Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Folkehelse i all sykepleie – fremme helse, redusere ulikheter Ruth Marie Donovan, rådgiver Helse Bergen NSF, Oslo 23.01.2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Folkehelse i all sykepleie – fremme helse, redusere ulikheter Ruth Marie Donovan, rådgiver Helse Bergen NSF, Oslo 23.01.2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Folkehelse i all sykepleie – fremme helse, redusere ulikheter Ruth Marie Donovan, rådgiver Helse Bergen NSF, Oslo

2 Dagens helseutfordringer
I følge WHO vil 70 % av for tidlige dødsfall skyldes våre levevaner innen de neste 10 årene Vi står overfor et helseparadoks hvor stadig flere blir eldre samtidig som stadig flere unge bruker mer av helsetjenestene Vi må både sørge for at de eldre holder seg funksjonsfriske så lenge som mulig, samtidig som vi må passe på at de unge ikke blir syke Det betyr at helsetjenestene må på banen i arbeidet med å forebygge livsstilssykdommer, legge til rette for sunne helsevalg og sørge for at de eldre kan bli gjort i stand til å ivareta sin egen helse lengst mulig

3 Fungerer det vi gjør? Erfaringer fra vår del av verden viser at tilnærmingene som hittil har vært prøvd for å takle disse utfordringene, ikke har oppnådd den effekten som man håpet på og på enkelte områder nærmest har gitt paradoksal effekt, som økningen av sosial ulikhet i helse (French mfl. 2010) I Norge øker de sosiale ulikhetene. Levekårsundersøkelsene fra både Oslo og i Bergen viser at det er 12 års forskjell i forventet levealder mellom dem som lever i områder med høy sosioøkonomisk status og de som lever i områder med lav sosioøkonomisk status

4 Folkehelsearbeidet bør handle om
Å forstå årsakssammenhengene til helse og uhelse (helsedeterminanter) Å være nysgjerrig og handle utfra kompetanse og de sammenhengene vi ser Å involvere menneskene i lokalsamfunnet og samskape løsninger for folkehelsearbeidet Involvere privat-, frivillig- og offentlig sektor Å skape innovasjon og utvikle folkehelsearbeidet for fremtiden

5 Folkehelsearbeidet bør reflektere
Rettferdighet – William Kymlicka Er rettferdighet likhet eller å anerkjenne forskjeller? Prosesslikhet eller resultatlikhet? Sosial ulikhet – Dahlgren & Whitehead Forskjellene er systematiske, sosialt frembrakte og anses som urettferdige Likeverdighet Å fremme helse for sårbare grupper

6

7 Utfordringene krever kompetanse
Atferds forståelse - behaviour change Implementeringskompetanse Kommunikasjon Språk Health literacy Påvirkning Differensiering av budskap Mangfold og likeverd – store demografiske endringer Motiverende samtale, MI Tverrprofesjonelt samarbeid Coaching

8 Folkehelsens 2 tradisjoner
Helsefremmende Forebyggende Vanner blomstene Påvirker Kampanjer Involverer Fokus på det friske Luker ugress Gir informasjon Utdanner Ekspert styrt sykdomsfokus

9 Helsefremmende ordliste
Empowerment Resiliens Medvirkning Salutogenese Health Literacy Helsedeterminanter Sosial ulikhet

10 Sykepleierens fremtidige rolle i folkehelsearbeidet
«Som nøkkelpersoner i helsevesenet er sykepleierne i en unik situasjon når det gjelder å opptre som forkjemper for en sunn verden. Ettersom sykepleiere og jordmødre allerede utgjør opp til 80% av de ansatte i de fleste lands helsevesen, representerer de en kraftfull styrke med hensyn til å innføre de forandringer som på til for at målet ”Helse for alle” i den 21.århundre skal nås. Deres bidrag til helsetjenesten omfatter faktisk hele spekteret av helseomsorg. Det er tydelig at sykepleierne er ryggraden i de fleste helseteam» Gro Harlem Brundtland, Tale på hundreårskongressen til ICN i 1999

11 Sykepleierens rolle i folkehelsearbeidet

12 Hvordan påvirker vi til sunnhet?
Kommunikasjon Vi formidler kunnskap og informasjon om sammenhenger Vi lager brosjyrer, hefter og lager kampanjer Vi utdanner helsesøstre i motiverende intervju Vi krysser av at pasienten har ”fått beskjed” Lov og regulering Det er ikke lov å røyke i barer og restauranter Skjenketider og løyver Påbud og bøter ved brudd på regler

