Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Føtale toxopatier 2. I Sora bodde det en mann av Dan-sønnenes ætt som hette Manoah. Hans kone var barnløs; hun kunne ikke få barn. 3 Herrens engel viste.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Føtale toxopatier 2. I Sora bodde det en mann av Dan-sønnenes ætt som hette Manoah. Hans kone var barnløs; hun kunne ikke få barn. 3 Herrens engel viste."— Utskrift av presentasjonen:

1 Føtale toxopatier 2. I Sora bodde det en mann av Dan-sønnenes ætt som hette Manoah. Hans kone var barnløs; hun kunne ikke få barn. 3 Herrens engel viste seg for henne og sa: “Jeg vet at du er barnløs og ikke kan få barn. Men nå skal du bli med barn og få en sønn. 4 Nå må du akte deg, så du ikke drikker vin eller sterk drikk og ikke spiser noe urent. For du skal bli med barn og få en sønn. Det må aldri komme rakekniv på hans hode; for gutten skal være en Guds nasireer helt fra mors liv. Han skal ta til å berge Israel fra filisternes hånd.” Bibelen: Dommernes bok kap 13 Leonardo da Vinci

2

3 Ekspertgruppe  Ann-Mari Brubakk  Kristin Tømmervik  Kari Slinning  Kari Klungsøyr Melve  Liv Marie Legreid  Egil Nordlie  Jon Skranes

4 Incidenstall Det fødes ca 60 000 barn pr år i Norge  ca 5 barn fødes HIV positiv  ca 18 barn fødes med medfødt muskelsykdom  ca 20-25 barn fødes med spina bifida  ca 70 barn fødes med Down syndrom  ca 100 barn fødes med FAS  ca 500 barn fødes med ARND (alkoholbetinget nevrologisk utviklingsforstyrrelse)

5 FAS – facts og incidens  FAS dokumentert første gang i 1973 (Jones and Smith)  FAS en av de ledende årsaker til mental retardasjon  FAS-barn: 50% MR, 30% borderline MR  Føtal alkoholeffekt – et continuum: spontanabort FAS FAE alkoholbetinget atferdsforstyrrelse  FAE : mulig føtal alkohol effekt pga kjent misbruk i svangerskapet  USA : 8-11% av kvinner i fertil alder har store alkoholproblemer  USA : 65% av alle fostre er eksponert for alkohol i svangerskapet  FAS incidens: 1-2 pr 1000 levende fødte  FAS : dose-respons sammenheng for teratogenisitet  fødselsvekt, perinatal mortalitet, misdannelser  Mediatorer hva angår skadelig effekt av alkohol  Genetiske, fysiologiske, etniske faktorer, tobakk, multidrug

6 Forekomst FAS/FAE  USA 1975-81: FAS 2,8-4,6/1000  Frankrike 1977-90: FAS 1,3-4,8/1000  FAS og FAE kombinert 9,1/1000  Konklusjon: nesten 1 per 100 barn har skader som følge av alkohol i svangerskapet Sampson et al 1998

7 Forekomst FAS  Internasjonalt: 0-2 per 1000 gjennomsnittlig, usikre tall FAE  3-10 ganger hyppigere? Meget usikkert?

8 Drikkemønster blant gravide  Økt forekomst av alkoholdrikking under svangerskapet  > 15% oppga å drikke alkohol under svangerskapet  3.5% drakk jevnlig under svangerskapet  Økt risiko for drikking i følgende grupper:  Lavutdannede kvinner  Ugifte kvinner  Kvinnelige studenter  Røkende kvinner

9 Føtalt alkoholsyndrom (FAS) Faktorer som innvirker på risiko og alvorlighetsgrad av FAS:  Tidspunkt for eksponering  Binge drinking  Polyfarmasi  Genetiske variabler

10 Effekter av alkohol på fosteret I  Utseendemessige effekter Craniofaciale særtrekk :  Mikrocefali  Korte øyenbryn, små øyenspalter  Epicanthus fold  Øreanomalier  Flatt midtansikt  Lav neserygg, kort nese  Dårlig definert philtrum  Lite lepperødt på overleppa  Mikrognati

