Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagdag Vergemål Gardermoen 2. desember 2011 Prosjektleder Oddbjørn Vassli.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagdag Vergemål Gardermoen 2. desember 2011 Prosjektleder Oddbjørn Vassli."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagdag Vergemål Gardermoen 2. desember 2011 Prosjektleder Oddbjørn Vassli

2 2 Viktige anbefalinger fra sluttrapporten fra forprosjektet

3 3 Regjeringens mål og forventninger til den nye vergemålsordningen HovedmålGod rettssikkerhet En effektiv justissektor DelmålGod rettssikkerhet for de som ikke kan ivareta egne interesser Helhetlig, effektiv og serviceorientert forvaltning Resultatmål • Likebehandling • God saksbehandling • Trygg forvaltning av økonomiske midler • Profesjonelle verger • Tilfredsstillende saksbehandlingstid • God oppfølging av vergekorpset • Digitalt førstevalg • Produktivitet Ny lov Ny org

4 4 Økonomi Ressursramme på ca 235 mill. – engangskostnader på 48 mill. kroner Tilsvarende 169 stillinger til FM og 14 til SRF – totalt 183 103 mill. i reduserte overføringer til kommunene – avklart gjennom konsultasjonsordningen

5 5 Plantall årsverk hos fylkesmennene

6 6 Vergemålsapplikasjonen Virksomhetskritisk dvs. avgjørende for å lykkes med reformen Størst prosjektrisiko dvs. må drives fram på en profesjonell måte

7 7 Finansforvaltningen Plassering av midler på individuelle konti i bank 40 000 verge- konti 35 000 forvaltings- konti Felles innskuddsvilkår FMVergene 5 mrd. 13 mrd. Lik instruks for regnskapsføring hos FM Lik instruks for internkontroll Felles revisjons- og desisjonsordning Ytterligere utredning om vergeregnskapene

8 8 Klar, ferdig –kjør! Budsjettmessige rammer for forberedelse og oppbygging i 2012:20 + 42 = 62 mill. kroner Regjering tar sikte på at ny vergemålslov kan tre i kraft fra 1. juli 2013 Lokalisering av sentral vergemålsforvaltning i Hamar som avdeling av Statens sivilrettsforvaltning - samlokalisert med Spesialenheten for politisaker Midlene som fylkesmannen har til forvaltning skal plasseres på individuelle konti i bank. Folketrygd- fondsalternativet er utredet, men forkastet Sluttrapport fra forprosjektet er godkjent av politiske ledelse Gjennomføringsplan foreligger

9 9 Rammer for gjennomføringsprosjektet

10 10 Oppgaver og ansvarsdeling i gjennomføringsfasen Justisdepartementet •Sentralt gjennomføringsprosjekt •Lov og forskrifter Statens sivilrettsforvaltning •Etablere den sentrale vergemålsforvaltningen •Delta i de nasjonale prosjektene Fylkesmennene •Etablere den lokale vergemålsforvaltningen i sine fylker •Lede dialogen med kommunene, dagens overformyndere og vergene i sine fylker •Delta i de nasjonale prosjektene Kommunene •Holde dagens ordning opp til 1.7.2013 •Samarbeide med fylkesmennene i overføring av personale, verger og vergemål •Etterarbeid høsten 2013

11 11 Overordna sentral framdriftsplan

12 12 Organisering i gjennomføringsfasen Prosjekteier/-ansvarlig Eksp.sjef Anne K Herse Prosjektleder Oddbjørn Vassli Referansegruppe • KS • FOFF • Nettverket • Brukerorg. • Ansattes org. Prosjektgruppe 1 x leder SRF 18 x leder FM 1 x FAD 2 x JD DataBank Personal Opplæring Informasjon Første møte 1. februar

13 13 Risikovurdering Data Perso nal Bank Verger

14 14 Disponering 2012-bevilgningen Ressursdisponering 2012 Fylkesmennene (18 + 10 årsverk) 23 250 Dataprosjektet 16 000 Møbler, lokalt IKT, lokaler 8 000 Rekruttering og opplæring 4 500 Sentralt prosjekt 3 500 SRF (1 + 3 årsverk) 3 350 Til disposisjon 3 819 Sum bevilgning 62 419

15 15 Oppgaver og ressursrammer til fylkesmennene i 2012

16 16 Ressursrammer for arbeidet med vergemål hos FM i 2012

17 17 FMs oppgaver i 2012 a) Informasjon til kommunene b) Organisasjons- og bemanningsplan c) Lokaler d) Avklare lederansvaret for vergemål e) Lage egen prosjektplan for reformen i eget fylke f) Gjennomføre virksomhetsoverdragelse g) Rekruttere medarbeidere h) Få kommunene til å lage oversikter over verger og vergemål i) Registrere verger og vergemål i Vergemålsregistret j) Etablere kontakt og dialog med dagens verger k) Lokalt informasjonsarbeid l) Internkontrollsystem m) Annet

18 18 Informasjon til kommunene a) Hvordan vil FM arbeide med reformen b) Kommunens informasjonsansvar overfor berørte egne ansatte c) Arbeidet med avklaring virksomhetsoverdragelse d) Arbeidet med oversikt verger og vergemål e) Arkivet f) Legater g) Fellesmassene h) Avvikling avtaler advokater, lokaler, data osv.

