Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetansebehov og kompetanseutvikling i universitets- og høgskolebibliotekene Roswitha Skare: Dokumentasjonsvitenskap ved Universitetet i Tromsø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetansebehov og kompetanseutvikling i universitets- og høgskolebibliotekene Roswitha Skare: Dokumentasjonsvitenskap ved Universitetet i Tromsø."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetansebehov og kompetanseutvikling i universitets- og høgskolebibliotekene Roswitha Skare: Dokumentasjonsvitenskap ved Universitetet i Tromsø

2 Bakgrunnen for faget dokumentasjonsvitenskap ved Universitetet i Tromsø  Pliktavleveringsloven fra 1989 tok konsekvensene av at det finnes mange forksjellige dokumenttyper.  Ved siden av bøker, tidsskrifter og andre mangfoldiggjorte publikasjoner av papir (bibliotek) og dokumenter i form av arkivalier som har vært håndtert av arkivinstitusjonene, blir også film, fotografier, kringkastet materiale, grammofonplater, video, edb- baserte informasjonssystemer osv. betraktet som dokumenter.

3 Bakgrunn  Februar 1989: Utdanning for informasjonssamfunnet. Innstilling om bibliotek- og arkivfag fra samarbeidsutvalg mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolestyret i Tromsø  Følgende fag ble foreslått opprettet:  dokumentasjonskunnskap grunnfag  bibliotekkunnskap grunnfag  arkivkunnskap grunnfag

4 Bakgrunn  April 1993: Veiviser i informasjonssamfunnet. Rapport fra et utvalg som har utarbeidet planer for etablering av en bibliotek- og informasjonsfaglig utdanning i Tromsø  Her ble det foreslått å opprette informasjonskunnskap ved UiTø og bibliotekkunnskap ved Tromsø lærerhøgskole.

5 Dokumentasjonsvitenskap  Dokumentasjonsvitenskap ved UiTø:  startet opp i 1996 som et tverrfaglig tilbud med humanistiske, samfunnsvitenskapelige og teknisk- naturvitenskapelige emner.  støtter seg på en tradisjon innenfor dokumentasjon som går tilbake til de europeiske dokumentalistene rundt 1900-tallet (Paul Otlet, Suzanne Briet), men er også en reaksjon på det som skjedde på 1960- og 70tallet: fra dokumentasjon til informasjon.

6 Dokumentasjonsvitenskap  Under opprettelsen av faget ble forskjellige navn vurdert:  Dokumentasjonskunnskap  Informasjonskunnskap  Informasjonsvitenskap  Dokumentasjonsvitenskap

7 Bibliotekkunnskap/ arkivkunnskap  Bibliotekkunnskap ble opprettet som grunnfag ved UiTø høsten 1997.  Arkivkunnskap ble aldri opprettet.

8 Dokumentasjonsvitenskap  Etter hvert fikk man også mellom- og hovedfag, samt en forskerutdannelse.  I forbindelse med kvalitetsreformen ble det opprettet bachelor- og mastergrad i dokumentasjonsvitenskap.  Nye studieplaner fra høsten 2006 for å ta ABM-utviklingen på alvor.

9 Bachelorgradsprogram i dokumentasjonsvitenskap  3 år = 180 studiepoeng  Programmet er satt sammen av følgende komponenter, hvorav fordypningskravet på 90 studiepoeng utgjør den obligatoriske delen av studiet:  30 stp. førstesemesterstudium  90 stp. (60- stp.-gruppe + 30 stp. fordypningsemner i dokumentasjonsvitenskap)  60 stp. valgfrie emner

10 Bachelorgradsprogram i dokumentasjonsvitenskap. 3 år - 180 studiepoeng. Studieplan. Obligatoriske emner 60-stp-gruppe 30 stp 2000- emne Valgfrie emner 2 60 stp Veiledende progresjon Sem. 10 studiepoeng 1(H)FIL-0700 Examen philosophicumEXF-0720 Examen facultatum for humanistiske fag 2(V)DOK-1010 Dokument- og medieteoriDOK-1011 Dokument og samfunn DOK-1012 Medie- og dokumentteknologi 3(H) DOK-1016 Prosjektstudier av dokumentasjonsformer 4 (V) Valgfritt emne 5(H) Valgfritt emne 6 (V) DOK-2030

11 Mastergradsprogram i dokumentasjonsvitenskap  2 år = 120 studiepoeng  2 studieretninger:  dokumentteori  dokumentforvaltning

