Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gardermoen 2. desember 2011 Prosjektleder Oddbjørn Vassli

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gardermoen 2. desember 2011 Prosjektleder Oddbjørn Vassli"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gardermoen 2. desember 2011 Prosjektleder Oddbjørn Vassli
Fagdag Vergemål Gardermoen 2. desember 2011 Prosjektleder Oddbjørn Vassli

2 Viktige anbefalinger fra sluttrapporten fra forprosjektet

3 Regjeringens mål og forventninger til den nye vergemålsordningen
Ny lov Ny org Hovedmål God rettssikkerhet En effektiv justissektor Delmål God rettssikkerhet for de som ikke kan ivareta egne interesser Helhetlig, effektiv og serviceorientert forvaltning Resultatmål Likebehandling God saksbehandling Trygg forvaltning av økonomiske midler Profesjonelle verger Tilfredsstillende saksbehandlingstid God oppfølging av vergekorpset Digitalt førstevalg Produktivitet

4 Økonomi Ressursramme på ca 235 mill. – engangskostnader på 48 mill. kroner Tilsvarende 169 stillinger til FM og 14 til SRF – totalt 183 103 mill. i reduserte overføringer til kommunene – avklart gjennom konsultasjonsordningen

5 Plantall årsverk hos fylkesmennene

6 Vergemålsapplikasjonen
Virksomhetskritisk dvs. avgjørende for å lykkes med reformen Størst prosjektrisiko dvs. må drives fram på en profesjonell måte

7 Finansforvaltningen 5 mrd. 13 mrd.
Plassering av midler på individuelle konti i bank Felles innskuddsvilkår 40 000 verge- konti 5 mrd. 35 000 forvaltings- konti 13 mrd. FM Vergene Lik instruks for regnskapsføring hos FM Lik instruks for internkontroll Felles revisjons- og desisjonsordning Ytterligere utredning om vergeregnskapene

8 Klar, ferdig –kjør! Budsjettmessige rammer for forberedelse og oppbygging i 2012: = 62 mill. kroner Regjering tar sikte på at ny vergemålslov kan tre i kraft fra 1. juli 2013 Lokalisering av sentral vergemålsforvaltning i Hamar som avdeling av Statens sivilrettsforvaltning - samlokalisert med Spesialenheten for politisaker Midlene som fylkesmannen har til forvaltning skal plasseres på individuelle konti i bank. Folketrygd-fondsalternativet er utredet, men forkastet Sluttrapport fra forprosjektet er godkjent av politiske ledelse Gjennomføringsplan foreligger

9 Rammer for gjennomføringsprosjektet

10 Oppgaver og ansvarsdeling i gjennomføringsfasen
Justisdepartementet Sentralt gjennomføringsprosjekt Lov og forskrifter Statens sivilrettsforvaltning Etablere den sentrale vergemålsforvaltningen Delta i de nasjonale prosjektene Fylkesmennene Etablere den lokale vergemålsforvaltningen i sine fylker Lede dialogen med kommunene, dagens overformyndere og vergene i sine fylker Delta i de nasjonale prosjektene Kommunene Holde dagens ordning opp til Samarbeide med fylkesmennene i overføring av personale, verger og vergemål Etterarbeid høsten 2013

11 Overordna sentral framdriftsplan

12 Organisering i gjennomføringsfasen
Prosjekteier/-ansvarlig Eksp.sjef Anne K Herse Referansegruppe KS FOFF Nettverket Brukerorg. Ansattes org. Prosjektleder Oddbjørn Vassli Prosjektgruppe 1 x leder SRF 18 x leder FM 1 x FAD 2 x JD Første møte 1. februar Data Bank Personal Opplæring Informasjon

13 Risikovurdering Personal Bank Data Verger

14 Disponering 2012-bevilgningen
Ressursdisponering 2012 Fylkesmennene ( årsverk) 23 250 Dataprosjektet 16 000 Møbler, lokalt IKT, lokaler 8 000 Rekruttering og opplæring 4 500 Sentralt prosjekt 3 500 SRF (1 + 3 årsverk) 3 350 Til disposisjon 3 819 Sum bevilgning 62 419

15 Oppgaver og ressursrammer til fylkesmennene i 2012

16 Ressursrammer for arbeidet med vergemål hos FM i 2012

17 FMs oppgaver i 2012 Informasjon til kommunene
Organisasjons- og bemanningsplan Lokaler Avklare lederansvaret for vergemål Lage egen prosjektplan for reformen i eget fylke Gjennomføre virksomhetsoverdragelse Rekruttere medarbeidere Få kommunene til å lage oversikter over verger og vergemål Registrere verger og vergemål i Vergemålsregistret Etablere kontakt og dialog med dagens verger Lokalt informasjonsarbeid Internkontrollsystem Annet

18 Informasjon til kommunene
Hvordan vil FM arbeide med reformen Kommunens informasjonsansvar overfor berørte egne ansatte Arbeidet med avklaring virksomhetsoverdragelse Arbeidet med oversikt verger og vergemål Arkivet Legater Fellesmassene Avvikling avtaler advokater, lokaler, data osv.

