Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utviklingsavdelingen, 20071 Møte m Regionrådet for Hallingdal 25.05.07.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utviklingsavdelingen, 20071 Møte m Regionrådet for Hallingdal 25.05.07."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utviklingsavdelingen, 20071 Møte m Regionrådet for Hallingdal 25.05.07

2 Utviklingsavdelingen, 20072 Noen arbeidsområder for avdelingen •Etablere ”Buskerud Utviklingsforum” som et sentralt utviklingsstrategisk forum •Evaluere kommuneregionsamarbeidet •Videreføre gjennomføringen av reiselivsplanen •Spre kunnskap om kulturminnene, og bruke dem som en samfunnsressurs •Utarbeide næringslivsmelding for fylket •Internasjonalt samarbeid – EU-programmer

3 Utviklingsavdelingen, 20073 Opprette Buskerud Utviklingsforum Mål: Skape en arena i Buskerud hvor utviklings- strategiske problemstillinger i bred betydning kan drøftes. Opprette Buskerud Utviklingsforum som et strate- gisk forum med deltakelse fra bl.a. Fylkesmann- en, nærings- og arbeidsliv, utdanning, forskning og Innovasjon Norge. Ledes av fylkesordfører, Utviklingsavdelingen blir sekretariat.

4 Utviklingsavdelingen, 20074 Evaluere kommuneregion- samarbeidet Mål: Forsterke kommuneregionsamarbeidet som viktig virkemiddel for gjennomføring av fylkeskommun- ale målsettinger. Evaluere administrative og politiske prosesser knyttet til kommuneregionene, partnerskaps- avtalene og samhandlingen. Evaluere utvalgte prosjekter og bidra til faglige prosesser som fører til mer kraftfulle prosjekter.

5 Utviklingsavdelingen, 20075 Gjennomføre reiselivsplanen Reiseliv er styrket med kr 4 mill pr år i fireårsperioden. Mål: Få på plass godt forankrede handlingsplaner i alle kommuneregionene. Utvikle god arbeidsdeling mot BTV, og være aktiv for å initiere fellesprosjekter. Øke dialog og samspill mellom reiselivsnæring- ene, kommunene, virkemiddelapparatet og FoU- aktørene.

6 Utviklingsavdelingen, 20076 Kulturminner/kulturmiljøer Vi ønsker å spre kunnskap om kulturminnene og bruke dem som en samfunnsressurs. Mål: Starte kommunedelplanarbeid i to nye kommuner. Fullføre kommunedelplanarbeidet i Ål og Hole. Utarbeide tilstandsanalyse for alle privateide vedtaksfredede bygninger m rapport over fredningsomfang. De alvorligste skadene skal ha påbegynt utbedringer.

7 Utviklingsavdelingen, 20077 Terra Buskerud Terre Buskerud – Historiebok på nett – formidler fylkets historie til elever fra 12 og opp, historisk interesserte og turister. Mål: Øke omfanget av historieboka med tekst, kart og film m 20%. Gjennom info.materiell sørge for at alle grunn-skoleelever får kjennskap til Terra Buskerud, www.historieboka.no.www.historieboka.no Nettstedet skal brukes aktivt i reiselivsmarkedsføring av Buskerud

8 Utviklingsavdelingen, 20078 Museene Konsolideringen er fullført med følgende museer: Kongsberg, Numedal og Øvre Eiker, Kunstnerdalen, Blaafarveværket, Hringariki, Hallingdal, Drammens, Fylkesmuseum og galleri for Buskerud. Mål: Påbegynne arbeidet med museumplaner for hver av museumsregionene. Alle museene skal gi tilbud til DKS og bidra til fylkets satsing på reiseliv. Bidra til å bygge opplevelsessenteret/musset Hringariki.

9 Utviklingsavdelingen, 20079 Kommuneplaner Det er svært høy bygge- og anleggsaktivitet, og det jobbes aktivt med å øke kommunenes kompetanse sammen med bl.a. Fylkesmannen. Mål: Avholde kurs/kompetansehevende tiltak for kommunene. Fullføre ”Buskeruds lille grønne”. Starte arbeidet med digitale kommuneplaner.