11

12

13

14 Effekter av alkohol på fosteret II  Andre fysiske avvik  Hjertemisdannelser  Hørselsdefekter  Forsinket utvikling av hørselsapparatet  Sensorineuronalt hørslestap  Intermitterende mekanisk hørselstap  Kroniske ørebetennelser  Okulære avvik : strabisme, hypoplasi n. optici  Dentale avvik : malokklusjon  Immundefekter : redusert antall T-celler  Lav fødselsvekt  Skjelett-, renale misdannelser

15

16

17 Terminologi  FAS: Fetal Alcohol Syndrome: Spesielt utseende, vekstreduksjon, lite hode eller andre problemer fra sentralnervesystemet  FAE: Fetal Alcohol Effects: Normalt utseende, samme sentralnervesystem problemer  ARND: Alcohol Related Neurodevelopmental Disorders (samme som FAE: CNS affeksjon)  ARBD: Alcohol Related Birth Defects  FASD: Fetal Alcohol Spectrum Disorders

18 FAS diagnose 1. Spesielt utseende: 3 hovedkriterier  Glatt leppefure  Smal overleppe  Små øyenspalter 2. Vekst  Vekt eller lengde evt. begge < 10 persentilen

19 Øyespalte og lepper ved FAS

20 FAS diagnose 3. Sentralnervesystemet  Hodeomkrets <10 persentilen (evt. <3 persentilen)  Bildemessige avvik i hjernen( MR) eller:  Kliniske tegn på CNS affeksjon:  Nevrologiske problemer  Funksjonelle problemer  Kognitiv utvikling  Eksekutivfunksjoner  Motorikk  Oppmerksomhet og hyperaktivitet  Sosial fungering  Andre: sanser, språk, hukommelse etc.

21

22 4-digit diagnostic code  Vekst  FAS utseende  Sentralnervesystemet: skade eller dysfunksjon  Alkoholbruk i svangerskapet

23 Growth deficiency FAS Facial Pheno- type Brain damage growthfacebrainalcoholPrenatal alcohol significantseveredefinite (4) XX High risk moderate probable (3) X Some risk mild possible (2) X Unknown noneabsentunlikely (1) No risk 3244 Sentinel physical findings Static encephal opathy Alcohol exposed Neurobe havioral disorder Alcohol exposure unknown Nomenclature key: 4-Digit Diagnostic code grid

24 FAE – diagnostiske kriterier  Positiv maternell alkoholanamnese  Ingen/ noen spesifikke kraniofaciale karakteristika  Vekstretardasjon eller  Nevrologiske utviklingsavvik eller  Adferdsavvik / kognitive avvik  NB Atferdsproblemene kan være like uttalte som ved FAS  Ofte noe høyere IQ enn FAS, men betydelig overlapping

25 FAS/FAE forts. Når skjer skaden?  Sentralnervesystemet utvikler seg gjennom hele svangerskapet  Første trimester: migrasjon/organisering av hjerneceller  Andre trimester (særlig 10.-20.uke): kliniske tegn på FAS  Tredje trimester: særlig affeksjon av Hippocampus Forsterkende faktorer:  Miljøfaktorer: mishandling, vanskjøtsel, neglekt, avvisning, tidlig emosjonell skade  Arvelige faktorer: eks. ADHD, lærevansker  Andre medisinske faktorer: prematuritet, dysmaturitet

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Øye / synsaffeksjon ved FAS Flere deler av øye/synsapparatet kan være affisert:  Ytre øyenregion/motilitet: ptose, epikanthus, strabisme, nystagmus  Fremre del og medier: mikroftalmos, katarakt  Øyenbunnen: optikushypoplasi, slyngede retina-kar  Syn og refraksjon: 12% <=0.2 bilat., 46% 0.3-0.6, refraksjonsanomalier: grav myopi, astigmatisme  Barn med mild mental retardasjon (IQ 50-70) av ukjent årsak: øyeundersøkelse kan styrke mistanke om FAS/FAE: ansiktsstigmata, nedsatt syn og optikushypoplasi Strømland K: Nordisk medicin 107 (1992)

35

36 Hørselsaffeksjon ved FAS  14 barn med FAS i studien  13 barn med residiv. serøs otitt  krevde gjentatte paracenteser / dreninnleggelser  etiologi: gjentatte infeksjoner pga dårlig immunforsvar  dårlig tubefunksjon pga embryonale misdannelser 1. og 2. gjellebue ?  4 barn med sensorinevralt hørselstap  alkoholindusert nevroektodermalt syndrom ?  alkohol ototoxisitet ?  Hørselsaffeksjon er vanlig ved FAS  Kan forverre / bidra til språkvansker og lærevansker hos barn med FAS Church et al. Pediatrics 82 (1988)