19 Oppgavene i Statens sivilrettsforvaltning i 2012
Informasjon ansatte Organisasjons- og bemanningsplan Avklare lederspørsmålet Prosjektplan Lokaler på Hamar – samlokalisert med Spes.enhet Starte oppbygging av interne systemer Starte opplæring egne ansatte Delta i delprosjektene data, bank, informasjon og opplæring Bli klar til å overta fullføring av vergemålsreformen fra – fra Hamar Annet

20 Virksomhetsoverdragelse og personaloverføring fra kommunene

21 Dagens bemanning

22 Rekrutteringsbehov

23 Personaloverføring - rekruttering
Virksomhetsoverdragelse fra kommunene? Personalpolitikk i omstillingsprosesser (FAD) Arbeidsrettslige konsekvenser når staten overtar oppgaver fra kommunal sektor Q4-2011 Sentralt samarbeidsutvalg JD Q1-2012 Organisasjonsplan Avklaring ift kommunene FM Q2-2012 Innplassering og tilbud/avklaring 2. Halvår 2012 - 1 halvår 2013 Supplerende rekruttering Involvering og opplæring Omstillingstiltak

24 Samarbeidsutvalget Bestående av 16 (!) representanter fra:
JD, FAD, KS og Oslo kommune LO, YS, Unio og Akademikerne – både stat og kommune Mandat Arbeidsrettslig grunnlag Kriterier for virksomhetsoverdragelse og rett til stilling i staten Prosess mellom stat og kommune Veileder og hjelpemidler Virkemidler Arbeidet startet 2. desember og er planlagt avsluttet 27. januar

25 Lederstillingene hos FM
Alt. A: Vergemålsoppgavene legges til en eksisterende seksjon eller avdeling Alt B: Det opprettes egen seksjon eller avdeling for vergemål Samarbeidsutvalget er enig i at det er viktig på et tidlig stadium i reformen å få på plass lederen for vergemålsområdet i det enkelte fylkesmannsembete I de embeter vergemålsoppgavene skal plasseres i en ny seksjon eller avdeling, er Samarbeidsutvalget enig i at stillingene kan utlyses uten å avvente sluttrapporten fra Samarbeidsutvalget Samarbeidsutvalget legger til grunn at aktuelle ledere i dagens overformynderier - som kan tenkes å ha eller mene at de har rettskrav på den nye lederstillingen hos fylkesmannen – kontaktes i forkant av utlysingen og gjøres oppmerksom på at eventuell rettskrav på stillingen må fremmes parallelt med søknadsprosessen Samarbeidsutvalget vil understreke betydingen av at fylkesmennene i arbeidet med organiseringen, utarbeidelse av bemanningsplan, lederrekruttering og øvrige problemstillinger knyttet til etablering av lokal vergemålsmyndighet hos fylkesmennene, sørger for slik medbestemmelse fra ansattes organisasjoner som følger av hovedavtalen og annet relevant avtale-/regelverk

26 Virksomhetsoverdragelse i kommunen?
Prosess Febr 2012 Mars 2012 April 2012 Mai 2012 Juni 2012 Virksomhetsoverdragelse i kommunen? Nei Ja Hvilke ansatte? Nei 100 % xx % Ja Innplassering hos FM Tilbud fra FM Svar fra ansatt Ja Nei Oppstart hos FM etter avtale

27 Problemstillinger kommunalt personale – hvis virksomhetsoverdragelse
Overgang Må avklares Ikke-overgang 64 personer i 100 % stilling som har hele sin arbeidstid innenfor vergemål Personer i deltidsstillinger Personer som både jobber vergemål og andre kommunale oppgaver Personer som får urimelig lang reiseavstand Valgte overformyndere Advokater med avtale

28 Prosjektplanlegging i embetene

29 Prosjekt – en egen organisasjon
Basisorganisasjon

30 Prosjektorganisering
Prosjekteier(e) Oppdragsgiver Kvalitetssikrer Prosjektansvarlig Styringsgruppe Prosjektleder Prosjektmedarbeidere Prosjektsekretær Prosjektgruppe Referansegruppe Delprosjekt A Delprosjekt B Delprosjekt C Delprosjektleder Delprosjektleder Delprosjektleder

31 Gjennomføringsplanlegging på to nivåer
Overordna nivå Milepæl -hva skal oppnås Forpliktelser overfor oppdragsgiver Detaljert nivå Aktivitet -hvordan ting skal oppnås Forpliktelser internt i prosjektet Milepæl: En tidsbestemt viktig hendelse i prosjektet Aktivitet: En tids- og ressursbestemt oppgave som skal utføres i prosjektet

32 Frist 15.03.2012 Prosjektplanen Bakgrunn Mål Organisering Framdrift
Risiko Rapportering Informasjon Aktivitetsplan og ressursbehov Ressursplan og budsjett Frist

33 Gruppeoppgave Drøft a) hvordan dere best kan rigge arbeidet med vergemålsreformen i eget fylke fram til b) hva som er det viktigste gjøremålene i 1. halvår 2012

34 Gruppeinndeling Finnmark Troms Nordland Vest-Agder Aust-Agder Telemark
Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Buskerud Oppland Hedmark Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Østfold Vestfold Oslo og Akershus


Laste ned ppt "Gardermoen 2. desember 2011 Prosjektleder Oddbjørn Vassli"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google