10 Utviklingsavdelingen, 200710 Utarbeide næringslivsmelding Utvikle en aktiv og omforent næringspolitikk for fylket, og bidra til utvikling i alle deler av fylket basert på egne muligheter og fortrinn. Mål: Utarbeide næringslivsmelding for fylket. Forankres i Buskerud Utviklingsforum. Politisk behandling innen september 2007.

11 Utviklingsavdelingen, 200711 Gjennomføre folkehelseplanen Folkehelse er styrket med kr 2 mill pr år i fireårsperioden. Det er i dag partner- skapsavtaler med 15 kommuner. Mål: Inngå partnerskap om folkehelse med alle kommunene i Buskerud. Inngå partnerskap om folkehelsemidler med fylkesomfattende organisasjoner.

12 Utviklingsavdelingen, 200712 Den kulturelle skolesekken Vi produserer og formidler profesjonelle turnetilbud innen visuell kunst, scenekunst, musikk og litteratur. Mål: Inngå partnerskapsavaler med alle kommunene. Utvide tilbudet med besøk til de tre vgs det er avtale med. Samarbeide med museer slik at kulturhistorie får en mer sentral plass – to piloter.

13 Utviklingsavdelingen, 200713 Opplevelsessenteret/museet Hringariki Buskeruds tusenårssted Hringariki har sommer- drift i kulturminneparken og helårs bruk av lang- huset. Byggingen av Veien kulturminnepark vil starte høsten 2007. Mål: Bidra til at arbeidet med å bygge opplevelses- senteret/museet Hringariki starter opp. Fylkeskommunen utløser garantiordning på kr 10 mill knyttet til byggingen.

14 Utviklingsavdelingen, 200714 Innovasjon Kunnskapsutveksling mellom FoU-miljøene, næringslivet og myndigheter grunnleggende for å stimulere næringslivets innovasjonskraft. Mål: Følge opp NFRs regionale VRI program. Bidra til FoU gjennom samarbeid mellom SMB og forskningsinstitusjonene (kompetansemegling) Samarbeide med Innovasjon Norge.

15 Utviklingsavdelingen, 200715 Stedsutvikling Vi ønsker å bidra til utvikling av steder og byer både som rådgiver og gjennom prosjekter. Mål: Bringe stedsutvikling som tema inn i kommuneregionsamarbeidet. Arbeide aktivt med KRDs Småsamfunnssatsning. Forankres i Buskerud Utviklingsforum

16 Utviklingsavdelingen, 200716 Kompetanseutvikling Utdanning og kunnskap er hjørnestener i regional utvikling. Videregående utdanning og høgskoler er viktig. Mål: Bidra aktivt til å få til regional utvikling basert på kunnskap/ kompetanse. Bedre samsvar mellom næringslivets behov og videre- gående utdanning/høgskoletilbudet. Utvikle NCE, Arena-prosjekt, DRIV, Papirbredden, Union Scene, utdanningssystemet.

17 Utviklingsavdelingen, 200717 Miljø, klima og energi Vårt arbeid bygger på fylkestingets vedtak om utslippsmål og nasjonale mål om fornybar energi. Mål: Redusere Buskeruds klimagassutslipp i tråd med Energi- og klimahandlingspakke for Osloregionen Økt kunnskap og satsning på innovasjon rundt fornybar energi.

18 Utviklingsavdelingen, 200718 Transporttilbud for funksjons- hemmede (TT) TT-transport er et ikke lovpålagt tilbud til funksjonshemmede. I takt med eldre- bølgen er det et økende antall som behøver tjenesten, og tilbudet økes. Mål: TT-tjenesten skal gi funksjonshemmede økt mobilitet for å kunne delta i det alminnelige samfunnsliv.

19 Utviklingsavdelingen, 200719 Forsvarsomstillingsmidler Fylkeskommunen mottar årlig midler fra KRD til kommuner berøres av nedleggelse av forsvarsaktiviteter. Mål: Bidra til flere nye arbeidsplasser som erstatning for de nedlagte.

