Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Europas miljø — Tilstand og utsikter 2005 — En kort presentasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Europas miljø — Tilstand og utsikter 2005 — En kort presentasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Europas miljø — Tilstand og utsikter 2005 — En kort presentasjon

2 2 Hva er rapporten Europas miljø – Tilstand og utsikter 2005? Den tredje tilstands- og utsiktsrapporten fra Det europeiske miljøbyrå (EEA) Forrige rapport kom ut i 1999 Hjelp for EU i planleggingen og evalueringen av miljøpolitikken Mye nytt i 2005-utgaven

3 3 Rapportens struktur 2005-utgaven inneholder: En integrert vurdering av Europas miljø Et kjernesett av indikatorer En analyse for hvert land En bibliografi

4 4 Forbedringer i Europa, lokale valg, globale konsekvenser EUs miljølovgivning fungerer når den gjennomføres korrekt Størst framgang oppnådd på området punktforurensningskilder Diffuse forurensningskilder nå største utfordring Arealbruk, forbruks- og handelsmønstre de største truslene mot framgang på miljøområdet Forbruk og handel setter mer enn dobbelt så stort “fotavtrykk” som vår biologiske bæreevne

5 5 Økt urbanisering, brakklegging av arealer Et areal på tre ganger Luxembourgs størrelse ble urbanisert i EU-25 i perioden 1990–2000, også pga. EUs utjevningsfond — en erfaring mot 2007–2013? Den ukontrollerte utvidelsen av byene øker belastningen på økosystemene (f.eks. våtmarker) i omkringliggende områder Utbyggingen for turistformål medfører ytterligere press på allerede stressede kystområder Lave priser på landbruksarealer gjør nye prosjekter på allerede utbygde arealer lite attraktivt Dårlig tilgang til tjenester i distriktene og en aldrende landbruksbefolkning bidrar til brakklegging av landbruksarealer

6 6 Klimaendringene er her Temperaturene i Europa kan stige med 2–6 °C i løpet av dette århundret (mot 0,95 °C i forrige århundre og et globalt gjennomsnitt på 0,7 °C) Forventede konsekvenser er bl.a. vannmangel, mer ekstremt vær, at marine arter vil vandre, samt økonomiske tap De kortsiktige Kyoto-målene kan oppfylles — de langsiktige målene for 2020 og utover vil bli vanskeligere å oppnå Transportsektoren er en hovedfaktor. Økt drivstoffeffektivitet oppveies av økt transportbehov. Doblet forurensning fra luftfarten innen 2030

7 7 Styring av energietterspørselen — sakte framover Energietterspørselen øker stadig, men mindre enn BNP. Vellykket miljøeffektivisering i industrien, største utfordringer husholdningssektoren og tjenestesektoren En framtid med lavere utslipp kan oppnås gjennom redusert bruk av energi, mer fornybar energi og økt energieffektivitet. Krever langsiktige, samordnede tiltak Fortsatt stort potensial for effektivisering, særlig innen husholdningssektoren og tjenestesektoren En satsing på lavutslippsalternativer kan være mer kostnadseffektivt (anslagsvis 45 euro/innb./år, mens å ikke gjøre noe vil koste samfunnet 300–1 500 euro/innb./år)

8 8 Vi er friskere, men blir fortsatt eksponert for forurensning Europa har klart å redusere smog og sur nedbør Likevel forårsaker luftforurensning helseproblemer i mange byer (svevestøv og ozon) Renere transportteknologi og bedre byplanlegging kan gi forbedringer Markedsbaserte virkemidler som påvirker atferden, f.eks. vegprising, kan også være effektivt Befolkningen eksponeres for kjemikalier også i Europa. PCB-nivåene påvist i blodet hos arktiske folk skyldes langtransportert forurensning fra Europa. Dette er også en del av Europas økologiske fotavtrykk

9 9 Utarming av naturressursene Overfiske av mange europeiske fiskebestander får konsekvenser for artene lengre ned i næringskjeden. Utgjør sammen med klimaendringene en trussel for marine økosystemer Biologisk mangfold: Til tross for en viss framgang trues mange arter — fugler, pattedyr og insekter — av fragmenteringen av habitatene. EU-10 har mest å tape Europas jordbunn trues av erosjon, forsegling, forurensning og forsaltning — 2 millioner lokaliteter er potensielt forurenset, og 100 000 trenger opprydding Vannstresset øker i Sør-Europa og forventes å forverres som følge av økt turisme, irrigasjon og klimaendringer

10 10 Å forebygge forurensning betaler seg Stor innsats er gjort for å rense avløpsvann (50 % av miljøutgiftene), men ennå langt fram Beste resultater når investeringer i avløpsvann- behandling kombineres med økonomiske virkemidler som reduserer avløpsvannet ved kilden Vannforurensning fra landbruket fortsatt hodepine i de nye medlemsstatene i EU (økt bruk av gjødsel) Grunnvannet vil ikke bli rent på flere tiår Forebygging billigere enn opprydding — endret atferd (f.eks. dyrkingsmetoder) ved hjelp av økonomiske virkemidler gjennom CAP kan hjelpe

11 11 Hva kan vi gjøre? Hva kan vi gjøre? Europas økonomi kan bli mer material- og energieffektiv. EU-15 fire ganger mer effektiv — stort potensial for forbedringer i EU-10 Teknologioverføring, støtte til innovasjon og miljøskatter og -avgifter kan bidra til framgang Mer miljøintegrasjon nødvendig i sektorer som bidrar mest til belastningene på miljøet — landbruk, energi, transport, industri, husholdninger Transportsektoren god illustrasjon på hva som kan oppnås med integrerte tilnærminger. Sektoren bidrar til luftforurensning, klimaendringer, støy, forsegling av jordbunnen, habitatfragmentering og vannforurensning fra lokalt til globalt plan

12 12 Hva kan vi gjøre? Utforme en langsiktig, sammenhengende politikk som flytter markedssignalene over til bærekraftig produksjon og forbruk I alle sektorer innføre bredere, integrerte markedsbaserte virkemidler som kombinerer målsettinger om bærekraft — grønne avgifter og reform av subsidieordninger Økte offentlige og private budsjetter til forskning og utvikling på miljøområdet vil styrke Europas konkurranseevne globalt Sette institusjonene bedre i stand til å utforme og gjennomføre integrerte tilnærminger. Kan ha like stor betydning som selve politikken

13 13 Del C — Struktur og noen hovedpunkter Analyse for hvert land Basert på ni av kjerneindikatorene “Nasjonal måltavle” Kjerneindikatorene som skal brukes i analysen, er bestemt av EEA

14 14 Utslipp av klimagasser Klimagassutslipp pr. innb., 2002 Utslipp av klimagasser mot BNP, 2002 Avstand til Kyoto-målet, lineær linje til måltallet, 2002

15 15 Rangering for Norge

16 16 Europas miljø — Tilstand og utsikter Rapporten for 2005 på nettet Full rapport — en pdf-fil for hvert kapittel Sammendrag på 25 språk Pressemelding på 25 språk Taler Pressekonferanse (video) Flash-animasjon Powerpoint-presentasjon www.eea.europa.eu


Laste ned ppt "1 Europas miljø — Tilstand og utsikter 2005 — En kort presentasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google