Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Startside Har du bruk for engelsk mal? Klikk på Oppsett under Hjemfanen og velg relevant side i undermenyen  KMDmal_engelsk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Startside Har du bruk for engelsk mal? Klikk på Oppsett under Hjemfanen og velg relevant side i undermenyen  KMDmal_engelsk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Startside Har du bruk for engelsk mal? Klikk på Oppsett under Hjemfanen og velg relevant side i undermenyen  KMDmal_engelsk Status for grønn kystfart fra myndighetene Sveinung Oftedal 06. Oktober 2015

2 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning HUSK: krediter fotografom det brukes bilde Vil du endre Bunnteksten? Klikk på Topp og Bunntekst under Sett inn-fanen og huk av relevant tekst HUSK: krediter fotograf På siste side om det brukes bilde Vi er i gang med oppfølging av maritim strategi Regjeringen vil: videreføre og videreutvikle virkemidler som understøtter FoU, pilotering, og kommersialisering av løsninger for en mer miljøvennlig skipsfart, herunder for eksempel energieffektiviseringstiltak, LNG, hybridløsninger, biodrivstoff og nullutslippsløsninger som elektrisk drift. legge opp til å forhandle med næringsorganisasjonene om en ny avtale som grunnlag for videre fritak for NOx-avgift etter 2017. stille krav til lavutslipps- og nullutslippsteknologi i fergeanbud når teknologien tilsier dette. Det skal vurderes nærmere på hvilken måte det kan sørges for at tilsvarende teknologier innfases i fylkeskommunal fergedrift. at Enova utvikler kostnadseffektive virkemidler som understøtter investeringer i miljø- og klimatiltak i transportsektoren, herunder i maritim sektor. stimulere til overføring av gods fra veg til sjø, herunder i arbeidet med Nasjonal Transportplan vurdere en midlertidig tilskuddsordning for godsoverføring rettet mot bedrifter som velger å benytte sjøtransport fremfor landtransport. i samarbeid med havneeier utvikle en helhetlig plan for økt bruk av landstrøm i norske havner, herunder om finansiering og andre virkemidler for å oppnå dette. vurdere endringer i miljøavgiftene for å stimulere til kostnadseffektive utslippsreduksjoner i skipsfarten. vurdere innføring av en midlertidig vrakpantordning for norskregistrerte skip for å heve miljøstandarden i flåten. legge til rette for at Sjøfartsdirektoratet styrker sin kompetanse på nye klimavennlige løsninger for skipsfarten. Målet er en forutsigbar og effektiv prosess for myndighetsbehandling av skip som bygges med innovativ klima- og miljøvennlig teknologi. målrette arbeidet i IMO for å videreutvikle et klima- og miljøvennlig internasjonalt regelverk. samarbeide med EU om rammebetingelser for miljøvennlig skipsfart, herunder tilrettelegging for utvikling av nødvendig infrastruktur for forsyning av LNG som drivstoff til skip 2

3 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde Vil du endre Bunnteksten? Klikk på Topp og Bunntekst under Sett inn-fanen og huk av relevant tekst Hva er alt gjort Riksveifergene. I dag er det 102 fylkesveifergesamband og 17 riksveifergesamband. Fergesambandene har vært og er viktige aktører for implementering av ny miljøvennlig teknologi. Derfor vil regjeringen som en del av oppfølgingen av maritim strategi stille krav til lavutslipps- og nullutslippsteknologi i fergeanbud når teknologien tilsier dette. Det skal vurderes nærmere på hvilken måte det kan sørges for at tilsvarende teknologier innfases i fylkeskommunal fergedrift. Enova. Enova er et viktig virkemiddel for å drive frem en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi. Regjeringen vil at Enova utvikler kostnadseffektive virkemidler som understøtter investeringer i miljø- og klimatiltak i transportsektoren, herunder i maritim sektor. 3

4 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde Vil du endre Bunnteksten? Klikk på Topp og Bunntekst under Sett inn-fanen og huk av relevant tekst Nye tiltak Statsbudsjettet for 2016: Grønn fornyelse av nærskipsfartsflåten. Regjeringen foreslår å bevilge midler til Innovasjon Norge for grønn fornyelse av skip som frakter gods i nærskipsfart. Forslaget innebærer å styrke innovasjonslåneordningen slik at det kan tas høyere risiko ved utlån til prosjekter knyttet til miljøvennlige nybygg i nærskipsfarten. I tillegg etableres en ordning med et tilskudd for kondemnering av skip. En fornyelse av flåten vil kunne styrke markedssituasjonen for den norske verfts- og utstyrsleverandørnæringen. Totalt foreslås det å sette av 40 mill. kr til ordningen. Fjerning av el-avgiften for skip som benytter strøm (landstrøm og lading av batterier) 4

5 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter HUSK: krediter fotograf om det brukes bilde Vil du endre Bunnteksten? Klikk på Topp og Bunntekst under Sett inn-fanen og huk av relevant tekst Klimameldingen vil får en oppfølging Meld. St. 13 (2014-2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU. Miljøvennlig skipsfart – ett av fem prioriterte innsatsområder 5


Laste ned ppt "Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Startside Har du bruk for engelsk mal? Klikk på Oppsett under Hjemfanen og velg relevant side i undermenyen  KMDmal_engelsk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google