20 Utviklingsavdelingen, 200720 Internasjonalt arbeid Vi jobber internasjonalt både gjennom BTV og gjennom egne aktiviteter i samarbeid med Estland og Serbia. Mål: Realisere BTVs målsettinger gjennom samarbeid m Vestfold og Telemark. Gjennomføre høyt prioriterte prosjekter i Estland og Serbia. Bruke internasjonalt samarbeid som virkemiddel i nærings- og regionalutviklingen.

21 Utviklingsavdelingen, 200721 Hvorfor internasjonalt arbeid i kommunal sektor? •Økt globalisering og internasjonalt regelverk •Internasjonalt fylke mht industri og arbeidsinnvandring •For å kunne ”serve” næringsliv/innbyggere bør kommunene ha en viss int. kompetanse •Få faglig og politisk erfaringsutveksling samt betydelig internasjonal finansiering til egne, nyttige prosjekter •Bidra til å styrke demokratiutvikling og positiv samhandling mellom land og folk

22 Utviklingsavdelingen, 200722 Hvilke områder kan kommunene få mer kunnskap om ved internasjonalt engasjement? •Naturlig og viktig at kommunene tar utgangspunkt i de tjenesteområder de har ansvar for, samt de høyt prioriterte forhold som er nedfelt i kommuneplaner og strategier •F.eks utdanning, barnevern, helse, likestilling, kultur og idrett, kommunal planlegging, næringsutvikling/reiseliv, miljøvern, naturressurser, med mer •Viktig å ikke spre seg for mye – velge et fåtall temaer som skal være i fokus

23 Utviklingsavdelingen, 200723 Hvordan samarbeide internasjonalt – med hvem? •Knytte kontakt direkte mot én eller få utenlandske kommuner som vil samarbeide om aktuelle temaer •Søke kontakt/partnere, dvs kommuner i andre land gjennom etablerte europeiske kommuneregionorganisasjoner og EU- programmer – disse kan i økonomisk støtte til slikt samarbeid

24 Utviklingsavdelingen, 200724 Aktuelle EU-programmer •Norge kan delta i en rekke EU- programmer gjennom EØS-avtalen •Innebærer at kommunene kan delta i programmene med andre partnere/kommuner (gjerne 5-10 stk) og får dekket av EU (via det norske statsbudsjettet) ca 50% av de utgifter kommunen har vedr samarbeidet

25 Utviklingsavdelingen, 200725 15 sektorvise EU-programmer Bl.a.: •Utdanning/Livslang læring •Kulturprogrammet •Folkehelseprogrammet •Forbrukerbeskyttelse •Aktiv ungdom •Media •Sivilt beredskap •Reiseliv (Maco Polo II) •7. rammeprogram for forskning og utvikling •Konkurranse og innovasjon (CIP) •Rusmiddelbekjempelse og innovasjon

26 Utviklingsavdelingen, 200726 Territoriale samarbeidsprogrammer (tidl Interreg) •Det finnes 3 typer: 1.Grenseoverskridende – eks samarbeid kommuner på begge sider av landegrenser 2.Transnasjonale – eks samarbeid mellom kommuner i ulike land men innenfor et avgrenset område av Europa (eks rundt Nordsjøen, Østersjøen mv) 3.Interregionalt – dvs samarbeid mellom f.eks kommuner fra ulike land i hele Europa

27 Utviklingsavdelingen, 200727 Hvordan få informasjon og komme i gang? •Bfk har gjennom 10-15 år opparbeidet seg stor kompetanse administrativt og politisk. Tett dialog innenfor Østlandssamarbeidet (de 8 fylkeskommunene på Østlandet) og innenfor BTV-samarbeidet •Bfk er med i 4 europeiske kommune-region- organisasjoner •Medlem og med-etablerer av Osloregionenes Europakontor, som kan gi utfyllende informasjon og avholder kurs mv •EU programmene starter nå en ny periode: 2007-2013. Nå tid for å finne aktuelle partnere. I 2007 avholdes mange konferanser hvor man gjennomfører ”partnersøk”


Laste ned ppt "Utviklingsavdelingen, 20071 Møte m Regionrådet for Hallingdal 25.05.07."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google