37

38 FAS/FAE statisk encephalopati Hjerneområder mest utsatt for alkoholskade i fosterlivet:  Frontallappene (prefrontal cortex)  Corpus callosum, cerebellum, basal ganglier, Hippocampus,

39 FAS/FAE statisk encephalopati forts. Affeksjon av eksekutive (utøvende) frontale funksjoner  Manglende selvbeherskelse  Manglende bruk av erfaring / tidligere lærdom  Manglende tidsbegrep  Manglende motivasjon / drive  Dårlig dømmekraft  Lett distraherbar, uorganisert  Dårlig korttidsminne  Emosjonell umodenhet  Dårlig impulskontroll  Dårlig finmotorikk / koordinasjon

40 FAS/FAE statisk encephalopati forts. Affeksjon av Corpus callosum  Problemer med informasjonsbearbeiding  Matematikkvansker Affeksjon av Cerebellum  Koordinasjonsvansker  Dårlig bevegelseskontroll Affeksjon av Basale ganglier  Vansker med tidsoppfattelse, målsetting, forutsi konsekvenser av handlinger Affeksjon av Hippocampus  Lærevansker (lesing, matematikk)  Atferdsvansker, hukommelsesproblemer

41 Volumetriske MRI målinger av FAS hjerner Archibald et al.: Brain dysmorphology in individuals with severe prenatal exposure Dev Med & Child Neurol. 2001, 43 14 FAS barn 12 FAE (PEA) 41 kontroller

42 Nedsatt hjernevolum av spesifikke strukturer

43

44 Senskader alkohol, spesielle effekter  Problemer med orientering i rom/former  Abstrakt tenkning  Matematikk  Skjønner ikke sosiale situasjoner, reagerer feil  Flink språklig, forståelse ofte ikke tilstede  Langsomme cerebrale prosesser

45

46 Effekter av andre rusmidler

47 Nikotin  Konsentrasjon i fosteret 15% høyere enn mor  Lavere blodstrøm i morkaka, innvirkning på utvikling av hjernebark, luftveisepitel og føtal vekst  Økt spontal abort, placentaløsning, prematur fødsel, vekstretardasjon  Lite hode (mikrocefali)  Økt forekomst ADHD, lærevansker?

48

49

50

51

52 Methadon  Bedre livsvilkår/kontroller i sv.sk.  Normal vekst  Alvorlige abstinenssymptomer I 60-90%  86% av methadonbehandlede kvinner brukte også heroin!

53 Cannabis (Hasj)  Lav fødselsvekt  Slapp/drikker dårlig nyfødtperioden  Tremor/sitringer/hyperrefleksi  Nedsatte eksekutiv-funksjoner?

54

55 Lier HG 2001

56 Nyere forskningsresultater om skadevirkninger av alkohol i svangerskapet 1 glass alkohol: ca. 1 alkoholenhet (12.8 gram etanol) - 1 pils (0,33 liter) - en vanlig rusbrus - en 4cl drink med brennevin - et vanlig glass vin (150 ml)

57 Alkohol før konsepsjon  < 1 GLASS ALKOHOL/DAG:  Nedsatt fertilitet, mer hos kvinne enn mann  Forklaring: død før konsepsjon/meget tidlig? Kromosomavvik (feil antall kromosomer påvist i dyrestudier)?

58 Alkohol og fosterdød  > 1 glass om dagen: økt fosterdød i første halvdel av svangerskapet (store studier)  Dose-responseffekt: noen studier  < 1 glass: usikker effekt

59

60 Alkohol og medfødte misdannelser  Medfødte misdannelser henger sammen med betydelig alkoholkonsum tidlig i svangerskapet  >6 glass om dagen tidlig i svangerskapet: FAS-utseende  Hjernen utvikler seg gjennom hele svangerskapet, alkohol er giftig for alle disse prosessene i utviklingen

61 Alkohol og hjernen  Toksisk for hjernen fra begynnelsen til slutten av svangerskapet  Store misdannelser: stort alkoholinntak tidlig i svangerskapet (8-16 glass: 97% abnormale hjerner)  Mikrocefali (for liten hjerne): siste tredjedel av svangerskapet, mulig dose- respons effekt.

