Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Praktikumsoppgaver - med eksempler fra alminnelige formuesrett

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Praktikumsoppgaver - med eksempler fra alminnelige formuesrett"— Utskrift av presentasjonen:

1 Praktikumsoppgaver - med eksempler fra alminnelige formuesrett
Advokatfullmektig Lars Tormodsgard og advokat Kristoffer Larsen Rognvik

2 Hvorfor er metode viktig?
Ved evalueringen av en eksamensbesvarelse, er det tre hovedelementer i vurderingen: Faglig innhold og forståelse Fremstillingsevne/metode Språk/formuleringsevne

3 Om å disponere en eksamensbesvarelse
Det enkle er det beste Struktur Presisjon Bruk av rettskilder og juridisk metode OBS: Ta deg tid til å lese oppgaveteksten nøye! Det er oppgaven du skal svare på.

4 Praktikumsoppgaven – kjernen i oppgaveteknikk ved tredjemannskonflikter
Oversikt over generelle problemstillinger som oppstår ved løsning av tredjemannskonflikter: Overordnet om struktur Hvem er de stridende parter? Foreligger rettighetskollisjon? Hvem er den ekstingverende part? Hva slags type ekstinksjon er det tale om? Hva slags formuesgode strides det om? Hva slags konflikttype er det tale om? Særlig om konflikter i flere ledd.

5 Tredjemannskonflikter – Eksempler
Ole Peder Marte Peder Marte Ole

6 Tredjemannskonflikter – Eksempler
Ole Peder Marte Jonas Peder Marte Ole Jonas

7 Tredjemannskonflikter – Eksempler
H B B1

8 Nærmere om praktikumsbesvarelsens oppbygning – spørsmål, rettslig grunnlag, drøftelse og konklusjon (I/VI) Identifisering av partenes krav, anførsler og innsigelser. ”Tvisten står mellom Marte Kirkenær og Åse Åsen. Kirkenær krever tilbakelevert fjernsyn fra Åsen. Åsen motsetter seg Kirkenær sitt krav” (A-besvarelsen). ”Tvisten om eiendomsretten til fjernsynet står mellom Martine Kirkenær og Åse Åsen. Martine krever fjernsynet tilbakelevert til seg da Lars ingen rett hadde til å disponere over det til fordel for Åse” (C-besvarelsen). Formulering av den rettslige problemstilling Presis/klar formulering av problemstillingene.

9 Nærmere om praktikumoppgavens oppbygning – spørsmål, rettslig grunnlag, drøftelse og konklusjon (II/VI) Hjemmelsspørsmålet – spørsmål om rettslig grunnlag Kan alltid utledes av rettskildefaktorene. ”Det rettslige grunnlaget er godtroloven § 1”.

10 Nærmere om praktikumoppgavens oppbygning – spørsmål, rettslig grunnlag, drøftelse og konklusjon (III/VI) Utarbeidelse av drøftelse. Bruk av faktum. Bruk faktum aktivt i argumentasjonen Tvil om faktum: Forutsetninger Spekulasjon Avgjørende for dette syn er at en person med lovlig adkomst til en flatskjerm TV aldri ville solgt dette til en brukthandler. Uvedkommende ville presumptivt valgt andre salgskanaler som ville gitt større salgsbeløp (C-besvarelsen). Kort om grensen mellom forutsetninger og spekulasjon

11 Nærmere om praktikumoppgavens oppbygning – spørsmål, rettslig grunnlag, drøftelse og konklusjon (IV/VI) Tolking av regelen (relevans, slutning og vekt) Still opp et presist rettslig utgangspunkt. Mangler man materielle kunnskaper, forsøk å tolke regel ved hjelp av rettskildene. På eksamen: Alltid to rettskilder – lovtekst og reelle hensyn. Ikke hopp rett på det tvilsomme, men gå fra det enkle til det komplekse, fra det sikre til det usikre, og fra hovedregel til unntak. De sentrale rettskildefaktorer bør regelmessig gjennomgås ved drøftelsen av rettsspørsmål; taushet fra lov eller forarbeider kan også være interessant. Ta alltid utgangspunkt i ordlyden. Særlig om anvendelse av rettspraksis. Hvordan bruke en dom på eksamen? Særlig om anvendelse av forarbeider. Har du tilstrekkelige kunnskaper? Særlig om anvendelse av reelle hensyn. ”Marginalfunksjon”.

12 Nærmere om praktikumoppgavens oppbygning – spørsmål, rettslig grunnlag, drøftelse og konklusjon (V/VI) Særlig om subsidiære drøftelser Subsumsjon Harmonisering av ulike rettslige argumenter. Pro et contra-argumentasjon (gjelder både drøftelsen av rettsreglene og faktum). Gjør først rede for hvilken regel det kan være aktuelt å bruke på det aktuelle faktum, knytt deretter faktum til regel. Begrunn. For mye om rettsregelen blir lett teoretisering. For mye om faktum blir lett spekulasjon.

13 Nærmere om praktikumoppgavens oppbygning – spørsmål, rettslig grunnlag, drøftelse og konklusjon (VI/VI) Konklusjon Konklusjonen skal være klare, ubetingete og ikke gi uttrykk for tvil. Skal være en kort setning som gir svar på det spørsmål som er reist i oppgaven. ”Konklusjonen blir derfor at Kirkenær kan vindisere” (A-besvarelsen). Konklusjonen bør korrespondere språklig med den rettslige problemstilling som er reist. Hovedkonklusjon og delkonklusjon. Prinsipal konklusjon og subsidiær konklusjon.

14 Til slutt – noen språklige tips
Unngå muntlige formuleringer og fortellende språk. Unngå unødvendige presiseringer og overflødige innledninger. Unngå ordrike og adjektivsyke beskrivelser. Unngå mye gjengivelse av faktum. Unngå inkonsekvens i argumentasjonen. (Typisk feil mot slutten av dagen..).

15 Takk for oppmerksomheten, og lykke til på eksamen!


Laste ned ppt "Praktikumsoppgaver - med eksempler fra alminnelige formuesrett"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google