13 Noen har stor tro på brosjyrer...

14 Noen bygger en merkevare….

15 Hvorfor gjør de ikke som jeg sier…?

16 Hva velger du på kaffebaren?
Brød & vann? Caramel Macchiato?

17 Hvordan virker påvirkningsarbeidet?
Kommunikasjon er mest effektivt når fordelene ved atferdsendringen er åpenbare Vi kan ikke regulere hvor mye folk skal spise eller hvor ofte de skal trene – mennesker bestemmer faktisk selv Motivasjon og markedsføring er hensiktsmessig når barrierene for endring er høye og når de usunne alternativene er fremstilt som mer attraktive

18 Hvem er målgruppene i folkehelsearbeidet?

19 Er det noen vi ofte glemmer og burde tenke på?

20 Sosial markedsføring & helsefremmende arbeid
48 prosjekter i Bergen – fysioterapistudenter Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, privat- og offentlig sektor 15 prosjekter i Akershus – masterstudenter Folkehelsekoordinatorer i ulike kommuner, frivillig sektor, Startet opp 2013 med pilotprosjekt for sykepleierstudenter for psoriasis pasienter Samarbeid mellom Høgskolen i Bergen og Helse Bergen, NTNU i Trondhjem har folkehelse landsby

21 Sosial markedsføring tar høyde for
Konkurrerende atferder Hva kan målgruppen heller gjøre? Hvilke budskap kan de heller lytte til? Hvilke kanaler er det de bruker for kommunikasjon? De 6 Péne, Produkt – hva er det du tilbyr - tjeneste? Plass – Hvor er det det skjer? Pris – hva koster det målgruppen - penger, bluferdighet, tid. Promotion – PR, distribusjon, kommunikasjon, kanaler Policy – hvilke normgivende handlingsplaner kan bidra Public – hvem er den spesifikke målgruppen du ønsker å nå?

22 Nøkkel elementer i sosial markedsføring
Bruker orientert Atferds fokus – det handler i bunn og grunn om hva folk gjør Teori drevet (formative research) Utvikle innsikt (fokusgruppe, intervjuer) Forståelsen av kost/nytte (Utbytte) Forståelsen av konkurrerende atferder Prinsippet om segmentering Metodemix; Control, inform, design, educate and support

23

24

25

26 Target group, setting Products Projects Movement in a Box
5-7th graders in a school environment Boxes with games/activities, Instruction manual, Posters Together in a Team Makes School-day a Dream The teacher reaching out to 6th graders in public school Video, Posters, Flyers , Inspirational booklet Active class - Children in movement Health care service in school 2nd graders Lecture material, Info material parents & teachers, Poster series for children: What happens in my body when physically active? Active employees in Hordaland County Hordaland County Leaflet, Promotion video, Poster Stairway to Everest Poster-series. Motivational film, competition Senior Citizen Day t-shirts, Poster, Flyers (6 diff. languages) Get Up and Move – Your Balance will Improve Elderly persons attending a day-care centre Activity program, Home training program, Flyer on Fall prevention I am BACK – A body awareness campaign Female drug addicts in a rehabilitation setting CD; Body Awareness program, Poster, Motivational cards, Flyer Engen Olympics Persons with alcohol-related dementia living in a nursing home Exercise programs, Instruction manual, mini-posters With Licence to Spin Inmates in Bergen Prison Videos of cycling tracks around Bergen, Inspirational booklet, Instruction manual

27 Stairway to Everest

28

29 Referanser: French,Jeff,Blair-Stevens, Clive,McVey,Dominic og Merritt Rowena (2010) Social Marketing and public health. Theory and Practice. New York: Oxford University Press Sletteland, Nina og Donovan, Ruth M. (2012) Helsefremmende lokalsamfunn. Oslo: Gyldendal Akademisk Dahlgren, Goran og Whitehead, Margaret. (1991) Policies and strategies to promote social equity in health. Stockholm: Institute for Future Studies. Andreasen, A. R. Social marketing in the 21st. Century, Sage Publications, 2006 Donovan, R & Henley, N. Social marketing, Principles and practice IP communications, 2003 Kerr, J. Weitkunat, R. Moretti, M. ABC of Behavior Change, Elsevier, 2005 Kotler, Philip & Lee, R. Nancy Sosial Marketing 3.etd. Sage Publications, 2008


Laste ned ppt "Folkehelse i all sykepleie – fremme helse, redusere ulikheter Ruth Marie Donovan, rådgiver Helse Bergen NSF, Oslo 23.01.2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google