62 Alkohol og hjernen, forts.  FAS og FAE: samme funn på MR av hjernen: avvikende form og volum: corpus callosum, basale kjerner og lillehjernen.  Resultat: motoriske problemer som klossethet, tremor, kognitive vansker, atferdsproblemer.  Problemene varer livet ut.

63 Atferd i mors liv  En gang 1-3 glass: Fosteret stopper med regelmessige pustebevegelser i siste tredjedel av svangerskapet  ½ glass om dagen: forandret bevegelsesmønster: fosteret skvetter mer

64 Alkohol, svangerskapets lengde og fostervekst Alkohol i siste 2/3 av svangerskapet:  5 dager for tidlig fødsel (1,5 glass/dag) Lav fødselsvekt:  1-2 glass i første tredjedel (?)  2 glass i siste to tredjedeler av svangerskapet (stor studie)

65 Alkohol og vekst etter fødsel  Alkohol tidlig i svangerskapet: redusert sultfølelse? Vel 1 glass/dag: effekt på vekst  Dose-respons effekt: Økning av 1 glass/dag, vekst i 10 års alder: dose-respons  Redusert vekt: 2,6 kg pr. glass  Redusert lengde: 1,6 cm  Redusert hodeomkrets: 6,1 cm

66 Alkohol og psykomotorisk utvikling  1 glass/d eller mer: Ved 1 års alder: 4,8 poeng lavere på Bayley’s score enn for barn uten alkohol- eksponering i sv.skapet  Seattle kohort: 14 år: både >5 glass/dag av og til (binge) og 2 glass/dag: redusert IQ, hukommelse, korttidsminne, matematikk og verbale ferdigheter og eksekutivfunksjoner.  Dose-respons: ingen sikker nedre grense for alkoholinntak og negativ innflytelse på atferd, lærevansker og oppmerksomhet

67 Alkohol og psykomot. utvikling, forts. Detroit kohort: 7-8 år:  Inntak av 1,5 glass/uke i svangerskapet: økt regelbrytende atferd  Inntak av 1,5 glass/dag: økt aggresjon og utagerende atferd  EUROMAC studie ( Frankrike) 4,5 år: sammenheng mellom 4 glass/d og ”general cognitive index”.

68 Sood et al 2001

69

70 Alkohol: festdrikking i 6-8 uke og atferd/ kognitiv funksjon hos avkom Apestudie:  6 glass ukentlig i 6-8 uker: kognitive og atferdsmessige forstyrrelser hos avkom.  Spekteret av forstyrrelser var stort og forskjellig fra hvert individ  Apene hadde ikke fysiske avvik

71 Tabeller: forklaring bevisstyrke  Ikke undersøkt  Ikke påvist: Undersøkt, ikke sterke nok studier, effekt ikke utelukket  Mulig: Mulig effekt, ikke konsistente resultater / effekt påvist, rel. få studier

72 Bevisstyrke forts.  Sannsynlig: Sterke bevis, mange observasjonsstudier, konsistente, ingen eksperimentelle studier. Forhøyet risiko  Nesten sikkert: Sterke bevis, årsak påvist I dyre-forsøk, risiko nesten sikker  Sikkert: Randomiserte, kontrollerte intervensjonsstudier. Engangseksponering

73 Oversikt over vitenskapelig bevisstyrke for en sammenheng mellom nivå av alkohol- eksponering før konsepsjon og nevnte effekter. EffektGjennomsnittlig alkoholeksponering i glass (10g etanol) per dag 0-1 1-2 3-6 >6 Redusert fertilitet mulig mulig mulig mulig Abort/føtal død mulig mulig mulig mulig Foster med avvikende antall kromosomer ikke u.s. ikke u.s. ikke u.s. mulig Føtal vektreduksjon ikke u.s. ikke u.s. ikke u.s. ikke u.s. Kilde: Health Council of The Netherlands 2005

74 EffektGjennomsnittlig alkoholeksponering i glass (10 g etanol) per dag 0-1 1-2 3-6 >6 FAS utseende ikke påvist ikke påvistikke påvist mulig Langvarig negativ påvirkning barns psykomotoriske utvikling mulig sanns. nesten nesten sikkert sikkert Vekt/lengde reduksjon de første leveårene ikke u.s. mulig muligsanns. Medfødte avvik mulig mulig muligsanns. Abort/føtal død mulig mulig sanns.sanns.