12 Studieprogresjon for studieretning i dokumentteori Sem. 10 studiepoeng 1(H) DOK-3012 Teori og metode, studieretning dokumentteori 2(V) DOK-3041-3047 Spesialemne 1, studieretning dokumentteori DOK-3041-3047 Spesialemne 2, studieretning dokumentteori DOK-3041-3047 Spesialemne 3, studieretning dokumentteori 3(H) Mastergradsoppgave og oppgaveseminar 4(V) DOK-3940 Mastergradsoppgave i dokumentteori eller DOK-3941 og DOK-3942 Mastergradsoppgave i dokumentteori – delt oppgave Studieprogresjon for studieretning i dokumentforvaltning Sem. 10 studiepoeng 10 studiepoeng 1(H) DOK-3050 Dokumentteori, studieretning dokumentforvaltning DOK-3051 Dokumentforvaltning I, studieretning dokumentforvaltning 2(V) DOK-3052 Dokumentforvaltning II, studieretning dokumentforvaltning DOK-3053 ABM-studier, studieretning dokumentforvaltning 3(H) DOK-3054 Mastergradsprosjekt/Feltarbeid, studieretning dokumentforvaltning 4(V) DOK-3950 Mastergradsoppgave i dokumentforvaltning

13 Studieretning i dokumentteori  Hovedelementene er:  teori- og metodeutvikling med utgangspunkt i dokumentasjonsvitenskaps tredelte basis i humaniora, samfunnsvitenskap og teknisk-naturvitenskapelige fag  teoretiske og praktiske studier av dokumentasjonsformer (vitenskap, kunstarter, journalistikk, politikk m.m.)  studier av problemstillinger innenfor for eksempel dokumentforvaltning/dokumentinstitusjon (bibliotek, arkiv, museer, massemedier, internett, offentlig forvaltning, bedrifter og andre organisasjoner), dokumentutvikling (skrift, bilde, lyd og multimediale dokumenter), eller dokumentresepsjon.

14 Studieretning i dokumentforvaltning  Studiet består av to hoveddeler:  Dokumentasjonsvitenskapelig teori (20 stp.), dokumentforvaltning (20 stp.) og emner i tilknytning til de forskjellige typene ABM- institusjoner inkludert dokumentformidling (20 stp.).  Prosjektdel med metodeundervisning, feltarbeid og praksis i ABM-institusjon eller tilsvarende(30 stp.), og mastergradoppgave (30 stp.).

15 Studieretning i dokumentforvaltning  Målet med denne mastergraden er:  å kvalifisere studenter for arbeid og ledelse innenfor dokumentforvaltning i privat næringsliv og offentlig sektor  å gjøre studenten i stand til å anvende dokumentasjonsvitenskapelig kunnskap, teori og analyseverktøy i FoU-arbeid  å gi studenten ferdigheter i å planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere et dokumentasjonsvitenskapelig forskningsprosjekt  å kvalifisere studenten for opptak til PhD-studier i dokumentasjonsvitenskap

16 Studieretning i dokumentforvaltning  gjenspeiler et ønske om i større grad å integrere bibliotekutdanningen i dokumentasjonsvitenskap og å løfte den til mastergradsnivå.  Studieretningen i dokumentforvaltning følger dessuten opp ABM-meldingen og er samtidig et svar på en voksende interesse for dokumentforvaltning på forskjellige samfunnsområder.  Mange tilsynelatende bibliotekspesifikke problemstillinger som dokumentorganisering, indeksering, klassifisering, søkemetoder, kvalitetsvurdering og ikke minst håndtering av mange forskjellige medier, er felles for hele ABM-feltet, men også for helsevesenet og for den offentlige administrasjon.

17 Studieretning i dokumentforvaltning  I studieplanen er det derfor formulert: “Studieretningen er orientert mot dokumentforvaltningsfeltet og spesielt mot arbeid og ledelse i arkiv, bibliotek og museum, og andre organisasjoner i offentlig og privat virksomhet som har dokumentforvaltningsoppgaver (organisering og gjenfinning av dokumenter av forskjellige typer, f.eks. handskrifter, trykte dokumenter, digitale dokumenter (herunder multimediale dokumenter og hjemmesider) og tredimensjonale dokumenter som skulpturer, redskaper, m.m.).”

18 Men  Det hat vist seg at mange studenter fortsatt ønsker en 3-årig utdanning.  Vi har forholdsvis få søkere til master.  Derfor har vi laget nye biblioteksfaglige emner som kan gå inn som valgfrie emner på 2000-nivå i BA for de studenter som ønsker dette.  Disse kan likevel gå videre med en master etterpå.

19

20 Møter utdanningen kompetansebehovene?  Hvordan skal forholdet mellom teori og praksis, mellom utdanning og praksisfeltet være?  Hvordan kan vi lagre og gjenfinne forskjellige dokumenttyper?  Hvordan behandler vi multimediale dokumenter?  forholdet mellom tekst og bildet, lyd, animasjon o.l.  spørsmål knyttet til brukervennlighet  spørsmål knyttet til de ulike mediers fordeler og ulemper  sidestiller de forskjellige utrykk (ikke bare tekst er meningsbærende, også farger, bilder o.l.)


Laste ned ppt "Kompetansebehov og kompetanseutvikling i universitets- og høgskolebibliotekene Roswitha Skare: Dokumentasjonsvitenskap ved Universitetet i Tromsø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google