19 19 Oppgavene i Statens sivilrettsforvaltning i 2012 Informasjon ansatte Organisasjons- og bemanningsplan Avklare lederspørsmålet Prosjektplan Lokaler på Hamar – samlokalisert med Spes.enhet Starte oppbygging av interne systemer Starte opplæring egne ansatte Delta i delprosjektene data, bank, informasjon og opplæring Bli klar til å overta fullføring av vergemålsreformen fra 1.1.2013 – fra Hamar Annet

20 20 Virksomhetsoverdragelse og personaloverføring fra kommunene

21 21 Dagens bemanning

22 22 Rekrutteringsbehov

23 23 Personaloverføring - rekruttering Virksomhetsoverdragelse fra kommunene? Personalpolitikk i omstillingsprosesser (FAD) –Arbeidsrettslige konsekvenser når staten overtar oppgaver fra kommunal sektor Q4-2011Sentralt samarbeidsutvalgJD Q1-2012Organisasjonsplan Avklaring ift kommunene FM Q2-2012Innplassering og tilbud/avklaringFM 2. Halvår 2012 - 1 halvår 2013 Supplerende rekruttering Involvering og opplæring Omstillingstiltak FM

24 24 Samarbeidsutvalget Bestående av 16 (!) representanter fra: –JD, FAD, KS og Oslo kommune –LO, YS, Unio og Akademikerne – både stat og kommune Mandat –Arbeidsrettslig grunnlag –Kriterier for virksomhetsoverdragelse og rett til stilling i staten –Prosess mellom stat og kommune –Veileder og hjelpemidler –Virkemidler Arbeidet startet 2. desember og er planlagt avsluttet 27. januar

25 25 Lederstillingene hos FM Alt. A: Vergemålsoppgavene legges til en eksisterende seksjon eller avdeling Alt B: Det opprettes egen seksjon eller avdeling for vergemål –Samarbeidsutvalget er enig i at det er viktig på et tidlig stadium i reformen å få på plass lederen for vergemålsområdet i det enkelte fylkesmannsembete –I de embeter vergemålsoppgavene skal plasseres i en ny seksjon eller avdeling, er Samarbeidsutvalget enig i at stillingene kan utlyses uten å avvente sluttrapporten fra Samarbeidsutvalget –Samarbeidsutvalget legger til grunn at aktuelle ledere i dagens overformynderier - som kan tenkes å ha eller mene at de har rettskrav på den nye lederstillingen hos fylkesmannen – kontaktes i forkant av utlysingen og gjøres oppmerksom på at eventuell rettskrav på stillingen må fremmes parallelt med søknadsprosessen –Samarbeidsutvalget vil understreke betydingen av at fylkesmennene i arbeidet med organiseringen, utarbeidelse av bemanningsplan, lederrekruttering og øvrige problemstillinger knyttet til etablering av lokal vergemålsmyndighet hos fylkesmennene, sørger for slik medbestemmelse fra ansattes organisasjoner som følger av hovedavtalen og annet relevant avtale-/regelverk

26 26 Prosess Virksomhetsoverdragelse i kommunen? NeiJa Hvilke ansatte? 100 % xx % Ja Nei Innplassering hos FM Tilbud fra FM Svar fra ansatt Nei Ja Oppstart hos FM etter avtale Febr 2012 Mars 2012 April 2012 Mai 2012 Juni 2012

27 27 Problemstillinger kommunalt personale – hvis virksomhetsoverdragelse OvergangMå avklaresIkke-overgang • 64 personer i 100 % stilling som har hele sin arbeidstid innenfor vergemål • Personer i deltidsstillinger • Personer som både jobber vergemål og andre kommunale oppgaver • Personer som får urimelig lang reiseavstand • Valgte overformyndere • Advokater med avtale

28 28 Prosjektplanlegging i embetene

29 29 Prosjekt – en egen organisasjon Prosjekt Basisorganisasjon

30 Prosjektorganisering Prosjekteier(e) Oppdragsgiver Styringsgruppe Prosjektansvarlig Prosjektmedarbeidere Prosjektsekretær Prosjektgruppe ProsjektlederReferansegruppe Kvalitetssikrer Delprosjekt A Delprosjektleder Delprosjekt B Delprosjektleder Delprosjekt C Delprosjektleder

31 31 Gjennomføringsplanlegging på to nivåer Detaljert nivå Aktivitet -hvordan ting skal oppnås Forpliktelser internt i prosjektet Overordna nivå Milepæl -hva skal oppnås Forpliktelser overfor oppdragsgiver Milepæl: En tidsbestemt viktig hendelse i prosjektet Aktivitet: En tids- og ressursbestemt oppgave som skal utføres i prosjektet

32 32 Prosjektplanen 1. Bakgrunn 2. Mål 3. Organisering 4. Framdrift 5. Risiko 6. Rapportering 7. Informasjon 8. Aktivitetsplan og ressursbehov 9. Ressursplan og budsjett Frist 15.03.2012

33 33 Gruppeoppgave Drøft –a) hvordan dere best kan rigge arbeidet med vergemålsreformen i eget fylke fram til 1.7.2013 –b) hva som er det viktigste gjøremålene i 1. halvår 2012

34 34 Gruppeinndeling Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Buskerud Oppland Hedmark Østfold Vestfold Oslo og Akershus


Laste ned ppt "Fagdag Vergemål Gardermoen 2. desember 2011 Prosjektleder Oddbjørn Vassli."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google