75 EffektGjennomsnittlig alkoholeksponering i glass (10 g etanol) per dag 0-1 1-23-6>6 Prematur fødselmulig muligsanns.sanns. Redusert føtal vekstikke påvist muligmuligsanns. Fødselsvekt <2500 eller <10 persentilenikke påvist muligmuligmulig Kortere svangerskapikke påvist muligsanns.sanns. Fosteret skvetter spontant eller etter lyd i 2. trimestermulig ikke u.s.ikke u.s.Ikke u.s. Fosteret stopper å puste etter 1 glass i 3. trimesterikke u.s. sikkertikke u.s.ikke u.s. Alkoholmisbruk som voksenikke u.s. ikke u.s.ikke u.s. ikke påvist Kreft hos barnikke u.s. ikke u.s.ikke u.s. ikke påvist Kilde: Health Council of The Netherlands 2005

76 Sammenfatning Tabeller Sannsynlig sammenheng mellom meget lavt inntak alkohol og:  Endret føtal atferd  Økt dødelighet i mors liv  Forsinket psykomotorisk utvikling

77 Sammenfatning forts. Noe høyere inntak alkohol:  Redusert vekst  Kortere svangerskap Høyt inntak:  FAS  Medfødte misdannelser

78 Når i svangerskapet?  Hjernen følsom for alkohol gjennom hele svangerskapet  Medfødte misdannelser: første del av svangerskapet  Vekst og lengde av svangerskapet: 2. og 3. trimester

79 Konklusjoner  Det finnes ingen nedre grense for alkoholinntak i svangerskapet  Alkohol kan skade fosteret i alle faser av svangerskapet  Skadevirkningene er livsvarige og gir et bredt spektrum av effekter

80 Konklusjoner forts.  Små mengder alkohol kan ha negativ innflytelse på atferd og kognitiv utvikling hos barnet  Problemene varer livet ut

81 Konklusjoner forts.  En svanger kvinne bør ikke drikke alkohol i det hele tatt.  En svanger kvinner som allerede har drukket alkohol, bør stoppe for å minimalisere videre risiko.  En kvinne som planlegger å bli gravid, bør slutte å drikke alkohol.

82 Slutt

83 FAS utviklingsforstyrrelser I Primære defekter  Intelligens  Innlæring  Hukommelse  Språk  Atferd  Sosiale ferdigheter  Finmotorikk

84 FAS utviklingsforstyrrelser II Sekundære vansker (415 personer med FAS/FAE)  Psykiske vansker 94%  Avbrutt skolegang 43%  Kriminalitet 42%  Institusjon 60%  Seksualavvik 45%  Misbruk 30%  Arbeidsløshet 80%  Sosialklient 80% Størst risiko for sekundære vansker ved IQ > 70 Obs økt fare (30%) for FAS / FAE hos barna til disse

85 Nyfødte  Abstinens (brekninger, kramper)  Hypotoni  Dårlig sugerefleks  Urolig søvnmønster  Pre- og postnatal veksthemming (>2sd under norm).  Ved 18-19 mnd: lavere skåre på språk og mental status* *Autti-Ramo & Granstrom, 1991. N=53

86 Førskole  Forsinket impressivt og ekspressivt språk  Hyperaktivitet - 85% av FAS har ADHD, uavhengig alvorlighetsgrad og kognitivt funksjonsnivå  Autistiske symptomer blir vanlig (selvstimulering, stereotypier)  Vansker med sosial tilpasning

87 Skolealder  Gjennomsnitt IQ 66, dog stor spredning  Store matematikkvansker  Vansker med abstraksjon: tid, rom, årsak/virkning, analogier, overføring fra én situasjon til en annen (erfarings- læring)  Vanskene ofte maskert pga gode verbale evner

88 Voksne  80% emosjonelle vansker  73% hukommelsesvansker  72% hyperaktive  58% atferdsproblemer  Depresjon, Alkoholisme, Suicid LaDue, Streissguth & Randles (1992), N=96


Laste ned ppt "Føtale toxopatier 2. I Sora bodde det en mann av Dan-sønnenes ætt som hette Manoah. Hans kone var barnløs; hun kunne ikke få barn. 3 Herrens engel viste."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google