplan og videreutvikle denne. •Utvikle trenere som kan gi et godt sportslig tilbud. •Utvikle et miljø som gir barn og unge positive og utviklende fotball opplevelser

21 Spiller Spillervettregler: •Oppfør deg mot andre slik du ønsker at andre skal være mot deg. •Godta at andre kan gjøre feil •Vis god sportsånd og unngå kjeftbruk •Vær lojal og ta opp problemer internt. •Ta del i fellesoppgaver. Utfør pliktene dine med en positiv innstiling. •Hjelp til slik at Vind idrettspark kan forbli et topp anlegg..

22 …forts spillervettregler •Tap og vinn med samme sin. •Respekter dommerens avgjørelser. •Respekter trenerens/lederens avgjørelser. •Møt presis til trening/kamp og gi beskjed ved forfall. •Hold orden i eget og lagets utstyr. RYDD etter deg. •Ta ansvar for egen utvikling, møte på trening for å trene, ikke for å bli trent. •Skape holdninger mot rus, vold, mobbing og rasisme

23 Statuetter for spilte kamper Statuett for antall spilte kamper etter gjeldende regler: •Statuett etter 100, 200 og 300 spilte kamper •Kampene telles fra og med første års mini t.o.m junior •Serie- og treningskamper teller som 1 kamp •En cup-dag teller som 1 kamp i turneringer hvor kamplengden er kortere enn seriekamper. •Seniorkamper teller ikke i totalregnskapet for spillere i yngres avdeling.

24 Foreldre Foreldrevettregler: •Møt fram på kamper og trening – barna ønsker det. •Gi oppmuntring til alle – ikke bare din sønn eller datter. •Oppmuntre i medgang og motgang – ikke gi kritikk. •Stimuler og oppmuntre dit barn til å delta – ikke press det. •Spør om kampen var morsom og spennende – ikke bare om resultatet. •Sørg for riktig og fornuftig utstyr – ikke overdriv. •Vis respekt for det arbeidet klubben gjør – ta initiativ til årlige foreldermøter for å avklare holdninger og ambisjoner.

25 …forts foreldrevettregler •Tenk på at det er ditt barn som deltar – ikke du. •Vis respekt for treneren. Det er han/hun som har ansvaret for barnet dit under treninger og kamper. •Se på dommeren som en veileder- respekter avgjørelsene! •Vis respekt for andre - ikke røyk på sidelinja •Husk at barna gjør som du gjør - ikke som du sier •Fotball er et lagspill. Ikke premier barnets enkeltprestasjoner på banen med penger el. l. •Ta et tak når du blir spurt.

26 Foreldrekontakter Foreldrekontakt har følgende oppgaver: •Ansvar for planlegging og gjennomføring av dugnader. •Ansvaret for informasjon mot foreldre-gruppa vedrørende utenomsportslige ting. •Innkalle til foreldremøter og avholde disse. •Økonomi. Laget er selv ansvarlig for å skaffe foreldrekontakt.

27 Lagledere •Laglederen representerer Vind IL, og må opptre på en positiv måte og ha en positiv fremtreden både overfor egne spillere, motstandere og dommere. •Laget er selv ansvarlig for å skaffe lagleder.

28 …forts lagleder Forventninger til lagledere: –Kontakt med motstander/krets for avvikling av kamper –Skaffe dommer til hjemmekamper –Føre statistikk over antall spilte kamper for Vind IL –Lage eventuelle lister for kjøring til bortekamper og/eller draktvask –Utfylling/innsending av dommerkort i ungdomsfotballen –Ta i mot motstander ved hjemmekamper.

29 Trenere •Treneren representerer Vind IL, og må opptre på en positiv måte og ha en positiv fremtreden både overfor egne spillere, motstandere og dommere. •Vind forventer at trenerne har evne til å formidle fotballfaglige kunnskaper på en positiv måte.

30 Trenere - rekruttering •Lagene i barnefotballen har selv hovedansvar for å rekruttere trenere. Denne rekrutteres hovedsakelig fra foreldregruppen. •Klubben er ansvarlig for å rekruttere og ansette trenere i ungdoms- og seniorfotballen.

31 Trenervettregler Trenervettregler: •De sportslige ferdigheter barna lærer av deg, kan bli brukt i noen få år. Holdninger de utvikler i forhold til seg selv og andre vil kanskje vare hele livet. •Møt i god tid til alle treninger og kamper. Vær et godt forbilde. Kle deg i passende treningstøy både i trening og kamp. •La alle få delta. Alle skal tas vare på ut fra sine egne forutsetninger. Husk at det kan være stor forskjell mellom to barn på samme alder. •Gi oppmuntring for innsats uten å se på resultatene. Bruk kroppspråket og vis at du setter pris på dem med et smil, blunk eller nikk.

32 …forts trenervettregler •Ta hensyn til barnas egne behov og ønsker. Gi dem ansvar. •Husk at det viktigste er at barna trives og har det gøy sammen med venner! For barn er en god trening målbar i smil og trivsel. •Husk at det er du som trener, og ikke foreldrene, som har ansvaret for spillerne under treninger og kamper. •Vær et forbilde for barna i forhold til dommerne. •Ikke røyk under trening og kamp.

33 …forts trenervettregler •Trenervettreglene er like viktige for de som trener de yngste som for de som trener de eldste, og skal gjenomgås i trenermøter før sesongen tar til.

34 Trenerutvikling –Trenerutvikling –Utdanning av trenere er svært viktig for å oppnå god spillerutvikling. Vind bør tilstrebe at de som er involvert i Vind fotballen gjennomfører kurs og utdanning i samsvar med klubbens ønsker.

35 Trenerkompetanse •Knøtt: Bør ta aktivitetslederkurs og internt kurs i Vind IL •Mini: Bør ta aktivitetslederkurs og internt kurs i Vind IL •Lille: Bør ta Trener 1 og internt kurs i Vind IL •Smågutt/-jente: bør ha trener 1 og spillerbakgrunn eller god trenererfaring + minikurs •Gutt/jente: bør ha trener 1 og spillerbakgrunn eller god trenererfaring + minikurs •Junior: bør ha trener 2 •Senior: bør ha trener 2

36 Forventning til treneren Forventninger til trenere Treneren skal etterleve sportsplanen for Vind IL - Fotball, og skal møte i klubbens trenerforum. Ved sesongslutt i oktober/ november skal det lages en årsrapport for lagene i sammen med øvrig støtteapparat

37 Avslutning LYKKE til med fotballen i Vind! Vi håper på en god sesong; sosialt og gjerne sportslig!


Laste ned ppt "Vind-kurs Et kurs av og for OSS rundt fotballen i Vind."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google